ลำดับ ชื่อสถาบัน
1สหศาสตร์ศึกษา
2โรงเรียนขุนขวากพิทยา
3โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
4โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
5โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
7โรงเรียนชุมชนบ้านป่ากอดำ
8โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน
9โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย
10โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
11โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา
12โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
13โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
14โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169
15โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
16โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
17โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
18โรงเรียนดอยลานพิทยา
19โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
20โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
21โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา
22โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
23โรงเรียนธารทิพย์
24โรงเรียนนครวิทยาคม
25โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
26โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
27โรงเรียนบ้าทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
28โรงเรียนบ้านกลาง
29โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.)
30โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
31โรงเรียนบ้านจ้อง
32โรงเรียนบ้านดอน
33โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
34โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
35โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด.
36โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
37โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
38โรงเรียนบ้านน้ำจำ
39โรงเรียนบ้านน้ำลัด
40โรงเรียนบ้านปางคึก
41โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
42โรงเรียนบ้านป่าบง
43โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
44โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
45โรงเรียนบ้านป่ายาง
46โรงเรียนบ้านป่าแงะ
47โรงเรียนบ้านป่าแดง
48โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
49โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
50โรงเรียนบ้านผาเดื่อ
51โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น
52โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา
53โรงเรียนบ้านม่วงยาย
54โรงเรียนบ้านวาวี
55โรงเรียนบ้านสันกอง
56โรงเรียนบ้านสันถนน
57โรงเรียนบ้านสันทราย
58โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
59โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
60โรงเรียนบ้านหลู้
61โรงเรียนบ้านหัวดอย
62โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
63โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)
64โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น
65โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
66โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
67โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
68โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา
69โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก
70โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(แม่สรวย)
71โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(แม่สาย)
72โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
73โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
74โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
75โรงเรียนบ้านเทอดไทย
76โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
77โรงเรียนบ้านเวียงดิม
78โรงเรียนบ้านเวียงพาน
79โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
80โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
81โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ
82โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
83โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
84โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น
85โรงเรียนบ้านแม่สลองใน
86โรงเรียนบ้านแม่แอบวิทยา
87โรงเรียนบ้านโป่งนก
88โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
89โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
90โรงเรียนบ้านโป่งแดง
91โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
92โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
93โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168
94โรงเรียนปล้องวิทยาคม
95โรงเรียนปอวิทยา
96โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์
97โรงเรียนปูแกงอินทราราษฎร์อุปถัมภ์
98โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
99โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล
100โรงเรียนป่าแดงวิทยา
101โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
102โรงเรียนพญาเม็งราย
103โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
104โรงเรียนพานพิทยาคม
105โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
106โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
107โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
108โรงเรียนร่องธารวิทยา
109โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
110โรงเรียนวาวีวิทยาคม
111โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
112โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
113โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา
114โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
115โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
116โรงเรียนสันกลางวิทยา
117โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
118โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)
119โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
120โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
121โรงเรียนสันหนองควาย
122โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
123โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
124โรงเรียนหนองแรดวิทยา
125โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
126โรงเรียนห้วยพูลพิทยา
127โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
128โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา
129โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว
130โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
131โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
132โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
133โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
134โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย
135โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก
136โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
137โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
138โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
139โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
140โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
141โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
142โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
143โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
144โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
145โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว
146โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
147โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)
148โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
149โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
150โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
151โรงเรียนเทิงวิทยาคม
152โรงเรียนเมืองเชียงราย
153โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
154โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
155โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
156โรงเรียนเวียงห้าววิทยา
157โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา
158โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
159โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
160โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
161โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
162โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
163โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา
164โรงเรียนแม่ยาววิทยา
165โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
166โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
167โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
168โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
169โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์
170โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา
171โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา
172โรงเรียนโรงช้างวิทยา
173โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม)
174โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 (บ้านป่าสักหลวง)
175โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม


กลับหน้าเดิม