ลำดับ ชื่อสถาบัน
1ยโสธรวิทยาคาร
2ศรีธรรมวิทยา
3โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
4โรงเรียนกู่จานวิทยาคม
5โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
6โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
7โรงเรียนคำเตยวิทยา
8โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
9โรงเรียนชุมชนกู่จาน
10โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
11โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
12โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
13โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
14โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
15โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์)
16โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
17โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
18โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม
19โรงเรียนทรายมูลวิทยา
20โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม
21โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม
22โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญ
23โรงเรียนบ้านกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
24โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
25โรงเรียนบ้านกุดแห่
26โรงเรียนบ้านขุมเงิน
27โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง
28โรงเรียนบ้านคำม่วง
29โรงเรียนบ้านคำเตย
30โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
31โรงเรียนบ้านดงเจริญ
32โรงเรียนบ้านดอนฮี
33โรงเรียนบ้านดุ่ทุ่งคำบอน
34โรงเรียนบ้านด่าน
35โรงเรียนบ้านตาดทอง
36โรงเรียนบ้านติ้ว
37โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)
38โรงเรียนบ้านทุ่งมน
39โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน
40โรงเรียนบ้านผักกะย่า
41โรงเรียนบ้านผือฮี
42โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน
43โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง
44โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
45โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143
46โรงเรียนบ้านสองคร
47โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
48โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา
49โรงเรียนบ้านสิงห์
50โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
51โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
52โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
53โรงเรียนบ้านหนองแคน
54โรงเรียนบ้านหวาย
55โรงเรียนบ้านหัวงัว
56โรงเรียนบ้านห้องแซง
57โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
58โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
59โรงเรียนบ้านโคกกลาง
60โรงเรียนบ้านโนนยาง
61โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
62โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
63โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล (อนุบาลป่าติ้ว)
64โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
65โรงเรียนฟ้าหยาดราษฎร์นิยม
66โรงเรียนมหาชนะชัย
67โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
68โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
69โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
70โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28
71โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา
72โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
73โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
74โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
75โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
76โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
77โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
78โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
79โรงเรียนอนุบาลยโสธร
80โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
81โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
82โรงเรียนเลิงนกทา
83โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา
84โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
85โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์
86โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)


กลับหน้าเดิม