ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม
2โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่
3โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน
4โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย
5โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
6โรงเรียนชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง
7โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
8โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
9โรงเรียนตะพานหิน
10โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
11โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
12โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
13โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
14โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร
15โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง
16โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองพิทยาคม
17โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)
18โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา
19โรงเรียนบ้านน้อย 'ปรึกอุทิศ'
20โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)
21โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์'
22โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า
23โรงเรียนบ้านมาบกระเปา
24โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง
25โรงเรียนบ้านวังอ้อ
26โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
27โรงเรียนบ้านหนองขาว
28โรงเรียนบ้านหนองพระ
29โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง
30โรงเรียนบ้านหนองโสน
31โรงเรียนบ้านแหลมรัง 'ราษฎร์บำรุง'
32โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
33โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
34โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
35โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
36โรงเรียนวังกรดพิทยา
37โรงเรียนวังก้านเหลือง
38โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
39โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ
40โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
41โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
42โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
43โรงเรียนวัดคลองคูณ
44โรงเรียนวัดคลองโนน
45โรงเรียนวัดดงกลาง
46โรงเรียนวัดทับหมัน
47โรงเรียนวัดท่าบัวทอง
48โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด
49โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ
50โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้
51โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)
52โรงเรียนวัดป่าแดง
53โรงเรียนวัดพร้าว
54โรงเรียนวัดวังสำโรง
55โรงเรียนวัดวังเรือน
56โรงเรียนวัดวังแดง(ทับคล้อ)
57โรงเรียนวัดวังแดง(สามง่าม)
58โรงเรียนวัดสัตตวนาราม
59โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ
60โรงเรียนวัดเขาทราย
61โรงเรียนวัดเขารวก
62โรงเรียนวัดโพทะเล
63โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา
64โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
65โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
66โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
67โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
68โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
69โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
70โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
71โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว)
72โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 'ราษฎร์อุทิศ'
73โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
74โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
75โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
76โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก
77โรงเรียนอนุบาลสามง่าม
78โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
79โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)
80โรงเรียนอนุบาลโพทะเล
81โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
82โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
83โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
84โรงเรียนเมธีพิทยา
85โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม
86โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์


กลับหน้าเดิม