หน้าหลัก
ค้นหารายชื่อ IP Blocking


หมายเลข IP Address :  
ประเภทภัยคุกคาม :  

                                                

ลำดับ หมายเลข
IP Address
วันที่แจ้งข้อมูล ประเภทภัยคุกคาม สถานะ
1 202.29.22.208 2016-01-14 บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น อยู่ระหว่างการแก้ไข
2 202.29.16.12 2016-04-10 บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น ปิดกั้นการใช้งาน
3 202.29.20.225 2016-01-13 เว็บไซต์หลอกลวง อยู่ระหว่างการแก้ไข
4 202.29.22.198 2016-01-13 บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น อยู่ระหว่างการแก้ไข
5 202.29.22.201 2016-01-14 บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น อยู่ระหว่างการแก้ไข
6 202.29.22.203 2016-01-13 บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น อยู่ระหว่างการแก้ไข
7 202.29.22.206 2016-01-10 บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น อยู่ระหว่างการแก้ไข
8 202.29.22.213 2016-01-10 บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น อยู่ระหว่างการแก้ไข
9 202.29.22.214 2016-01-13 บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น อยู่ระหว่างการแก้ไข
10 202.29.22.217 2016-01-13 บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น อยู่ระหว่างการแก้ไข
11 202.29.22.218 2016-01-14 บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น อยู่ระหว่างการแก้ไข
12 202.29.22.219 2016-01-14 บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น อยู่ระหว่างการแก้ไข
13 202.29.22.221 2016-01-14 บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น อยู่ระหว่างการแก้ไข