ค้นหา

สมาชิกเครือข่าย UniNet และ NEdNet

รายละเอียด : โรงเรียนเอกชนสังกัด สช.

ลำดับ ชื่อสถาบันการศึกษา จังหวัด
1กงลี้จงซันกรุงเทพมหานคร
2กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯปทุมธานี
3การกุศลวัดหนองแวงขอนแก่น
4การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภเลย
5การศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นขอนแก่น
6การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่สงขลา
7การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมานครราชสีมา
8การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
9การศึกษาคนตาบอดลำปางลำปาง
10การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี
11การศึกษาพิเศษมารีย์นิรมลขอนแก่น
12การศึกษาวิทยาศาสตร์คนตาบอดเพชรบุรี
13กุศลศึกษากรุงเทพมหานคร
14จงรักสัตย์วิทยาปัตตานี
15จงหมินปราจีนบุรี
16จรัสพิชากรนครศรีธรรมราช
17จริยธรรมอิสลามมูลนิธิสตูล
18จิตรลดากรุงเทพมหานคร
19จ้องฮั้วปัตตานี
20ชัยมงคลวิทย์สงขลา
21ซินจงน่าน
22ดารุลอามานมูลนิธิสงขลา
23ดารุลอูโลมนิบงบารูยะลา
24ตังเอ็งจันทบุรี
25ตากกวงตาก
26ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิยะลา
27ท้าวราษฎร์สงเคราะห์นครศรีธรรมราช
28ธรรมราชศึกษาเชียงใหม่
29ธรรมวาทีชลบุรี
30ธรรมวิทยามูลนิธิยะลา
31นันทบุรีวิทยาน่าน
32นายกวัฒนากรวัดพราหมณีนครนายก
33นายกวัฒนากรวัดอุดมธานีนครนายก
34นิรันดรวิทยานราธิวาส
35บางกอกวิทยา (มูลนิธิ)กรุงเทพมหานคร
36บางนราวิทยานราธิวาส
37บำรุงศาสน์สงขลา
38บำรุงอิสลามปัตตานี
39บูรพาวิทยา ชลบุรีชลบุรี
40ประชาบดีนนทบุรี
41ประชาบำรุงพะเยา
42ประทีปวิทยายะลา
43ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์อุบลราชธานี
44ปริยัติรังสรรค์เพชรบุรี
45ปัญญาวิทยากรุงเทพมหานคร
46ปัญญาวุฒิกรกรุงเทพมหานคร
47ปิยมาตย์พะเยา
48ปิยะวิทยา ตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
49ผดุงวิทย์ลำปาง
50ฝวาหมินกงลิชุมพร
51พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยมนครศรีธรรมราช
52พระสุธรรมยานเถระวิทยาอุทัยธานี
53พลูหลวงวิทยาตาก
54พัฒนศาสน์วิทยานครศรีธรรมราช
55พัฒนศาสน์วิทยานราธิวาส
56พัฒนศาสน์วิทยาประจวบคีรีขันธ์
57พัฒนาการศึกษามูลนิธิสตูล
58พัฒนาวิทยายะลา
59พัฒนาอิสลามปัตตานี
60พัฒนาอิสลามวิทยายะลา
61พินิตประสาธน์พะเยา
62พีระยา-นาวิน ในพระอุปถัมภ์ฯกรุงเทพมหานคร
63พุทธมงคลนิมิตรภูเก็ต
64พุทธยาคมศรียาภัยชุมพร
65ภักดีศึกษามูลนิธิสงขลา
66มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิตรัง
67มุสลิมศึกษายะลา
68มุสลิมสันติธรรมมูลนิธินครศรีธรรมราช
69มูลนิธิวัดปากบ่อกรุงเทพมหานคร
70มูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร
71มูลนิธิสตรีไทยมุสลิมกรุงเทพมหานคร
72มูลนิธิสหมิตรศึกษานครศรีธรรมราช
73ยโสธรวิทยาคารยโสธร
74วชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
75วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์นครศรีธรรมราช
76วัดคูเดื่อวิทยาคมอุบลราชธานี
77วัดท่าพระเจริญพรตวิทยานครสวรรค์
78วัดวชิรธรรมสาธิตกรุงเทพมหานคร
79วัดศรีจันทร์ขอนแก่น
80วัดไร่น้อยอุบลราชธานี
81วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ลพบุรี
82วิสุทธิ์วิทยากรลำปาง
83วีรนาทศึกษา มูลนิธิพัทลุง
84ศรีธรรมวิทยายโสธร
85ศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์สกลนคร
86ศรีสังวาลย์นนทบุรี
87ศานติธรรมวิทยาปัตตานี
88ศิริพงศ์วิทยาสงขลา
89สงขลาวิทยามูลนิธิสงขลา
90สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิยะลา
91สมาคมสงเคราะห์วิทยาฉะเชิงเทรา
92สมเด็จอุบลราชธานี
93สหศาสตร์ศึกษาเชียงราย
94สอนคนตาบอดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร
95สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาชลบุรี
96สอนคนตาบอดสัตติจินตนา จังหวัดแพร่แพร่
97สัมมาสิกขาปฐมอโศกนครปฐม
98สัมมาสิกขาสันติอโศกกรุงเทพมหานคร
99สุกัญศาสน์วิทยานราธิวาส
100สุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ปราจีนบุรี
101สุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัยเพชรบุรี
102หมิงซินระนอง
103ห้วยหนำประจวบคีรีขันธ์
104อนุบาลการกุศลวัดตระพังทองสุโขทัย
105อนุบาลมุสลิมสตูลสตูล
106อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์นครศรีธรรมราช
107อนุบาลวัดทุ่งสว่างนครราชสีมา
108อนุบาลวัดธาตุทองกรุงเทพมหานคร
109อนุบาลวัดสะแกนครราชสีมา
110อนุบาลวัดสุทธจินดานครราชสีมา
111อนุบาลวัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราช
112อนุบาลวัดไตรรัตนารามกรุงเทพมหานคร
113อนุบาลวัดไผ่เขียวกรุงเทพมหานคร
114อนุบาลโสตพัฒนาชลบุรี
115อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์นราธิวาส
116อันซอเรียะห์ อัดดีนียะห์สตูล
117อัมพวันศึกษากรุงเทพมหานคร
118อัลมูวาห์ฮิดีนนครศรีธรรมราช
119อาสาสุลดินวิทยายะลา
120อิสลามบูรณะโต๊ะนอนราธิวาส
121อิสลามประสานวิทย์ยะลา
122อิสลาฮียะห์ยะลา
123อิสาณโกศลศึกษาบุรีรัมย์
124อุดมศาสน์วิทยายะลา
125อุบลวิทยากรอุบลราชธานี
126อูลูมุดดีนสงขลา
127เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาลำพูน
128เตรียมศึกษาวิทยาปัตตานี
129เมตตาวิทยากรุงเทพมหานคร
130เมตตาศึกษาเชียงใหม่
131เมธีวุฒิกรลำพูน
132เหลียนหัวนครนายก
133เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษีสุพรรณบุรี
134แจ้งวิทยาสงขลา
135แสงประทีปวิทยามูลนิธิสตูล
136โรงเรียนธารทิพย์เชียงราย
137โรงเรียนรวมสินวิทยาศรีสะเกษ
138โรงเรียนวัดมหาพุทธารามศรีสะเกษ
139โรงเรียนวัดหลวงวิทยาศรีสะเกษ
140โรงเรียนหทัยคริสเตียน (การกุศล)เลย
141โรงเรียนอนุบาลพุทธธิดามหาสารคาม
142ไมตรีจิตวิทยาทานกรุงเทพมหานคร
รวม    142  โหนด
กลับหน้าสมาชิก