ค้นหา

สมาชิกเครือข่าย UniNet และ NEdNet

รายละเอียด : สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

ลำดับ ชื่อสถาบันการศึกษา จังหวัด
1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตน่านน่าน
3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สระบุรีสระบุรี
4มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงพัทลุง
5มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาสงขลา
6มหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี
7มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรีจันทบุรี
8มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้วสระแก้ว
9มหาวิทยาลัยพะเยาพะเยา
10มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนมนครพนม
11มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์นครสวรรค์
12มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนลำพูน
13มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลยเลย
14มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นขอนแก่น
15มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมานครราชสีมา
16มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
17มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมนครปฐม
18มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
19มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาพะเยา
20มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
21มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์สุรินทร์
22มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายหนองคาย
23มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีอุบลราชธานี
24มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่เชียงใหม่
25มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่แพร่
26มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
27มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์นครราชสีมา
28มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
29มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
30มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาเชียงใหม่
31มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชนครศรีธรรมราช
32มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างเลย
33มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายานครปฐม
34มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมุทรสาคร
35มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานขอนแก่น
36มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรีกาญจนบุรี
37มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์นครสวรรค์
38มหาวิทยาลัยมหิดล พระรามหก (คณะวิทยาศาสตร์)กรุงเทพมหานคร
39มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายานครปฐม
40มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราช (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)กรุงเทพมหานคร
41มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นครศรีธรรมราช
42มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
43มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาคร
44มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกรุงเทพมหานคร
45มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
46มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรีราชบุรี
47มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
48มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรีปราจีนบุรี
49มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา
50มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
51มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯ)กรุงเทพมหานคร
52สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา
53สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
54สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตระยองระยอง
55สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตสารสนเทศชุมพรชุมพร
รวม    55  โหนด
กลับหน้าสมาชิก