ค้นหา

สมาชิกเครือข่าย UniNet และ NEdNet

ลำดับ ประเภทสถาบันการศึกษา จำนวนสถาบัน (แห่ง) จำนวนโหนด ที่เชื่อมต่อทั้งหมด (โหนด)
1 สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 14 55
2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 66 127
3 วิทยาลัยชุมชน 20 20
4 สถาบันอาชีวศึกษา 428 428
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 227 227
6 โรงเรียน 9604 9604
7 ห้องสมุดสังกัด กศน. 151 151
8 โรงเรียนเอกชนสังกัด สช. 144 144
9 หน่วยงาน 15 15
รวม 10669 10771