ค้นหา

สมาชิกเครือข่าย UniNet และ NEdNet

ลำดับ ประเภทสถาบันการศึกษา จำนวนสถาบัน (แห่ง) จำนวนโหนด ที่เชื่อมต่อทั้งหมด (โหนด)
1 สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 14 56
2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 66 130
3 วิทยาลัยชุมชน 21 21
4 สถาบันอาชีวศึกษา 427 427
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 225
6 โรงเรียน 9568 9568
7 ห้องสมุดสังกัด กศน. 152 152
8 โรงเรียนเอกชนสังกัด สช. 142 142
9 หน่วยงาน 17 17
รวม 10632 10738