ค้นหา

สมาชิกเครือข่าย UniNet และ NEdNet

รายละเอียด : สมาชิกทั้งหมด แยกรายสถาบัน

ลำดับ ชื่อสถาบันการศึกษา จำนวนโหนด ที่เชื่อมต่อ (โหนด)
1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
2มหาวิทยาลัยขอนแก่น1
3มหาวิทยาลัยทักษิณ0
4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2
5มหาวิทยาลัยนครพนม0
6มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์0
7มหาวิทยาลัยนเรศวร0
8มหาวิทยาลัยบูรพา0
9มหาวิทยาลัยพะเยา0
10มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1
11มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย1
12มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0
13มหาวิทยาลัยมหิดล2
14มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี0
15มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์0
16มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร0
17มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม1
18มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ0
19มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี1
20มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม0
21มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา0
22มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช0
23มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์0
24มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์0
25มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา1
26มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร1
27มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา0
28มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม0
29มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต1
30มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม0
31มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา0
32มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์0
33มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี0
34มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด0
35มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง0
36มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์0
37มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ0
38มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร0
39มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา0
40มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต1
41มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1
42มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี1
43มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์0
44มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง0
45มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี1
46มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์0
47มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี0
48มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย0
49มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่0
50มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี0
51มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี0
52มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์0
53มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย0
54มหาวิทยาลัยรามคำแหง1
55มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์0
56มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1
57มหาวิทยาลัยศิลปากร2
58มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์0
59มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช1
60มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช0
61มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี0
62มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
63มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0
64มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2
65มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ1
66มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ1
67มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2
68มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1
69มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร5
70มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์2
71มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา0
72มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย0
73มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ2
74มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน0
75มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี0
76มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง1
77มหาวิทยาลัยแม่โจ้0
78สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์1
79สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน1
80สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง1
81วิทยาลัยชุมชนตราด1
82วิทยาลัยชุมชนตาก1
83วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส1
84วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์1
85วิทยาลัยชุมชนปัตตานี1
86วิทยาลัยชุมชนพังงา1
87วิทยาลัยชุมชนพิจิตร1
88วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร1
89วิทยาลัยชุมชนยะลา1
90วิทยาลัยชุมชนยโสธร1
91วิทยาลัยชุมชนระนอง1
92วิทยาลัยชุมชนสงขลา1
93วิทยาลัยชุมชนสตูล1
94วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร1
95วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว1
96วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู1
97วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี1
98วิทยาลัยชุมชนแพร่1
99วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน1
100สำนักงานบริหารวิทยาลัยชุมชน1
101วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง1
102วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี1
103วิทยาลัยการอาชีพกระนวน1
104วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี1
105วิทยาลัยการอาชีพกันตัง1
106วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์1
107วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี1
108วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก1
109วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี1
110วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น1
111วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี1
112วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ1
113วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม1
114วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน1
115วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง1
116วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง1
117วิทยาลัยการอาชีพชนแดน1
118วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล1
119วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง1
120วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ1
121วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้1
122วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย1
123วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล1
124วิทยาลัยการอาชีพตรัง1
125วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า1
126วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม1
127วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ1
128วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง1
129วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม1
130วิทยาลัยการอาชีพนครนายก1
131วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง)1
132วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช1
133วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์1
134วิทยาลัยการอาชีพนครไทย1
135วิทยาลัยการอาชีพนราธิวาส1
136วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร1
137วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน1
138วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ1
139วิทยาลัยการอาชีพนางรอง1
140วิทยาลัยการอาชีพนาทวี1
141วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม1
142วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย1
143วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย1
144วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่1
145วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง1
146วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง1
147วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน1
148วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว1
149วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)1
150วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ1
151วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่1
152วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก1
153วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ1
154วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด1
155วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว1
156วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง1
157วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง1
158วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่1
159วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี1
160วิทยาลัยการอาชีพปราสาท1
161วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน1
162วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี1
163วิทยาลัยการอาชีพปัว1
164วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง1
165วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ1
166วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง1
167วิทยาลัยการอาชีพฝาง1
168วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน1
169วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม1
170วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร1
171วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม1
172วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย1
173วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม1
174วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี1
175วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์1
176วิทยาลัยการอาชีพพล1
177วิทยาลัยการอาชีพพานทอง1
178วิทยาลัยการอาชีพพิชัย1
179วิทยาลัยการอาชีพพิมาย1
180วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล1
181วิทยาลัยการอาชีพมหาราช1
182วิทยาลัยการอาชีพรามัน1
183วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด1
184วิทยาลัยการอาชีพลอง1
185วิทยาลัยการอาชีพละงู1
186วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น1
187วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง1
188วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล1
189วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 21
190วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม1
191วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ1
192วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี1
193วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ1
194วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง1
195วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ1
196วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย1
197วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง1
198วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ1
199วิทยาลัยการอาชีพสตึก1
200วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระโคะ1
201วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี1
202วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน1
203วิทยาลัยการอาชีพสอง1
204วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง1
205วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว1
206วิทยาลัยการอาชีพสังขะ1
207วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี1
208วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี1
209วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน1
210วิทยาลัยการอาชีพหนองแค1
211วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร1
212วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน1
213วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน1
214วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร1
215วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง1
216วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด1
217วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์1
218วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา1
219วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี1
220วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง1
221วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก1
222วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย1
223วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา1
224วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ1
225วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย1
226วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ1
227วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย1
228วิทยาลัยการอาชีพเซกา1
229วิทยาลัยการอาชีพเถิน1
230วิทยาลัยการอาชีพเทิง1
231วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม (วิทยาลัยการอาชีพหันคา)1
232วิทยาลัยการอาชีพเบตง1
233วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา1
234วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ1
235วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา1
236วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง1
237วิทยาลัยการอาชีพเสนา1
238วิทยาลัยการอาชีพแกลง1
239วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ1
240วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด1
241วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง1
242วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง1
243วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง1
244วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง1
245วิทยาลัยการอาชีพไชยา1
246วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย1
247วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ1
248วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา1
249วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี1
250วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์1
251วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์1
252วิทยาลัยประมงปัตตานี1
253วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1
254วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี1
255วิทยาลัยพณิชยการบางนา1
256วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก1
257วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน1
258วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย1
259วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ1
260วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช1
261วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่1
262วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี1
263วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์1
264วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร1
265วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น1
266วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี1
267วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา1
268วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี1
269วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ1
270วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร1
271วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง1
272วิทยาลัยสารพัดช่างตราด1
273วิทยาลัยสารพัดช่างตาก1
274วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี1
275วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม1
276วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม)1
277วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา1
278วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช1
279วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง1
280วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส1
281วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน1
282วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสสุพรรณบุรี1
283วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์1
284วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี1
285วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร1
286วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา1
287วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง1
288วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร1
289วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก1
290วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต1
291วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม1
292วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา1
293วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง1
294วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี1
295วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี1
296วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง1
297วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ1
298วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร1
299วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา1
300วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ)1
301วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม1
302วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี1
303วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา1
304วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี1
305วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์1
306วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย1
307วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี1
308วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์1
309วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี1
310วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี1
311วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่1
312วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี1
313วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์1
314วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่1
315วิทยาลัยอาชีพบำเหน็จณรงค์1
316วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี1
317วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น1
318วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา1
319วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี1
320วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร1
321วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี1
322วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม1
323วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา1
324วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช1
325วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์1
326วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี1
327วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา1
328วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก1
329วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต1
330วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม1
331วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา1
332วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด1
333วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี1
334วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง1
335วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา1
336วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี1
337วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี1
338วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (วิทยาเขต)1
339วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี1
340วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี1
341วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์1
342วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย1
343วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย1
344วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี1
345วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์1
346วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี1
347วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย1
348วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่1
349วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี1
350วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย1
351วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา1
352วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ1
353วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่1
354วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่1
355วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี1
356วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร1
357วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น1
358วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา1
359วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี1
360วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท1
361วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ1
362วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร1
363วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง1
364วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก1
365วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา1
366วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช1
367วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์1
368วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์1
369วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา1
370วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา1
371วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง1
372วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร1
373วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม1
374วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร1
375วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง1
376วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี1
377วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด1
378วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี1
379วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน1
380วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ1
381วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร1
382วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา1
383วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล1
384วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว1
385วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี1
386วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี1
387วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี1
388วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย1
389วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี1
390วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี1
391วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี1
392วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย1
393วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่1
394วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี1
395วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์1
396วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่1
397วิทยาลัยเทคนิคกระบี่1
398วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี1
399วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี1
400วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร1
401วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ1
402วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี1
403วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย1
404วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์1
405วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร1
406วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น1
407วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง1
408วิทยาลัยเทคนิคจะนะ1
409วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี1
410วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ลาดขวาง1
411วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา1
412วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี1
413วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท1
414วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ1
415วิทยาลัยเทคนิคชุมพร แห่งที่ 21
416วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง1
417วิทยาลัยเทคนิคดุสิต1
418วิทยาลัยเทคนิคตรัง1
419วิทยาลัยเทคนิคตราด1
420วิทยาลัยเทคนิคตราด แห่งที่ 21
421วิทยาลัยเทคนิคถลาง1
422วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง1
423วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์1
424วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี1
425วิทยาลัยเทคนิคนครนายก1
426วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม1
427วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา1
428วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช1
429วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์1
430วิทยาลัยเทคนิคน่าน1
431วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง1
432วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์1
433วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน1
434วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย1
435วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง1
436วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี1
437วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์1
438วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี1
439วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย1
440วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี1
441วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม1
442วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา1
443วิทยาลัยเทคนิคพะเยา1
444วิทยาลัยเทคนิคพังงา1
445วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง1
446วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร1
447วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก1
448วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต1
449วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก1
450วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม1
451วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด1
452วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี1
453วิทยาลัยเทคนิคยะลา1
454วิทยาลัยเทคนิคยโสธร1
455วิทยาลัยเทคนิคระนอง1
456วิทยาลัยเทคนิคระยอง1
457วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี1
458วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 21
459วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม1
460วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด1
461วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี1
462วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 21
463วิทยาลัยเทคนิคลำปาง1
464วิทยาลัยเทคนิคลำพูน1
465วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ1
466วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร1
467วิทยาลัยเทคนิคสตูล1
468วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ1
469วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม1
470วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร1
471วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร แห่งที่ 21
472วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี1
473วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว1
474วิทยาลัยเทคนิคสองแคว1
475วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ1
476วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง1
477วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี1
478วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 21
479วิทยาลัยเทคนิคสิชล1
480วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี1
481วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี1
482วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี1
483วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 21
484วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์1
485วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ1
486วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย1
487วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย1
488วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย แห่งที่ 21
489วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู1
490วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ1
491วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่1
492วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ1
493วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี1
494วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์1
495วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์1
496วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี1
497วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี1
498วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง1
499วิทยาลัยเทคนิคเขาวง1
500วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย1
501วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่1
502วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม1
503วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี1
504วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์1
505วิทยาลัยเทคนิคเลย1
506วิทยาลัยเทคนิคแพร่1
507วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์1
508วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม1
509วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ 1
510วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล1
511วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า1
512วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง1
513วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร1
514วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล1
515วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี1
516วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร1
517วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง1
518วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง1
519วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช1
520วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา1
521วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย1
522ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร1
523ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง1
524ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
525ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร1
526ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ1
527ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้1
528สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระบี่1
529สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 11
530สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 11
531สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 21
532สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 31
533สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 41
534สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 11
535สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 21
536สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 31
537สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชร เขต 11
538สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชร เขต 21
539สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 11
540สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 21
541สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 31
542สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 41
543สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 51
544สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต 11
545สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต 21
546สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 11
547สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 21
548สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 11
549สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 21
550สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 31
551สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยนาท1
552สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต 11
553สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต 21
554สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต 31
555สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมพร เขต 11
556สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมพร เขต 21
557สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต 11
558สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต 21
559สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตราด1
560สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 11
561สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 21
562สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครนายก1
563สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 11
564สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 21
565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครพนม เขต 11
566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครพนม เขต 21
567สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 11
568สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 21
569สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 31
570สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 41
571สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 51
572สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 61
573สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 71
574สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 11
575สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 21
576สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 31
577สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 41
578สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 11
579สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 21
580สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 31
581สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 11
582สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 21
583สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาส เขต 11
584สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาส เขต 21
585สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาส เขต 31
586สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่าน เขต 11
587สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่าน เขต 21
588สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 11
589สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 21
590สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 31
591สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 41
592สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 11
593สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 21
594สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบครีขันธ์ เขต 11
595สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบครีขันธ์ เขต 21
596สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปราจีนบุรี เขต 11
597สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปราจีนบุรี เขต 21
598สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 11
599สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 21
600สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 31
601สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 11
602สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 21
603สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 11
604สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 21
605สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พังงา1
606สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัทลุง เขต 11
607สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัทลุง เขต 21
608สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร เขต 11
609สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร เขต 21
610สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก เขต 11
611สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก เขต 21
612สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก เขต 31
613สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภูเก็ต1
614สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 11
615สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 21
616สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 31
617สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มุกดาหาร1
618สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 11
619สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 21
620สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 31
621สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยโสธร เขต 11
622สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยโสธร เขต 21
623สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระนอง1
624สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยอง เขต 11
625สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยอง เขต 21
626สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 11
627สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 21
628สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 11
629สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 21
630สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 31
631สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 11
632สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 21
633สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 11
634สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 21
635สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 31
636สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูน เขต 11
637สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูน เขต 21
638สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 11
639สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 21
640สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 31
641สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 41
642สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 11
643สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 21
644สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 31
645สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 11
646สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 21
647สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 31
648สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สตูล1
649สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 11
650สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 21
651สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรสงคราม1
652สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรสาคร1
653สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระบุรี เขต 11
654สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระบุรี เขต 21
655สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระแก้ว เขต 11
656สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระแก้ว เขต 21
657สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี1
658สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 11
659สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 21
660สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 31
661สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 11
662สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 21
663สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 31
664สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 11
665สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 21
666สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 31
667สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต 11
668สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต 21
669สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองคาย เขต 11
670สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองคาย เขต 21
671สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองบัวลำภู เขต 11
672สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองบัวลำภู เขต 21
673สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อำนาจเจริญ1
674สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 11
675สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 21
676สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 31
677สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 41
678สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 11
679สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 21
680สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี1
681สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 21
682สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 11
683สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 21
684สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 31
685สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 41
686สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 51
687สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ่างทอง1
688สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 11
689สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 21
690สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 31
691สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 41
692สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 11
693สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 21
694สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 31
695สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 41
696สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 51
697สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 61
698สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรี เขต 11
699สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรี เขต 21
700สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 11
701สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 21
702สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 31
703สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลย เขต 11
704สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลย เขต 21
705สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลย เขต 31
706สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แพร่ เขต 11
707สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แพร่ เขต 21
708สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 11
709สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 21
710สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ1
711สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร1
712สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี1
713สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฏร์ธานี1
714สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช1
715สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง1
716สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดพังงา1
717สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จังหวัดนราธิวาส1
718สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสงขลา1
719สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี1
720สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี1
721สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จังหวัดเลย1
722สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร1
723สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี1
724สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จังหวัดหนองคาย1
725สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม1
726สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนคร1
727สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์1
728สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น1
729สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม1
730สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด1
731สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษ1
732สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี1
733สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี1
734สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จังหวัดชัยภูมิ1
735สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา1
736สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์1
737สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์1
738สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่ 1
739สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำปาง1
740สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย1
741สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดแพร่1
742สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัย1
743สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก1
744สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี1
745สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์1
746สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร1
747สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์1
748สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดสิงห์บุรี1
749สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา1
750สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรี1
751สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี1
752สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี1
753ร.ร.วัดสว่างอารมณ์1
754วิทยาลัยการอาชีพสุไหง-โกลก1
755เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี (ศรีปทุมพิทยาคาร)1
756โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา1
757โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 21
758โรงเรียน.บ้านหนองบัวเงิน1
759โรงเรียนกงหราพิชากร1
760โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา1
761โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม1
762โรงเรียนกบินทร์บุรี1
763โรงเรียนกบินทร์วิทยา1
764โรงเรียนกมลาไสย1
765โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์1
766โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี1
767โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม1
768โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)1
769โรงเรียนกระบุรี1
770โรงเรียนกระบุรีวิทยา1
771โรงเรียนกระสังพิทยาคม1
772โรงเรียนกระเทียมวิทยา1
773โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม1
774โรงเรียนกระแชงวิทยา1
775โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา1
776โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม1
777โรงเรียนกรุงไทย1
778โรงเรียนกฤษณา1
779โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์1
780โรงเรียนกลาโหมอุทิศ1
781โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)1
782โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง1
783โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม1
784โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์1
785โรงเรียนกะทู้วิทยา1
786โรงเรียนกะปงพิทยาคม1
787โรงเรียนกะเปอร์วิทยา1
788โรงเรียนกันตังพิทยากร1
789โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา1
790โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม1
791โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา1
792โรงเรียนกันทรวิชัย1
793โรงเรียนกันทรารมณ์1
794โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)1
795โรงเรียนกันเกราพิทยาคม1
796โรงเรียนกัลยาณวัตร1
797โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 11
798โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช1
799โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม1
800โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์1
801โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)1
802โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ1
803โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี1
804โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี1
805โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่1
806โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์1
807โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา1
808โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี1
809โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์1
810โรงเรียนกาบังพิทยาคม1
811โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 1901
812โรงเรียนกาบเชิงวิทยา1
813โรงเรียนการุญวิทยา1
814โรงเรียนการุ้งวิทยาคม1
815โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย1
816โรงเรียนกาวิละอนุกูล1
817โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล1
818โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาลัย1
819โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์1
820โรงเรียนกำแพง1
821โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม1
822โรงเรียนกำแพงวิทยา1
823โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม1
824โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา1
825โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา1
826โรงเรียนกิ่วลมวิทยา1
827โรงเรียนกุฉินารายณ์1
828โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา1
829โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม1
830โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา1
831โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร1
832โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา1
833โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์1
834โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์1
835โรงเรียนกุดจิกวิทยา1
836โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร1
837โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม1
838โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม1
839โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม1
840โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)1
841โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา1
842โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา1
843โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร1
844โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา1
845โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง1
846โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง1
847โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม1
848โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร1
849โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์1
850โรงเรียนกุดเข้ห้วยบง1
851โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร1
852โรงเรียนกุดแห่วิทยา1
853โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม1
854โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม1
855โรงเรียนกุมภวาปี1
856โรงเรียนกุยบุรีวิทยา1
857โรงเรียนกุลโน1
858โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม1
859โรงเรียนกุ่ทองพิทยาลัย1
860โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์1
861โรงเรียนกู่จานวิทยาคม1
862โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม1
863โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม1
864โรงเรียนกู่สันตรัตน์1
865โรงเรียนกู่แก้ววิทยา1
866โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร1
867โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม1
868โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม1
869โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง1
870โรงเรียนขนงพระใต้1
871โรงเรียนขนอมพิทยา1
872โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม1
873โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก1
874โรงเรียนขวาววิทยาคาร1
875โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา1
876โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์1
877โรงเรียนขอนแก่นพัฒนาศึกษา1
878โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน1
879โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 21
880โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 31
881โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย1
882โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม1
883โรงเรียนขะเนก1
884โรงเรียนขัติยะวงษา1
885โรงเรียนขัวเรียงศึกษา1
886โรงเรียนขาณุวิทยา1
887โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา1
888โรงเรียนขามสะแกแสง1
889โรงเรียนขามแก่นนคร1
890โรงเรียนขุขันธ์1
891โรงเรียนขุขันธ์วิทยา1
892โรงเรียนขุนขวากพิทยา1
893โรงเรียนขุนควรวิทยาคม1
894โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม1
895โรงเรียนขุนยวม1
896โรงเรียนขุนยวมวิทยา1
897โรงเรียนขุนรามวิทยา1
898โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม1
899โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร1
900โรงเรียนคงคาประชารักษ์1
901โรงเรียนคงคาราม1
902โรงเรียนคงทองวิทยา1
903โรงเรียนคณฑีพิทยาคม1
904โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง1
905โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 21
906โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี1
907โรงเรียนครนพิทยาคม1
908โรงเรียนครบุรีวิทยา1
909โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ1
910โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา1
911โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1
912โรงเรียนคลองขวาง1
913โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา1
914โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 1601
915โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์1
916โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย1
917โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร1
918โรงเรียนคลองบางกระทึก1
919โรงเรียนคลองบางกระบือ1
920โรงเรียนคลองบางน้ำจืด1
921โรงเรียนคลองบางปิ้ง1
922โรงเรียนคลองบางปู1
923โรงเรียนคลองบางแก้ว1
924โรงเรียนคลองบางโพธิ์1
925โรงเรียนคลองบ้านพร้าว1
926โรงเรียนคลองปลัดเปรียง1
927โรงเรียนคลองพน1
928โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา1
929โรงเรียนคลองพลูวิทยา1
930โรงเรียนคลองมหาวงก์1
931โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 1
932โรงเรียนคลองลาดช้าง1
933โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1
934โรงเรียนคลองลานวิทยา1
935โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)1
936โรงเรียนคลองสองพี่น้อง1
937โรงเรียนคลองสำโรง1
938โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)1
939โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร)1
940โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม1
941โรงเรียนคลองหินพิทยาคม1
942โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ1
943โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)1
944โรงเรียนคลองเกลือ1
945โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์1
946โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์1
947โรงเรียนคลองเสาธง1
948โรงเรียนคลองแดนวิทยา1
949โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง)1
950โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม1
951โรงเรียนคลองใหม่1
952โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร1
953โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา1
954โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม1
955โรงเรียนควนขนุน1
956โรงเรียนควนสุบรรณ1
957โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา1
958โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา1
959โรงเรียนควนเนียงวิทยา1
960โรงเรียนควนโดนวิทยา1
961โรงเรียนคอนสวรรค์1
962โรงเรียนคอนสารวิทยาคม1
963โรงเรียนคันธพิทยาคาร1
964โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม1
965โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร1
966โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์1
967โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม1
968โรงเรียนคำบงพิทยาคม1
969โรงเรียนคำบงเจริญสุข1
970โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย1
971โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์1
972โรงเรียนคำม่วง1
973โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์1
974โรงเรียนคำยางพิทยา1
975โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์1
976โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว1
977โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์1
978โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม1
979โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม1
980โรงเรียนคำเตยวิทยา1
981โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์1
982โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์1
983โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา1
984โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา1
985โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์1
986โรงเรียนคำใหญ่วิทยา1
987โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา1
988โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม1
989โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม1
990โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา1
991โรงเรียนคีรีวัฒนา1
992โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา1
993โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์1
994โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา1
995โรงเรียนคุระบุรี1
996โรงเรียนคุระบุรีวิทยาคม1
997โรงเรียนคุรุชนพัฒนา1
998โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)1
999โรงเรียนคุรุประชานุกูล1
1000โรงเรียนคุรุประชาสรรค์1
1001โรงเรียนคุรุประชาสรรค์1
1002โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์1
1003โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา1
1004โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี1
1005โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา1
1006โรงเรียนคุรุสภา1
1007โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์1
1008โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์1
1009โรงเรียนคูเต่าวิทยา1
1010โรงเรียนคูเมืองวิทยา1
1011โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม1
1012โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา1
1013โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา1
1014โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม1
1015โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม1
1016โรงเรียนค้อวังวิทยาคม1
1017โรงเรียนค้อวิทยาคม1
1018โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม1
1019โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์1
1020โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา1
1021โรงเรียนจตุรคามพัฒนา1
1022โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์1
1023โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน1
1024โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก1
1025โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร1
1026โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร1
1027โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม1
1028โรงเรียนจระเข้วิทยายน1
1029โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา1
1030โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์1
1031โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร1
1032โรงเรียนจอมทอง1
1033โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์1
1034โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร1
1035โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์1
1036โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์1
1037โรงเรียนจะนะวิทยา1
1038โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม1
1039โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน1
1040โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี1
1041โรงเรียนจักราชวิทยา1
1042โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์1
1043โรงเรียนจัตุรัสวิทยาการ1
1044โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล1
1045โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม1
1046โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์1
1047โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม1
1048โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์1
1049โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ1
1050โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์1
1051โรงเรียนจารุศรบำรุง1
1052โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม1
1053โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร1
1054โรงเรียนจิตประชาราษฎร์1
1055โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 31
1056โรงเรียนจินดาสินธวานนท์1
1057โรงเรียนจุกเสม็ด1
1058โรงเรียนจุนวิทยาคม1
1059โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์1
1060โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์1
1061โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี1
1062โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก1
1063โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี1
1064โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย1
1065โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย1
1066โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย1
1067โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย1
1068โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย1
1069โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง1
1070โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร1
1071โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี1
1072โรงเรียนจ่าการบุญ1
1073โรงเรียนจ่านกร้อง1
1074โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ1
1075โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก1
1076โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล1
1077โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา1
1078โรงเรียนฉิมพลีวิทยา1
1079โรงเรียนชนบทศึกษา1
1080โรงเรียนชนแดนวิทยาคม1
1081โรงเรียนชลกันยานุกูล1
1082โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์1
1083โรงเรียนชลบุรีสุขบท1
1084โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด1
1085โรงเรียนชลประทานผาแตก1
1086โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์1
1087โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์1
1088โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์1
1089โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน1
1090โรงเรียนชลราษฎรบำรุง1
1091โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 21
1092โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์1
1093โรงเรียนชะอวด1
1094โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร1
1095โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี1
1096โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา1
1097โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา1
1098โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม1
1099โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม1
1100โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา1
1101โรงเรียนชัยบุรีพิทยา1
1102โรงเรียนชัยปราการ1
1103โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์1
1104โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล1
1105โรงเรียนชัยมงคลพิทยา1
1106โรงเรียนชัยสิทธาวาส1
1107โรงเรียนชัยเกษมวิทยา1
1108โรงเรียนชาติตระการวิทยา1
1109โรงเรียนชาติเฉลิม1
1110โรงเรียนชายเขาวิทยา1
1111โรงเรียนชาวไทยใหม่1
1112โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม1
1113โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา1
1114โรงเรียนชำนิพิทยาคม1
1115โรงเรียนชิตใจชื่น1
1116โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย1
1117โรงเรียนชีพอนุสรณ์1
1118โรงเรียนชีลองวิทยา1
1119โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร1
1120โรงเรียนชุบศร1
1121โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน1
1122โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์1
1123โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง1
1124โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง1
1125โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)1
1126โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา1
1127โรงเรียนชุมชนกระนวน1
1128โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม1
1129โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ1
1130โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม1
1131โรงเรียนชุมชนกู่จาน1
1132โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์1
1133โรงเรียนชุมชนคงวิทยา1
1134โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์1
1135โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.1731
1136โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง1
1137โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)1
1138โรงเรียนชุมชนจรูญลองรัตนาคาร1
1139โรงเรียนชุมชนจำปี1
1140โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์1
1141โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา1
1142โรงเรียนชุมชนชุมแพ1
1143โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์1
1144โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่1
1145โรงเรียนชุมชนดงเย็น1
1146โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่1
1147โรงเรียนชุมชนดอนตาล1
1148โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม1
1149โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา1
1150โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา1
1151โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า1
1152โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่1
1153โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์1
1154โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด1
1155โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา1
1156โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา1
1157โรงเรียนชุมชนนางัว1
1158โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา1
1159โรงเรียนชุมชนนาพระชัย1
1160โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร1
1161โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา1
1162โรงเรียนชุมชนนาสีนวล1
1163โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม1
1164โรงเรียนชุมชนนาโสก1
1165โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 11
1166โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 71
1167โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา1
1168โรงเรียนชุมชนนิรมัย1
1169โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม1
1170โรงเรียนชุมชนบงเหนือ1
1171โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย1
1172โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก1
1173โรงเรียนชุมชนบัวคำ1
1174โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี1
1175โรงเรียนชุมชนบึงบา1
1176โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่2111
1177โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล1
1178โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ1
1179โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)1
1180โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)1
1181โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน1
1182โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ1
1183โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน1
1184โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่1
1185โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก1
1186โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง1
1187โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห1
1188โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว1
1189โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง1
1190โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา1
1191โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม1
1192โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)1
1193โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู1
1194โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง1
1195โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน1
1196โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)1
1197โรงเรียนชุมชนบ้านคาย1
1198โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี1
1199โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ1
1200โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว1
1201โรงเรียนชุมชนบ้านคุริงมิตรภาพที่ 251
1202โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา1
1203โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)1
1204โรงเรียนชุมชนบ้านจัว1
1205โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท1
1206โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง1
1207โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร1
1208โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา1
1209โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง1
1210โรงเรียนชุมชนบ้านซาง1
1211โรงเรียนชุมชนบ้านซาด1
1212โรงเรียนชุมชนบ้านดง1
1213โรงเรียนชุมชนบ้านดง1
1214โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง1
1215โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)1
1216โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน1
1217โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม1
1218โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์1
1219โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา1
1220โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า1
1221โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน1
1222โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก1
1223โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย1
1224โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง1
1225โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ1
1226โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ1
1227โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง1
1228โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน1
1229โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน1
1230โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด1
1231โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน1
1232โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์1
1233โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว1
1234โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์1
1235โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย1
1236โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย1
1237โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง1
1238โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง1
1239โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง1
1240โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง1
1241โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน1
1242โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา1
1243โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม1
1244โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย1
1245โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ1
1246โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)1
1247โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์1
1248โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน1
1249โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม1
1250โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง1
1251โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ1
1252โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา1
1253โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง1
1254โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน1
1255โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ1
1256โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ1
1257โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา1
1258โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง1
1259โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง1
1260โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง1
1261โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ1
1262โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน1
1263โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์1
1264โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา1
1265โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง1
1266โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย1
1267โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง1
1268โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์1
1269โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)1
1270โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่1
1271โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำฆ้อง1
1272โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ1
1273โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย1
1274โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก1
1275โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว1
1276โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน1
1277โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง1
1278โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย1
1279โรงเรียนชุมชนบ้านบอน1
1280โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา1
1281โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน1
1282โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า1
1283โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่1
1284โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด1
1285โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา1
1286โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน1
1287โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา1
1288โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว1
1289โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ1
1290โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่1
1291โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว1
1292โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย1
1293โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน1
1294โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ (สถิตย์วิริยะคุณ)1
1295โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค1
1296โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม1
1297โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย1
1298โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย1
1299โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว1
1300โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง1
1301โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา1
1302โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด1
1303โรงเรียนชุมชนบ้านป่ากอดำ1
1304โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน1
1305โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย1
1306โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง1
1307โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี1
1308โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่1
1309โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง1
1310โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า1
1311โรงเรียนชุมชนบ้านผำ1
1312โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง1
1313โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง1
1314โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ1
1315โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน1
1316โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย1
1317โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก1
1318โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา1
1319โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ1
1320โรงเรียนชุมชนบ้านมาย1
1321โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช1
1322โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย (บ้านแหลม)1
1323โรงเรียนชุมชนบ้านระเว1
1324โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)1
1325โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 1131
1326โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน1
1327โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์1
1328โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม1
1329โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน1
1330โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล1
1331โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง1
1332โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน1
1333โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน1
1334โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม1
1335โรงเรียนชุมชนบ้านวัด1
1336โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน1
1337โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย1
1338โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)1
1339โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง1
1340โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา1
1341โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ1
1342โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง1
1343โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น1
1344โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504)1
1345โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง1
1346โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น1
1347โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)1
1348โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง1
1349โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ1
1350โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง1
1351โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา1
1352โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน1
1353โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา1
1354โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว1
1355โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร1
1356โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น1
1357โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน1
1358โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู1
1359โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู1
1360โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก1
1361โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม1
1362โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว1
1363โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว1
1364โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว1
1365โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)1
1366โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ1
1367โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง1
1368โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์)1
1369โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)1
1370โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย1
1371โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา1
1372โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว1
1373โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น1
1374โรงเรียนชุมชนบ้านหนองรี1
1375โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน1
1376โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง1
1377โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง1
1378โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)1
1379โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา1
1380โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก1
1381โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ1
1382โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา1
1383โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง1
1384โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง1
1385โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)1
1386โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ1
1387โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)1
1388โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่1
1389โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง1
1390โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง1
1391โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง1
1392โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี1
1393โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ1
1394โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว1
1395โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)1
1396โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย1
1397โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ1
1398โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ1
1399โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร1
1400โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก1
1401โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)1
1402โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 2061
1403โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน1
1404โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย1
1405โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล1
1406โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง1
1407โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน1
1408โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย1
1409โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม1
1410โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง1
1411โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง1
1412โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว1
1413โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด1
1414โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม1
1415โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน1
1416โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง1
1417โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว1
1418โรงเรียนชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง1
1419โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร1
1420โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง1
1421โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 521
1422โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย1
1423โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน1
1424โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า1
1425โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง1
1426โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม1
1427โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น1
1428โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่1
1429โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ1
1430โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง1
1431โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง1
1432โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง (มิตรภาพที่ 26)1
1433โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน1
1434โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง1
1435โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก1
1436โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ1
1437โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก1
1438โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง1
1439โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย1
1440โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้1
1441โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง1
1442โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส1
1443โรงเรียนชุมชนบ้านแวง1
1444โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่1
1445โรงเรียนชุมชนบ้านโคก1
1446โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 841
1447โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย1
1448โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)1
1449โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง1
1450โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม1
1451โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย1
1452โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด1
1453โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี1
1454โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ1
1455โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม1
1456โรงเรียนชุมชนบ้านโคน1
1457โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา1
1458โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์1
1459โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้1
1460โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ1
1461โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์)1
1462โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง1
1463โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา1
1464โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม1
1465โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง1
1466โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา1
1467โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง1
1468โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์1
1469โรงเรียนชุมชนบ้านโสก1
1470โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร1
1471โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่1
1472โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่1
1473โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี1
1474โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย1
1475โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง1
1476โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 1691
1477โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร1
1478โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์1
1479โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 41
1480โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี1
1481โรงเรียนชุมชนประทาย1
1482โรงเรียนชุมชนประสานมิตร1
1483โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร1
1484โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์1
1485โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม1
1486โรงเรียนชุมชนภูเรือ1
1487โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต1
1488โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์1
1489โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา1
1490โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 1151
1491โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา1
1492โรงเรียนชุมชนวังทอง1
1493โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา1
1494โรงเรียนชุมชนวังสะพุง1
1495โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร1
1496โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ1
1497โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม1
1498โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 2181
1499โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง1
1500โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน1
1501โรงเรียนชุมชนวัดคลองรี1
1502โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)1
1503โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด1
1504โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม1
1505โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗1
1506โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ1
1507โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม1
1508โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร1
1509โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 1781
1510โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน1
1511โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม1
1512โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)1
1513โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)1
1514โรงเรียนชุมชนวัดทับมา (ญาณรังษีราษฎร์รังสรรค์)1
1515โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)1
1516โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง1
1517โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม1
1518โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง1
1519โรงเรียนชุมชนวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)1
1520โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว1
1521โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร)1
1522โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)1
1523โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)1
1524โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี1
1525โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน1
1526โรงเรียนชุมชนวัดบางคู1
1527โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก1
1528โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน1
1529โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)1
1530โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่1
1531โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม1
1532โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่1
1533โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ1
1534โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)1
1535โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง1
1536โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง (ประทุมราษฎร์รังสรรค์)1
1537โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง1
1538โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์1
1539โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)1
1540โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา1
1541โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม1
1542โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง1
1543โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม1
1544โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม1
1545โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 1331
1546โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา1
1547โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง1
1548โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)1
1549โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม1
1550โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม1
1551โรงเรียนชุมชนวัดม่วง1
1552โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)1
1553โรงเรียนชุมชนวัดระโสม1
1554โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)1
1555โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม1
1556โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า1
1557โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)1
1558โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู1
1559โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น1
1560โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม1
1561โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)1
1562โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ1
1563โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน1
1564โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ (พุทธวโรปการ)1
1565โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส1
1566โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี1
1567โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์1
1568โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม1
1569โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ1
1570โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู1
1571โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง1
1572โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง1
1573โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ1
1574โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้1
1575โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ1
1576โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้1
1577โรงเรียนชุมชนวัดหมน1
1578โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)1
1579โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร1
1580โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ1
1581โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม1
1582โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน1
1583โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี1
1584โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)1
1585โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์)1
1586โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร1
1587โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ1
1588โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว1
1589โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ1
1590โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช1
1591โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ1
1592โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)1
1593โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง1
1594โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง1
1595โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก1
1596โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย1
1597โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม1
1598โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย1
1599โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า1
1600โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง1
1601โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง1
1602โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร1
1603โรงเรียนชุมชนศิลาแลง1
1604โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 41
1605โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)1
1606โรงเรียนชุมชนสมสนุก1
1607โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี1
1608โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา1
1609โรงเรียนชุมชนสะงวย1
1610โรงเรียนชุมชนสะพานไม้แก่น1
1611โรงเรียนชุมชนสามพร้าว1
1612โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง1
1613โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์1
1614โรงเรียนชุมชนส่องดาว1
1615โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา1
1616โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา1
1617โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์1
1618โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร1
1619โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน1
1620โรงเรียนชุมชนหนองหิน1
1621โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร1
1622โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี1
1623โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก1
1624โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม1
1625โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง1
1626โรงเรียนชุมชนหมูหม่นวิทยาสรรค์1
1627โรงเรียนชุมชนหัวดง1
1628โรงเรียนชุมชนห้วยยาง1
1629โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่1
1630โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา1
1631โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์1
1632โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา1
1633โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง1
1634โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง1
1635โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง1
1636โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม1
1637โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี1
1638โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง1
1639โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน1
1640โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา1
1641โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)1
1642โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์1
1643โรงเรียนชุมชนโนนสูง1
1644โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม1
1645โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู1
1646โรงเรียนชุมชนโนนแดง1
1647โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข1
1648โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง1
1649โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์1
1650โรงเรียนชุมชนโพนทราย1
1651โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม1
1652โรงเรียนชุมชนใหม่1
1653โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม1
1654โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม1
1655โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ1
1656โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก1
1657โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์1
1658โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา1
1659โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย1
1660โรงเรียนชุมพวงศึกษา1
1661โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์1
1662โรงเรียนชุมแพพิทยาคม1
1663โรงเรียนชุมแพวิทยายน1
1664โรงเรียนชุมแพศึกษา1
1665โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ1
1666โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม1
1667โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์1
1668โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา1
1669โรงเรียนช่องพรานวิทยา1
1670โรงเรียนช่องแคพิทยาคม1
1671โรงเรียนช่องแมวพิทยา1
1672โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล1
1673โรงเรียนช้างบุญวิทยา1
1674โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม1
1675โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย1
1676โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม1
1677โรงเรียนซับบอนวิทยาคม1
1678โรงเรียนซับมงคลวิทยา1
1679โรงเรียนซับม่วงวิทยา1
1680โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม1
1681โรงเรียนซาวน์วัศ1
1682โรงเรียนซำยางวิทยายน1
1683โรงเรียนดงขุยวิทยาคม1
1684โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม1
1685โรงเรียนดงตาลวิทยา1
1686โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์1
1687โรงเรียนดงบังวิทยา1
1688โรงเรียนดงประคำพิทยาคม1
1689โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์1
1690โรงเรียนดงพลองพิทยาคม1
1691โรงเรียนดงมอนวิทยาคม1
1692โรงเรียนดงมะไฟวิทยา1
1693โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม1
1694โรงเรียนดงยางวิทยาคม1
1695โรงเรียนดงหลวงวิทยา1
1696โรงเรียนดงเจนวิทยาคม1
1697โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม1
1698โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร1
1699โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม1
1700โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1
1701โรงเรียนดประสพ1
1702โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม1
1703โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร1
1704โรงเรียนดอนกลอยหนองยาง1
1705โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์1
1706โรงเรียนดอนคาวิทยา1
1707โรงเรียนดอนจานวิทยาคม1
1708โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม1
1709โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม1
1710โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา1
1711โรงเรียนดอนตาลวิทยา1
1712โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา1
1713โรงเรียนดอนทองวิทยา1
1714โรงเรียนดอนท้าววิทยา1
1715โรงเรียนดอนปอวิทยา1
1716โรงเรียนดอนพุดวิทยา1
1717โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)1
1718โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม1
1719โรงเรียนดอนมัน1
1720โรงเรียนดอนยานางศึกษา1
1721โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา1
1722โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม1
1723โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์5231
1724โรงเรียนดอนหวายตาใกล้1
1725โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา1
1726โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง1
1727โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา1
1728โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูรม่วงน้อย1
1729โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม1
1730โรงเรียนดอยลานพิทยา1
1731โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม1
1732โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก1
1733โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม1
1734โรงเรียนดัดดรุณี1
1735โรงเรียนดาราดาม1
1736โรงเรียนดาราพิทยาคม1
1737โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์1
1738โรงเรียนดำรงสินอุทิศ1
1739โรงเรียนดิศกุล1
1740โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน1
1741โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี1
1742โรงเรียนดูนสาด1
1743โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์1
1744โรงเรียนด่านขุนทด1
1745โรงเรียนด่านช้างวิทยา1
1746โรงเรียนด่านซ้าย1
1747โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์1
1748โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม1
1749โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม1
1750โรงเรียนด่านสวีวิทยา1
1751โรงเรียนด่านอุดมวิทยา1
1752โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม1
1753โรงเรียนด่านแม่คํามัน1
1754โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม1
1755โรงเรียนด่านใต้วิทยา1
1756โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร1
1757โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 21
1758โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์1
1759โรงเรียนตระการพืชผล1
1760โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม1
1761โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์1
1762โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม1
1763โรงเรียนตราษตระการคุณ1
1764โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา1
1765โรงเรียนตลาดคลอง 161
1766โรงเรียนตลาดบางบ่อ1
1767โรงเรียนตลาดปรีกี1
1768โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม1
1769โรงเรียนตลาดสํารอง1
1770โรงเรียนตลาดหนองหวาย1
1771โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม1
1772โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา1
1773โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม1
1774โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต1
1775โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล1
1776โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา1
1777โรงเรียนตะคร้อพิทยา1
1778โรงเรียนตะพานหิน1
1779โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม1
1780โรงเรียนตะแพนพิทยา1
1781โรงเรียนตะโหมด1
1782โรงเรียนตันหยงมัส1
1783โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม(สพม เขต33)1
1784โรงเรียนตากพิทยาคม1
1785โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์1
1786โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์1
1787โรงเรียนตากใบ1
1788โรงเรียนตาขุน1
1789โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก1
1790โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์1
1791โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์1
1792โรงเรียนตาดทองพิทยาคม1
1793โรงเรียนตานีวิทยา1
1794โรงเรียนตาพระยา1
1795โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 1861
1796โรงเรียนตาลสุมพัฒนา1
1797โรงเรียนตำบลบ้านแป้น1
1798โรงเรียนตำบลริมปิง1
1799โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)1
1800โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ1
1801โรงเรียนติ้ววิทยาคม1
1802โรงเรียนตือระมิตรภาพที่1721
1803โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์1
1804โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา1
1805โรงเรียนต้นธงวิทยา1
1806โรงเรียนต้นพิกุล1
1807โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)1
1808โรงเรียนถนนหักพิทยาคม1
1809โรงเรียนถลางพระนางสร้าง1
1810โรงเรียนถาวรานุกูล1
1811โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา1
1812โรงเรียนถ่อนวิทยา1
1813โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม1
1814โรงเรียนทรัพย์ทวี1
1815โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม1
1816โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา1
1817โรงเรียนทรายขาววิทยา1
1818โรงเรียนทรายทองวิทยา1
1819โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์1
1820โรงเรียนทรายมูลวิทยา1
1821โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา1
1822โรงเรียนทวีธาภิเศก 21
1823โรงเรียนทวีธาภิเษก1
1824โรงเรียนทหารอากาศบำรุง1
1825โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์1
1826โรงเรียนทองทิพย์วิทยา1
1827โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา1
1828โรงเรียนทองพูลอุทิศ1
1829โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร1
1830โรงเรียนทองหลางวิทยาคม1
1831โรงเรียนทองเอนวิทยา1
1832โรงเรียนทองแสนขันวิทยา1
1833โรงเรียนทับ6วิทยาคาร1
1834โรงเรียนทับกฤชพัฒนา1
1835โรงเรียนทับกุงประชานุกูล1
1836โรงเรียนทับช้างวิทยาคม1
1837โรงเรียนทับปุด1
1838โรงเรียนทับปุดวิทยา1
1839โรงเรียนทับสะแกวิทยา1
1840โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์1
1841โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์1
1842โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์1
1843โรงเรียนทัพพระยาพิทยา1
1844โรงเรียนทัพราชวิทยา1
1845โรงเรียนทัศนาวลัย1
1846โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร1
1847โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร1
1848โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา1
1849โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา1
1850โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์1
1851โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูถัมถ์1
1852โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ1
1853โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ1
1854โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ1
1855โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม1
1856โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา1
1857โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา1
1858โรงเรียนทุ่งขุ่นน้อยจานวิทยา1
1859โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร1
1860โรงเรียนทุ่งคาวิทยา1
1861โรงเรียนทุ่งช้าง1
1862โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา1
1863โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา1
1864โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม1
1865โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา1
1866โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร1
1867โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา1
1868โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม1
1869โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร1
1870โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ1
1871โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา1
1872โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์1
1873โรงเรียนทุ่งศรีอุดม(สพม เขต29)1
1874โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)1
1875โรงเรียนทุ่งสง1
1876โรงเรียนทุ่งสงวิทยา1
1877โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์1
1878โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม1
1879โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์1
1880โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์1
1881โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม1
1882โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา1
1883โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา1
1884โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา1
1885โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์1
1886โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม1
1887โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม1
1888โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม1
1889โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์1
1890โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1
1891โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา1
1892โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา1
1893โรงเรียนทุ่งโพวิทยา1
1894โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา1
1895โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม1
1896โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก1
1897โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก1
1898โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา1
1899โรงเรียนท่าข้ามวิทยา1
1900โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร1
1901โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร1
1902โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน1
1903โรงเรียนท่าจำปาวิทยา1
1904โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา1
1905โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร1
1906โรงเรียนท่าชนะ1
1907โรงเรียนท่าชัยวิทยา1
1908โรงเรียนท่าชีวิทยาคม1
1909โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง1
1910โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม1
1911โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร1
1912โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม1
1913โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม1
1914โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)1
1915โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์1
1916โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์1
1917โรงเรียนท่าทองพิทยาคม1
1918โรงเรียนท่านครญานวโรภาสอุทิศ1
1919โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี1
1920โรงเรียนท่านางแนววิทยายน1
1921โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 901
1922โรงเรียนท่าบ่อ1
1923โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม1
1924โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ1
1925โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 11
1926โรงเรียนท่าพระวิทยายน1
1927โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม1
1928โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง1
1929โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม1
1930โรงเรียนท่ายางวิทยา1
1931โรงเรียนท่าลี่วิทยา1
1932โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม1
1933โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร1
1934โรงเรียนท่าศาลา1
1935โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา1
1936โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์1
1937โรงเรียนท่าสว่างวิทยา1
1938โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม1
1939โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา1
1940โรงเรียนท่าสีดาวิทยา1
1941โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม1
1942โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล1
1943โรงเรียนท่าอุแทพิทยา1
1944โรงเรียนท่าเกษมพิทยา1
1945โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา1
1946โรงเรียนท่าเรือ 'นิตยานุกูล'1
1947โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม1
1948โรงเรียนท่าเรือวิทยา1
1949โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก1
1950โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์1
1951โรงเรียนท่าแร่วิทยา1
1952โรงเรียนท่าแร่ศึกษา1
1953โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา1
1954โรงเรียนท่าใหม่ (พูลสวัสราษฎร์นุกูล)1
1955โรงเรียนท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)1
1956โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล1
1957โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)1
1958โรงเรียนท้ายหาด1
1959โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา1
1960โรงเรียนท้าวสุรนารี1
1961โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)1
1962โรงเรียนธงชัยวิทยา1
1963โรงเรียนธงชัยวิทยา1
1964โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)1
1965โรงเรียนธงธานี1
1966โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์1
1967โรงเรียนธนากรสงเคราะห์1
1968โรงเรียนธนาคารออมสิน1
1969โรงเรียนธรรมบวรวิทยา1
1970โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 21
1971โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม1
1972โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล1
1973โรงเรียนธรรมโฆสิ1
1974โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย1
1975โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม1
1976โรงเรียนธัญญบุรี1
1977โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์1
1978โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์1
1979โรงเรียนธัญธารวิทยา1
1980โรงเรียนธัญรัตน์1
1981โรงเรียนธาตุดอนตูม1
1982โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา1
1983โรงเรียนธาตุพนม1
1984โรงเรียนธาตุพิทยาคม1
1985โรงเรียนธาตุศรีนคร1
1986โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม1
1987โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)1
1988โรงเรียนธารทองพิทยาคม1
1989โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)1
1990โรงเรียนธารน้ำใจ1
1991โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา1
1992โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์1
1993โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง1
1994โรงเรียนนครขอนแก่น1
1995โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์1
1996โรงเรียนนครนายกวิทยาคม1
1997โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม1
1998โรงเรียนนครพนมวิทยาคม1
1999โรงเรียนนครวิทยาคม1
2000โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา1
2001โรงเรียนนครสวรรค์1
2002โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล1
2003โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'1
2004โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)1
2005โรงเรียนนครไตรตรึงษ์1
2006โรงเรียนนครไทย1
2007โรงเรียนนครไทยวิทยาคม1
2008โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม1
2009โรงเรียนนนทรีวิทยา1
2010โรงเรียนนบพิตำวิทยา1
2011โรงเรียนนราธิวาส1
2012โรงเรียนนราสิกขาลัย1
2013โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล1
2014โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒1
2015โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี1
2016โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ1
2017โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี1
2018โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า1
2019โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ1
2020โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย1
2021โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา1
2022โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร1
2023โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ1
2024โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม1
2025โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน1
2026โรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศทักษิณ1
2027โรงเรียนนวราชานุสรณ์1
2028โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1
2029โรงเรียนนากระแซงศึกษา1
2030โรงเรียนนาขามวิทยา1
2031โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์1
2032โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์1
2033โรงเรียนนางรอง1
2034โรงเรียนนางรองพิทยาคม1
2035โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล1
2036โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์1
2037โรงเรียนนางามวิทยา1
2038โรงเรียนนางามวิทยาคาร1
2039โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก1
2040โรงเรียนนาจะหลวย1
2041โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)1
2042โรงเรียนนาจานศึกษา1
2043โรงเรียนนาจำปา1
2044โรงเรียนนาจิกพิทยาคม1
2045โรงเรียนนาดีพิทยาคม1
2046โรงเรียนนาดีวิทยา1
2047โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์1
2048โรงเรียนนาด้วงวิทยา1
2049โรงเรียนนาตาลวิทยาคม1
2050โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา1
2051โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล1
2052โรงเรียนนาทมวิทยา1
2053โรงเรียนนาทวีวิทยาคม1
2054โรงเรียนนาทันวิทยา1
2055โรงเรียนนานกกก1
2056โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม1
2057โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย1
2058โรงเรียนนาน้อย1
2059โรงเรียนนาบอน1
2060โรงเรียนนาบัววิทยา1
2061โรงเรียนนาบัววิทยา1
2062โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม1
2063โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา1
2064โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล1
2065โรงเรียนนาผือโคกกอก1
2066โรงเรียนนาภูพิทยาคม1
2067โรงเรียนนามนพิทยาคม1
2068โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์1
2069โรงเรียนนามลวิทยาคาร1
2070โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา1
2071โรงเรียนนายมวิทยาคาร1
2072โรงเรียนนายอวัฒนา1
2073โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม1
2074โรงเรียนนายายอามพิทยาคม1
2075โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา1
2076โรงเรียนนารีนุกูล1
2077โรงเรียนนารีนุกูล 21
2078โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่1
2079โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี1
2080โรงเรียนนาวังวิทยา1
2081โรงเรียนนาวังศึกษาวิช1
2082โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์1
2083โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม1
2084โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม1
2085โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา1
2086โรงเรียนนาสักวิทยา1
2087โรงเรียนนาสาร1
2088โรงเรียนนาส่วงวิทยา1
2089โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา1
2090โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม1
2091โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา1
2092โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม1
2093โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์1
2094โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)1
2095โรงเรียนนาหว้าเหนือ1
2096โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด1
2097โรงเรียนนาอ้อวิทยา1
2098โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์1
2099โรงเรียนนาเจริญหนองแดง1
2100โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม1
2101โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์1
2102โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์1
2103โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม1
2104โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล1
2105โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก1
2106โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา1
2107โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ1
2108โรงเรียนนาแกพิทยาคม1
2109โรงเรียนนาแกวิทยา1
2110โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา1
2111โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม1
2112โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ1
2113โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม1
2114โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา1
2115โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม1
2116โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์1
2117โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา1
2118โรงเรียนนาโยงวิทยาคม1
2119โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร1
2120โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์1
2121โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)1
2122โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ที่ 21
2123โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา1
2124โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา1
2125โรงเรียนนิคมพัฒนา101
2126โรงเรียนนิคมพัฒนา21
2127โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 31
2128โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา1
2129โรงเรียนนิคมลำนารายณ์1
2130โรงเรียนนิคมวิทยา1
2131โรงเรียนนิคมสงเคราะห์1
2132โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 21
2133โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา1
2134โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 11
2135โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)1
2136โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 21
2137โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 21
2138โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 31
2139โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 51
2140โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 71
2141โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 21
2142โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 41
2143โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 51
2144โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 81
2145โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 11
2146โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 21
2147โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 31
2148โรงเรียนนิคมสร้างตนเองขุนทะเล1
2149โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 11
2150โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 31
2151โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท1
2152โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท21
2153โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
2154โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 41
2155โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ1
2156โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 11
2157โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 41
2158โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 11
2159โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่1
2160โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 31
2161โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา1
2162โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 21
2163โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร1
2164โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 31
2165โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง1
2166โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์1
2167โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร1
2168โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์1
2169โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์1
2170โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา1
2171โรงเรียนน่านนคร1
2172โรงเรียนน่านปัญญานุกูล1
2173โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา1
2174โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม1
2175โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม1
2176โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา1
2177โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์1
2178โรงเรียนน้ำผุด1
2179โรงเรียนน้ำพอง1
2180โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล1
2181โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก1
2182โรงเรียนน้ำพองศึกษา1
2183โรงเรียนน้ำยืน1
2184โรงเรียนน้ำยืนวิทยา1
2185โรงเรียนน้ำรอบวิทยา1
2186โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง1
2187โรงเรียนน้ำริดวิทยา1
2188โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม1
2189โรงเรียนน้ำสวยวิทยา1
2190โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์1
2191โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม1
2192โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา1
2193โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)1
2194โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม1
2195โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์1
2196โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม1
2197โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา1
2198โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี1
2199โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ1
2200โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒1
2201โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔1
2202โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์สิงหเสนี)1
2203โรงเรียนบรบือ1
2204โรงเรียนบรบือวิทยาคาร1
2205โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย1
2206โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม1
2207โรงเรียนบรรหารวิทยา1
2208โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 11
2209โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 21
2210โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 31
2211โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 51
2212โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 61
2213โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 71
2214โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์1
2215โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์1
2216โรงเรียนบะฮีวิทยาคม1
2217โรงเรียนบันนังสตาวิทยา1
2218โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา1
2219โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม1
2220โรงเรียนบัวเจริญวิทยา1
2221โรงเรียนบัวเชดวิทยา1
2222โรงเรียนบัวแก้วเกษร1
2223โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม1
2224โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม1
2225โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก1
2226โรงเรียนบางกะปิ1
2227โรงเรียนบางขันวิทยา1
2228โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม1
2229โรงเรียนบางจานวิทยา1
2230โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์1
2231โรงเรียนบางซ้ายวิทยา1
2232โรงเรียนบางดีวิทยาคม1
2233โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา1
2234โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)1
2235โรงเรียนบางบัวทอง1
2236โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม1
2237โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์)1
2238โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน1
2239โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม1
2240โรงเรียนบางปะหัน1
2241โรงเรียนบางปะอิน1
2242โรงเรียนบางปะอิน 'ราชานุเคราะห์ ๑'1
2243โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง1
2244โรงเรียนบางมดวิทยา1
2245โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)1
2246โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม1
2247โรงเรียนบางระกำ1
2248โรงเรียนบางระกำวิทยา1
2249โรงเรียนบางระจันวิทยา1
2250โรงเรียนบางละมุง1
2251โรงเรียนบางลี่วิทยา1
2252โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม1
2253โรงเรียนบางสะพาน1
2254โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม1
2255โรงเรียนบางสะพานวิทยา1
2256โรงเรียนบางหลวงวิทยา1
2257โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม1
2258โรงเรียนบางเลนวิทยา1
2259โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม1
2260โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์1
2261โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม1
2262โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา1
2263โรงเรียนบางแม่หม้าย1
2264โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์1
2265โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)1
2266โรงเรียนบางไทร1
2267โรงเรียนบางไทรวิทยา1
2268โรงเรียนบาเจาะ1
2269โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์1
2270โรงเรียนบีกริม1
2271โรงเรียนบึงกาฬ1
2272โรงเรียนบึงของหลงวิทยา1
2273โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์1
2274โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา1
2275โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม1
2276โรงเรียนบึงบูรพ์1
2277โรงเรียนบึงพญาปราบ1
2278โรงเรียนบึงพะไล1
2279โรงเรียนบึงมะลูวิทยา1
2280โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์1
2281โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม1
2282โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม1
2283โรงเรียนบึงสาลี1
2284โรงเรียนบึงสิงโต1
2285โรงเรียนบึงเขาย้อน1
2286โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม1
2287โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง1
2288โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม1
2289โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์1
2290โรงเรียนบุญวัฒนา1
2291โรงเรียนบุญวัฒนา 21
2292โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย1
2293โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี1
2294โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม1
2295โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์1
2296โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 21
2297โรงเรียนบุณฑริก1
2298โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร1
2299โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์1
2300โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร1
2301โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม1
2302โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม1
2303โรงเรียนบุ่งคล้านคร1
2304โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 1941
2305โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม1
2306โรงเรียนบุ่งหวาย1
2307โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์1
2308โรงเรียนบ่อกรุวิทยา1
2309โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา1
2310โรงเรียนบ่อบุโปโล1
2311โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก1
2312โรงเรียนบ่อยางวิทยา1
2313โรงเรียนบ่อวิทยาบางระกำ1
2314โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร1
2315โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา1
2316โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา1
2317โรงเรียนบ่อเกลือ1
2318โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา1
2319โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 811
2320โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา1
2321โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม1
2322โรงเรียนบ้าทุ่งน้ำแพร่ป่าบง1
2323โรงเรียนบ้าน ก.ม.71
2324โรงเรียนบ้าน กม.21
2325โรงเรียนบ้าน กม.351
2326โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์1
2327โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา1
2328โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)1
2329โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)1
2330โรงเรียนบ้านกงพาน1
2331โรงเรียนบ้านกม.ห้า1
2332โรงเรียนบ้านกรงปินัง1
2333โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร1
2334โรงเรียนบ้านกระจูด1
2335โรงเรียนบ้านกระต่ายด่อน1
2336โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด1
2337โรงเรียนบ้านกระทุ่ม1
2338โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง1
2339โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย1
2340โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม1
2341โรงเรียนบ้านกระนวน1
2342โรงเรียนบ้านกระบี่1
2343โรงเรียนบ้านกระสัง1
2344โรงเรียนบ้านกระสัง1
2345โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี1
2346โรงเรียนบ้านกระออม1
2347โรงเรียนบ้านกระอาน1
2348โรงเรียนบ้านกระเดียน1
2349โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)1
2350โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่1
2351โรงเรียนบ้านกระเสาะ1
2352โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่1
2353โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)1
2354โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ1
2355โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)1
2356โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)1
2357โรงเรียนบ้านกราม1
2358โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก1
2359โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)1
2360โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม1
2361โรงเรียนบ้านกฤษณา1
2362โรงเรียนบ้านกลอง1
2363โรงเรียนบ้านกลาง1
2364โรงเรียนบ้านกลาง1
2365โรงเรียนบ้านกลาง1
2366โรงเรียนบ้านกลาง1
2367โรงเรียนบ้านกลาง1
2368โรงเรียนบ้านกลาง1
2369โรงเรียนบ้านกลาง1
2370โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'1
2371โรงเรียนบ้านกลาง(หนองไผ่)1
2372โรงเรียนบ้านกลาง(หล่มสัก)1
2373โรงเรียนบ้านกลางดง1
2374โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ1
2375โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม1
2376โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 441
2377โรงเรียนบ้านกลางเสลภูมิ1
2378โรงเรียนบ้านกลูบี1
2379โรงเรียนบ้านกล้วย1
2380โรงเรียนบ้านกล้วย1
2381โรงเรียนบ้านกล้วย(พวงราษฎร์บำรุง)1
2382โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา1
2383โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง1
2384โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา1
2385โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม1
2386โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม1
2387โรงเรียนบ้านกอกหัวนา1
2388โรงเรียนบ้านกอกแก้ว1
2389โรงเรียนบ้านกองก๋อย1
2390โรงเรียนบ้านกองนาง1
2391โรงเรียนบ้านกองลม1
2392โรงเรียนบ้านกองลอย1
2393โรงเรียนบ้านกองแขก1
2394โรงเรียนบ้านกองโค1
2395โรงเรียนบ้านกอตอตือระ1
2396โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ1
2397โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ1
2398โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)1
2399โรงเรียนบ้านกะทิง1
2400โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย1
2401โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)1
2402โรงเรียนบ้านกะลัน (กระแสร์วิทยานุเคราะห์)1
2403โรงเรียนบ้านกะลาพอ1
2404โรงเรียนบ้านกะลูแป1
2405โรงเรียนบ้านกะสัง1
2406โรงเรียนบ้านกะเอิน1
2407โรงเรียนบ้านกะไหล1
2408โรงเรียนบ้านกันจาน1
2409โรงเรียนบ้านกันทรารมย์1
2410โรงเรียนบ้านกันโจรง1
2411โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด1
2412โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)1
2413โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม1
2414โรงเรียนบ้านกาบิน1
2415โรงเรียนบ้านกาลอ1
2416โรงเรียนบ้านกาลิซา1
2417โรงเรียนบ้านกาลูปัง1
2418โรงเรียนบ้านกาวะ1
2419โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์1
2420โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ1
2421โรงเรียนบ้านกาฮง1
2422โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง1
2423โรงเรียนบ้านกาเนะ1
2424โรงเรียนบ้านกาแย1
2425โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ1
2426โรงเรียนบ้านกาโสด1
2427โรงเรียนบ้านกำปงบือแน1
2428โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ1
2429โรงเรียนบ้านกือเม็ง1
2430โรงเรียนบ้านกุงชัย1
2431โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์1
2432โรงเรียนบ้านกุดกลอย1
2433โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์1
2434โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญ1
2435โรงเรียนบ้านกุดฉิม1
2436โรงเรียนบ้านกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)1
2437โรงเรียนบ้านกุดดินจี่1
2438โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์1
2439โรงเรียนบ้านกุดธาตุ1
2440โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)1
2441โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ1
2442โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว1
2443โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย1
2444โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ1
2445โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก1
2446โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง1
2447โรงเรียนบ้านกุดยาลวน1
2448โรงเรียนบ้านกุดสิม1
2449โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)1
2450โรงเรียนบ้านกุดเรือ1
2451โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ1
2452โรงเรียนบ้านกุดเลา1
2453โรงเรียนบ้านกุดเวียน1
2454โรงเรียนบ้านกุดแข้1
2455โรงเรียนบ้านกุดแห่1
2456โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง1
2457โรงเรียนบ้านกุดโง้ง1
2458โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)1
2459โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์1
2460โรงเรียนบ้านกุดไผ่1
2461โรงเรียนบ้านกุตาไก้1
2462โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด1
2463โรงเรียนบ้านกุมแป1
2464โรงเรียนบ้านกุยแหย่1
2465โรงเรียนบ้านกุรุคุ1
2466โรงเรียนบ้านกุศกร1
2467โรงเรียนบ้านกูบู1
2468โรงเรียนบ้านกูยิ1
2469โรงเรียนบ้านกูวา1
2470โรงเรียนบ้านกูวา1
2471โรงเรียนบ้านกูวิง1
2472โรงเรียนบ้านกูแบอีแก1
2473โรงเรียนบ้านกู่1
2474โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์1
2475โรงเรียนบ้านกู้กู1
2476โรงเรียนบ้านก่าน1
2477โรงเรียนบ้านก้อ1
2478โรงเรียนบ้านก้างปลา1
2479โรงเรียนบ้านก้านเหลือง1
2480โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร1
2481โรงเรียนบ้านขนวน1
2482โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)1
2483โรงเรียนบ้านขนาดมอญ1
2484โรงเรียนบ้านขนุน1
2485โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)1
2486โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)1
2487โรงเรียนบ้านขลอด1
2488โรงเรียนบ้านขลุงไผ่1
2489โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์1
2490โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง1
2491โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่1
2492โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ1
2493โรงเรียนบ้านขอนคลาน1
2494โรงเรียนบ้านขอนซุง1
2495โรงเรียนบ้านขอนยูง1
2496โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่1
2497โรงเรียนบ้านขอนหาด1
2498โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก1
2499โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ1
2500โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)1
2501โรงเรียนบ้านขามทับขอน1
2502โรงเรียนบ้านขามน้อย1
2503โรงเรียนบ้านขามป้อม(ชุมแพ)1
2504โรงเรียนบ้านขามป้อม(บ้านไผ่)1
2505โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น1
2506โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม1
2507โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม1
2508โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร1
2509โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่1
2510โรงเรียนบ้านขามเปี้ย1
2511โรงเรียนบ้านขามเปี้ย1
2512โรงเรียนบ้านขามเรียน1
2513โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง1
2514โรงเรียนบ้านขามใหญ่1
2515โรงเรียนบ้านขี้นาค1
2516โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก1
2517โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก1
2518โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง1
2519โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล1
2520โรงเรียนบ้านขุนกำลัง1
2521โรงเรียนบ้านขุนนาวัง1
2522โรงเรียนบ้านขุนหาญ1
2523โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.)1
2524โรงเรียนบ้านขุมเงิน1
2525โรงเรียนบ้านขุยวิทยา1
2526โรงเรียนบ้านข่อย1
2527โรงเรียนบ้านข่า1
2528โรงเรียนบ้านข่า1
2529โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม1
2530โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม1
2531โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน1
2532โรงเรียนบ้านข้าวสาร(บ้านผือ)1
2533โรงเรียนบ้านข้าวสาร(เมืองอุดรธานี)1
2534โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง1
2535โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา1
2536โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)1
2537โรงเรียนบ้านคลอง1
2538โรงเรียนบ้านคลอง 141
2539โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)1
2540โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)1
2541โรงเรียนบ้านคลอง 311
2542โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร1
2543โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน1
2544โรงเรียนบ้านคลองขนุน1
2545โรงเรียนบ้านคลองขุด1
2546โรงเรียนบ้านคลองขุด1
2547โรงเรียนบ้านคลองข่อย1
2548โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย1
2549โรงเรียนบ้านคลองจัน1
2550โรงเรียนบ้านคลองจาก1
2551โรงเรียนบ้านคลองชะนี1
2552โรงเรียนบ้านคลองช้าง1
2553โรงเรียนบ้านคลองซื่อ1
2554โรงเรียนบ้านคลองดิน1
2555โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 21
2556โรงเรียนบ้านคลองตัน1
2557โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)1
2558โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน1
2559โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง1
2560โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส1
2561โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)1
2562โรงเรียนบ้านคลองประทุน1
2563โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้1
2564โรงเรียนบ้านคลองผักขม1
2565โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร1
2566โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง1
2567โรงเรียนบ้านคลองมวน1
2568โรงเรียนบ้านคลองมะขาม1
2569โรงเรียนบ้านคลองยวน1
2570โรงเรียนบ้านคลองยาง1
2571โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย1
2572โรงเรียนบ้านคลองรอก1
2573โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่1
2574โรงเรียนบ้านคลองลาว1
2575โรงเรียนบ้านคลองลุ1
2576โรงเรียนบ้านคลองวาฬ1
2577โรงเรียนบ้านคลองสงค์1
2578โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์1
2579โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์1
2580โรงเรียนบ้านคลองสระ1
2581โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม1
2582โรงเรียนบ้านคลองสูบ1
2583โรงเรียนบ้านคลองหมาก1
2584โรงเรียนบ้านคลองหลวง1
2585โรงเรียนบ้านคลองหลวง1
2586โรงเรียนบ้านคลองหวะ1
2587โรงเรียนบ้านคลองหวาย1
2588โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง1
2589โรงเรียนบ้านคลองหาด1
2590โรงเรียนบ้านคลองหิน1
2591โรงเรียนบ้านคลองอุดม1
2592โรงเรียนบ้านคลองเกตุ1
2593โรงเรียนบ้านคลองเคียน1
2594โรงเรียนบ้านคลองเจริญ1
2595โรงเรียนบ้านคลองเตย1
2596โรงเรียนบ้านคลองเต็ง1
2597โรงเรียนบ้านคลองเหนก1
2598โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา1
2599โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)1
2600โรงเรียนบ้านคลองแห้ง1
2601โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา1
2602โรงเรียนบ้านคลองโยง1
2603โรงเรียนบ้านคลองใหญ่1
2604โรงเรียนบ้านคลองใหญ่1
2605โรงเรียนบ้านคลองใหญ่1
2606โรงเรียนบ้านคลองใหญ่1
2607โรงเรียนบ้านคลองใหม่1
2608โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน1
2609โรงเรียนบ้านคลองไคร1
2610โรงเรียนบ้านคลองไทร1
2611โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ 2261
2612โรงเรียนบ้านควน1
2613โรงเรียนบ้านควนขนุน1
2614โรงเรียนบ้านควนคูหา1
2615โรงเรียนบ้านควนจง1
2616โรงเรียนบ้านควนดิน1
2617โรงเรียนบ้านควนดินแดง1
2618โรงเรียนบ้านควนตัง1
2619โรงเรียนบ้านควนต่อ1
2620โรงเรียนบ้านควนนิมิต1
2621โรงเรียนบ้านควนนิยม1
2622โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์1
2623โรงเรียนบ้านควนปิง1
2624โรงเรียนบ้านควนพญา1
2625โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์1
2626โรงเรียนบ้านควนพรุพี1
2627โรงเรียนบ้านควนม่วง1
2628โรงเรียนบ้านควนยวน1
2629โรงเรียนบ้านควนรุย1
2630โรงเรียนบ้านควนลังงา1
2631โรงเรียนบ้านควนสตอ1
2632โรงเรียนบ้านควนสวรรค์1
2633โรงเรียนบ้านควนสามัคคี1
2634โรงเรียนบ้านควนเก1
2635โรงเรียนบ้านควนเงิน1
2636โรงเรียนบ้านควนเนียง1
2637โรงเรียนบ้านควนแปลงงู1
2638โรงเรียนบ้านควนแหวง1
2639โรงเรียนบ้านควนโส1
2640โรงเรียนบ้านควนใหม่1
2641โรงเรียนบ้านคอกช้าง1
2642โรงเรียนบ้านคอกม้า1
2643โรงเรียนบ้านคอนกาม1
2644โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์1
2645โรงเรียนบ้านคอนสาย1
2646โรงเรียนบ้านคอนสาร1
2647โรงเรียนบ้านคอลอกาเว1
2648โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง1
2649โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ1
2650โรงเรียนบ้านคอโค1
2651โรงเรียนบ้านคันธง1
2652โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์1
2653โรงเรียนบ้านคันธุลี1
2654โรงเรียนบ้านคั่นกระได1
2655โรงเรียนบ้านคาบ1
2656โรงเรียนบ้านคาวิทยา1
2657โรงเรียนบ้านคาโต1
2658โรงเรียนบ้านคำกลาง1
2659โรงเรียนบ้านคำกลาง1
2660โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง1
2661โรงเรียนบ้านคำก้อม1
2662โรงเรียนบ้านคำขวาง1
2663โรงเรียนบ้านคำครึ่ง1
2664โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง1
2665โรงเรียนบ้านคำตากล้า1
2666โรงเรียนบ้านคำนกกก1
2667โรงเรียนบ้านคำนาดี1
2668โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง1
2669โรงเรียนบ้านคำบง1
2670โรงเรียนบ้านคำบอน1
2671โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย1
2672โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน1
2673โรงเรียนบ้านคำผง1
2674โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)1
2675โรงเรียนบ้านคำม่วง1
2676โรงเรียนบ้านคำสมิง1
2677โรงเรียนบ้านคำสร้อย1
2678โรงเรียนบ้านคำสว่าง1
2679โรงเรียนบ้านคำสะอาด1
2680โรงเรียนบ้านคำเดือย1
2681โรงเรียนบ้านคำเตย1
2682โรงเรียนบ้านคำเตย1
2683โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)1
2684โรงเรียนบ้านคำเม็ก1
2685โรงเรียนบ้านคำเลาะ1
2686โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ1
2687โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี1
2688โรงเรียนบ้านคำแม่นาง1
2689โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย1
2690โรงเรียนบ้านคำโพนสูง1
2691โรงเรียนบ้านคำไผ่1
2692โรงเรียนบ้านคีรีรอบ1
2693โรงเรียนบ้านคุยนางขาว1
2694โรงเรียนบ้านคุระ1
2695โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)1
2696โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)1
2697โรงเรียนบ้านคู1
2698โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)1
2699โรงเรียนบ้านคูบ1
2700โรงเรียนบ้านคูระ1
2701โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์1
2702โรงเรียนบ้านคูหา1
2703โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)1
2704โรงเรียนบ้านค่า1
2705โรงเรียนบ้านค่าย1
2706โรงเรียนบ้านค่าย1
2707โรงเรียนบ้านค่าย1
2708โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา1
2709โรงเรียนบ้านค้อ1
2710โรงเรียนบ้านค้อ1
2711โรงเรียนบ้านค้อ1
2712โรงเรียนบ้านค้อ1
2713โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย1
2714โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน1
2715โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง1
2716โรงเรียนบ้านค้อใหญ่1
2717โรงเรียนบ้านค้างพลู1
2718โรงเรียนบ้านคําไฮ1
2719โรงเรียนบ้านงิ้ว1
2720โรงเรียนบ้านงิ้ว1
2721โรงเรียนบ้านงิ้วงาม1
2722โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)1
2723โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย1
2724โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร1
2725โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 1261
2726โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน (ติณภาคพิทยา)1
2727โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)1
2728โรงเรียนบ้านจอง1
2729โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)1
2730โรงเรียนบ้านจอมพระ1
2731โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 1931
2732โรงเรียนบ้านจอหอ1
2733โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ1
2734โรงเรียนบ้านจะมาแกะ1
2735โรงเรียนบ้านจะรังบองอ1
2736โรงเรียนบ้านจะเฆ่1
2737โรงเรียนบ้านจะแนะ1
2738โรงเรียนบ้านจัน1
2739โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ1
2740โรงเรียนบ้านจันทิมา1
2741โรงเรียนบ้านจันทึง1
2742โรงเรียนบ้านจันทเขลม1
2743โรงเรียนบ้านจันรม1
2744โรงเรียนบ้านจันลม1
2745โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์1
2746โรงเรียนบ้านจาน1
2747โรงเรียนบ้านจานทองกวาวพิทยา1
2748โรงเรียนบ้านจานลาน1
2749โรงเรียนบ้านจานเตย1
2750โรงเรียนบ้านจานเลียว1
2751โรงเรียนบ้านจารพัต1
2752โรงเรียนบ้านจารย์1
2753โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 1971
2754โรงเรียนบ้านจำบอน1
2755โรงเรียนบ้านจำปา1
2756โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน1
2757โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย1
2758โรงเรียนบ้านจำไก่1
2759โรงเรียนบ้านจิก1
2760โรงเรียนบ้านจิก1
2761โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม1
2762โรงเรียนบ้านจีกแดก1
2763โรงเรียนบ้านจือนือแร1
2764โรงเรียนบ้านจือแร1
2765โรงเรียนบ้านจือโระ1
2766โรงเรียนบ้านจุน1
2767โรงเรียนบ้านจุโป1
2768โรงเรียนบ้านจ้อง1
2769โรงเรียนบ้านฉนวน1
2770โรงเรียนบ้านฉลอง1
2771โรงเรียนบ้านฉลีก1
2772โรงเรียนบ้านฉลุง1
2773โรงเรียนบ้านฉันเพล1
2774โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา1
2775โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)1
2776โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร1
2777โรงเรียนบ้านชมภู1
2778โรงเรียนบ้านชมภูพาน1
2779โรงเรียนบ้านชอนไพร1
2780โรงเรียนบ้านชะอวด1
2781โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน1
2782โรงเรียนบ้านชะโนด 21
2783โรงเรียนบ้านชะโนต1
2784โรงเรียนบ้านชะไว1
2785โรงเรียนบ้านชัฏฝาง1
2786โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 671
2787โรงเรียนบ้านชัยภูมิ1
2788โรงเรียนบ้านชากนอก1
2789โรงเรียนบ้านชากพุดซา1
2790โรงเรียนบ้านชากยายจีน1
2791โรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า1
2792โรงเรียนบ้านชาด1
2793โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ1
2794โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์1
2795โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)1
2796โรงเรียนบ้านชาติตระการ1
2797โรงเรียนบ้านชายเคือง1
2798โรงเรียนบ้านชำฆ้อ1
2799โรงเรียนบ้านชำเบง1
2800โรงเรียนบ้านชำแจงแมง1
2801โรงเรียนบ้านชำแระกลาง1
2802โรงเรียนบ้านชีวิทยา1
2803โรงเรียนบ้านชีโหล่น1
2804โรงเรียนบ้านชุมทอง1
2805โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า1
2806โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)1
2807โรงเรียนบ้านชุมม่วง1
2808โรงเรียนบ้านชุมแพ1
2809โรงเรียนบ้านชุมแสง1
2810โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)1
2811โรงเรียนบ้านช่อง1
2812โรงเรียนบ้านช่องกะพัด1
2813โรงเรียนบ้านช่องช้าง1
2814โรงเรียนบ้านช่องด่าน1
2815โรงเรียนบ้านช่องม้าเหลียว1
2816โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)1
2817โรงเรียนบ้านช่องแมว1
2818โรงเรียนบ้านช่องแมว1
2819โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม1
2820โรงเรียนบ้านช่อผกา1
2821โรงเรียนบ้านช้างเผือก1
2822โรงเรียนบ้านชําสอง1
2823โรงเรียนบ้านซองกาเรีย1
2824โรงเรียนบ้านซับตารี1
2825โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว1
2826โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ1
2827โรงเรียนบ้านซับบอน1
2828โรงเรียนบ้านซับบอน1
2829โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง1
2830โรงเรียนบ้านซับสนุ่น1
2831โรงเรียนบ้านซับใหม่1
2832โรงเรียนบ้านซับไม้แดง1
2833โรงเรียนบ้านซารายอ1
2834โรงเรียนบ้านซำงู1
2835โรงเรียนบ้านซำมูลนาก1
2836โรงเรียนบ้านซำยาง1
2837โรงเรียนบ้านซำรัง1
2838โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อยกวยน้อย1
2839โรงเรียนบ้านซำหวาย1
2840โรงเรียนบ้านซำโพธิ์1
2841โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์)1
2842โรงเรียนบ้านซ่อง1
2843โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง)1
2844โรงเรียนบ้านซ่าน1
2845โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม1
2846โรงเรียนบ้านณรงค์1
2847โรงเรียนบ้านดง1
2848โรงเรียนบ้านดง1
2849โรงเรียนบ้านดง1
2850โรงเรียนบ้านดง1
2851โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม1
2852โรงเรียนบ้านดงกลาง1
2853โรงเรียนบ้านดงกลาง1
2854โรงเรียนบ้านดงกลาง1
2855โรงเรียนบ้านดงขวาง1
2856โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว1
2857โรงเรียนบ้านดงดินแดง1
2858โรงเรียนบ้านดงติ้ว1
2859โรงเรียนบ้านดงต้อง1
2860โรงเรียนบ้านดงน้อย1
2861โรงเรียนบ้านดงน้อย1
2862โรงเรียนบ้านดงน้อย1
2863โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ1
2864โรงเรียนบ้านดงบัง1
2865โรงเรียนบ้านดงบัง1
2866โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)1
2867โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)1
2868โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา)1
2869โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์1
2870โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน1
2871โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์1
2872โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล1
2873โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ1
2874โรงเรียนบ้านดงพลอง1
2875โรงเรียนบ้านดงมอน1
2876โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ1
2877โรงเรียนบ้านดงมะไฟ1
2878โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ1
2879โรงเรียนบ้านดงมัน1
2880โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์1
2881โรงเรียนบ้านดงยายเภา1
2882โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร1
2883โรงเรียนบ้านดงสง่า1
2884โรงเรียนบ้านดงสวรรค์วิทยา1
2885โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ1
2886โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง1
2887โรงเรียนบ้านดงหลบ1
2888โรงเรียนบ้านดงหลวง1
2889โรงเรียนบ้านดงหลวง1
2890โรงเรียนบ้านดงหวาย1
2891โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง1
2892โรงเรียนบ้านดงอินตา1
2893โรงเรียนบ้านดงอุดม1
2894โรงเรียนบ้านดงเจริญ1
2895โรงเรียนบ้านดงเดือย1
2896โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)1
2897โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก1
2898โรงเรียนบ้านดงเย็น1
2899โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง1
2900โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองพิทยาคม1
2901โรงเรียนบ้านดงแดง1
2902โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์1
2903โรงเรียนบ้านดงใหญ่1
2904โรงเรียนบ้านดงใหญ่1
2905โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา1
2906โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)1
2907โรงเรียนบ้านดอน1
2908โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)1
2909โรงเรียนบ้านดอนกร่าง1
2910โรงเรียนบ้านดอนกลอย1
2911โรงเรียนบ้านดอนกลาง1
2912โรงเรียนบ้านดอนกลาง1
2913โรงเรียนบ้านดอนกลาง1
2914โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)1
2915โรงเรียนบ้านดอนก่อ1
2916โรงเรียนบ้านดอนขวาง1
2917โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย1
2918โรงเรียนบ้านดอนข่อย1
2919โรงเรียนบ้านดอนข่า1
2920โรงเรียนบ้านดอนจังหัน1
2921โรงเรียนบ้านดอนจันทร์1
2922โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)1
2923โรงเรียนบ้านดอนชัย1
2924โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด1
2925โรงเรียนบ้านดอนด่านใน1
2926โรงเรียนบ้านดอนตะลี1
2927โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา)1
2928โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน1
2929โรงเรียนบ้านดอนตำลึง1
2930โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม1
2931โรงเรียนบ้านดอนบม1
2932โรงเรียนบ้านดอนประดู่1
2933โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง1
2934โรงเรียนบ้านดอนปิน1
2935โรงเรียนบ้านดอนผวา1
2936โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)1
2937โรงเรียนบ้านดอนมูล1
2938โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)1
2939โรงเรียนบ้านดอนยาว1
2940โรงเรียนบ้านดอนยาว1
2941โรงเรียนบ้านดอนยาว1
2942โรงเรียนบ้านดอนรัก1
2943โรงเรียนบ้านดอนรัก1
2944โรงเรียนบ้านดอนสง่า1
2945โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ1
2946โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง1
2947โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง1
2948โรงเรียนบ้านดอนฮี1
2949โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด1
2950โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน1
2951โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ1
2952โรงเรียนบ้านดอนเตย1
2953โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้1
2954โรงเรียนบ้านดอนเสียด1
2955โรงเรียนบ้านดอนแค1
2956โรงเรียนบ้านดอนแซะ1
2957โรงเรียนบ้านดอนแดง1
2958โรงเรียนบ้านดอนแร้ง1
2959โรงเรียนบ้านดอนโทน1
2960โรงเรียนบ้านดอนโพ1
2961โรงเรียนบ้านดอนใหญ่1
2962โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี1
2963โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม1
2964โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม1
2965โรงเรียนบ้านดอนไผ่1
2966โรงเรียนบ้านดอนไผ่1
2967โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)1
2968โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ1
2969โรงเรียนบ้านดาน1
2970โรงเรียนบ้านดาหลำ1
2971โรงเรียนบ้านดินจี่1
2972โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้1
2973โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน1
2974โรงเรียนบ้านดินแดง1
2975โรงเรียนบ้านดินโส1
2976โรงเรียนบ้านดีลีง1
2977โรงเรียนบ้านดือแยหะยี1
2978โรงเรียนบ้านดุงวิทยา1
2979โรงเรียนบ้านดุซงยอ1
2980โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง1
2981โรงเรียนบ้านดุ่ทุ่งคำบอน1
2982โรงเรียนบ้านดูซงปาแย1
2983โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)1
2984โรงเรียนบ้านดู่1
2985โรงเรียนบ้านดู่1
2986โรงเรียนบ้านดู่1
2987โรงเรียนบ้านดู่1
2988โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)1
2989โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)1
2990โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่1
2991โรงเรียนบ้านดู่พงษ์1
2992โรงเรียนบ้านดู่อาราง1
2993โรงเรียนบ้านดู่โศก1
2994โรงเรียนบ้านด่าน1
2995โรงเรียนบ้านด่าน1
2996โรงเรียนบ้านด่าน1
2997โรงเรียนบ้านด่าน1
2998โรงเรียนบ้านด่าน1
2999โรงเรียนบ้านด่าน1
3000โรงเรียนบ้านด่าน1
3001โรงเรียนบ้านด่าน1
3002โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)1
3003โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)1
3004โรงเรียนบ้านด่านช้าง1
3005โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง1
3006โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา1
3007โรงเรียนบ้านด่านเกวียน1
3008โรงเรียนบ้านด่านโลด1
3009โรงเรียนบ้านด้ามพร้า1
3010โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์1
3011โรงเรียนบ้านตบหู1
3012โรงเรียนบ้านตรมไพร1
3013โรงเรียนบ้านตรวจ1
3014โรงเรียนบ้านตรอกนอง1
3015โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา1
3016โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น1
3017โรงเรียนบ้านตรัง1
3018โรงเรียนบ้านตรางสวาย1
3019โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)1
3020โรงเรียนบ้านตลาด1
3021โรงเรียนบ้านตลาดควาย1
3022โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่1
3023โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 1051
3024โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์1
3025โรงเรียนบ้านตลาดไทร1
3026โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน1
3027โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน1
3028โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน1
3029โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง1
3030โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง1
3031โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ1
3032โรงเรียนบ้านตลุกพลวง1
3033โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ1
3034โรงเรียนบ้านตอรัง1
3035โรงเรียนบ้านตะกรุด1
3036โรงเรียนบ้านตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม1
3037โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า1
3038โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่1
3039โรงเรียนบ้านตะคร้อ1
3040โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)1
3041โรงเรียนบ้านตะติงไถง1
3042โรงเรียนบ้านตะบอง (เจริญราษฎร์อุทิศ)1
3043โรงเรียนบ้านตะบัล1
3044โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี1
3045โรงเรียนบ้านตะบิ้ง1
3046โรงเรียนบ้านตะลุมพุก1
3047โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา1
3048โรงเรียนบ้านตะเคียน1
3049โรงเรียนบ้านตะเคียน(กาบเชิง)1
3050โรงเรียนบ้านตะเคียน(สำโรงทาบ)1
3051โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก1
3052โรงเรียนบ้านตะเคียนราม1
3053โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย1
3054โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา1
3055โรงเรียนบ้านตะเบาะ1
3056โรงเรียนบ้านตะเสะ1
3057โรงเรียนบ้านตะแกรง1
3058โรงเรียนบ้านตะแบกงาม1
3059โรงเรียนบ้านตะโก1
3060โรงเรียนบ้านตะโก1
3061โรงเรียนบ้านตะโก1
3062โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร1
3063โรงเรียนบ้านตะโกโคก1
3064โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี1
3065โรงเรียนบ้านตะโละ1
3066โรงเรียนบ้านตะโละ1
3067โรงเรียนบ้านตะโละ1
3068โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน1
3069โรงเรียนบ้านตะโละใส1
3070โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง1
3071โรงเรียนบ้านตะโล๊ะซูแม1
3072โรงเรียนบ้านตะโล๊ะหะลอ1
3073โรงเรียนบ้านตัง1
3074โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง1
3075โรงเรียนบ้านตันหยง1
3076โรงเรียนบ้านตันหยง1
3077โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ1
3078โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ1
3079โรงเรียนบ้านตันหยงโป1
3080โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร1
3081โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา1
3082โรงเรียนบ้านตากวน1
3083โรงเรียนบ้านตากอง1
3084โรงเรียนบ้านตากิ่ม1
3085โรงเรียนบ้านตากูก1
3086โรงเรียนบ้านตากแดด1
3087โรงเรียนบ้านตาขุน1
3088โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา1
3089โรงเรียนบ้านตาคง1
3090โรงเรียนบ้านตาจั่น1
3091โรงเรียนบ้านตาชี1
3092โรงเรียนบ้านตาด1
3093โรงเรียนบ้านตาด1
3094โรงเรียนบ้านตาดกลอย1
3095โรงเรียนบ้านตาดทอง1
3096โรงเรียนบ้านตาทอง1
3097โรงเรียนบ้านตานี1
3098โรงเรียนบ้านตาบา1
3099โรงเรียนบ้านตามูล1
3100โรงเรียนบ้านตาราม1
3101โรงเรียนบ้านตาล1
3102โรงเรียนบ้านตาลดำ1
3103โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ1
3104โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน1
3105โรงเรียนบ้านตาลเลียน1
3106โรงเรียนบ้านตาลเหนือ1
3107โรงเรียนบ้านตาสา1
3108โรงเรียนบ้านตาสุด1
3109โรงเรียนบ้านตาอุด1
3110โรงเรียนบ้านตาฮะ1
3111โรงเรียนบ้านตาเน๊าะปูเต๊ะ1
3112โรงเรียนบ้านตาเบา1
3113โรงเรียนบ้านตาเมียง1
3114โรงเรียนบ้านตาเรือง1
3115โรงเรียนบ้านตาเหล็ง1
3116โรงเรียนบ้านตาแก1
3117โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด1
3118โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว1
3119โรงเรียนบ้านตาโกน1
3120โรงเรียนบ้านตาโม1
3121โรงเรียนบ้านตาโมม1
3122โรงเรียนบ้านตำหรุ (วังประชาสงเคราะห์)1
3123โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก1
3124โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม)1
3125โรงเรียนบ้านติ้ว1
3126โรงเรียนบ้านตีบใต้1
3127โรงเรียนบ้านตึก1
3128โรงเรียนบ้านตึกชุม1
3129โรงเรียนบ้านตือมายู1
3130โรงเรียนบ้านตือเบาะ1
3131โรงเรียนบ้านตุงลอย1
3132โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ1
3133โรงเรียนบ้านตุ๊กแก1
3134โรงเรียนบ้านตูบช้าง1
3135โรงเรียนบ้านตูม1
3136โรงเรียนบ้านตูม1
3137โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ1
3138โรงเรียนบ้านต่างตา1
3139โรงเรียนบ้านต้นปรง1
3140โรงเรียนบ้านต้นประดู่1
3141โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 911
3142โรงเรียนบ้านต้นยวน1
3143โรงเรียนบ้านต้นรุง1
3144โรงเรียนบ้านต้นส้าน1
3145โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)1
3146โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา1
3147โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ1
3148โรงเรียนบ้านต้อน1
3149โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร1
3150โรงเรียนบ้านต๋อม1
3151โรงเรียนบ้านถนน1
3152โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)1
3153โรงเรียนบ้านถนนชัย1
3154โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)1
3155โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่1
3156โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์1
3157โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก1
3158โรงเรียนบ้านถาวร1
3159โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)1
3160โรงเรียนบ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี)1
3161โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน1
3162โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด.1
3163โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์1
3164โรงเรียนบ้านถ้ำลอด1
3165โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า1
3166โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ1
3167โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์1
3168โรงเรียนบ้านทรงธรรม1
3169โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา1
3170โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว1
3171โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์1
3172โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ1
3173โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ1
3174โรงเรียนบ้านทรายขาว1
3175โรงเรียนบ้านทรายพูล1
3176โรงเรียนบ้านทรายมูล1
3177โรงเรียนบ้านทรายมูล1
3178โรงเรียนบ้านทรายมูล (นารถเกษมสงเคราะห์)1
3179โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)1
3180โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)1
3181โรงเรียนบ้านทรายแก้ว1
3182โรงเรียนบ้านทรายแดง1
3183โรงเรียนบ้านทวดทอง1
3184โรงเรียนบ้านทวารไพร1
3185โรงเรียนบ้านทองมงคล1
3186โรงเรียนบ้านทองสาย1
3187โรงเรียนบ้านทอน1
3188โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง1
3189โรงเรียนบ้านทอนเหรียน1
3190โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)1
3191โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง1
3192โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ1
3193โรงเรียนบ้านทับช้าง1
3194โรงเรียนบ้านทับช้าง1
3195โรงเรียนบ้านทับร้าง1
3196โรงเรียนบ้านทับโกบ1
3197โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา1
3198โรงเรียนบ้านทับใต้1
3199โรงเรียนบ้านทับใหม่1
3200โรงเรียนบ้านทัพกระบือ1
3201โรงเรียนบ้านทัพทัน1
3202โรงเรียนบ้านทัพพระยา1
3203โรงเรียนบ้านทัพหลวง1
3204โรงเรียนบ้านทัพหลวง1
3205โรงเรียนบ้านทาป่าสัก1
3206โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา1
3207โรงเรียนบ้านทำเนียบ1
3208โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด1
3209โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน1
3210โรงเรียนบ้านทุ่งกระโตน1
3211โรงเรียนบ้านทุ่งกราด1
3212โรงเรียนบ้านทุ่งกลม1
3213โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง1
3214โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง1
3215โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง1
3216โรงเรียนบ้านทุ่งคา1
3217โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา)1
3218โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย1
3219โรงเรียนบ้านทุ่งงาย1
3220โรงเรียนบ้านทุ่งชน1
3221โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ1
3222โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม1
3223โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก1
3224โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ1
3225โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี1
3226โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ1
3227โรงเรียนบ้านทุ่งทอง1
3228โรงเรียนบ้านทุ่งนารี1
3229โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา1
3230โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน1
3231โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 491
3232โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย1
3233โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย1
3234โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว1
3235โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ1
3236โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด1
3237โรงเรียนบ้านทุ่งพระ1
3238โรงเรียนบ้านทุ่งมน1
3239โรงเรียนบ้านทุ่งมน1
3240โรงเรียนบ้านทุ่งมน1
3241โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย1
3242โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก1
3243โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า1
3244โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง1
3245โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน1
3246โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา1
3247โรงเรียนบ้านทุ่งยาว1
3248โรงเรียนบ้านทุ่งยาว1
3249โรงเรียนบ้านทุ่งวัง1
3250โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ1
3251โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง1
3252โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง1
3253โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา1
3254โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย1
3255โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว1
3256โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก1
3257โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง1
3258โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน1
3259โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ1
3260โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า1
3261โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด1
3262โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด1
3263โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์1
3264โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง1
3265โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี1
3266โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด1
3267โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน1
3268โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน1
3269โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)1
3270โรงเรียนบ้านทุ่งแจง1
3271โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง1
3272โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง1
3273โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 781
3274โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์1
3275โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)1
3276โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่1
3277โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่1
3278โรงเรียนบ้านทุ่งไพล1
3279โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)1
3280โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)1
3281โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง1
3282โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง1
3283โรงเรียนบ้านท่ากลอย1
3284โรงเรียนบ้านท่ากะบาก1
3285โรงเรียนบ้านท่าก่อ1
3286โรงเรียนบ้านท่าขนอน1
3287โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง1
3288โรงเรียนบ้านท่าขึ้น1
3289โรงเรียนบ้านท่าข้าม1
3290โรงเรียนบ้านท่าข้าม1
3291โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 101
3292โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)1
3293โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี)1
3294โรงเรียนบ้านท่าฉาง1
3295โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)1
3296โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)1
3297โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย1
3298โรงเรียนบ้านท่าดินดำ1
3299โรงเรียนบ้านท่าดินแดง1
3300โรงเรียนบ้านท่าตอน1
3301โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์1
3302โรงเรียนบ้านท่าตูม1
3303โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง1
3304โรงเรียนบ้านท่าทองดำ1
3305โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา1
3306โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย1
3307โรงเรียนบ้านท่านางแนว1
3308โรงเรียนบ้านท่านุ่น1
3309โรงเรียนบ้านท่าน้ำ1
3310โรงเรียนบ้านท่าบ่อ1
3311โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)1
3312โรงเรียนบ้านท่าประดู่1
3313โรงเรียนบ้านท่าฝาง1
3314โรงเรียนบ้านท่าพล1
3315โรงเรียนบ้านท่าพุทรา1
3316โรงเรียนบ้านท่ามงคล1
3317โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด1
3318โรงเรียนบ้านท่ามะกา1
3319โรงเรียนบ้านท่ามะขาม1
3320โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา1
3321โรงเรียนบ้านท่ามะปริง1
3322โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง1
3323โรงเรียนบ้านท่ามะแกง1
3324โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง1
3325โรงเรียนบ้านท่าม่วง1
3326โรงเรียนบ้านท่าม่วง1
3327โรงเรียนบ้านท่าม่วง1
3328โรงเรียนบ้านท่าม่วง1
3329โรงเรียนบ้านท่ายม1
3330โรงเรียนบ้านท่ายาง1
3331โรงเรียนบ้านท่าลาด1
3332โรงเรียนบ้านท่าลาด1
3333โรงเรียนบ้านท่าลาด1
3334โรงเรียนบ้านท่าลาด (ดอนมดแดง)1
3335โรงเรียนบ้านท่าลำบิด1
3336โรงเรียนบ้านท่าลี่1
3337โรงเรียนบ้านท่าลี่1
3338โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา1
3339โรงเรียนบ้านท่าวังผา1
3340โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น1
3341โรงเรียนบ้านท่าศิลา1
3342โรงเรียนบ้านท่าสนุก1
3343โรงเรียนบ้านท่าสว่าง1
3344โรงเรียนบ้านท่าสองคอน1
3345โรงเรียนบ้านท่าสะอาด1
3346โรงเรียนบ้านท่าสะแก1
3347โรงเรียนบ้านท่าสัก1
3348โรงเรียนบ้านท่าสาป1
3349โรงเรียนบ้านท่าสีไค1
3350โรงเรียนบ้านท่าส้ม1
3351โรงเรียนบ้านท่าหลวง1
3352โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ1
3353โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย1
3354โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)1
3355โรงเรียนบ้านท่าอาจ1
3356โรงเรียนบ้านท่าอุเทน1
3357โรงเรียนบ้านท่าอ่าง1
3358โรงเรียนบ้านท่าเกวียน1
3359โรงเรียนบ้านท่าเกวียน1
3360โรงเรียนบ้านท่าเกษม1
3361โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกิื้ออุปถัมภ์)1
3362โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล1
3363โรงเรียนบ้านท่าเรือ1
3364โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)1
3365โรงเรียนบ้านท่าเลียบ1
3366โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี1
3367โรงเรียนบ้านท่าเวียง1
3368โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ1
3369โรงเรียนบ้านท่าเสียว1
3370โรงเรียนบ้านท่าเสียว1
3371โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม1
3372โรงเรียนบ้านท่าแซะ1
3373โรงเรียนบ้านท่าแดง1
3374โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)1
3375โรงเรียนบ้านท่าโป่ง1
3376โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง1
3377โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์1
3378โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี1
3379โรงเรียนบ้านท่าโสม1
3380โรงเรียนบ้านท่าไทร1
3381โรงเรียนบ้านท่าไม้1
3382โรงเรียนบ้านท่าไม้1
3383โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย1
3384โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ1
3385โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)1
3386โรงเรียนบ้านทุ่งคา1
3387โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง1
3388โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง1
3389โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน1
3390โรงเรียนบ้านธวัชบุรี1
3391โรงเรียนบ้านธาตุ1
3392โรงเรียนบ้านธาตุ1
3393โรงเรียนบ้านธาตุ ธาตุศึกษาวิทยา1
3394โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)1
3395โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง1
3396โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม1
3397โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา1
3398โรงเรียนบ้านธารทองแดง1
3399โรงเรียนบ้านธารทิพย์1
3400โรงเรียนบ้านธารนพเก้า1
3401โรงเรียนบ้านธารปราสาท1
3402โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)1
3403โรงเรียนบ้านนกงาง1
3404โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า1
3405โรงเรียนบ้านนอก1
3406โรงเรียนบ้านนา1
3407โรงเรียนบ้านนา1
3408โรงเรียนบ้านนา1
3409โรงเรียนบ้านนา1
3410โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)1
3411โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)1
3412โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา)1
3413โรงเรียนบ้านนากระตึบ1
3414โรงเรียนบ้านนากระแซง1
3415โรงเรียนบ้านนากลาง1
3416โรงเรียนบ้านนากลาง1
3417โรงเรียนบ้านนากั้ง1
3418โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ1
3419โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง1
3420โรงเรียนบ้านนาขนวน1
3421โรงเรียนบ้านนาขมิ้น1
3422โรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง)1
3423โรงเรียนบ้านนาขาม(ศรีชมภู)1
3424โรงเรียนบ้านนาข่อย1
3425โรงเรียนบ้านนาคอกควาย1
3426โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์1
3427โรงเรียนบ้านนาคาย1
3428โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม)1
3429โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร1
3430โรงเรียนบ้านนาคำหลวง1
3431โรงเรียนบ้านนาคู1
3432โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว1
3433โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา1
3434โรงเรียนบ้านนาค้อ1
3435โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง1
3436โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ1
3437โรงเรียนบ้านนาค้อใต้1
3438โรงเรียนบ้านนางหลง1
3439โรงเรียนบ้านนางัว1
3440โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา1
3441โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)1
3442โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่1311
3443โรงเรียนบ้านนางแก้ว1
3444โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ1
3445โรงเรียนบ้านนาจาน1
3446โรงเรียนบ้านนาจาน1
3447โรงเรียนบ้านนาจาน(นาเยีย)1
3448โรงเรียนบ้านนาจาน(พิบูลมังสาหาร)1
3449โรงเรียนบ้านนาจานนาเจริญ1
3450โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์1
3451โรงเรียนบ้านนาชม (นาชมพิทยาสิทธิ์)1
3452โรงเรียนบ้านนาชุมแสง1
3453โรงเรียนบ้านนาชุมแสง1
3454โรงเรียนบ้านนาชุมใต้1
3455โรงเรียนบ้านนาซ่าว1
3456โรงเรียนบ้านนาดง1
3457โรงเรียนบ้านนาดอกคำ1
3458โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ1
3459โรงเรียนบ้านนาดินดำ1
3460โรงเรียนบ้านนาดี1
3461โรงเรียนบ้านนาดี1
3462โรงเรียนบ้านนาดี1
3463โรงเรียนบ้านนาดี1
3464โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา1
3465โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ1
3466โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง1
3467โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง1
3468โรงเรียนบ้านนาด่าน1
3469โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ1
3470โรงเรียนบ้านนาตะกุด1
3471โรงเรียนบ้านนาตะแบง11
3472โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)1
3473โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง1
3474โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า1
3475โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ1
3476โรงเรียนบ้านนาตาลใต้1
3477โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์1
3478โรงเรียนบ้านนาตำเสา1
3479โรงเรียนบ้านนาทม1
3480โรงเรียนบ้านนาทม1
3481โรงเรียนบ้านนาทม1
3482โรงเรียนบ้านนาทราย1
3483โรงเรียนบ้านนาทวี1
3484โรงเรียนบ้านนาทะเล1
3485โรงเรียนบ้านนาทุ่ง1
3486โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง1
3487โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร1
3488โรงเรียนบ้านนาน้อย1
3489โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม1
3490โรงเรียนบ้านนาบอน1
3491โรงเรียนบ้านนาบัว1
3492โรงเรียนบ้านนาบัว1
3493โรงเรียนบ้านนาบัว1
3494โรงเรียนบ้านนาบัว1
3495โรงเรียนบ้านนาปง1
3496โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์1
3497โรงเรียนบ้านนาประดู่1
3498โรงเรียนบ้านนาปรัง1
3499โรงเรียนบ้านนาฝาย1
3500โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์1
3501โรงเรียนบ้านนาพิน1
3502โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา1
3503โรงเรียนบ้านนาพู่1
3504โรงเรียนบ้านนามะเฟือง1
3505โรงเรียนบ้านนามั่ง1
3506โรงเรียนบ้านนามึน1
3507โรงเรียนบ้านนามูล1
3508โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น1
3509โรงเรียนบ้านนายม1
3510โรงเรียนบ้านนายม1
3511โรงเรียนบ้านนายม1
3512โรงเรียนบ้านนายาง1
3513โรงเรียนบ้านนายาง1
3514โรงเรียนบ้านนายาง1
3515โรงเรียนบ้านนายาว1
3516โรงเรียนบ้านนายูง1
3517โรงเรียนบ้านนายูง(นายูง)1
3518โรงเรียนบ้านนายูง(ศรีธาตุ)1
3519โรงเรียนบ้านนาราบ1
3520โรงเรียนบ้านนารายณ์1
3521โรงเรียนบ้านนารี1
3522โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)1
3523โรงเรียนบ้านนาล้อม1
3524โรงเรียนบ้านนาวงศ์1
3525โรงเรียนบ้านนาวัว1
3526โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม1
3527โรงเรียนบ้านนาศรีนวล1
3528โรงเรียนบ้านนาศรีสุข1
3529โรงเรียนบ้านนาสนาดก์1
3530โรงเรียนบ้านนาสวรรค์1
3531โรงเรียนบ้านนาสะแบง1
3532โรงเรียนบ้านนาสามัคคี1
3533โรงเรียนบ้านนาสาร1
3534โรงเรียนบ้านนาสิงห์1
3535โรงเรียนบ้านนาสีดา1
3536โรงเรียนบ้านนาสีนวล1
3537โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 591
3538โรงเรียนบ้านนาส่วง1
3539โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม1
3540โรงเรียนบ้านนาหนัง1
3541โรงเรียนบ้านนาหนาด1
3542โรงเรียนบ้านนาหวาย1
3543โรงเรียนบ้านนาหว้า1
3544โรงเรียนบ้านนาหว้า1
3545โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ1
3546โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน1
3547โรงเรียนบ้านนาอิซาง1
3548โรงเรียนบ้านนาอิน1
3549โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา1
3550โรงเรียนบ้านนาอุดม1
3551โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)1
3552โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ1
3553โรงเรียนบ้านนาฮำ1
3554โรงเรียนบ้านนาเกตุ1
3555โรงเรียนบ้านนาเกลือ1
3556โรงเรียนบ้านนาเกษมเจริญวิทยา1
3557โรงเรียนบ้านนาเกา1
3558โรงเรียนบ้านนาเกาะ1
3559โรงเรียนบ้านนาเก็น1
3560โรงเรียนบ้านนาเข1
3561โรงเรียนบ้านนาเคียน1
3562โรงเรียนบ้านนาเจริญ1
3563โรงเรียนบ้านนาเจริญ(พิบูลมังสาหาร)1
3564โรงเรียนบ้านนาเจริญ(เดชอุดม)1
3565โรงเรียนบ้านนาเฉลียง1
3566โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้1
3567โรงเรียนบ้านนาเดื่อ1
3568โรงเรียนบ้านนาเต่า1
3569โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่1
3570โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร1
3571โรงเรียนบ้านนาเลา1
3572โรงเรียนบ้านนาเลิง1
3573โรงเรียนบ้านนาเลียง1
3574โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง1
3575โรงเรียนบ้านนาเส1
3576โรงเรียนบ้านนาเสือหลาย1
3577โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม1
3578โรงเรียนบ้านนาแก1
3579โรงเรียนบ้านนาแก1
3580โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก1
3581โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ1
3582โรงเรียนบ้านนาแคน1
3583โรงเรียนบ้านนาแซง1
3584โรงเรียนบ้านนาแปน1
3585โรงเรียนบ้านนาแพง1
3586โรงเรียนบ้านนาโก1
3587โรงเรียนบ้านนาโคก1
3588โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่1
3589โรงเรียนบ้านนาโตง1
3590โรงเรียนบ้านนาโนน1
3591โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)1
3592โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่1
3593โรงเรียนบ้านนาโป่ง1
3594โรงเรียนบ้านนาโพธิ์1
3595โรงเรียนบ้านนาโพธิ์1
3596โรงเรียนบ้านนาโพธิ์1
3597โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)1
3598โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา1
3599โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน1
3600โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน1
3601โรงเรียนบ้านนาใหญ่1
3602โรงเรียนบ้านนาไค้1
3603โรงเรียนบ้านนาไพร1
3604โรงเรียนบ้านนาไพรงาม1
3605โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา1
3606โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต1
3607โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล1
3608โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา1
3609โรงเรียนบ้านนิเวศน์1
3610โรงเรียนบ้านนเรศ1
3611โรงเรียนบ้านน้อย 'ปรึกอุทิศ'1
3612โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก1
3613โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย1
3614โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)1
3615โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)1
3616โรงเรียนบ้านน้ำก้อ1
3617โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)1
3618โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น1
3619โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่1
3620โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง1
3621โรงเรียนบ้านน้ำคำ1
3622โรงเรียนบ้านน้ำคำ1
3623โรงเรียนบ้านน้ำจำ1
3624โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย1
3625โรงเรียนบ้านน้ำฉา1
3626โรงเรียนบ้านน้ำชุน1
3627โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ1
3628โรงเรียนบ้านน้ำซึม1
3629โรงเรียนบ้านน้ำดำ1
3630โรงเรียนบ้านน้ำตก1
3631โรงเรียนบ้านน้ำตก1
3632โรงเรียนบ้านน้ำท่วม1
3633โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ1
3634โรงเรียนบ้านน้ำปาด1
3635โรงเรียนบ้านน้ำปู่1
3636โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง1
3637โรงเรียนบ้านน้ำพริก1
3638โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 2141
3639โรงเรียนบ้านน้ำพุ1
3640โรงเรียนบ้านน้ำภู1
3641โรงเรียนบ้านน้ำมิน1
3642โรงเรียนบ้านน้ำยาว1
3643โรงเรียนบ้านน้ำริน1
3644โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรร)1
3645โรงเรียนบ้านน้ำลัด1
3646โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 191
3647โรงเรียนบ้านน้ำหมัน1
3648โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)1
3649โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม1
3650โรงเรียนบ้านน้ำฮู1
3651โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง1
3652โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน1
3653โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (มัธยม)1
3654โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม1
3655โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 25011
3656โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง1
3657โรงเรียนบ้านน้ำเลียง1
3658โรงเรียนบ้านน้ำแคม1
3659โรงเรียนบ้านน้ำแพร่1
3660โรงเรียนบ้านน้ำแรม1
3661โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง1
3662โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา1
3663โรงเรียนบ้านน้ำใส1
3664โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้1
3665โรงเรียนบ้านบก1
3666โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)1
3667โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ1
3668โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า1
3669โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง1
3670โรงเรียนบ้านบงตัน1
3671โรงเรียนบ้านบน1
3672โรงเรียนบ้านบนควน1
3673โรงเรียนบ้านบรบือ1
3674โรงเรียนบ้านบวก1
3675โรงเรียนบ้านบอน1
3676โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง1
3677โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ1
3678โรงเรียนบ้านบอม1
3679โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์1
3680โรงเรียนบ้านบะหว้า1
3681โรงเรียนบ้านบักจรัง1
3682โรงเรียนบ้านบักดอก1
3683โรงเรียนบ้านบักดอง1
3684โรงเรียนบ้านบันนังบูโย1
3685โรงเรียนบ้านบันนังสตาอินทรฉัตรฯ1
3686โรงเรียนบ้านบัว1
3687โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา)1
3688โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)1
3689โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)1
3690โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี1
3691โรงเรียนบ้านบัวชุม1
3692โรงเรียนบ้านบัวถนน1
3693โรงเรียนบ้านบัวระรมย์1
3694โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง1
3695โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)1
3696โรงเรียนบ้านบัวเชด1
3697โรงเรียนบ้านบัวโคก1
3698โรงเรียนบ้านบาก1
3699โรงเรียนบ้านบาก21
3700โรงเรียนบ้านบากง(ยะรัง)1
3701โรงเรียนบ้านบากง(หนองจิก)1
3702โรงเรียนบ้านบากัน1
3703โรงเรียนบ้านบางกง1
3704โรงเรียนบ้านบางกระบือ1
3705โรงเรียนบ้านบางกระสั้น1
3706โรงเรียนบ้านบางกรัก1
3707โรงเรียนบ้านบางขุนทอง1
3708โรงเรียนบ้านบางคราม1
3709โรงเรียนบ้านบางคราม1
3710โรงเรียนบ้านบางคู1
3711โรงเรียนบ้านบางจาก1
3712โรงเรียนบ้านบางฉาง1
3713โรงเรียนบ้านบางตะเภา1
3714โรงเรียนบ้านบางทอง1
3715โรงเรียนบ้านบางนอน1
3716โรงเรียนบ้านบางน้อย1
3717โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด1
3718โรงเรียนบ้านบางปรุ1
3719โรงเรียนบ้านบางปิ้ง1
3720โรงเรียนบ้านบางปู1
3721โรงเรียนบ้านบางพระ1
3722โรงเรียนบ้านบางมวง1
3723โรงเรียนบ้านบางมะนาว1
3724โรงเรียนบ้านบางมะรวด1
3725โรงเรียนบ้านบางม่วง1
3726โรงเรียนบ้านบางราพา1
3727โรงเรียนบ้านบางริ้น1
3728โรงเรียนบ้านบางรูป1
3729โรงเรียนบ้านบางละมุง1
3730โรงเรียนบ้านบางลาง1
3731โรงเรียนบ้านบางลาด1
3732โรงเรียนบ้านบางวัน1
3733โรงเรียนบ้านบางสองรา1
3734โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย1
3735โรงเรียนบ้านบางสัก1
3736โรงเรียนบ้านบางสำโรง1
3737โรงเรียนบ้านบางหมาก1
3738โรงเรียนบ้านบางหยี1
3739โรงเรียนบ้านบางหลาม1
3740โรงเรียนบ้านบางหอย1
3741โรงเรียนบ้านบางหิน1
3742โรงเรียนบ้านบางเจริญ1
3743โรงเรียนบ้านบางเจริญ1
3744โรงเรียนบ้านบางเทา1
3745โรงเรียนบ้านบางเบน1
3746โรงเรียนบ้านบางเป้า1
3747โรงเรียนบ้านบางเลน1
3748โรงเรียนบ้านบางเหียน1
3749โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)1
3750โรงเรียนบ้านบางแฟบ1
3751โรงเรียนบ้านบางใหญ่1
3752โรงเรียนบ้านบางใหญ่1
3753โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน1
3754โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี1
3755โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ1
3756โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์)1
3757โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 661
3758โรงเรียนบ้านบานา1
3759โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ1
3760โรงเรียนบ้านบาละ1
3761โรงเรียนบ้านบาละแต1
3762โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง1
3763โรงเรียนบ้านบาเงง1
3764โรงเรียนบ้านบาเจาะ1
3765โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน1
3766โรงเรียนบ้านบาโงระนะ1
3767โรงเรียนบ้านบาโด1
3768โรงเรียนบ้านบาโหย1
3769โรงเรียนบ้านบิง1
3770โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์1
3771โรงเรียนบ้านบึง1
3772โรงเรียนบ้านบึง1
3773โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร)1
3774โรงเรียนบ้านบึงกระดาน1
3775โรงเรียนบ้านบึงกาฬ1
3776โรงเรียนบ้านบึงขวาง1
3777โรงเรียนบ้านบึงตะกู1
3778โรงเรียนบ้านบึงตะโก1
3779โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)1
3780โรงเรียนบ้านบึงตาต้า1
3781โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์'1
3782โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์1
3783โรงเรียนบ้านบึงนาจาน1
3784โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส1
3785โรงเรียนบ้านบึงพร้าว1
3786โรงเรียนบ้านบึงพิไกร1
3787โรงเรียนบ้านบึงมาลย์1
3788โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์1
3789โรงเรียนบ้านบึงสามพัน1
3790โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต1
3791โรงเรียนบ้านบึงสาร1
3792โรงเรียนบ้านบึงสำราญ1
3793โรงเรียนบ้านบึงหญ้า1
3794โรงเรียนบ้านบึงหล่ม1
3795โรงเรียนบ้านบึงหล่ม1
3796โรงเรียนบ้านบึงหอม1
3797โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์1
3798โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า1
3799โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น1
3800โรงเรียนบ้านบือจะ1
3801โรงเรียนบ้านบือเจาะ1
3802โรงเรียนบ้านบือเระ1
3803โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)1
3804โรงเรียนบ้านบุกระสัง1
3805โรงเรียนบ้านบุกระโทก1
3806โรงเรียนบ้านบุญช่วย1
3807โรงเรียนบ้านบุดี1
3808โรงเรียนบ้านบุตะโก1
3809โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง1
3810โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์1
3811โรงเรียนบ้านบุยาว1
3812โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์1
3813โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์1
3814โรงเรียนบ้านบุสูง1
3815โรงเรียนบ้านบุโบย1
3816โรงเรียนบ้านบุไผ่1
3817โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า1
3818โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง1
3819โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา1
3820โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน1
3821โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม1
3822โรงเรียนบ้านบุ่งเบา1
3823โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด1
3824โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร1
3825โรงเรียนบ้านบูดน1
3826โรงเรียนบ้านบูดี1
3827โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ1
3828โรงเรียนบ้านบ่อกรัง1
3829โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง1
3830โรงเรียนบ้านบ่อคู่1
3831โรงเรียนบ้านบ่อทราย1
3832โรงเรียนบ้านบ่อทอง1
3833โรงเรียนบ้านบ่อทอง1
3834โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ1
3835โรงเรียนบ้านบ่อผุด1
3836โรงเรียนบ้านบ่อพระ1
3837โรงเรียนบ้านบ่อยาง1
3838โรงเรียนบ้านบ่อระแหง1
3839โรงเรียนบ้านบ่อรัง1
3840โรงเรียนบ้านบ่อวิน1
3841โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท1
3842โรงเรียนบ้านบ่อหยวก1
3843โรงเรียนบ้านบ่อหลวง1
3844โรงเรียนบ้านบ่อหลวง1
3845โรงเรียนบ้านบ่อหิน1
3846โรงเรียนบ้านบ่อห้อ1
3847โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ1
3848โรงเรียนบ้านบ่อเตย1
3849โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว1
3850โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว1
3851โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว1
3852โรงเรียนบ้านบ่อแสน1
3853โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์)1
3854โรงเรียนบ้านบ่อไทย1
3855โรงเรียนบ้านบ้าหวี1
3856โรงเรียนบ้านปง1
3857โรงเรียนบ้านปง1
3858โรงเรียนบ้านปง1
3859โรงเรียนบ้านปงตำ1
3860โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)1
3861โรงเรียนบ้านปงสนุก1
3862โรงเรียนบ้านปงสนุก1
3863โรงเรียนบ้านปงแพ่ง1
3864โรงเรียนบ้านปงใหม่1
3865โรงเรียนบ้านปรอผาโด้1
3866โรงเรียนบ้านประกอบ1
3867โรงเรียนบ้านประจัน1
3868โรงเรียนบ้านประจําไม้1
3869โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์1
3870โรงเรียนบ้านประดาหัก1
3871โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล1
3872โรงเรียนบ้านประตูพลิก1
3873โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ1
3874โรงเรียนบ้านประทุนอายอง1
3875โรงเรียนบ้านประพาส1
3876โรงเรียนบ้านปรางค์1
3877โรงเรียนบ้านปรางค์1
3878โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ1
3879โรงเรียนบ้านปราสาท1
3880โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 581
3881โรงเรียนบ้านปราสาทเบง1
3882โรงเรียนบ้านปรือคัน1
3883โรงเรียนบ้านปรือน้อย1
3884โรงเรียนบ้านปรือใหญ่1
3885โรงเรียนบ้านปลวกแดง1
3886โรงเรียนบ้านปลักบ่อ1
3887โรงเรียนบ้านปลักปลา1
3888โรงเรียนบ้านปลักแตน1
3889โรงเรียนบ้านปลักแรด1
3890โรงเรียนบ้านปลัด1
3891โรงเรียนบ้านปลัดมุม1
3892โรงเรียนบ้านปลาดุก1
3893โรงเรียนบ้านปลายคลอง 201
3894โรงเรียนบ้านปลายคลอง(ชัยบุรี)1
3895โรงเรียนบ้านปลายคลอง(พุนพิน)1
3896โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย1
3897โรงเรียนบ้านปลายดาบ1
3898โรงเรียนบ้านปลายน้ำ1
3899โรงเรียนบ้านปลายเส1
3900โรงเรียนบ้านปวง1
3901โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)1
3902โรงเรียนบ้านปวงตึก1
3903โรงเรียนบ้านปวนพุ1
3904โรงเรียนบ้านปอบิด1
3905โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน1
3906โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)1
3907โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)1
3908โรงเรียนบ้านปะกาจินอ1
3909โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง1
3910โรงเรียนบ้านปะดะดอ1
3911โรงเรียนบ้านปะตง1
3912โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)1
3913โรงเรียนบ้านปะอา1
3914โรงเรียนบ้านปะอาว1
3915โรงเรียนบ้านปะเหลียน1
3916โรงเรียนบ้านปะโค1
3917โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)1
3918โรงเรียนบ้านปันเจอร์1
3919โรงเรียนบ้านปัว1
3920โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ1
3921โรงเรียนบ้านปากกะแดะ1
3922โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)1
3923โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร1
3924โรงเรียนบ้านปากคลอง1
3925โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม1
3926โรงเรียนบ้านปากคลองลาน1
3927โรงเรียนบ้านปากคะยาง1
3928โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)1
3929โรงเรียนบ้านปากดง1
3930โรงเรียนบ้านปากด่าน1
3931โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่1
3932โรงเรียนบ้านปากน้ำ1
3933โรงเรียนบ้านปากน้ำ1
3934โรงเรียนบ้านปากน้ำ1
3935โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมนาวาสงเคราะห์)1
3936โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ1
3937โรงเรียนบ้านปากบาง1
3938โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม1
3939โรงเรียนบ้านปากบารา1
3940โรงเรียนบ้านปากปวน1
3941โรงเรียนบ้านปากปาด1
3942โรงเรียนบ้านปากพญา1
3943โรงเรียนบ้านปากพรุ1
3944โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)1
3945โรงเรียนบ้านปากลง1
3946โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 1241
3947โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง1
3948โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)1
3949โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง1
3950โรงเรียนบ้านปากเหมือง1
3951โรงเรียนบ้านปากแพรก1
3952โรงเรียนบ้านปาง1
3953โรงเรียนบ้านปางขนุน1
3954โรงเรียนบ้านปางคาม1
3955โรงเรียนบ้านปางคึก1
3956โรงเรียนบ้านปางตอง1
3957โรงเรียนบ้านปางปอย1
3958โรงเรียนบ้านปางป๋อ1
3959โรงเรียนบ้านปางมดแดง1
3960โรงเรียนบ้านปางมะเยา1
3961โรงเรียนบ้านปางวุ้น1
3962โรงเรียนบ้านปางสวรรค์1
3963โรงเรียนบ้านปางสุด1
3964โรงเรียนบ้านปางส้าน1
3965โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง1
3966โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ1
3967โรงเรียนบ้านปางเป๋ย1
3968โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)1
3969โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่1
3970โรงเรียนบ้านปาดังยอ1
3971โรงเรียนบ้านปานัน1
3972โรงเรียนบ้านปาเระ1
3973โรงเรียนบ้านปาแดรู1
3974โรงเรียนบ้านปิงหลวง1
3975โรงเรียนบ้านปิน1
3976โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)1
3977โรงเรียนบ้านปุน1
3978โรงเรียนบ้านปุลากง1
3979โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง1
3980โรงเรียนบ้านปูลัย1
3981โรงเรียนบ้านปูลู1
3982โรงเรียนบ้านปูเต้อ1
3983โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ1
3984โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี1
3985โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)1
3986โรงเรียนบ้านป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)1
3987โรงเรียนบ้านป่ากล้วย1
3988โรงเรียนบ้านป่ากะพี้1
3989โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย1
3990โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ1
3991โรงเรียนบ้านป่าก้าว1
3992โรงเรียนบ้านป่าก๊อ1
3993โรงเรียนบ้านป่าข่า1
3994โรงเรียนบ้านป่าคลอก1
3995โรงเรียนบ้านป่าคา1
3996โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง1
3997โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี1
3998โรงเรียนบ้านป่าชัน1
3999โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ1
4000โรงเรียนบ้านป่าติ้ว1
4001โรงเรียนบ้านป่าถล่ม1
4002โรงเรียนบ้านป่าบง1
4003โรงเรียนบ้านป่าบง1
4004โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์1
4005โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน1
4006โรงเรียนบ้านป่าบอน1
4007โรงเรียนบ้านป่าผาง1
4008โรงเรียนบ้านป่าม่วง1
4009โรงเรียนบ้านป่ายาง1
4010โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)1
4011โรงเรียนบ้านป่าลาน1
4012โรงเรียนบ้านป่าวิไล1
4013โรงเรียนบ้านป่าสัก1
4014โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)1
4015โรงเรียนบ้านป่าหวัง1
4016โรงเรียนบ้านป่าอ้อ1
4017โรงเรียนบ้านป่าเตย1
4018โรงเรียนบ้านป่าเร็ด1
4019โรงเรียนบ้านป่าเลา1
4020โรงเรียนบ้านป่าเลา1
4021โรงเรียนบ้านป่าเสร้า1
4022โรงเรียนบ้านป่าเหว1
4023โรงเรียนบ้านป่าแงะ1
4024โรงเรียนบ้านป่าแดง1
4025โรงเรียนบ้านป่าแดง1
4026โรงเรียนบ้านป่าแดง1
4027โรงเรียนบ้านป่าแดง1
4028โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)1
4029โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)1
4030โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม1
4031โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง1
4032โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)1
4033โรงเรียนบ้านป่าแลวหลวงวิทยา1
4034โรงเรียนบ้านป่าโมง1
4035โรงเรียนบ้านป่าโอน1
4036โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง1
4037โรงเรียนบ้านป่าไหม้1
4038โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล1
4039โรงเรียนบ้านผักกะย่า1
4040โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล1
4041โรงเรียนบ้านผักบุ้ง1
4042โรงเรียนบ้านผักบุ้ง1
4043โรงเรียนบ้านผักไหม1
4044โรงเรียนบ้านผาขาม1
4045โรงเรียนบ้านผาขาว1
4046โรงเรียนบ้านผาตั้ง1
4047โรงเรียนบ้านผาปูน1
4048โรงเรียนบ้านผาลาด1
4049โรงเรียนบ้านผาลาด1
4050โรงเรียนบ้านผาเดื่อ1
4051โรงเรียนบ้านผาแก้ว1
4052โรงเรียนบ้านผาแบ่น1
4053โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง1
4054โรงเรียนบ้านผึ้ง1
4055โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม1
4056โรงเรียนบ้านผือ1
4057โรงเรียนบ้านผือ1
4058โรงเรียนบ้านผือ1
4059โรงเรียนบ้านผือ (ประชาพัฒนา)1
4060โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์1
4061โรงเรียนบ้านผือฮี1
4062โรงเรียนบ้านผไทรินทร์1
4063โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง1
4064โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น1
4065โรงเรียนบ้านฝั่งเพ1
4066โรงเรียนบ้านฝั่งแดง1
4067โรงเรียนบ้านฝั่งแดง1
4068โรงเรียนบ้านฝาง1
4069โรงเรียนบ้านฝาย1
4070โรงเรียนบ้านฝ้าย1
4071โรงเรียนบ้านพนมดิน1
4072โรงเรียนบ้านพนมรอก1
4073โรงเรียนบ้านพนมไพร1
4074โรงเรียนบ้านพนอม1
4075โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ1
4076โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์1
4077โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)1
4078โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด1
4079โรงเรียนบ้านพระนอน1
4080โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน1
4081โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ1
4082โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์1
4083โรงเรียนบ้านพระพุทธ1
4084โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี1
4085โรงเรียนบ้านพระเพลิง1
4086โรงเรียนบ้านพระแก้ว1
4087โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)1
4088โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย1
4089โรงเรียนบ้านพรานเหมือน1
4090โรงเรียนบ้านพรุดินนา1
4091โรงเรียนบ้านพรุนายขาว1
4092โรงเรียนบ้านพรุยายชี1
4093โรงเรียนบ้านพรุเตย1
4094โรงเรียนบ้านพร่อน1
4095โรงเรียนบ้านพร้าว1
4096โรงเรียนบ้านพร้าว1
4097โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)1
4098โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม1
4099โรงเรียนบ้านพลจลก1
4100โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์)1
4101โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)1
4102โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)1
4103โรงเรียนบ้านพลายชุมพล1
4104โรงเรียนบ้านพวงพยอม1
4105โรงเรียนบ้านพอก1
4106โรงเรียนบ้านพอก1
4107โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง1
4108โรงเรียนบ้านพะทาย1
4109โรงเรียนบ้านพะวร1
4110โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ1
4111โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง1
4112โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา1
4113โรงเรียนบ้านพะไล1
4114โรงเรียนบ้านพังขวางวัฒนศิลป์1
4115โรงเรียนบ้านพังปริง1
4116โรงเรียนบ้านพังเคน1
4117โรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา)1
4118โรงเรียนบ้านพัฒนา1
4119โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี1
4120โรงเรียนบ้านพัดโบก1
4121โรงเรียนบ้านพันษี1
4122โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก1
4123โรงเรียนบ้านพันเสา1
4124โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง1
4125โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)1
4126โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์1
4127โรงเรียนบ้านพุขาม1
4128โรงเรียนบ้านพุทรา1
4129โรงเรียนบ้านพุน้อย1
4130โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน1
4131โรงเรียนบ้านพุเลียบ1
4132โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง1
4133โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง1
4134โรงเรียนบ้านฟ้า1
4135โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน1
4136โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน1
4137โรงเรียนบ้านภูกระแต1
4138โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง1
4139โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง1
4140โรงเรียนบ้านภูมะหรี่1
4141โรงเรียนบ้านภูมิซรอล1
4142โรงเรียนบ้านภูมิศาลา1
4143โรงเรียนบ้านภูเขาทอง1
4144โรงเรียนบ้านภูเขาลาด1
4145โรงเรียนบ้านภูเงิน1
4146โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)1
4147โรงเรียนบ้านภูเหล็ก1
4148โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี1
4149โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา1
4150โรงเรียนบ้านมรสวบ1
4151โรงเรียนบ้านมหาเจริญ1
4152โรงเรียนบ้านมหาโพธิ1
4153โรงเรียนบ้านมอสมบัติ1
4154โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 1891
4155โรงเรียนบ้านมอเจริญ1
4156โรงเรียนบ้านมอเหนือ1
4157โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน1
4158โรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์)1
4159โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ1
4160โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)1
4161โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)1
4162โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี1
4163โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง1
4164โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน1
4165โรงเรียนบ้านมะปริง1
4166โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว1
4167โรงเรียนบ้านมะมัง1
4168โรงเรียนบ้านมะรือโบตก1
4169โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 1991
4170โรงเรียนบ้านมะรุม1
4171โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง1
4172โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่1
4173โรงเรียนบ้านมะเดื่อ1
4174โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง1
4175โรงเรียนบ้านมะเลาะ1
4176โรงเรียนบ้านมาบกระเปา1
4177โรงเรียนบ้านมาบกรูด1
4178โรงเรียนบ้านมาบตาพุด1
4179โรงเรียนบ้านมาบนาดี1
4180โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง1
4181โรงเรียนบ้านมาบยางพร1
4182โรงเรียนบ้านมาบลำบิด1
4183โรงเรียนบ้านมาบไผ่1
4184โรงเรียนบ้านมาแฮ1
4185โรงเรียนบ้านมือบา1
4186โรงเรียนบ้านมูเซอ1
4187โรงเรียนบ้านมูโนะ1
4188โรงเรียนบ้านม่วง1
4189โรงเรียนบ้านม่วง1
4190โรงเรียนบ้านม่วง1
4191โรงเรียนบ้านม่วง1
4192โรงเรียนบ้านม่วง1
4193โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง1
4194โรงเรียนบ้านม่วงกุล1
4195โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย1
4196โรงเรียนบ้านม่วงคำ1
4197โรงเรียนบ้านม่วงคำ1
4198โรงเรียนบ้านม่วงค่อม1
4199โรงเรียนบ้านม่วงงาม1
4200โรงเรียนบ้านม่วงชุม1
4201โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด1
4202โรงเรียนบ้านม่วงนาดี1
4203โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง1
4204โรงเรียนบ้านม่วงป็อก1
4205โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม1
4206โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม1
4207โรงเรียนบ้านม่วงยาย1
4208โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์1
4209โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา1
4210โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี1
4211โรงเรียนบ้านม่วงสามปี1
4212โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)1
4213โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า1
4214โรงเรียนบ้านม่วงโคน1
4215โรงเรียนบ้านม่วงโตน1
4216โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์1
4217โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น1
4218โรงเรียนบ้านยวด1
4219โรงเรียนบ้านยอดดอนชี1
4220โรงเรียนบ้านยะพอ1
4221โรงเรียนบ้านยะรัง1
4222โรงเรียนบ้านยะลา1
4223โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)1
4224โรงเรียนบ้านยะหา1
4225โรงเรียนบ้านยาง1
4226โรงเรียนบ้านยาง 'คุรุราษฎร์รังสรรค์'1
4227โรงเรียนบ้านยางกระจับ1
4228โรงเรียนบ้านยางกระเดา1
4229โรงเรียนบ้านยางขาม1
4230โรงเรียนบ้านยางครก1
4231โรงเรียนบ้านยางคำ1
4232โรงเรียนบ้านยางงาม1
4233โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่1
4234โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด1
4235โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้1
4236โรงเรียนบ้านยางราก1
4237โรงเรียนบ้านยางลุ่ม1
4238โรงเรียนบ้านยางวิทยา1
4239โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม1
4240โรงเรียนบ้านยางสูง(กาญจนบุรี เขต4)1
4241โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย1
4242โรงเรียนบ้านยางหวาย1
4243โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย1
4244โรงเรียนบ้านยางเตี้ย1
4245โรงเรียนบ้านยางเปา1
4246โรงเรียนบ้านยางเมือง1
4247โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย1
4248โรงเรียนบ้านยางเอน1
4249โรงเรียนบ้านยางเอือด1
4250โรงเรียนบ้านยางโทน1
4251โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์1
4252โรงเรียนบ้านยางโองนอก1
4253โรงเรียนบ้านยานิง1
4254โรงเรียนบ้านยาบี1
4255โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ1
4256โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม1
4257โรงเรียนบ้านยายจั่น1
4258โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง1
4259โรงเรียนบ้านยือโระ1
4260โรงเรียนบ้านยู้1
4261โรงเรียนบ้านย่านซื่อ (มิตรภาพที่ 147)1
4262โรงเรียนบ้านย่านตาขาว1
4263โรงเรียนบ้านย่านอุดม1
4264โรงเรียนบ้านระกา1
4265โรงเรียนบ้านระกาสังแก1
4266โรงเรียนบ้านระตะ1
4267โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)1
4268โรงเรียนบ้านระมาดค้อ1
4269โรงเรียนบ้านระวิง1
4270โรงเรียนบ้านระหว่างควน1
4271โรงเรียนบ้านระเริง1
4272โรงเรียนบ้านระเวียง1
4273โรงเรียนบ้านระแงง1
4274โรงเรียนบ้านระแว้ง1
4275โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)1
4276โรงเรียนบ้านรังแตน1
4277โรงเรียนบ้านรัตนะ1
4278โรงเรียนบ้านรัตนะ1
4279โรงเรียนบ้านรางกระต่าย1
4280โรงเรียนบ้านรางสาลี่1
4281โรงเรียนบ้านรานอ1
4282โรงเรียนบ้านรามราช1
4283โรงเรียนบ้านรามัน1
4284โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์1
4285โรงเรียนบ้านราวอ(ปะนาเระ)1
4286โรงเรียนบ้านราวอ(มายอ)1
4287โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน1
4288โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต1
4289โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา1
4290โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ1
4291โรงเรียนบ้านราหุล1
4292โรงเรียนบ้านราโมง1
4293โรงเรียนบ้านรินหลวง1
4294โรงเรียนบ้านริมใต้1
4295โรงเรียนบ้านริแง1
4296โรงเรียนบ้านรุง1
4297โรงเรียนบ้านรุน1
4298โรงเรียนบ้านรูสะมิแล1
4299โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 21
4300โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 31
4301โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 41
4302โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง1
4303โรงเรียนบ้านร่องคำ1
4304โรงเรียนบ้านร่องจว้า1
4305โรงเรียนบ้านร่องตาที1
4306โรงเรียนบ้านร่องน้ำ1
4307โรงเรียนบ้านร่องฟอง1
4308โรงเรียนบ้านร่องสะอาด1
4309โรงเรียนบ้านร่องส้าน1
4310โรงเรียนบ้านร่องห้า1
4311โรงเรียนบ้านร่องแมด1
4312โรงเรียนบ้านร่อนทอง1
4313โรงเรียนบ้านร่าปู1
4314โรงเรียนบ้านร้อง1
4315โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)1
4316โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว1
4317โรงเรียนบ้านร้องลึก1
4318โรงเรียนบ้านร้องเรือ1
4319โรงเรียนบ้านร้านตัดผม1
4320โรงเรียนบ้านลดา1
4321โรงเรียนบ้านลอมคอม1
4322โรงเรียนบ้านละมงค์1
4323โรงเรียนบ้านละลม1
4324โรงเรียนบ้านละลมติม1
4325โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย1
4326โรงเรียนบ้านละหาน1
4327โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)1
4328โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี1
4329โรงเรียนบ้านละหารยามู1
4330โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้1
4331โรงเรียนบ้านละอูบ1
4332โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง1
4333โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)1
4334โรงเรียนบ้านละเอาะ1
4335โรงเรียนบ้านละเอาะ1
4336โรงเรียนบ้านละแอ1
4337โรงเรียนบ้านละโว้1
4338โรงเรียนบ้านลันแต้1
4339โรงเรียนบ้านลางา1
4340โรงเรียนบ้านลาดกระทิง1
4341โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)1
4342โรงเรียนบ้านลาดวิถี1
4343โรงเรียนบ้านลาดวิทยา1
4344โรงเรียนบ้านลาดใต้1
4345โรงเรียนบ้านลาดใหญ่1
4346โรงเรียนบ้านลาน1
4347โรงเรียนบ้านลานกระบือ1
4348โรงเรียนบ้านลานช้าง1
4349โรงเรียนบ้านลานตาบัว1
4350โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม1
4351โรงเรียนบ้านลานสะเดา1
4352โรงเรียนบ้านลาหงา1
4353โรงเรียนบ้านลาแล1
4354โรงเรียนบ้านลำชิง1
4355โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ1
4356โรงเรียนบ้านลำทับ1
4357โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว1
4358โรงเรียนบ้านลำนารวย1
4359โรงเรียนบ้านลำพยนต์1
4360โรงเรียนบ้านลำพระ1
4361โรงเรียนบ้านลำมะโกรก1
4362โรงเรียนบ้านลำลอง1
4363โรงเรียนบ้านลำหัก1
4364โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)1
4365โรงเรียนบ้านลำแก่น1
4366โรงเรียนบ้านลำแดง1
4367โรงเรียนบ้านลิพัง1
4368โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)1
4369โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น1
4370โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า1
4371โรงเรียนบ้านลุงเขว้า1
4372โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว1
4373โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ1
4374โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ1
4375โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง1
4376โรงเรียนบ้านวนท่าแครง1
4377โรงเรียนบ้านวนาหลวง1
4378โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)1
4379โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ1
4380โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง1
4381โรงเรียนบ้านวังกระแส1
4382โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย1
4383โรงเรียนบ้านวังกวาง1
4384โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่1581
4385โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง1
4386โรงเรียนบ้านวังข่อย1
4387โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)1
4388โรงเรียนบ้านวังคางฮูง1
4389โรงเรียนบ้านวังจั่น1
4390โรงเรียนบ้านวังชะโอน1
4391โรงเรียนบ้านวังชัย1
4392โรงเรียนบ้านวังชุมพร1
4393โรงเรียนบ้านวังช้าง1
4394โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)1
4395โรงเรียนบ้านวังดิน1
4396โรงเรียนบ้านวังดินสอ1
4397โรงเรียนบ้านวังตง1
4398โรงเรียนบ้านวังตะเคียน1
4399โรงเรียนบ้านวังตะเคียน1
4400โรงเรียนบ้านวังตะเคียน1
4401โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่1
4402โรงเรียนบ้านวังตาช่วย1
4403โรงเรียนบ้านวังตาท้าว1
4404โรงเรียนบ้านวังตามัว1
4405โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์1
4406โรงเรียนบ้านวังถ้ำ1
4407โรงเรียนบ้านวังทอง1
4408โรงเรียนบ้านวังทะลุ1
4409โรงเรียนบ้านวังท่าดี1
4410โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว1
4411โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว1
4412โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว1
4413โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว1
4414โรงเรียนบ้านวังบง1
4415โรงเรียนบ้านวังบวบ1
4416โรงเรียนบ้านวังบัว1
4417โรงเรียนบ้านวังบูรพา1
4418โรงเรียนบ้านวังปรากฏ1
4419โรงเรียนบ้านวังปริง1
4420โรงเรียนบ้านวังปลา1
4421โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม1
4422โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)1
4423โรงเรียนบ้านวังมล1
4424โรงเรียนบ้านวังม่วง1
4425โรงเรียนบ้านวังม่วง1
4426โรงเรียนบ้านวังม่วย1
4427โรงเรียนบ้านวังยวน1
4428โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)1
4429โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)1
4430โรงเรียนบ้านวังยาว1
4431โรงเรียนบ้านวังยาว1
4432โรงเรียนบ้านวังยาว1
4433โรงเรียนบ้านวังยาว1
4434โรงเรียนบ้านวังร่อง1
4435โรงเรียนบ้านวังลาน1
4436โรงเรียนบ้านวังลำ1
4437โรงเรียนบ้านวังลึก1
4438โรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวนาฏชนูทิศ)1
4439โรงเรียนบ้านวังลุง1
4440โรงเรียนบ้านวังลุง1
4441โรงเรียนบ้านวังศาล1
4442โรงเรียนบ้านวังสะพุง1
4443โรงเรียนบ้านวังสายทอง1
4444โรงเรียนบ้านวังสารภี1
4445โรงเรียนบ้านวังสิงห์1
4446โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)1
4447โรงเรียนบ้านวังหิน1
4448โรงเรียนบ้านวังหิน1
4449โรงเรียนบ้านวังหิน1
4450โรงเรียนบ้านวังหินซา1
4451โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ1
4452โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น1
4453โรงเรียนบ้านวังอ้อ1
4454โรงเรียนบ้านวังเกษตร1
4455โรงเรียนบ้านวังเตย1
4456โรงเรียนบ้านวังเบอะ1
4457โรงเรียนบ้านวังเพลิง1
4458โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม1
4459โรงเรียนบ้านวังเลียง1
4460โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)1
4461โรงเรียนบ้านวังแท่น1
4462โรงเรียนบ้านวังแสง1
4463โรงเรียนบ้านวังโบสถ์1
4464โรงเรียนบ้านวังโป่ง1
4465โรงเรียนบ้านวังโพธิ์1
4466โรงเรียนบ้านวังโพรง1
4467โรงเรียนบ้านวังใหญ่1
4468โรงเรียนบ้านวังใหญ่1
4469โรงเรียนบ้านวังใหม่1
4470โรงเรียนบ้านวังใหม่1
4471โรงเรียนบ้านวังไทร1
4472โรงเรียนบ้านวังไผ่1
4473โรงเรียนบ้านวังไม้แดง1
4474โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์1
4475โรงเรียนบ้านวัดหลวง1
4476โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)1
4477โรงเรียนบ้านวัดใหม่1
4478โรงเรียนบ้านวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)1
4479โรงเรียนบ้านวารีสีสุก1
4480โรงเรียนบ้านวาวี1
4481โรงเรียนบ้านวาใหญ่1
4482โรงเรียนบ้านว่าน1
4483โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน1
4484โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา1
4485โรงเรียนบ้านศรีชมภู1
4486โรงเรียนบ้านศรีตะวัน1
4487โรงเรียนบ้านศรีถาวร1
4488โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน1
4489โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง1
4490โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง1
4491โรงเรียนบ้านศรีย้อย1
4492โรงเรียนบ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ)1
4493โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 1761
4494โรงเรียนบ้านศรีสุข1
4495โรงเรียนบ้านศรีสุข1
4496โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ1
4497โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่1
4498โรงเรียนบ้านศรีเมืองใหม่1
4499โรงเรียนบ้านศรีแก้ว1
4500โรงเรียนบ้านศรีแก้ว1
4501โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ1
4502โรงเรียนบ้านศาลา1
4503โรงเรียนบ้านศาลาลัย1
4504โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน1
4505โรงเรียนบ้านศาลาสอง1
4506โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี1
4507โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน1
4508โรงเรียนบ้านศาลาใหม่1
4509โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ1
4510โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ1
4511โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์1
4512โรงเรียนบ้านศิลา1
4513โรงเรียนบ้านศิลาทอง1
4514โรงเรียนบ้านสกล1
4515โรงเรียนบ้านสงเปลือย1
4516โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ1
4517โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ1
4518โรงเรียนบ้านสดอ1
4519โรงเรียนบ้านสดำ1
4520โรงเรียนบ้านสตึก1
4521โรงเรียนบ้านสถาน1
4522โรงเรียนบ้านสนบ1
4523โรงเรียนบ้านสนาม1
4524โรงเรียนบ้านสนามบิน1
4525โรงเรียนบ้านสนาย1
4526โรงเรียนบ้านสบกอน1
4527โรงเรียนบ้านสบขาม1
4528โรงเรียนบ้านสบพลึง1
4529โรงเรียนบ้านสบมาง1
4530โรงเรียนบ้านสบสา1
4531โรงเรียนบ้านสบาย1
4532โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ1
4533โรงเรียนบ้านสบเป็ด1
4534โรงเรียนบ้านสมสะอาด1
4535โรงเรียนบ้านสมอทอง1
4536โรงเรียนบ้านสระ1
4537โรงเรียนบ้านสระกระโจม1
4538โรงเรียนบ้านสระขาม1
4539โรงเรียนบ้านสระขุด1
4540โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ1
4541โรงเรียนบ้านสระตะเคียน1
4542โรงเรียนบ้านสระทอง1
4543โรงเรียนบ้านสระนารายณ์1
4544โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม1
4545โรงเรียนบ้านสระบัว1
4546โรงเรียนบ้านสระบาก1
4547โรงเรียนบ้านสระประดู่1
4548โรงเรียนบ้านสระประทีป1
4549โรงเรียนบ้านสระภู1
4550โรงเรียนบ้านสระมาลา1
4551โรงเรียนบ้านสระลงเรือ1
4552โรงเรียนบ้านสระลุมพุก1
4553โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม1
4554โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม1
4555โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์1
4556โรงเรียนบ้านสระเตย1
4557โรงเรียนบ้านสระเพลง1
4558โรงเรียนบ้านสระแก้ว1
4559โรงเรียนบ้านสระแคน1
4560โรงเรียนบ้านสระใหญ่1
4561โรงเรียนบ้านสระไม้แดง1
4562โรงเรียนบ้านสร้างก่อ1
4563โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 1431
4564โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ1
4565โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง1
4566โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ1
4567โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว1
4568โรงเรียนบ้านสร้างแป้น1
4569โรงเรียนบ้านสลก1
4570โรงเรียนบ้านสลักใด1
4571โรงเรียนบ้านสลักได1
4572โรงเรียนบ้านสลับ1
4573โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)1
4574โรงเรียนบ้านสวนขวัญ1
4575โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง1
4576โรงเรียนบ้านสวนพลู1
4577โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม1
4578โรงเรียนบ้านสวนส้ม1
4579โรงเรียนบ้านสวนหม่อน1
4580โรงเรียนบ้านสวนหลวง1
4581โรงเรียนบ้านสวนหลวง1
4582โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา1
4583โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)1
4584โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง1
4585โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม1
4586โรงเรียนบ้านสวัสดี1
4587โรงเรียนบ้านสวัสดี1
4588โรงเรียนบ้านสวาย1
4589โรงเรียนบ้านสวาย(ศีขรภูมิ)1
4590โรงเรียนบ้านสวาย(เมืองสุรินทร์)1
4591โรงเรียนบ้านสวายจีก1
4592โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)1
4593โรงเรียนบ้านสว่าง1
4594โรงเรียนบ้านสว่างปากราง1
4595โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง1
4596โรงเรียนบ้านสว้า1
4597โรงเรียนบ้านสองคร1
4598โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์1
4599โรงเรียนบ้านสองสลึงตั้งตรงจิตร 91
4600โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน1
4601โรงเรียนบ้านสองแคว(สองแคว)1
4602โรงเรียนบ้านสองแคว(เมืองน่าน)1
4603โรงเรียนบ้านสองแพรก1
4604โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 921
4605โรงเรียนบ้านสะกาด1
4606โรงเรียนบ้านสะกำ1
4607โรงเรียนบ้านสะบารัง1
4608โรงเรียนบ้านสะปัน1
4609โรงเรียนบ้านสะปำมงคลวิทยา1
4610โรงเรียนบ้านสะพาน1
4611โรงเรียนบ้านสะพานพน1
4612โรงเรียนบ้านสะพานยาว1
4613โรงเรียนบ้านสะพานหัก1
4614โรงเรียนบ้านสะพานหิน1
4615โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)1
4616โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ1
4617โรงเรียนบ้านสะพือใต้1
4618โรงเรียนบ้านสะพุง1
4619โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)1
4620โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)1
4621โรงเรียนบ้านสะอาด(หนองนาคำ)1
4622โรงเรียนบ้านสะอาด(เมืองขอนแก่น)1
4623โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี1
4624โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง1
4625โรงเรียนบ้านสะเดา1
4626โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)1
4627โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่1
4628โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่1
4629โรงเรียนบ้านสะเดียง1
4630โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)1
4631โรงเรียนบ้านสะแบง1
4632โรงเรียนบ้านสะแร1
4633โรงเรียนบ้านสะโต1
4634โรงเรียนบ้านสะโน1
4635โรงเรียนบ้านสักทุ่ง1
4636โรงเรียนบ้านสักลอ1
4637โรงเรียนบ้านสักแห้ง1
4638โรงเรียนบ้านสังขะ1
4639โรงเรียนบ้านสังข์ทอง1
4640โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)1
4641โรงเรียนบ้านสังเม็ก1
4642โรงเรียนบ้านสัตหีบ1
4643โรงเรียนบ้านสันกลาง1
4644โรงเรียนบ้านสันกอง1
4645โรงเรียนบ้านสันกำแพง1
4646โรงเรียนบ้านสันคะยอม1
4647โรงเรียนบ้านสันติคาม1
4648โรงเรียนบ้านสันติสุข1
4649โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ1
4650โรงเรียนบ้านสันถนน1
4651โรงเรียนบ้านสันทราย1
4652โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)1
4653โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย1
4654โรงเรียนบ้านสันทะ1
4655โรงเรียนบ้านสันปูเลย1
4656โรงเรียนบ้านสันปูเลย1
4657โรงเรียนบ้านสันป่าสัก1
4658โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง1
4659โรงเรียนบ้านสันยูง1
4660โรงเรียนบ้านสันวิไล1
4661โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)1
4662โรงเรียนบ้านสัมพันธ์1
4663โรงเรียนบ้านสากอ1
4664โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา1
4665โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 1951
4666โรงเรียนบ้านสาง1
4667โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 31
4668โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)1
4669โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)1
4670โรงเรียนบ้านสามสัก1
4671โรงเรียนบ้านสามหลัง1
4672โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)1
4673โรงเรียนบ้านสามัคคี1
4674โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม1
4675โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา1
4676โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500)1
4677โรงเรียนบ้านสามเส้า1
4678โรงเรียนบ้านสามแยก1
4679โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น1
4680โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู1
4681โรงเรียนบ้านสารจอด1
4682โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า1
4683โรงเรียนบ้านสารจิตร1
4684โรงเรียนบ้านสารภี1
4685โรงเรียนบ้านสาลีก1
4686โรงเรียนบ้านสาวะถี1
4687โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์1
4688โรงเรียนบ้านสาวเอ้1
4689โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา1
4690โรงเรียนบ้านสำนัก1
4691โรงเรียนบ้านสำนักทอง1
4692โรงเรียนบ้านสำพะเนียง1
4693โรงเรียนบ้านสำราญ1
4694โรงเรียนบ้านสำโรง1
4695โรงเรียนบ้านสำโรง1
4696โรงเรียนบ้านสำโรง1
4697โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)1
4698โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี1
4699โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน1
4700โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ1
4701โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร1
4702โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง1
4703โรงเรียนบ้านสิงห์1
4704โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)1
4705โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)1
4706โรงเรียนบ้านสีระมัน1
4707โรงเรียนบ้านสีสุก1
4708โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง1
4709โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง1
4710โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม1
4711โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา1
4712โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ1
4713โรงเรียนบ้านสือดัง1
4714โรงเรียนบ้านสุขฤทัย1
4715โรงเรียนบ้านสุขสำราญ1
4716โรงเรียนบ้านสุขสำราญ1
4717โรงเรียนบ้านสุขสำราญ1
4718โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)1
4719โรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา)1
4720โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์1
4721โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม1
4722โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี1
4723โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ1
4724โรงเรียนบ้านสุโสะ1
4725โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา1
4726โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก1
4727โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ1
4728โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี1
4729โรงเรียนบ้านส่องตาแล1
4730โรงเรียนบ้านส้มป่อย1
4731โรงเรียนบ้านส้มป่อย 'รอดนุกูล'1
4732โรงเรียนบ้านส้มผ่อ1
4733โรงเรียนบ้านส้องเหนือ1
4734โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)1
4735โรงเรียนบ้านสํานักกอ1
4736โรงเรียนบ้านสํานักหว้า1
4737โรงเรียนบ้านหญ้าคา1
4738โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง1
4739โรงเรียนบ้านหนองกก1
4740โรงเรียนบ้านหนองกง1
4741โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง1
4742โรงเรียนบ้านหนองกระถิน1
4743โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม1
4744โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม1
4745โรงเรียนบ้านหนองกระทู้1
4746โรงเรียนบ้านหนองกร่าง1
4747โรงเรียนบ้านหนองกลับ1
4748โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว1
4749โรงเรียนบ้านหนองกะโดน1
4750โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา1
4751โรงเรียนบ้านหนองกับ1
4752โรงเรียนบ้านหนองกา (ประชารัฐพิทยา)1
4753โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา1
4754โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ1
4755โรงเรียนบ้านหนองกุง1
4756โรงเรียนบ้านหนองกุง1
4757โรงเรียนบ้านหนองกุง1
4758โรงเรียนบ้านหนองกุง1
4759โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า1
4760โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน1
4761โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย1
4762โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยากร1
4763โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ1
4764โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน1
4765โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่1
4766โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่1
4767โรงเรียนบ้านหนองกุลา1
4768โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่1
4769โรงเรียนบ้านหนองขยาด1
4770โรงเรียนบ้านหนองขวาง1
4771โรงเรียนบ้านหนองขอน1
4772โรงเรียนบ้านหนองขอน1
4773โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม1
4774โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น1
4775โรงเรียนบ้านหนองขาม1
4776โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)1
4777โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)1
4778โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี1
4779โรงเรียนบ้านหนองขาว1
4780โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง1
4781โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง1
4782โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า1
4783โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์)1
4784โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่1361
4785โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าวิทยา1
4786โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)1
4787โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง1
4788โรงเรียนบ้านหนองคอก1
4789โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)1
4790โรงเรียนบ้านหนองคะเน1
4791โรงเรียนบ้านหนองคัน1
4792โรงเรียนบ้านหนองคาง1
4793โรงเรียนบ้านหนองคำ1
4794โรงเรียนบ้านหนองคู1
4795โรงเรียนบ้านหนองคู1
4796โรงเรียนบ้านหนองคูณ1
4797โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย1
4798โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่1
4799โรงเรียนบ้านหนองค้อ1
4800โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม1
4801โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม1
4802โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)1
4803โรงเรียนบ้านหนองจอก1
4804โรงเรียนบ้านหนองจอก1
4805โรงเรียนบ้านหนองจอก1
4806โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์1
4807โรงเรียนบ้านหนองจันทน์1
4808โรงเรียนบ้านหนองจาน(ขามสะแกแสง)1
4809โรงเรียนบ้านหนองจาน(ลำทะเมนชัย)1
4810โรงเรียนบ้านหนองจานใต้1
4811โรงเรียนบ้านหนองจิก1
4812โรงเรียนบ้านหนองจิก1
4813โรงเรียนบ้านหนองจิก1
4814โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์11
4815โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า1
4816โรงเรียนบ้านหนองจูด1
4817โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)1
4818โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด1
4819โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง1
4820โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง1
4821โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)1
4822โรงเรียนบ้านหนองช้าง1
4823โรงเรียนบ้านหนองซน1
4824โรงเรียนบ้านหนองซอน1
4825โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก1
4826โรงเรียนบ้านหนองญาติ1
4827โรงเรียนบ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)1
4828โรงเรียนบ้านหนองด่าน1
4829โรงเรียนบ้านหนองตะขบ1
4830โรงเรียนบ้านหนองตะครอง1
4831โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก1
4832โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม1
4833โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน1
4834โรงเรียนบ้านหนองตะเภา1
4835โรงเรียนบ้านหนองตะแบก1
4836โรงเรียนบ้านหนองตะโก1
4837โรงเรียนบ้านหนองตะไก้1
4838โรงเรียนบ้านหนองตาคง1
4839โรงเรียนบ้านหนองตาด1
4840โรงเรียนบ้านหนองตาด(ชุมพวง)1
4841โรงเรียนบ้านหนองตาด(สีดา)1
4842โรงเรียนบ้านหนองตาดำ1
4843โรงเรียนบ้านหนองตานา1
4844โรงเรียนบ้านหนองตานา1
4845โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง1
4846โรงเรียนบ้านหนองตาไก้1
4847โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก1
4848โรงเรียนบ้านหนองติ้ว1
4849โรงเรียนบ้านหนองตุ1
4850โรงเรียนบ้านหนองตูม1
4851โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ1
4852โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม1
4853โรงเรียนบ้านหนองทะเล1
4854โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย1
4855โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน1
4856โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม1
4857โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา1
4858โรงเรียนบ้านหนองธง1
4859โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน1
4860โรงเรียนบ้านหนองนกทา1
4861โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน1
4862โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน1
4863โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว1
4864โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น1
4865โรงเรียนบ้านหนองนาคำ1
4866โรงเรียนบ้านหนองนาคำ1
4867โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ1
4868โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง1
4869โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี1
4870โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว1
4871โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด1
4872โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น1
4873โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น1
4874โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส1
4875โรงเรียนบ้านหนองบอน1
4876โรงเรียนบ้านหนองบอน1
4877โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)1
4878โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว1
4879โรงเรียนบ้านหนองบัว1
4880โรงเรียนบ้านหนองบัว1
4881โรงเรียนบ้านหนองบัว1
4882โรงเรียนบ้านหนองบัว1
4883โรงเรียนบ้านหนองบัว1
4884โรงเรียนบ้านหนองบัว1
4885โรงเรียนบ้านหนองบัว1
4886โรงเรียนบ้านหนองบัว1
4887โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)1
4888โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)1
4889โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย1
4890โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ (วุฒิวิทยาคม)1
4891โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว1
4892โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน1
4893โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม1
4894โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)1
4895โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี1
4896โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง1
4897โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค1
4898โรงเรียนบ้านหนองบัวนาราชควาย1
4899โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน1
4900โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน1
4901โรงเรียนบ้านหนองบัวประชาสรรค์1
4902โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 851
4903โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร1
4904โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม1
4905โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี1
4906โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน1
4907โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า1
4908โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ1
4909โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง1
4910โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง1
4911โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่1
4912โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย1
4913โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก1
4914โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ1
4915โรงเรียนบ้านหนองบ่อ1
4916โรงเรียนบ้านหนองประดู่1
4917โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์1
4918โรงเรียนบ้านหนองปรือ1
4919โรงเรียนบ้านหนองปรือ1
4920โรงเรียนบ้านหนองปรือ1
4921โรงเรียนบ้านหนองปรือ1
4922โรงเรียนบ้านหนองปรือ(บ้านบึง)1
4923โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ศรีราชา)1
4924โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง1
4925โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง1
4926โรงเรียนบ้านหนองปรู1
4927โรงเรียนบ้านหนองปลา1
4928โรงเรียนบ้านหนองปลา1
4929โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก1
4930โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก1
4931โรงเรียนบ้านหนองปลามัน1
4932โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย1
4933โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม1
4934โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่1
4935โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล1
4936โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล1
4937โรงเรียนบ้านหนองปลิง1
4938โรงเรียนบ้านหนองปลิง1
4939โรงเรียนบ้านหนองปล้อง1
4940โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์)1
4941โรงเรียนบ้านหนองปิด1
4942โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก1
4943โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก1
4944โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง1
4945โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก1
4946โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น1
4947โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น1
4948โรงเรียนบ้านหนองผือ1
4949โรงเรียนบ้านหนองผือ1
4950โรงเรียนบ้านหนองผือ1
4951โรงเรียนบ้านหนองฝาง1
4952โรงเรียนบ้านหนองพงนก1
4953โรงเรียนบ้านหนองพระ1
4954โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก1
4955โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย1
4956โรงเรียนบ้านหนองพันทา1
4957โรงเรียนบ้านหนองฟ้า1
4958โรงเรียนบ้านหนองมะค่า1
4959โรงเรียนบ้านหนองมะค่า1
4960โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้1
4961โรงเรียนบ้านหนองมะสัง1
4962โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ1
4963โรงเรียนบ้านหนองม่วง1
4964โรงเรียนบ้านหนองม่วง1
4965โรงเรียนบ้านหนองม่วง1
4966โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ1
4967โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร1
4968โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา1
4969โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน1
4970โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่1
4971โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่1
4972โรงเรียนบ้านหนองม้า1
4973โรงเรียนบ้านหนองยาง1
4974โรงเรียนบ้านหนองยาง1
4975โรงเรียนบ้านหนองยาง1
4976โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)1
4977โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)1
4978โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก1
4979โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)1
4980โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)1
4981โรงเรียนบ้านหนองยาว1
4982โรงเรียนบ้านหนองยาว1
4983โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )1
4984โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี1
4985โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย1
4986โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู1
4987โรงเรียนบ้านหนองระเวียง1
4988โรงเรียนบ้านหนองรังสิต1
4989โรงเรียนบ้านหนองรี1
4990โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง1
4991โรงเรียนบ้านหนองลาด1
4992โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)1
4993โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด1
4994โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม1
4995โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง1
4996โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง1
4997โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว1
4998โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์1
4999โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์1
5000โรงเรียนบ้านหนองสรวง1
5001โรงเรียนบ้านหนองสลุด1
5002โรงเรียนบ้านหนองสว่าง1
5003โรงเรียนบ้านหนองสองตอน1
5004โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง1
5005โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง1
5006โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง1
5007โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง1
5008โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง1
5009โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง1
5010โรงเรียนบ้านหนองสังข์1
5011โรงเรียนบ้านหนองสังข์1
5012โรงเรียนบ้านหนองสานแตร1
5013โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ1
5014โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย1
5015โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว1
5016โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง1
5017โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)1
5018โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่1
5019โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ1
5020โรงเรียนบ้านหนองหมอ1
5021โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)1
5022โรงเรียนบ้านหนองหลวง1
5023โรงเรียนบ้านหนองหลวง1
5024โรงเรียนบ้านหนองหลวง1
5025โรงเรียนบ้านหนองหลอด1
5026โรงเรียนบ้านหนองหลัก1
5027โรงเรียนบ้านหนองหลัก1
5028โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี1
5029โรงเรียนบ้านหนองหลุบ1
5030โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ1
5031โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย1
5032โรงเรียนบ้านหนองหว้า1
5033โรงเรียนบ้านหนองหว้า1
5034โรงเรียนบ้านหนองหว้า1
5035โรงเรียนบ้านหนองหว้า1
5036โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชะมายนุกูล)1
5037โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)1
5038โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ1
5039โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา1
5040โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่1
5041โรงเรียนบ้านหนองหอย1
5042โรงเรียนบ้านหนองหอย1
5043โรงเรียนบ้านหนองหอย1
5044โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม1
5045โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย1
5046โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง1
5047โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน1
5048โรงเรียนบ้านหนองหัววัว1
5049โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู1
5050โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด1
5051โรงเรียนบ้านหนองหาน1
5052โรงเรียนบ้านหนองหาร1
5053โรงเรียนบ้านหนองหิน1
5054โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง1
5055โรงเรียนบ้านหนองห้าง1
5056โรงเรียนบ้านหนองห้าง1
5057โรงเรียนบ้านหนองอั้ว1
5058โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ1
5059โรงเรียนบ้านหนองอีดำ1
5060โรงเรียนบ้านหนองอียอ1
5061โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล1
5062โรงเรียนบ้านหนองอ้ม1
5063โรงเรียนบ้านหนองอ้อ1
5064โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม1
5065โรงเรียนบ้านหนองฮะ1
5066โรงเรียนบ้านหนองฮาง1
5067โรงเรียนบ้านหนองฮี1
5068โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม1
5069โรงเรียนบ้านหนองเกด1
5070โรงเรียนบ้านหนองเกตุ1
5071โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)1
5072โรงเรียนบ้านหนองเกิด1
5073โรงเรียนบ้านหนองเก็ม1
5074โรงเรียนบ้านหนองเขิน1
5075โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพ 2051
5076โรงเรียนบ้านหนองเค็ด1
5077โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย1
5078โรงเรียนบ้านหนองเงือก1
5079โรงเรียนบ้านหนองเจ1
5080โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย1
5081โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน1
5082โรงเรียนบ้านหนองเชือก1
5083โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด1
5084โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น1
5085โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน1
5086โรงเรียนบ้านหนองเตียน1
5087โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)1
5088โรงเรียนบ้านหนองเต่า1
5089โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ1
5090โรงเรียนบ้านหนองเทา1
5091โรงเรียนบ้านหนองเทา1
5092โรงเรียนบ้านหนองเป็ด1
5093โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)1
5094โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)1
5095โรงเรียนบ้านหนองเพดาน1
5096โรงเรียนบ้านหนองเมน1
5097โรงเรียนบ้านหนองเม็ก1
5098โรงเรียนบ้านหนองเม็ก1
5099โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา1
5100โรงเรียนบ้านหนองเรือ1
5101โรงเรียนบ้านหนองเรือ1
5102โรงเรียนบ้านหนองเรือ1
5103โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด1
5104โรงเรียนบ้านหนองเสือ1
5105โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่1
5106โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก1
5107โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน1
5108โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 'ราษฎร์สงเคราะห์'1
5109โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว1
5110โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย1
5111โรงเรียนบ้านหนองแขม1
5112โรงเรียนบ้านหนองแขม1
5113โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล1
5114โรงเรียนบ้านหนองแคน1
5115โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)1
5116โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน1
5117โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)1
5118โรงเรียนบ้านหนองแจง1
5119โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้1
5120โรงเรียนบ้านหนองแซง1
5121โรงเรียนบ้านหนองแซง1
5122โรงเรียนบ้านหนองแซง1
5123โรงเรียนบ้านหนองแดง1
5124โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)1
5125โรงเรียนบ้านหนองแต้(เดชอุดม)1
5126โรงเรียนบ้านหนองแต้(เมืองอุบลราชธานี)1
5127โรงเรียนบ้านหนองแปก1
5128โรงเรียนบ้านหนองแปน1
5129โรงเรียนบ้านหนองแฟบ1
5130โรงเรียนบ้านหนองแมงดา1
5131โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)1
5132โรงเรียนบ้านหนองแรต1
5133โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง1
5134โรงเรียนบ้านหนองแล้ง1
5135โรงเรียนบ้านหนองแวง1
5136โรงเรียนบ้านหนองแวง1
5137โรงเรียนบ้านหนองแวง1
5138โรงเรียนบ้านหนองแวง1
5139โรงเรียนบ้านหนองแวง1
5140โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำเกลี้ยง)1
5141โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม)1
5142โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ)1
5143โรงเรียนบ้านหนองแวง(ปรางค์กู่)1
5144โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว)1
5145โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำปลายมาศ)1
5146โรงเรียนบ้านหนองแวง(สตึก)1
5147โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ)1
5148โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนคูณ)1
5149โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)1
5150โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก1
5151โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง1
5152โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด1
5153โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย1
5154โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว1
5155โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย1
5156โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา1
5157โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี1
5158โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่1
5159โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่1
5160โรงเรียนบ้านหนองแสง1
5161โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง1
5162โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา1
5163โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา1
5164โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย1
5165โรงเรียนบ้านหนองแสลบ1
5166โรงเรียนบ้านหนองแหน1
5167โรงเรียนบ้านหนองแหน1
5168โรงเรียนบ้านหนองแห้ง1
5169โรงเรียนบ้านหนองแอก1
5170โรงเรียนบ้านหนองแอก1
5171โรงเรียนบ้านหนองโก1
5172โรงเรียนบ้านหนองโก1
5173โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา1
5174โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา1
5175โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด1
5176โรงเรียนบ้านหนองโคบาล1
5177โรงเรียนบ้านหนองโคลน1
5178โรงเรียนบ้านหนองโค้ง1
5179โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด1
5180โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์1
5181โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน1
5182โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ1
5183โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์1
5184โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์1
5185โรงเรียนบ้านหนองโพนเขวา1
5186โรงเรียนบ้านหนองโรง1
5187โรงเรียนบ้านหนองโสน1
5188โรงเรียนบ้านหนองโสน1
5189โรงเรียนบ้านหนองโสน1
5190โรงเรียนบ้านหนองโสน1
5191โรงเรียนบ้านหนองโสน1
5192โรงเรียนบ้านหนองใยบัว1
5193โรงเรียนบ้านหนองใหญ่1
5194โรงเรียนบ้านหนองใหญ่1
5195โรงเรียนบ้านหนองไข่นก1
5196โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ1
5197โรงเรียนบ้านหนองไคร้1
5198โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)1
5199โรงเรียนบ้านหนองไผ่1
5200โรงเรียนบ้านหนองไผ่1
5201โรงเรียนบ้านหนองไผ่1
5202โรงเรียนบ้านหนองไผ่1
5203โรงเรียนบ้านหนองไผ่1
5204โรงเรียนบ้านหนองไผ่1
5205โรงเรียนบ้านหนองไผ่1
5206โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์1
5207โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน1
5208โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี1
5209โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม1
5210โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม1
5211โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 11
5212โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 21
5213โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่1
5214โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ1
5215โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก1
5216โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)1
5217โรงเรียนบ้านหนองไฮ1
5218โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา)1
5219โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)1
5220โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)1
5221โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)1
5222โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย1
5223โรงเรียนบ้านหนามแท่ง1
5224โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง1
5225โรงเรียนบ้านหน้าค่าย1
5226โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์1
5227โรงเรียนบ้านหน้าศาล1
5228โรงเรียนบ้านหน้าสถานี1
5229โรงเรียนบ้านหมอ'พัฒนานุกูล'1
5230โรงเรียนบ้านหมัน1
5231โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง1
5232โรงเรียนบ้านหมากมาย1
5233โรงเรียนบ้านหมากหญ้า1
5234โรงเรียนบ้านหมากแข้ง1
5235โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา1
5236โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว1
5237โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง1
5238โรงเรียนบ้านหมูม้น1
5239โรงเรียนบ้านหมูม้น1
5240โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา1
5241โรงเรียนบ้านหยวก1
5242โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี1
5243โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)1
5244โรงเรียนบ้านหลวง1
5245โรงเรียนบ้านหลวง1
5246โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา1
5247โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย1
5248โรงเรียนบ้านหลัก1
5249โรงเรียนบ้านหลักปัน1
5250โรงเรียนบ้านหลักร้อย1
5251โรงเรียนบ้านหลักร้อย1
5252โรงเรียนบ้านหลักเขต1
5253โรงเรียนบ้านหลักเขต1
5254โรงเรียนบ้านหลังเขา1
5255โรงเรียนบ้านหลังเขา1
5256โรงเรียนบ้านหลังเขา1
5257โรงเรียนบ้านหลุก1
5258โรงเรียนบ้านหลุบเลา1
5259โรงเรียนบ้านหลุมข้าว1
5260โรงเรียนบ้านหลุมข้าว1
5261โรงเรียนบ้านหลุมข้าว1
5262โรงเรียนบ้านหลุมหิน1
5263โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 1171
5264โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่1
5265โรงเรียนบ้านหลู้1
5266โรงเรียนบ้านหวาย1
5267โรงเรียนบ้านหว้า1
5268โรงเรียนบ้านหว้าน1
5269โรงเรียนบ้านหว้าน1
5270โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่1
5271โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง1
5272โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนจิเนียริ่งอุปถัมภ์)1
5273โรงเรียนบ้านหันศิลางาม1
5274โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี1
5275โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน1
5276โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)1
5277โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง1
5278โรงเรียนบ้านหัวคู1
5279โรงเรียนบ้านหัวงัว1
5280โรงเรียนบ้านหัวงัว1
5281โรงเรียนบ้านหัวช้าง1
5282โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)1
5283โรงเรียนบ้านหัวดง1
5284โรงเรียนบ้านหัวดอย1
5285โรงเรียนบ้านหัวตะพาน1
5286โรงเรียนบ้านหัวถนน1
5287โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)1
5288โรงเรียนบ้านหัวทะเล1
5289โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง1
5290โรงเรียนบ้านหัวนา1
5291โรงเรียนบ้านหัวนา1
5292โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร)1
5293โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง)1
5294โรงเรียนบ้านหัวนาคำ1
5295โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน1
5296โรงเรียนบ้านหัวบึง1
5297โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง1
5298โรงเรียนบ้านหัวปาบ1
5299โรงเรียนบ้านหัวฝาย1
5300โรงเรียนบ้านหัวลำ1
5301โรงเรียนบ้านหัววัง1
5302โรงเรียนบ้านหัวสะพาน1
5303โรงเรียนบ้านหัวสะพาน1
5304โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 2171
5305โรงเรียนบ้านหัวหมู1
5306โรงเรียนบ้านหัวหิน1
5307โรงเรียนบ้านหัวเขา1
5308โรงเรียนบ้านหัวเมือง1
5309โรงเรียนบ้านหัวเหล่า1
5310โรงเรียนบ้านหัวแข้1
5311โรงเรียนบ้านหัวแฮต1
5312โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่165ฯ1
5313โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)1
5314โรงเรียนบ้านหาญ1
5315โรงเรียนบ้านหาดจิก1
5316โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ1
5317โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น1
5318โรงเรียนบ้านหาดเค็ด1
5319โรงเรียนบ้านหาดแพง1
5320โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า1
5321โรงเรียนบ้านหาร1
5322โรงเรียนบ้านหารเทา1
5323โรงเรียนบ้านหินกอง1
5324โรงเรียนบ้านหินช้าง1
5325โรงเรียนบ้านหินดาด1
5326โรงเรียนบ้านหินดาด1
5327โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง1
5328โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง1
5329โรงเรียนบ้านหินประกาย1
5330โรงเรียนบ้านหินลาด1
5331โรงเรียนบ้านหินลาด1
5332โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ1
5333โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา1
5334โรงเรียนบ้านหินเพิง1
5335โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ1
5336โรงเรียนบ้านหินแก้ว1
5337โรงเรียนบ้านหินแร่1
5338โรงเรียนบ้านหินแหลม1
5339โรงเรียนบ้านหินโคน1
5340โรงเรียนบ้านหินโคน1
5341โรงเรียนบ้านหุบบอน1
5342โรงเรียนบ้านหูช้าง1
5343โรงเรียนบ้านหูทำนบ1
5344โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง1
5345โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ1
5346โรงเรียนบ้านห้วดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)1
5347โรงเรียนบ้านห้วยกนทา1
5348โรงเรียนบ้านห้วยกบ1
5349โรงเรียนบ้านห้วยกลาง1
5350โรงเรียนบ้านห้วยกอก11
5351โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ (จิตราษฎร์ศรัทธา)1
5352โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก1
5353โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม1
5354โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง1
5355โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง1
5356โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)1
5357โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร)1
5358โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก1
5359โรงเรียนบ้านห้วยข่า1
5360โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์1
5361โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู1
5362โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง1
5363โรงเรียนบ้านห้วยชัน1
5364โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก1
5365โรงเรียนบ้านห้วยต่อ1
5366โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์1
5367โรงเรียนบ้านห้วยทม1
5368โรงเรียนบ้านห้วยทราย1
5369โรงเรียนบ้านห้วยทราย1
5370โรงเรียนบ้านห้วยทราย1
5371โรงเรียนบ้านห้วยทราย1
5372โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว1
5373โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน1
5374โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ1
5375โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง1
5376โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน1
5377โรงเรียนบ้านห้วยนกกก1
5378โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)1
5379โรงเรียนบ้านห้วยนกแล1
5380โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว1
5381โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ1
5382โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)1
5383โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง1
5384โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น1
5385โรงเรียนบ้านห้วยบง1
5386โรงเรียนบ้านห้วยบอน1
5387โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน1
5388โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ1
5389โรงเรียนบ้านห้วยปอ1
5390โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง1
5391โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ1
5392โรงเรียนบ้านห้วยผักไล1
5393โรงเรียนบ้านห้วยผาก1
5394โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง1
5395โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย1
5396โรงเรียนบ้านห้วยพระ1
5397โรงเรียนบ้านห้วยพลู1
5398โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย1
5399โรงเรียนบ้านห้วยพุน1
5400โรงเรียนบ้านห้วยฟอง1
5401โรงเรียนบ้านห้วยมงคล1
5402โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง1
5403โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน1
5404โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย1
5405โรงเรียนบ้านห้วยม่วง1
5406โรงเรียนบ้านห้วยม่วง1
5407โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)1
5408โรงเรียนบ้านห้วยยาง1
5409โรงเรียนบ้านห้วยยาง1
5410โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 351
5411โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ1
5412โรงเรียนบ้านห้วยลาน1
5413โรงเรียนบ้านห้วยลึก1
5414โรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล)1
5415โรงเรียนบ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย)1
5416โรงเรียนบ้านห้วยศาลา1
5417โรงเรียนบ้านห้วยศาลา1
5418โรงเรียนบ้านห้วยสะแก1
5419โรงเรียนบ้านห้วยสาร1
5420โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา1
5421โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ1
5422โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์1
5423โรงเรียนบ้านห้วยส้ม1
5424โรงเรียนบ้านห้วยส้ม1
5425โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา1
5426โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ1
5427โรงเรียนบ้านห้วยหมาก1
5428โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก1
5429โรงเรียนบ้านห้วยหละ1
5430โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก1
5431โรงเรียนบ้านห้วยหวาย1
5432โรงเรียนบ้านห้วยหัน1
5433โรงเรียนบ้านห้วยหาร1
5434โรงเรียนบ้านห้วยหิน1
5435โรงเรียนบ้านห้วยหิน1
5436โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด1
5437โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร1
5438โรงเรียนบ้านห้วยห้า1
5439โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย1
5440โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้งวัฒนเสรีราษฎร์บำรุง1
5441โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ1
5442โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า1
5443โรงเรียนบ้านห้วยเสลา1
5444โรงเรียนบ้านห้วยเสียด1
5445โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า1
5446โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว1
5447โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น1
5448โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง1
5449โรงเรียนบ้านห้วยโผ1
5450โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก1
5451โรงเรียนบ้านห้วยโอน1
5452โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่1
5453โรงเรียนบ้านห้วยไคร้1
5454โรงเรียนบ้านห้วยไคร้1
5455โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(แม่สรวย)1
5456โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(แม่สาย)1
5457โรงเรียนบ้านห้วยไซ1
5458โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว1
5459โรงเรียนบ้านห้วยไทร1
5460โรงเรียนบ้านห้วยไผ่1
5461โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด1
5462โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก1
5463โรงเรียนบ้านห้วยไร่1
5464โรงเรียนบ้านห้วยไร่1
5465โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี1
5466โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์1
5467โรงเรียนบ้านห้องแซง1
5468โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)1
5469โรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี)1
5470โรงเรียนบ้านอรุโณทัย1
5471โรงเรียนบ้านอรุโณทัย1
5472โรงเรียนบ้านอังกัญ - โคกบรรเลง1
5473โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง1
5474โรงเรียนบ้านอากาศ1
5475โรงเรียนบ้านอายเลา1
5476โรงเรียนบ้านอาลัย1
5477โรงเรียนบ้านอาวอย1
5478โรงเรียนบ้านอาโพน1
5479โรงเรียนบ้านอำปึล1
5480โรงเรียนบ้านอำเภอ1
5481โรงเรียนบ้านอิงโค้ง1
5482โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง1
5483โรงเรียนบ้านอีกุด1
5484โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)1
5485โรงเรียนบ้านอีหมุน1
5486โรงเรียนบ้านอีเติ่ง1
5487โรงเรียนบ้านอีเลี่ยน1
5488โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา1
5489โรงเรียนบ้านอุโลก1
5490โรงเรียนบ้านอุ่ม1
5491โรงเรียนบ้านอุ่มจาน1
5492โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า1
5493โรงเรียนบ้านอูบมุง1
5494โรงเรียนบ้านอูล่อง1
5495โรงเรียนบ้านอู่หู่1
5496โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง1
5497โรงเรียนบ้านอ่างทอง1
5498โรงเรียนบ้านอ่างทอง1
5499โรงเรียนบ้านอ่างศิลา1
5500โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)1
5501โรงเรียนบ้านอ่างเตย1
5502โรงเรียนบ้านอ่าย1
5503โรงเรียนบ้านอ่าวปอ1
5504โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย1
5505โรงเรียนบ้านอ้น1
5506โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง1
5507โรงเรียนบ้านอ้อน1
5508โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี1
5509โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว1
5510โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ1
5511โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร1
5512โรงเรียนบ้านอ้อไพล1
5513โรงเรียนบ้านฮี1
5514โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน1
5515โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์1
5516โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร1
5517โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ1
5518โรงเรียนบ้านเกตรี1
5519โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย1
5520โรงเรียนบ้านเกศกาสร1
5521โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์1
5522โรงเรียนบ้านเกษม1
5523โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ1
5524โรงเรียนบ้านเกาะจัน1
5525โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)1
5526โรงเรียนบ้านเกาะทาก1
5527โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)1
5528โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ1
5529โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน1
5530โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์1
5531โรงเรียนบ้านเกาะรัง1
5532โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด1
5533โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา1
5534โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน1
5535โรงเรียนบ้านเกาะหมี1
5536โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม1
5537โรงเรียนบ้านเกาะเต่า1
5538โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ1
5539โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์1
5540โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)1
5541โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่1
5542โรงเรียนบ้านเกิ้ง1
5543โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)1
5544โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)1
5545โรงเรียนบ้านเก่า1
5546โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้1
5547โรงเรียนบ้านเขตเมือง1
5548โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา1
5549โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน1
5550โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา1
5551โรงเรียนบ้านเขากอบ1
5552โรงเรียนบ้านเขากำแพง1
5553โรงเรียนบ้านเขาคันทรง1
5554โรงเรียนบ้านเขาค่าย1
5555โรงเรียนบ้านเขาจีน1
5556โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง1
5557โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก1
5558โรงเรียนบ้านเขาช่องลม1
5559โรงเรียนบ้านเขาดิน (บ้านบึง)1
5560โรงเรียนบ้านเขาดิน(ศรีราชา)1
5561โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)1
5562โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน1
5563โรงเรียนบ้านเขาด้วน1
5564โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา1
5565โรงเรียนบ้านเขาตะแบก1
5566โรงเรียนบ้านเขาตันหยง1
5567โรงเรียนบ้านเขาทะลุ1
5568โรงเรียนบ้านเขาทับควาย1
5569โรงเรียนบ้านเขานางต่วม1
5570โรงเรียนบ้านเขานาใน1
5571โรงเรียนบ้านเขาน้อย1
5572โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี1
5573โรงเรียนบ้านเขาบายศรี1
5574โรงเรียนบ้านเขาปูน1
5575โรงเรียนบ้านเขาปู่1
5576โรงเรียนบ้านเขาฝาก1
5577โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย1
5578โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ1
5579โรงเรียนบ้านเขาพระ1
5580โรงเรียนบ้านเขายายกะตา1
5581โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา1
5582โรงเรียนบ้านเขาย้อย1
5583โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)1
5584โรงเรียนบ้านเขาล้าน1
5585โรงเรียนบ้านเขาวง1
5586โรงเรียนบ้านเขาวง1
5587โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง (ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)1
5588โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์1
5589โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค1
5590โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง1
5591โรงเรียนบ้านเขาหัวนา1
5592โรงเรียนบ้านเขาหิน1
5593โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน1
5594โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง1
5595โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า1
5596โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า1
5597โรงเรียนบ้านเขาแดง1
5598โรงเรียนบ้านเขาแดง1
5599โรงเรียนบ้านเขาแหลม1
5600โรงเรียนบ้านเขาแหลม1
5601โรงเรียนบ้านเขาแหลม1
5602โรงเรียนบ้านเขาใหญ่1
5603โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว1
5604โรงเรียนบ้านเขือง1
5605โรงเรียนบ้านเข็ก1
5606โรงเรียนบ้านเข็กน้อย1
5607โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 1391
5608โรงเรียนบ้านเข็มทอง1
5609โรงเรียนบ้านเคลียง1
5610โรงเรียนบ้านเคาะ1
5611โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว1
5612โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ1
5613โรงเรียนบ้านเจริญผล1
5614โรงเรียนบ้านเจาะกือแย1
5615โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง1
5616โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง1
5617โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา1
5618โรงเรียนบ้านเจ้าวัด1
5619โรงเรียนบ้านเจ้าเณร1
5620โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง1
5621โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก1
5622โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)1
5623โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)1
5624โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)1
5625โรงเรียนบ้านเชียงคาน1
5626โรงเรียนบ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา'1
5627โรงเรียนบ้านเชียงดา1
5628โรงเรียนบ้านเชียงดาว1
5629โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม1
5630โรงเรียนบ้านเชียงพิณ1
5631โรงเรียนบ้านเชียงยืน1
5632โรงเรียนบ้านเชียงยืน1
5633โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา1
5634โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย1
5635โรงเรียนบ้านเชียงหวาง 'คุรุประชาสรรค์'1
5636โรงเรียนบ้านเชียงอาด1
5637โรงเรียนบ้านเชียงแหว1
5638โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง1
5639โรงเรียนบ้านเชือก1
5640โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง1
5641โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี1
5642โรงเรียนบ้านเซิม1
5643โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ1
5644โรงเรียนบ้านเซือม1
5645โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)1
5646โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก1
5647โรงเรียนบ้านเดื่อ1
5648โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)1
5649โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย1
5650โรงเรียนบ้านเดื่อใต้1
5651โรงเรียนบ้านเด่น1
5652โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์1
5653โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก1
5654โรงเรียนบ้านเตย1
5655โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)1
5656โรงเรียนบ้านเตยกระโตน1
5657โรงเรียนบ้านเตรียม1
5658โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์)1
5659โรงเรียนบ้านเตาปูน1
5660โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)1
5661โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก1
5662โรงเรียนบ้านเถกิง1
5663โรงเรียนบ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์)1
5664โรงเรียนบ้านเทพนคร1
5665โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา1
5666โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)1
5667โรงเรียนบ้านเทอดไทย1
5668โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน1
5669โรงเรียนบ้านเทื่อม1
5670โรงเรียนบ้านเนิน1
5671โรงเรียนบ้านเนินคนธา1
5672โรงเรียนบ้านเนินจำปา1
5673โรงเรียนบ้านเนินตะบก1
5674โรงเรียนบ้านเนินตาล1
5675โรงเรียนบ้านเนินทอง1
5676โรงเรียนบ้านเนินทอง1
5677โรงเรียนบ้านเนินนิมิต1
5678โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน1
5679โรงเรียนบ้านเนินมะค่า1
5680โรงเรียนบ้านเนินมะปราง1
5681โรงเรียนบ้านเนินสะอาด1
5682โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์1
5683โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า1
5684โรงเรียนบ้านเนินหอม1
5685โรงเรียนบ้านเบญญา1
5686โรงเรียนบ้านเบตงสุภาพอนุสรณ์1
5687โรงเรียนบ้านเบิกไพร1
5688โรงเรียนบ้านเบิด1
5689โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)1
5690โรงเรียนบ้านเปียง1
5691โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ1
5692โรงเรียนบ้านเปียงหลวง1
5693โรงเรียนบ้านเปียด1
5694โรงเรียนบ้านเปือย(กันทรารมย์)1
5695โรงเรียนบ้านเปือย(พยุห์)1
5696โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์1
5697โรงเรียนบ้านเป็ด1
5698โรงเรียนบ้านเป้า1
5699โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)1
5700โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)1
5701โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี1
5702โรงเรียนบ้านเพชรละคร1
5703โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา1
5704โรงเรียนบ้านเพิ่ม1
5705โรงเรียนบ้านเพีย1
5706โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)1
5707โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์1
5708โรงเรียนบ้านเมาะลาแต1
5709โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา1
5710โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์1
5711โรงเรียนบ้านเมืองคง1
5712โรงเรียนบ้านเมืองจัง1
5713โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข1
5714โรงเรียนบ้านเมืองบาง1
5715โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี1
5716โรงเรียนบ้านเมืองลีง1
5717โรงเรียนบ้านเมืองสรวง1
5718โรงเรียนบ้านเมืองหมี1
5719โรงเรียนบ้านเมืองหลวง1
5720โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)1
5721โรงเรียนบ้านเมืองเพีย1
5722โรงเรียนบ้านเมืองแก1
5723โรงเรียนบ้านเมืองไผ่1
5724โรงเรียนบ้านเม็กดำ1
5725โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่1
5726โรงเรียนบ้านเม็ง1
5727โรงเรียนบ้านเรือ1
5728โรงเรียนบ้านเรือง1
5729โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ1
5730โรงเรียนบ้านเลื่อม1
5731โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร1
5732โรงเรียนบ้านเวินพระบาท1
5733โรงเรียนบ้านเวียงคุก1
5734โรงเรียนบ้านเวียงดิม1
5735โรงเรียนบ้านเวียงฝาง1
5736โรงเรียนบ้านเวียงพาน1
5737โรงเรียนบ้านเวียงสอง1
5738โรงเรียนบ้านเวียงหวาย1
5739โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ1
5740โรงเรียนบ้านเวียงแหง1
5741โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม1
5742โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์1
5743โรงเรียนบ้านเสาธงชัย1
5744โรงเรียนบ้านเสาหงษ์1
5745โรงเรียนบ้านเสาหงส์1
5746โรงเรียนบ้านเสาเล้า1
5747โรงเรียนบ้านเสาเล้า1
5748โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์1
5749โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง1
5750โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว1
5751โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ1
5752โรงเรียนบ้านเหมืองทวด1
5753โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง1
5754โรงเรียนบ้านเหมืองแร่1
5755โรงเรียนบ้านเหรียงงาม1
5756โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์1
5757โรงเรียนบ้านเหล็ก1
5758โรงเรียนบ้านเหล่า1
5759โรงเรียนบ้านเหล่า1
5760โรงเรียนบ้านเหล่า1
5761โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์)1
5762โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง )1
5763โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)1
5764โรงเรียนบ้านเหล่าคราม1
5765โรงเรียนบ้านเหล่าคาม1
5766โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน1
5767โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ1
5768โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง1
5769โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน1
5770โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา1
5771โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด1
5772โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่1
5773โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม1
5774โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ1
5775โรงเรียนบ้านเหล่ายาว1
5776โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า1
5777โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ1
5778โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย1
5779โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า1
5780โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก1
5781โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง1
5782โรงเรียนบ้านเหล่าแดง1
5783โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม1
5784โรงเรียนบ้านเอราวัณ1
5785โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่1
5786โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม1
5787โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา1
5788โรงเรียนบ้านแกแม1
5789โรงเรียนบ้านแกใหญ่1
5790โรงเรียนบ้านแก่ง1
5791โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง1
5792โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา1
5793โรงเรียนบ้านแก่งยาง1
5794โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา1
5795โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ1
5796โรงเรียนบ้านแก่งหลวง(กาญจนบุรี เขต1)1
5797โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง1
5798โรงเรียนบ้านแก่งเพกา1
5799โรงเรียนบ้านแก่งโตน1
5800โรงเรียนบ้านแก้ง1
5801โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)1
5802โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ1
5803โรงเรียนบ้านแก้งกอก1
5804โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์1
5805โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน1
5806โรงเรียนบ้านแก้ว1
5807โรงเรียนบ้านแขมเจริญ1
5808โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง1
5809โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)1
5810โรงเรียนบ้านแค1
5811โรงเรียนบ้านแคน1
5812โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)1
5813โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร1
5814โรงเรียนบ้านแควมะกอก1
5815โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง1
5816โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า1
5817โรงเรียนบ้านแชะ1
5818โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม1
5819โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)1
5820โรงเรียนบ้านแดงน้อย1
5821โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี1
5822โรงเรียนบ้านแดงสว่าง1
5823โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง1
5824โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง1
5825โรงเรียนบ้านแดงใหญ่1
5826โรงเรียนบ้านแตล1
5827โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่1
5828โรงเรียนบ้านแต้ใหม่1
5829โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร1
5830โรงเรียนบ้านแทงวิทยา1
5831โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์1
5832โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา1
5833โรงเรียนบ้านแนงมุด1
5834โรงเรียนบ้านแบง1
5835โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ1
5836โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม1
5837โรงเรียนบ้านแปลง1
5838โรงเรียนบ้านแปลง 51
5839โรงเรียนบ้านแป้นพิทยา1
5840โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ1
5841โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)1
5842โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม1
5843โรงเรียนบ้านแพงวิทยา1
5844โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ1
5845โรงเรียนบ้านแพงใหญ่1
5846โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์1
5847โรงเรียนบ้านแพะ1
5848โรงเรียนบ้านแพะพิทยา1
5849โรงเรียนบ้านแมด1
5850โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม1
5851โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร1
5852โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม1
5853โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่1
5854โรงเรียนบ้านแม่กัวะ1
5855โรงเรียนบ้านแม่กา1
5856โรงเรียนบ้านแม่กาษา1
5857โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 1821
5858โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)1
5859โรงเรียนบ้านแม่ข่า1
5860โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด1
5861โรงเรียนบ้านแม่คะ1
5862โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ1
5863โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว1
5864โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)1
5865โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ (ประชาราษฎร์รังสรรค์)1
5866โรงเรียนบ้านแม่ตาว1
5867โรงเรียนบ้านแม่ตีบ1
5868โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม1
5869โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ1
5870โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ1
5871โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)1
5872โรงเรียนบ้านแม่ทะ1
5873โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ1
5874โรงเรียนบ้านแม่ที1
5875โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา1
5876โรงเรียนบ้านแม่นะ1
5877โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้1
5878โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง1
5879โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)1
5880โรงเรียนบ้านแม่ปูคา1
5881โรงเรียนบ้านแม่ป้อก1
5882โรงเรียนบ้านแม่พลู1
5883โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น1
5884โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า1
5885โรงเรียนบ้านแม่ยางเปรี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)1
5886โรงเรียนบ้านแม่ระกา1
5887โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง1
5888โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)1
5889โรงเรียนบ้านแม่ละนา1
5890โรงเรียนบ้านแม่ละเมา1
5891โรงเรียนบ้านแม่ลาย1
5892โรงเรียนบ้านแม่สลองใน1
5893โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา1
5894โรงเรียนบ้านแม่สวด1
5895โรงเรียนบ้านแม่สา1
5896โรงเรียนบ้านแม่สาว1
5897โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย1
5898โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)1
5899โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)1
5900โรงเรียนบ้านแม่อุสุ1
5901โรงเรียนบ้านแม่เทย1
5902โรงเรียนบ้านแม่เหียะ1
5903โรงเรียนบ้านแม่แอบวิทยา1
5904โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน1
5905โรงเรียนบ้านแม่โจ้1
5906โรงเรียนบ้านแม่โต๋1
5907โรงเรียนบ้านแม่โถ1
5908โรงเรียนบ้านแม่โถ1
5909โรงเรียนบ้านแม่โมกข์1
5910โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)1
5911โรงเรียนบ้านแยง1
5912โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 1461
5913โรงเรียนบ้านแยะ1
5914โรงเรียนบ้านแร่1
5915โรงเรียนบ้านแลแวะ1
5916โรงเรียนบ้านแวง1
5917โรงเรียนบ้านแวนโค้ง1
5918โรงเรียนบ้านแว้ง1
5919โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ1
5920โรงเรียนบ้านแสงสว่าง1
5921โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน1
5922โรงเรียนบ้านแสนขัน1
5923โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน1
5924โรงเรียนบ้านแสรออ1
5925โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์1
5926โรงเรียนบ้านแสลงโทน1
5927โรงเรียนบ้านแหน1
5928โรงเรียนบ้านแหร1
5929โรงเรียนบ้านแหลม1
5930โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี1
5931โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม1
5932โรงเรียนบ้านแหลมรัง 'ราษฎร์บำรุง'1
5933โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา1
5934โรงเรียนบ้านแหลมสอม1
5935โรงเรียนบ้านแหลมสัก1
5936โรงเรียนบ้านแหลมหิน1
5937โรงเรียนบ้านแหลมแท่น1
5938โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์1
5939โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล1
5940โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์1
5941โรงเรียนบ้านแห้ว1
5942โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร1
5943โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา1
5944โรงเรียนบ้านโกตาบารู1
5945โรงเรียนบ้านโกทา1
5946โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู1
5947โรงเรียนบ้านโกรกลึก1
5948โรงเรียนบ้านโก่ย1
5949โรงเรียนบ้านโขมงหัก1
5950โรงเรียนบ้านโคก1
5951โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง1
5952โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง1
5953โรงเรียนบ้านโคกกร่าง1
5954โรงเรียนบ้านโคกกลอย1
5955โรงเรียนบ้านโคกกลาง1
5956โรงเรียนบ้านโคกกลาง1
5957โรงเรียนบ้านโคกกลาง1
5958โรงเรียนบ้านโคกกลาง1
5959โรงเรียนบ้านโคกกลาง1
5960โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์1
5961โรงเรียนบ้านโคกกะชาย1
5962โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)1
5963โรงเรียนบ้านโคกกุง1
5964โรงเรียนบ้านโคกกุง1
5965โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 861
5966โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร1
5967โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น1
5968โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น1
5969โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน1
5970โรงเรียนบ้านโคกคอน1
5971โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย1
5972โรงเรียนบ้านโคกงาม1
5973โรงเรียนบ้านโคกชำแระ1
5974โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย1
5975โรงเรียนบ้านโคกตก1
5976โรงเรียนบ้านโคกตะขบ1
5977โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน1
5978โรงเรียนบ้านโคกตา1
5979โรงเรียนบ้านโคกตาล1
5980โรงเรียนบ้านโคกตูม1
5981โรงเรียนบ้านโคกทราย1
5982โรงเรียนบ้านโคกทหาร1
5983โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย1
5984โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง1
5985โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม1
5986โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า1
5987โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ1
5988โรงเรียนบ้านโคกปราสาท1
5989โรงเรียนบ้านโคกผักหอม1
5990โรงเรียนบ้านโคกพนมดี1
5991โรงเรียนบ้านโคกพระ1
5992โรงเรียนบ้านโคกภู1
5993โรงเรียนบ้านโคกมน1
5994โรงเรียนบ้านโคกมน1
5995โรงเรียนบ้านโคกมะขาม1
5996โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน (ธรรมสุชาติอุทิศ)1
5997โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 2231
5998โรงเรียนบ้านโคกยาง1
5999โรงเรียนบ้านโคกยาง1
6000โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี1
6001โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย1
6002โรงเรียนบ้านโคกวัด1
6003โรงเรียนบ้านโคกวัด1
6004โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม1
6005โรงเรียนบ้านโคกศิลา1
6006โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1
6007โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)1
6008โรงเรียนบ้านโคกสะอาด1
6009โรงเรียนบ้านโคกสะอาด1
6010โรงเรียนบ้านโคกสะอาด1
6011โรงเรียนบ้านโคกสะอาด1
6012โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร1
6013โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง1
6014โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา1
6015โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด1
6016โรงเรียนบ้านโคกสัก1
6017โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี1
6018โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์1
6019โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)1
6020โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง1
6021โรงเรียนบ้านโคกสูง1
6022โรงเรียนบ้านโคกสูง1
6023โรงเรียนบ้านโคกสูง1
6024โรงเรียนบ้านโคกสูง1
6025โรงเรียนบ้านโคกหมัก1
6026โรงเรียนบ้านโคกหาร1
6027โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่1
6028โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา1
6029โรงเรียนบ้านโคกเจริญ1
6030โรงเรียนบ้านโคกเทียม1
6031โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง1
6032โรงเรียนบ้านโคกเพชร (เภคประชารัฐบำรุง)1
6033โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก1
6034โรงเรียนบ้านโคกเมา1
6035โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร1
6036โรงเรียนบ้านโคกโก1
6037โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์1
6038โรงเรียนบ้านโคกใหญ่1
6039โรงเรียนบ้านโคกใหญ่1
6040โรงเรียนบ้านโคกไพล1
6041โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)1
6042โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง1
6043โรงเรียนบ้านโคคลาน1
6044โรงเรียนบ้านโคนพิทยา1
6045โรงเรียนบ้านโจด1
6046โรงเรียนบ้านโจดนาตาล1
6047โรงเรียนบ้านโจดม่วง1
6048โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม1
6049โรงเรียนบ้านโฉลง1
6050โรงเรียนบ้านโชกเหนือ1
6051โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา1
6052โรงเรียนบ้านโชคนาสาม1
6053โรงเรียนบ้านโชคเจริญ1
6054โรงเรียนบ้านโซง1
6055โรงเรียนบ้านโซงเลง1
6056โรงเรียนบ้านโดง1
6057โรงเรียนบ้านโดท่างาม1
6058โรงเรียนบ้านโดนอาว1
6059โรงเรียนบ้านโดนโอก1
6060โรงเรียนบ้านโต1
6061โรงเรียนบ้านโตก1
6062โรงเรียนบ้านโตนด1
6063โรงเรียนบ้านโตะบาลา1
6064โรงเรียนบ้านโต่งโต้น1
6065โรงเรียนบ้านโต้นนท์1
6066โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต1
6067โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ1
6068โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ1
6069โรงเรียนบ้านโทะ1
6070โรงเรียนบ้านโนน1
6071โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)1
6072โรงเรียนบ้านโนนกาหลง1
6073โรงเรียนบ้านโนนกุง1
6074โรงเรียนบ้านโนนกุง1
6075โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 2101
6076โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว1
6077โรงเรียนบ้านโนนคูณ1
6078โรงเรียนบ้านโนนคูณ1
6079โรงเรียนบ้านโนนค้อ1
6080โรงเรียนบ้านโนนจั่น1
6081โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)1
6082โรงเรียนบ้านโนนจิก1
6083โรงเรียนบ้านโนนดินจี่1
6084โรงเรียนบ้านโนนดู่1
6085โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ1
6086โรงเรียนบ้านโนนทอง1
6087โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ1
6088โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา1
6089โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง1
6090โรงเรียนบ้านโนนบก1
6091โรงเรียนบ้านโนนบอน1
6092โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 831
6093โรงเรียนบ้านโนนบ่อ1
6094โรงเรียนบ้านโนนปอแดง1
6095โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย1
6096โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์1
6097โรงเรียนบ้านโนนม่วง1
6098โรงเรียนบ้านโนนม่วง1
6099โรงเรียนบ้านโนนม่วง1
6100โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก1
6101โรงเรียนบ้านโนนยอ1
6102โรงเรียนบ้านโนนยาง1
6103โรงเรียนบ้านโนนยาง1
6104โรงเรียนบ้านโนนยาง1
6105โรงเรียนบ้านโนนระเวียง1
6106โรงเรียนบ้านโนนรัง1
6107โรงเรียนบ้านโนนรัง(ชุมพวง)1
6108โรงเรียนบ้านโนนรัง(แก้งสนามนาง)1
6109โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย1
6110โรงเรียนบ้านโนนสง่า1
6111โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์1
6112โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์1
6113โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์1
6114โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์1
6115โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์1
6116โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์1
6117โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์1
6118โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์1
6119โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1
6120โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1
6121โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1
6122โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ1
6123โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา1
6124โรงเรียนบ้านโนนสะอาด1
6125โรงเรียนบ้านโนนสะอาด1
6126โรงเรียนบ้านโนนสะอาด1
6127โรงเรียนบ้านโนนสะอาด1
6128โรงเรียนบ้านโนนสะอาด1
6129โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข1
6130โรงเรียนบ้านโนนสัง1
6131โรงเรียนบ้านโนนสา1
6132โรงเรียนบ้านโนนสำราญ1
6133โรงเรียนบ้านโนนสำราญ1
6134โรงเรียนบ้านโนนสำราญ1
6135โรงเรียนบ้านโนนสูง1
6136โรงเรียนบ้านโนนสูง1
6137โรงเรียนบ้านโนนสูง1
6138โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)1
6139โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย1
6140โรงเรียนบ้านโนนหวาย1
6141โรงเรียนบ้านโนนหอม1
6142โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์1
6143โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ1
6144โรงเรียนบ้านโนนเต็ง1
6145โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง1
6146โรงเรียนบ้านโนนเปลือย1
6147โรงเรียนบ้านโนนเมือง1
6148โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน1
6149โรงเรียนบ้านโนนเลียง1
6150โรงเรียนบ้านโนนเสถียร1
6151โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ1
6152โรงเรียนบ้านโนนเหม่า1
6153โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม1
6154โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง1
6155โรงเรียนบ้านโนนแคน1
6156โรงเรียนบ้านโนนแดง1
6157โรงเรียนบ้านโนนแดง1
6158โรงเรียนบ้านโนนแฝก1
6159โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง1
6160โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)1
6161โรงเรียนบ้านโนนใหญ่1
6162โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)1
6163โรงเรียนบ้านโปง1
6164โรงเรียนบ้านโปร่ง1
6165โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา1
6166โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ1
6167โรงเรียนบ้านโป่ง1
6168โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน1
6169โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง1
6170โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา1
6171โรงเรียนบ้านโป่งชี1
6172โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ1
6173โรงเรียนบ้านโป่งนก1
6174โรงเรียนบ้านโป่งนก1
6175โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา1
6176โรงเรียนบ้านโป่งน้อย1
6177โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน1
6178โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน1
6179โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน1
6180โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ1
6181โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง1
6182โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน1
6183โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต1
6184โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ1
6185โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ1
6186โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง1
6187โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ1
6188โรงเรียนบ้านโป่งเทวี1
6189โรงเรียนบ้านโป่งเปือย1
6190โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร1
6191โรงเรียนบ้านโป่งแดง1
6192โรงเรียนบ้านโป่งแดง1
6193โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี1
6194โรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก1
6195โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน1
6196โรงเรียนบ้านโป๊ะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บำรุง)1
6197โรงเรียนบ้านโผลง1
6198โรงเรียนบ้านโพธิ์1
6199โรงเรียนบ้านโพธิ์1
6200โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)1
6201โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล1
6202โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์1
6203โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง1
6204โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย1
6205โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท1
6206โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา1
6207โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา1
6208โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี1
6209โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี1
6210โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี1
6211โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ1
6212โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า1
6213โรงเรียนบ้านโพธิ์หวาย1
6214โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา1
6215โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่1
6216โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร1
6217โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี1
6218โรงเรียนบ้านโพน1
6219โรงเรียนบ้านโพนก่อ1
6220โรงเรียนบ้านโพนครก1
6221โรงเรียนบ้านโพนค้อ1
6222โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์1
6223โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ1
6224โรงเรียนบ้านโพนจาน1
6225โรงเรียนบ้านโพนทอง1
6226โรงเรียนบ้านโพนทอง1
6227โรงเรียนบ้านโพนทอง1
6228โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ1
6229โรงเรียนบ้านโพนบก1
6230โรงเรียนบ้านโพนพระ1
6231โรงเรียนบ้านโพนยาง1
6232โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา1
6233โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์1
6234โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์1
6235โรงเรียนบ้านโพนสวาง1
6236โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์1
6237โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก1
6238โรงเรียนบ้านโพนเลา1
6239โรงเรียนบ้านโพนแดง1
6240โรงเรียนบ้านโพนแพง1
6241โรงเรียนบ้านโพนแพง1
6242โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม1
6243โรงเรียนบ้านโมน1
6244โรงเรียนบ้านโมย1
6245โรงเรียนบ้านโรงหีบ1
6246โรงเรียนบ้านโรงเข้1
6247โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก1
6248โรงเรียนบ้านโลทู1
6249โรงเรียนบ้านโละ1
6250โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้1
6251โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก1
6252โรงเรียนบ้านโสกแสง1
6253โรงเรียนบ้านโสน1
6254โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)1
6255โรงเรียนบ้านโสมน1
6256โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา1
6257โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์1
6258โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา1
6259โรงเรียนบ้านใจดี1
6260โรงเรียนบ้านใต้1
6261โรงเรียนบ้านในถุ้ง1
6262โรงเรียนบ้านในปง1
6263โรงเรียนบ้านในล็อค1
6264โรงเรียนบ้านในสอย1
6265โรงเรียนบ้านในหุบ1
6266โรงเรียนบ้านในเมือง1
6267โรงเรียนบ้านในเวียง1
6268โรงเรียนบ้านในเหมือง1
6269โรงเรียนบ้านใหญ่1
6270โรงเรียนบ้านใหม่1
6271โรงเรียนบ้านใหม่1
6272โรงเรียนบ้านใหม่1
6273โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)1
6274โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)1
6275โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)1
6276โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)1
6277โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา1
6278โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา1
6279โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา1
6280โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์1
6281โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู1
6282โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์1
6283โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี1
6284โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี1
6285โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง1
6286โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม1
6287โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว1
6288โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย1
6289โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม1
6290โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข1
6291โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ1
6292โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ1
6293โรงเรียนบ้านไก่คำ1
6294โรงเรียนบ้านไชยภักดี1
6295โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)1
6296โรงเรียนบ้านไชยราช1
6297โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์1
6298โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก1
6299โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา1
6300โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี1
6301โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี1
6302โรงเรียนบ้านไทยเจริญ1
6303โรงเรียนบ้านไทรงาม1
6304โรงเรียนบ้านไทรงาม1
6305โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง1
6306โรงเรียนบ้านไทรทอง1
6307โรงเรียนบ้านไทรย้อย1
6308โรงเรียนบ้านไผ่1
6309โรงเรียนบ้านไผ่1
6310โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503)1
6311โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา1
6312โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม1
6313โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 461
6314โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา1
6315โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์1
6316โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)1
6317โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)1
6318โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา1
6319โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์1
6320โรงเรียนบ้านไพล1
6321โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)1
6322โรงเรียนบ้านไม้กะพง1
6323โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน1
6324โรงเรียนบ้านไม้ฝาด1
6325โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่1681
6326โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)1
6327โรงเรียนบ้านไม้แก่น1
6328โรงเรียนบ้านไม้แดง1
6329โรงเรียนบ้านไร่1
6330โรงเรียนบ้านไร่1
6331โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา)1
6332โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)1
6333โรงเรียนบ้านไร่(หาดใหญ่)1
6334โรงเรียนบ้านไร่ขี1
6335โรงเรียนบ้านไร่จันดี1
6336โรงเรียนบ้านไร่ดอน1
6337โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง1
6338โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี1
6339โรงเรียนบ้านไร่ป้า1
6340โรงเรียนบ้านไร่พญา1
6341โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม1
6342โรงเรียนบ้านไร่วิทยา1
6343โรงเรียนบ้านไร่วิทยา1
6344โรงเรียนบ้านไร่อ้อย1
6345โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด1
6346โรงเรียนบ้านไร่เหนือ1
6347โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)1
6348โรงเรียนบ้านไสกุน1
6349โรงเรียนบ้านไสตอ1
6350โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ1
6351โรงเรียนบ้านไสใหญ่(ทุ่งใหญ่)1
6352โรงเรียนบ้านไสใหญ่(พระพรหม)1
6353โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)1
6354โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล1
6355โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม1
6356โรงเรียนปงรัชดาภิเษก1
6357โรงเรียนปทุมคงคา1
6358โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ1
6359โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์1
6360โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง)1
6361โรงเรียนปทุมพิทยาคม1
6362โรงเรียนปทุมมานุกุล1
6363โรงเรียนปทุมมาศวิทยา1
6364โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม1
6365โรงเรียนปทุมราชวงศา1
6366โรงเรียนปทุมวิทยากร1
6367โรงเรียนปทุมวิไล1
6368โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร1
6369โรงเรียนปรกแก้ววิทยา1
6370โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง1
6371โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์1
6372โรงเรียนประจวบวิทยาลัย1
6373โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม1
6374โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร1
6375โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง1
6376โรงเรียนประชานิคม 21
6377โรงเรียนประชานิคม 41
6378โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล1
6379โรงเรียนประชานุเคราะห์ 81
6380โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม1
6381โรงเรียนประชาบำรุง1
6382โรงเรียนประชาบำรุง1
6383โรงเรียนประชาพัฒนา1
6384โรงเรียนประชาพิทักษ์1
6385โรงเรียนประชามงคล1
6386โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ1
6387โรงเรียนประชารัฐบำรุง1
6388โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม1
6389โรงเรียนประชารัฐสามัคคี1
6390โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13)1
6391โรงเรียนประชาราชวิทยา1
6392โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์1
6393โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์1
6394โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา1
6395โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์1
6396โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา1
6397โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)1
6398โรงเรียนประชาสามัคคี1
6399โรงเรียนประชาสามัคคี1
6400โรงเรียนประชาสามัคคี1
6401โรงเรียนประชาสามัคคี (เมืองเดช)1
6402โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง1
6403โรงเรียนประชาอุปถัมภ์1
6404โรงเรียนประดู่พิทยาคม1
6405โรงเรียนประตูชัย1
6406โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา1
6407โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน1
6408โรงเรียนประถมทวีธาภิเษก1
6409โรงเรียนประถมนนทรี1
6410โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์1
6411โรงเรียนประภัสสรรังสิต1
6412โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ1
6413โรงเรียนประสาทวิทยาคาร1
6414โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง1
6415โรงเรียนประสานมิตรวิทยา1
6416โรงเรียนประสานมิตรวิทยา1
6417โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา1
6418โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน1
6419โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 11
6420โรงเรียนประเสริฐอิสลาม1
6421โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม1
6422โรงเรียนประโคนชัยวิทยา1
6423โรงเรียนปรางค์กู่1
6424โรงเรียนปราจีนกัลยาณี1
6425โรงเรียนปราจีนราษฎรบำรุง1
6426โรงเรียนปราสาท1
6427โรงเรียนปราสาททองวิทยา1
6428โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร1
6429โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์1
6430โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา1
6431โรงเรียนปริยัติไพศาล1
6432โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม1
6433โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม1
6434โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์1
6435โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง1
6436โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง1
6437โรงเรียนปลาปากวิทยา1
6438โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม1
6439โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร1
6440โรงเรียนปล้องวิทยาคม1
6441โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1
6442โรงเรียนปอวิทยา1
6443โรงเรียนปะคำพิทยาคม1
6444โรงเรียนปะทิววิทยา1
6445โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์1
6446โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร1
6447โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต1
6448โรงเรียนปัญญาวรคุณ1
6449โรงเรียนปัญญาวุธ1
6450โรงเรียนปัว1
6451โรงเรียนปากกรานพิทยา1
6452โรงเรียนปากคลองบางขนาก1
6453โรงเรียนปากคาดพิทยาคม1
6454โรงเรียนปากจั่นวิทยา1
6455โรงเรียนปากจ่าวิทยา1
6456โรงเรียนปากชมวิทยา1
6457โรงเรียนปากช่อง1
6458โรงเรียนปากท่อพิทยาคม1
6459โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา1
6460โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา1
6461โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา1
6462โรงเรียนปากพนัง1
6463โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร1
6464โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร1
6465โรงเรียนปากพูน1
6466โรงเรียนปากละงู1
6467โรงเรียนปากสวยพิทยาคม1
6468โรงเรียนปากเกร็ด1
6469โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม1
6470โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม1
6471โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์1
6472โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา1
6473โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์1
6474โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์1
6475โรงเรียนปายวิทยาคาร1
6476โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์1
6477โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ1
6478โรงเรียนปิยะชาติพัฒนา1
6479โรงเรียนปิยะบุตร์1
6480โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย1
6481โรงเรียนปูแกงอินทราราษฎร์อุปถัมภ์1
6482โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย1
6483โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม1
6484โรงเรียนป่ากล้วย1
6485โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา1
6486โรงเรียนป่างิ้ววิทยา1
6487โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา1
6488โรงเรียนป่าซาง1
6489โรงเรียนป่าตันวิทยา1
6490โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา1
6491โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล (อนุบาลป่าติ้ว)1
6492โรงเรียนป่าติ้ววิทยา1
6493โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล1
6494โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม1
6495โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม1
6496โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา1
6497โรงเรียนป่าแดงวิทยา1
6498โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม1
6499โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)1
6500โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 41
6501โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 91
6502โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า1
6503โรงเรียนผดุงนารี1
6504โรงเรียนผดุงปัญญา1
6505โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา1
6506โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม1
6507โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล1
6508โรงเรียนผักไห่(สุทธาประมุข)1
6509โรงเรียนผังปาล์ม 21
6510โรงเรียนผาขามวิทยายน1
6511โรงเรียนผาช่อวิทยา1
6512โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม1
6513โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา1
6514โรงเรียนผาปังวิทยา1
6515โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม1
6516โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา1
6517โรงเรียนผาเทิบวิทยา1
6518โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม1
6519โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์1
6520โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา1
6521โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน1
6522โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร1
6523โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์1
6524โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์1
6525โรงเรียนฝางพิทยาคม1
6526โรงเรียนฝางวิทยายน1
6527โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม1
6528โรงเรียนฝายหินประชารักษ์1
6529โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา1
6530โรงเรียนพญาลอวิทยาคม1
6531โรงเรียนพญาเม็งราย1
6532โรงเรียนพญาไท1
6533โรงเรียนพนมดงรักวิทยา1
6534โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์1
6535โรงเรียนพนมทวนวิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)1
6536โรงเรียนพนมรอกวิทยา1
6537โรงเรียนพนมรุ้ง1
6538โรงเรียนพนมศึกษา1
6539โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)1
6540โรงเรียนพนมเบญจา1
6541โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร1
6542โรงเรียนพนัสพิทยาคาร1
6543โรงเรียนพนางตุง1
6544โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม1
6545โรงเรียนพนาศึกษา1
6546โรงเรียนพนาสนวิทยา1
6547โรงเรียนพบพระวิทยาคม1
6548โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร1
6549โรงเรียนพยุหะพิทยาคม1
6550โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร1
6551โรงเรียนพยุห์วิทยา1
6552โรงเรียนพรตพิทยพยัต1
6553โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์1
6554โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม1
6555โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก1
6556โรงเรียนพรหมพิกุลทอง1
6557โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี1
6558โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา1
6559โรงเรียนพรหมรังษี1
6560โรงเรียนพรหมานุสรณ์1
6561โรงเรียนพรหมานุเคราะห์1
6562โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร1
6563โรงเรียนพระครูพิทยาคม1
6564โรงเรียนพระครูวิทยา1
6565โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา1
6566โรงเรียนพระซองวิทยาคาร1
6567โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา1
6568โรงเรียนพระตำหนักมหาราช1
6569โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ1
6570โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล1
6571โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา1
6572โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม1
6573โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น1
6574โรงเรียนพระนารายณ์1
6575โรงเรียนพระบางวิทยา1
6576โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม1
6577โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย1
6578โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์1
6579โรงเรียนพระพรหมวิทยานุสรณ์1
6580โรงเรียนพระพุทธบาท1
6581โรงเรียนพระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา1
6582โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา1
6583โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม1
6584โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา1
6585โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี)1
6586โรงเรียนพระราชทานทับละมุ1
6587โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว1
6588โรงเรียนพระวอพระตาวิทยานุสรณ์1
6589โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา1
6590โรงเรียนพระแก้ววิทยา1
6591โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร1
6592โรงเรียนพระแสงวิทยา1
6593โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย1
6594โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม1
6595โรงเรียนพรุพีพิทยาคม1
6596โรงเรียนพรเจริญวิทยา1
6597โรงเรียนพร้านิลวัชระ1
6598โรงเรียนพร้าววิทยาคม1
6599โรงเรียนพล1
6600โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 501
6601โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา1
6602โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม1
6603โรงเรียนพลับพลาไชย1
6604โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม1
6605โรงเรียนพลิ้ว1
6606โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1
6607โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์1
6608โรงเรียนพะทายพิทยาคม1
6609โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์1
6610โรงเรียนพะเยาพิทยาคม1
6611โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา1
6612โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์1
6613โรงเรียนพังเคนพิทยา1
6614โรงเรียนพังโคนวิทยาคม1
6615โรงเรียนพัชรพิทยาคม1
6616โรงเรียนพัฒนศึกษา1
6617โรงเรียนพัฒนานิคม1
6618โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์1
6619โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์1
6620โรงเรียนพัทลุง1
6621โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม1
6622โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา1
6623โรงเรียนพานทอง1
6624โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์1
6625โรงเรียนพานพร้าว1
6626โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์1
6627โรงเรียนพานพิทยาคม1
6628โรงเรียนพานพิเศษพิทยา1
6629โรงเรียนพิกุลทอง1
6630โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล1
6631โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม1
6632โรงเรียนพิชัย1
6633โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร1
6634โรงเรียนพิชัยศึกษา1
6635โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 121
6636โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม1
6637โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง1
6638โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง1
6639โรงเรียนพิบูลประชาบาล1
6640โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์1
6641โรงเรียนพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร)1
6642โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา1
6643โรงเรียนพิบูลย์สงเคราะห์ 11
6644โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์1
6645โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย1
6646โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ1
6647โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง1
6648โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์1
6649โรงเรียนพิมานพิทยาสรรพ์1
6650โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม1
6651โรงเรียนพิมายวิทยา1
6652โรงเรียนพิมายสามัคคี 11
6653โรงเรียนพิริยาลัย1
6654โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล1
6655โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม1
6656โรงเรียนพิไกรวิทยา1
6657โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ1
6658โรงเรียนพุดซาพิทยาคม1
6659โรงเรียนพุทธจักรวิทยา1
6660โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา1
6661โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา1
6662โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา1
6663โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล1
6664โรงเรียนพุทธิโศภน1
6665โรงเรียนพุทธโสธร1
6666โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์1
6667โรงเรียนพุทไธสง1
6668โรงเรียนพุนพินพิทยาคม1
6669โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม1
6670โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา1
6671โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม1
6672โรงเรียนฟากท่าวิทยา1
6673โรงเรียนฟ้าหยาดราษฎร์นิยม1
6674โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร1
6675โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย1
6676โรงเรียนภัทรญาณวิทยา1
6677โรงเรียนภัทรบพิตร1
6678โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์1
6679โรงเรียนภาชี 'สุนทรวิทยานุกูล'1
6680โรงเรียนภูกระดึง1
6681โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม1
6682โรงเรียนภูซางวิทยาคม1
6683โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม1
6684โรงเรียนภูผาม่าน1
6685โรงเรียนภูพระบาทวิทยา1
6686โรงเรียนภูพานวิทยา1
6687โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา1
6688โรงเรียนภูมิวิทยา1
6689โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์1
6690โรงเรียนภูหลวงวิทยา1
6691โรงเรียนภูห่านศึกษา1
6692โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร1
6693โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย1
6694โรงเรียนภูเขียว1
6695โรงเรียนภูเรือวิทยา1
6696โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม1
6697โรงเรียนภูเวียงวิทยายน1
6698โรงเรียนภู่วิทยา1
6699โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย1
6700โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์1
6701โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา1
6702โรงเรียนมหรรณพาราม1
6703โรงเรียนมหาชนะชัย1
6704โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม1
6705โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร1
6706โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม1
6707โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์1
6708โรงเรียนมหาราช 71
6709โรงเรียนมหาราชประชานิมิตร1
6710โรงเรียนมหาวชิราวุธ1
6711โรงเรียนมหาวิชานุกูล1
6712โรงเรียนมหาวีรานุวัตร1
6713โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง)1
6714โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)1
6715โรงเรียนมหิธรวิทยา1
6716โรงเรียนมหิศราธิบดี1
6717โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์1
6718โรงเรียนมะขามสรรเสริญ1
6719โรงเรียนมักกะสันพิทยา1
6720โรงเรียนมัญจาศึกษา1
6721โรงเรียนมัธยมกิติยาภา1
6722โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา1
6723โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน1
6724โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด1
6725โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง1
6726โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล1
6727โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 041
6728โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา1
6729โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ1
6730โรงเรียนมัธยมป่ากลาง1
6731โรงเรียนมัธยมพรสำราญ1
6732โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ1
6733โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม1
6734โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1
6735โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์1
6736โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช1
6737โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม1
6738โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม1
6739โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง1
6740โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม1
6741โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง1
6742โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง1
6743โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง1
6744โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริ์1
6745โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์1
6746โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์1
6747โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก1
6748โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม1
6749โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร1
6750โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม1
6751โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส1
6752โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ1
6753โรงเรียนมัธยมวิภาวดี1
6754โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์(เดิมชื่อ สามตำบลวิทยาประชาสรรค์)1
6755โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา1
6756โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา1
6757โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา1
6758โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี1
6759โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี1
6760โรงเรียนมัธยมโพนค้อ1
6761โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร1
6762โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา1
6763โรงเรียนมา