ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
2โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
3โรงเรียนกุมภวาปี
4โรงเรียนกู่แก้ววิทยา
5โรงเรียนคำบงเจริญสุข
6โรงเรียนคำยางพิทยา
7โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม
8โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร
9โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
10โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ
11โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง
12โรงเรียนชุมชนจำปี
13โรงเรียนชุมชนดงเย็น
14โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า
15โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
16โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
17โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ
18โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำฆ้อง
19โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
20โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น
21โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก
22โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
23โรงเรียนชุมชนวังทอง
24โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม
25โรงเรียนชุมชนสะงวย
26โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
27โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม
28โรงเรียนชุมชนหมูหม่นวิทยาสรรค์
29โรงเรียนชุมชนโนนสูง
30โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
31โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา
32โรงเรียนตาดทองพิทยาคม
33โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา
34โรงเรียนทับกุงประชานุกูล
35โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา
36โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร
37โรงเรียนธาตุดอนตูม
38โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
39โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม
40โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย
41โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
42โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
43โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
44โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
45โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
46โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด
47โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์
48โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ
49โรงเรียนบ้านขอนยูง
50โรงเรียนบ้านข้าวสาร(บ้านผือ)
51โรงเรียนบ้านข้าวสาร(เมืองอุดรธานี)
52โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง
53โรงเรียนบ้านคำเลาะ
54โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย
55โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
56โรงเรียนบ้านดงกลาง
57โรงเรียนบ้านดงน้อย
58โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน
59โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์
60โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์
61โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
62โรงเรียนบ้านดงอุดม
63โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)
64โรงเรียนบ้านดงใหญ่
65โรงเรียนบ้านดอนกลอย
66โรงเรียนบ้านดอนข่า
67โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ
68โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
69โรงเรียนบ้านดู่
70โรงเรียนบ้านด่าน
71โรงเรียนบ้านตาด
72โรงเรียนบ้านตูม
73โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา
74โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน
75โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
76โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง
77โรงเรียนบ้านท่ายม
78โรงเรียนบ้านท่าลี่
79โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
80โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกิื้ออุปถัมภ์)
81โรงเรียนบ้านท่าเสียว
82โรงเรียนบ้านท่าโสม
83โรงเรียนบ้านนาคำหลวง
84โรงเรียนบ้านนางัว
85โรงเรียนบ้านนาจาน
86โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์
87โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
88โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง
89โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง
90โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง
91โรงเรียนบ้านนาทม
92โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร
93โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม
94โรงเรียนบ้านนาบัว
95โรงเรียนบ้านนาฝาย
96โรงเรียนบ้านนาพู่
97โรงเรียนบ้านนามั่ง
98โรงเรียนบ้านนายม
99โรงเรียนบ้านนายูง(นายูง)
100โรงเรียนบ้านนายูง(ศรีธาตุ)
101โรงเรียนบ้านนาเก็น
102โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา
103โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล
104โรงเรียนบ้านน้ำซึม
105โรงเรียนบ้านน้ำปู่
106โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน
107โรงเรียนบ้านปะโค
108โรงเรียนบ้านปากดง
109โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง
110โรงเรียนบ้านปูลู
111โรงเรียนบ้านป่าก้าว
112โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล
113โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
114โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
115โรงเรียนบ้านพรานเหมือน
116โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย
117โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง
118โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี
119โรงเรียนบ้านยวด
120โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย
121โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ
122โรงเรียนบ้านวังคางฮูง
123โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ
124โรงเรียนบ้านสร้างก่อ
125โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ
126โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
127โรงเรียนบ้านสวัสดี
128โรงเรียนบ้านสว่างปากราง
129โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง
130โรงเรียนบ้านสะแบง
131โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา
132โรงเรียนบ้านสามัคคี
133โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา
134โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
135โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ
136โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
137โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าวิทยา
138โรงเรียนบ้านหนองตุ
139โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน
140โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
141โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
142โรงเรียนบ้านหนองบัว
143โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
144โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
145โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ
146โรงเรียนบ้านหนองลาด
147โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด
148โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
149โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
150โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
151โรงเรียนบ้านหนองหลอด
152โรงเรียนบ้านหนองหลัก
153โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่
154โรงเรียนบ้านหนองหาน
155โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
156โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม)
157โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ)
158โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี
159โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม
160โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
161โรงเรียนบ้านหมากหญ้า
162โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
163โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง
164โรงเรียนบ้านหยวก
165โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
166โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
167โรงเรียนบ้านหัวช้าง
168โรงเรียนบ้านหัวบึง
169โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
170โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้งวัฒนเสรีราษฎร์บำรุง
171โรงเรียนบ้านอีเลี่ยน
172โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
173โรงเรียนบ้านอูบมุง
174โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)
175โรงเรียนบ้านเชียงดา
176โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
177โรงเรียนบ้านเชียงพิณ
178โรงเรียนบ้านเชียงยืน
179โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
180โรงเรียนบ้านเชียงหวาง 'คุรุประชาสรรค์'
181โรงเรียนบ้านเชียงแหว
182โรงเรียนบ้านเทื่อม
183โรงเรียนบ้านเลื่อม
184โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
185โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน
186โรงเรียนบ้านแสงสว่าง
187โรงเรียนบ้านโก่ย
188โรงเรียนบ้านโคกกลาง
189โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง
190โรงเรียนบ้านโคกผักหอม
191โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
192โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ
193โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
194โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
195โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
196โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข
197โรงเรียนบ้านโนนสา
198โรงเรียนบ้านโนนหวาย
199โรงเรียนบ้านโนนหอม
200โรงเรียนบ้านโปร่ง
201โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ
202โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา
203โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ
204โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์
205โรงเรียนบ้านโพนเลา
206โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
207โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
208โรงเรียนประชาสามัคคี
209โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
210โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
211โรงเรียนภูพระบาทวิทยา
212โรงเรียนภูพานวิทยา
213โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
214โรงเรียนมิตรภาพ 6
215โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล
216โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
217โรงเรียนราชินูทิศ 2
218โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
219โรงเรียนศรีขวัญเมือง
220โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
221โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
222โรงเรียนสร้างคอมวิทยา
223โรงเรียนสามพร้าววิทยา
224โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร
225โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
226โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์
227โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
228โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
229โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
230โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
231โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
232โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
233โรงเรียนหนองหานวิทยา
234โรงเรียนหนองแวงวิทยา
235โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
236โรงเรียนหนองไฮวิทยา
237โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
238โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว
239โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน
240โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา
241โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ
242โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
243โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์
244โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
245โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
246โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
247โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม
248โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ
249โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
250โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
251โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
252โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล
253โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด
254โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
255โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
256โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
257โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
258โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
259โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
260โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
261โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
262โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ
263โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
264โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
265โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา
266โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา
267โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
268โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
269โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา
270โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
271โรงเรียนไชยวานวิทยา
272โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)


กลับหน้าเดิม