ค้นหา

สมาชิกเครือข่าย UniNet และ NEdNet

รายละเอียด : สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

ลำดับ ชื่อสถาบันการศึกษา จำนวนโหนด ที่เชื่อมต่อ (โหนด)
1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3
2มหาวิทยาลัยทักษิณ3
3มหาวิทยาลัยบูรพา3
4มหาวิทยาลัยพะเยา1
5มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย16
6มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย10
7มหาวิทยาลัยมหิดล5
8มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1
9มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2
10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี3
11มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ2
12มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี1
13มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2
14สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง3
รวม  14 แห่ง55 โหนด
กลับหน้าสมาชิก