ค้นหา

สมาชิกเครือข่าย UniNet และ NEdNet

รายละเอียด : สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ลำดับ ชื่อสถาบันการศึกษา จังหวัด
1มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น
2มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายหนองคาย
3มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดชลบุรีชลบุรี
4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานคร
5มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตปทุมธานี
6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางลำปาง
7มหาวิทยาลัยนครพนมนครพนม
8มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นราธิวาส
9มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
10มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์ราชบุรีราชบุรี
11มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม
12มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีกาญจนบุรี
13มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์บุรีรัมย์
14มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามมหาสารคาม
15มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีจันทบุรี
16มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเพชรบุรี
17มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
18มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำแพงเพชร
19มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์แม่สอดตาก
20มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกรุงเทพมหานคร
21มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิชัยภูมิ
22มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานคร
23มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนครปฐม
24มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานครราชสีมา
25มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
26มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นครสวรรค์
27มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรุงเทพมหานคร
28มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานคร
29มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
30มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก
31มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตภูเก็ต
32มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายะลา
33มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
34มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
35มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางลำปาง
36มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์พระนครศรีอยุธยา
37มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษศรีสะเกษ
38มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสกลนคร
39มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสงขลา
40มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกรุงเทพมหานคร
41มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร
42มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
43มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สุรินทร์
44มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงราชบุรี
45มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอุดรธานี
46มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬบึงกาฬ
47มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
48มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอุบลราชธานี
49มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชียงราย
50มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชียงใหม่
51มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
52มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
53มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
54มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเลย
55มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานคร
56มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรุงเทพมหานคร
57มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์นครนายก
58มหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพมหานคร
59มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นครปฐม
60มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรีเพชรบุรี
61มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
62มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังตรัง
63มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีปัตตานี
64มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตภูเก็ต
65มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
66มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สงขลา
67มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชนนทบุรี
68มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรีจันทบุรี
69มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายกนครนายก
70มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
71มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครสวรรค์นครสวรรค์
72มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลายะลา
73มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปางลำปาง
74มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สุโขทัยสุโขทัย
75มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานีอุดรธานี
76มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานีอุบลราชธานี
77มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรีเพชรบูรณ์
78มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานี
79มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานคร
80มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนนครปฐม
81มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี (เพนียด)ลพบุรี
82มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาชลบุรี
83มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
84มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนครสกลนคร
85มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆกรุงเทพมหานคร
86มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกชลบุรี
87มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถกรุงเทพมหานคร
88มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีจันทบุรี
89มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายกรุงเทพมหานคร
90มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธานี
91มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์กรุงเทพมหานคร
92มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนครกรุงเทพมหานคร
93มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
94มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศน์กรุงเทพมหานคร
95มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวชกรุงเทพมหานคร
96มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นครปฐม
97มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิกรุงเทพมหานคร
98มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
99มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายานครปฐม
100มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่างกรุงเทพมหานคร
101มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
102มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตากตาก
103มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่านน่าน
104มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก
105มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)เชียงใหม่
106มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปางลำปาง
107มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงรายเชียงราย
108มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา
109มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
110มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตศรีวิชัยนครศรีธรรมราช
111มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (หันตรา)พระนครศรีอยุธยา
112มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี 1นนทบุรี
113มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี 2นนทบุรี
114มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรีพระนครศรีอยุธยา
115มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
116มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา
117มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
118มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นขอนแก่น
119มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา
120มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครสกลนคร
121มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์สุรินทร์
122มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
123มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพรชุมพร
124มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ เฉลิมพระเกียรติแพร่
125สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานคร
126สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
127โรงพยาบาลสัตว์หัวหิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)ประจวบคีรีขันธ์
รวม    127  โหนด
กลับหน้าสมาชิก