ค้นหา

สมาชิกเครือข่าย UniNet และ NEdNet

รายละเอียด : สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ลำดับ ชื่อสถาบันการศึกษา จำนวนโหนด ที่เชื่อมต่อ (โหนด)
1มหาวิทยาลัยขอนแก่น3
2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์4
3มหาวิทยาลัยนครพนม1
4มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1
5มหาวิทยาลัยนเรศวร1
6มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1
7มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี1
8มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์1
9มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร2
10มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม1
11มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ1
12มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี1
13มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1
14มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา1
15มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช1
16มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์1
17มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์1
18มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา1
19มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร1
20มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา1
21มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม1
22มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต2
23มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1
24มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา1
25มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์1
26มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี1
27มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด1
28มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1
29มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์1
30มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ1
31มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1
32มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา1
33มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต1
34มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1
35มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี2
36มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1
37มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง2
38มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2
39มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1
40มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี1
41มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1
42มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่1
43มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี1
44มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1
45มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์1
46มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1
47มหาวิทยาลัยรามคำแหง1
48มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2
49มหาวิทยาลัยศิลปากร4
50มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์5
51มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช1
52มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช10
53มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1
54มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์7
55มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ1
56มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก4
57มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1
58มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร5
59มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์5
60มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา7
61มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย3
62มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ5
63มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน6
64มหาวิทยาลัยแม่โจ้3
65สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์1
66สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน1
รวม  66 แห่ง129 โหนด
กลับหน้าสมาชิก