ค้นหา

สมาชิกเครือข่าย UniNet และ NEdNet

รายละเอียด : สมาชิกทั้งหมด แยกรายโหนด

ลำดับ ชื่อสถาบันการศึกษา
1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตน่าน
3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สระบุรี
4มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
5มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
6มหาวิทยาลัยบูรพา
7มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
8มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว
9มหาวิทยาลัยพะเยา
10มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
11มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
12มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
13มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย
14มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
15มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
16มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
17มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
18มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
19มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
20มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย
21มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
22มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
23มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
24มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
25มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
26มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
27มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
28มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
29มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
30มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
31มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
32มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
33มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา
34มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
35มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
36มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี
37มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์
38มหาวิทยาลัยมหิดล พระรามหก (คณะวิทยาศาสตร์)
39มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
40มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราช (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
41มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
42มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
43มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตจังหวัดสมุทรสาคร
44มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
45มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
46มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี
47มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
48มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
49มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
50มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
51มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯ)
52สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
53สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
54สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตระยอง
55สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตสารสนเทศชุมพร
56มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
58มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดชลบุรี
59มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
60มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
61มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
62มหาวิทยาลัยนครพนม
63มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
64มหาวิทยาลัยนเรศวร
65มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์ราชบุรี
66มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
67มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
68มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
69มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
70มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
71มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
72มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
73มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
74มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์แม่สอด
75มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
76มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
77มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
78มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
79มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
80มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
81มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
82มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
83มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
84มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
85มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
86มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
87มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
88มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
89มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
90มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
91มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
92มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
93มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
94มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
95มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
96มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
97มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
98มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
99มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
100มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
101มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
102มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
103มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
104มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
105มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
106มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
107มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
108มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
109มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
110มหาวิทยาลัยรามคำแหง
111มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
112มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
113มหาวิทยาลัยศิลปากร
114มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
115มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี
116มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
117มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
118มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
119มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
120มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
121มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
122มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
123มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี
124มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก
125มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช
126มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครสวรรค์
127มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา
128มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปาง
129มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สุโขทัย
130มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี
131มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี
132มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี
133มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
134มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
135มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
136มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี (เพนียด)
137มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
138มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
139มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
140มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
141มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
142มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
143มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
144มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
145มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
146มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
147มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
148มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
149มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศน์
150มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
151มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
152มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
153มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
154มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
155มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
156มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
157มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
158มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน
159มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก
160มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)
161มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
162มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
163มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
164มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
165มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตศรีวิชัย
166มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (หันตรา)
167มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี 1
168มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี 2
169มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
170มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
171มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
172มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
173มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
174มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
175มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
176มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
177มหาวิทยาลัยแม่โจ้
178มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร
179มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ เฉลิมพระเกียรติ
180สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
181สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
182โรงพยาบาลสัตว์หัวหิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
183วิทยาลัยชุมชนตราด
184วิทยาลัยชุมชนตาก
185วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
186วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
187วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
188วิทยาลัยชุมชนพังงา
189วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
190วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
191วิทยาลัยชุมชนยะลา
192วิทยาลัยชุมชนยโสธร
193วิทยาลัยชุมชนระนอง
194วิทยาลัยชุมชนสงขลา
195วิทยาลัยชุมชนสตูล
196วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
197วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
198วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
199วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
200วิทยาลัยชุมชนแพร่
201วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
202สำนักงานบริหารวิทยาลัยชุมชน
203วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง
204วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
205วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
206วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
207วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
208วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์
209วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
210วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
211วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
212วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
213วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
214วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
215วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
216วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
217วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
218วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
219วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
220วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
221วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
222วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
223วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
224วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
225วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล
226วิทยาลัยการอาชีพตรัง
227วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
228วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
229วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
230วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
231วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
232วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
233วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง)
234วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
235วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
236วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
237วิทยาลัยการอาชีพนราธิวาส
238วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
239วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
240วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
241วิทยาลัยการอาชีพนางรอง
242วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
243วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
244วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
245วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
246วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
247วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
248วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
249วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
250วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
251วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
252วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ
253วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
254วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
255วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
256วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
257วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
258วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
259วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
260วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
261วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
262วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
263วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
264วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
265วิทยาลัยการอาชีพปัว
266วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
267วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
268วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
269วิทยาลัยการอาชีพฝาง
270วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
271วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
272วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
273วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
274วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
275วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
276วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
277วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
278วิทยาลัยการอาชีพพล
279วิทยาลัยการอาชีพพานทอง
280วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
281วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
282วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
283วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
284วิทยาลัยการอาชีพรามัน
285วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
286วิทยาลัยการอาชีพลอง
287วิทยาลัยการอาชีพละงู
288วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
289วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
290วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
291วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2
292วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม
293วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
294วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
295วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
296วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
297วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
298วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
299วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
300วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
301วิทยาลัยการอาชีพสตึก
302วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระโคะ
303วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
304วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
305วิทยาลัยการอาชีพสอง
306วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
307วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
308วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
309วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
310วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
311วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
312วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
313วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
314วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
315วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน
316วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
317วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
318วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
319วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
320วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
321วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
322วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
323วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
324วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
325วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
326วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
327วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
328วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ
329วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
330วิทยาลัยการอาชีพเซกา
331วิทยาลัยการอาชีพเถิน
332วิทยาลัยการอาชีพเทิง
333วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม (วิทยาลัยการอาชีพหันคา)
334วิทยาลัยการอาชีพเบตง
335วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
336วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
337วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
338วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
339วิทยาลัยการอาชีพเสนา
340วิทยาลัยการอาชีพแกลง
341วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
342วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
343วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
344วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
345วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
346วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
347วิทยาลัยการอาชีพไชยา
348วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย
349วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
350วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
351วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
352วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
353วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
354วิทยาลัยประมงปัตตานี
355วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
356วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
357วิทยาลัยพณิชยการบางนา
358วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
359วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
360วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย
361วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
362วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
363วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
364วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
365วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
366วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
367วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
368วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
369วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
370วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
371วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
372วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
373วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
374วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
375วิทยาลัยสารพัดช่างตาก
376วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
377วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
378วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม)
379วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
380วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
381วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
382วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
383วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
384วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสสุพรรณบุรี
385วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
386วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
387วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
388วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
389วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
390วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
391วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
392วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
393วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
394วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
395วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
396วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
397วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
398วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
399วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
400วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
401วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
402วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ)
403วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
404วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
405วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
406วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
407วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
408วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
409วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
410วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
411วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
412วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
413วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
414วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
415วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
416วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
417วิทยาลัยอาชีพบำเหน็จณรงค์
418วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
419วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
420วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
421วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
422วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
423วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
424วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
425วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
426วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
427วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
428วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
429วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
430วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
431วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
432วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
433วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
434วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
435วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
436วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
437วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
438วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
439วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
440วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (วิทยาเขต)
441วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
442วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
443วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
444วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
445วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
446วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
447วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
448วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
449วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
450วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
451วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
452วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
453วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
454วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
455วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
456วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
457วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
458วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
459วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
460วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
461วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
462วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
463วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
464วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
465วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
466วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
467วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
468วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
469วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
470วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
471วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
472วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
473วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
474วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
475วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
476วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
477วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
478วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
479วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
480วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
481วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
482วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
483วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
484วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
485วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
486วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
487วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
488วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
489วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
490วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
491วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
492วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
493วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
494วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
495วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
496วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
497วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
498วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
499วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
500วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
501วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
502วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
503วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
504วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
505วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
506วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
507วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
508วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
509วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
510วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
511วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
512วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ลาดขวาง
513วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
514วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
515วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
516วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
517วิทยาลัยเทคนิคชุมพร แห่งที่ 2
518วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
519วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
520วิทยาลัยเทคนิคตรัง
521วิทยาลัยเทคนิคตราด
522วิทยาลัยเทคนิคตราด แห่งที่ 2
523วิทยาลัยเทคนิคถลาง
524วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
525วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
526วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
527วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
528วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
529วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
530วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
531วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
532วิทยาลัยเทคนิคน่าน
533วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
534วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
535วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
536วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
537วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
538วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
539วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
540วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
541วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
542วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
543วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
544วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
545วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
546วิทยาลัยเทคนิคพังงา
547วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
548วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
549วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
550วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
551วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
552วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
553วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
554วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
555วิทยาลัยเทคนิคยะลา
556วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
557วิทยาลัยเทคนิคระนอง
558วิทยาลัยเทคนิคระยอง
559วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
560วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2
561วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
562วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
563วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
564วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
565วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
566วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
567วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
568วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
569วิทยาลัยเทคนิคสตูล
570วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
571วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
572วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
573วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร แห่งที่ 2
574วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
575วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
576วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
577วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
578วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
579วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
580วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
581วิทยาลัยเทคนิคสิชล
582วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
583วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
584วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
585วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2
586วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
587วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
588วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
589วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
590วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย แห่งที่ 2
591วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
592วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
593วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
594วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
595วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
596วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
597วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
598วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
599วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
600วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
601วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
602วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
603วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
604วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
605วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
606วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
607วิทยาลัยเทคนิคเลย
608วิทยาลัยเทคนิคแพร่
609วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
610วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
611วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ
612วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
613วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
614วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
615วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร
616วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล
617วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
618วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร
619วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง
620วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
621วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
622วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
623วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
624ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร
625ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
626ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
627ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
628ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
629ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้
630สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระบี่
631สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
632สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
633สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 2
634สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 3
635สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
636สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
637สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2
638สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
639สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชร เขต 1
640สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชร เขต 2
641สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 1
642สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 2
643สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 3
644สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 4
645สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 5
646สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต 1
647สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต 2
648สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1
649สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
650สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 1
651สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 2
652สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 3
653สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยนาท
654สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
655สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต 2
656สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต 3
657สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมพร เขต 1
658สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมพร เขต 2
659สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต 1
660สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต 2
661สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตราด
662สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 1
663สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 2
664สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครนายก
665สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 1
666สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 2
667สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครพนม เขต 1
668สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครพนม เขต 2
669สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 1
670สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 2
671สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 3
672สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 4
673สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 5
674สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 6
675สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 7
676สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1
677สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2
678สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3
679สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4
680สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
681สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 2
682สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 3
683สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1
684สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 2
685สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาส เขต 1
686สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาส เขต 2
687สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาส เขต 3
688สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่าน เขต 1
689สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่าน เขต 2
690สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
691สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2
692สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3
693สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
694สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 1
695สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 2
696สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบครีขันธ์ เขต 1
697สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบครีขันธ์ เขต 2
698สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1
699สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2
700สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 1
701สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 2
702สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 3
703สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1
704สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2
705สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 1
706สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 2
707สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พังงา
708สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัทลุง เขต 1
709สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัทลุง เขต 2
710สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร เขต 1
711สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร เขต 2
712สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก เขต 1
713สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก เขต 2
714สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก เขต 3
715สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภูเก็ต
716สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 1
717สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 2
718สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 3
719สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มุกดาหาร
720สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 1
721สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 2
722สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 3
723สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยโสธร เขต 1
724สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยโสธร เขต 2
725สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระนอง
726สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยอง เขต 1
727สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยอง เขต 2
728สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 1
729สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2
730สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
731สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
732สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3
733สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 1
734สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 2
735สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 1
736สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 2
737สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 3
738สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูน เขต 1
739สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูน เขต 2
740สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
741สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2
742สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
743สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4
744สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 1
745สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 2
746สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 3
747สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 1
748สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 2
749สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 3
750สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สตูล
751สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
752สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
753สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรสงคราม
754สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรสาคร
755สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระบุรี เขต 1
756สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระบุรี เขต 2
757สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระแก้ว เขต 1
758สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระแก้ว เขต 2
759สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี
760สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1
761สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2
762สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3
763สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1
764สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2
765สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3
766สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 1
767สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 2
768สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 3
769สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต 1
770สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต 2
771สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองคาย เขต 1
772สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองคาย เขต 2
773สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1
774สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2
775สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อำนาจเจริญ
776สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 1
777สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 2
778สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 3
779สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 4
780สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1
781สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2
782สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี
783สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 2
784สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
785สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 2
786สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
787สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 4
788สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 5
789สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ่างทอง
790สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 1
791สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 2
792สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3
793สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 4
794สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
795สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
796สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
797สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 4
798สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 5
799สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 6
800สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรี เขต 1
801สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรี เขต 2
802สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1
803สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
804สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3
805สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลย เขต 1
806สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลย เขต 2
807สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลย เขต 3
808สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แพร่ เขต 1
809สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แพร่ เขต 2
810สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1
811สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2
812สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
813สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
814สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี
815สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฏร์ธานี
816สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช
817สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง
818สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดพังงา
819สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จังหวัดนราธิวาส
820สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสงขลา
821สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี
822สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี
823สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จังหวัดเลย
824สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
825สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี
826สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จังหวัดหนองคาย
827สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม
828สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนคร
829สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์
830สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
831สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม
832สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด
833สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษ
834สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี
835สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
836สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จังหวัดชัยภูมิ
837สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา
838สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์
839สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์
840สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่
841สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำปาง
842สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
843สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดแพร่
844สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัย
845สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก
846สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี
847สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์
848สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร
849สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์
850สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดสิงห์บุรี
851สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
852สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรี
853สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี
854สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
855ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
856วิทยาลัยการอาชีพสุไหง-โกลก
857เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี (ศรีปทุมพิทยาคาร)
858โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา
859โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
860โรงเรียน.บ้านหนองบัวเงิน
861โรงเรียนกงหราพิชากร
862โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
863โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
864โรงเรียนกบินทร์บุรี
865โรงเรียนกบินทร์วิทยา
866โรงเรียนกมลาไสย
867โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์
868โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี
869โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม
870โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
871โรงเรียนกระบุรี
872โรงเรียนกระบุรีวิทยา
873โรงเรียนกระสังพิทยาคม
874โรงเรียนกระเทียมวิทยา
875โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม
876โรงเรียนกระแชงวิทยา
877โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
878โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
879โรงเรียนกรุงไทย
880โรงเรียนกฤษณา
881โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
882โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
883โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)
884โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง
885โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
886โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์
887โรงเรียนกะทู้วิทยา
888โรงเรียนกะปงพิทยาคม
889โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
890โรงเรียนกันตังพิทยากร
891โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
892โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม
893โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
894โรงเรียนกันทรวิชัย
895โรงเรียนกันทรารมณ์
896โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
897โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
898โรงเรียนกัลยาณวัตร
899โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1
900โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
901โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม
902โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
903โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
904โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
905โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
906โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
907โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่
908โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์
909โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา
910โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
911โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
912โรงเรียนกาบังพิทยาคม
913โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190
914โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
915โรงเรียนการุญวิทยา
916โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
917โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
918โรงเรียนกาวิละอนุกูล
919โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
920โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาลัย
921โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
922โรงเรียนกำแพง
923โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม
924โรงเรียนกำแพงวิทยา
925โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
926โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
927โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา
928โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
929โรงเรียนกุฉินารายณ์
930โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
931โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
932โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
933โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร
934โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา
935โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
936โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์
937โรงเรียนกุดจิกวิทยา
938โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
939โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
940โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม
941โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
942โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
943โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
944โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา
945โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
946โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
947โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง
948โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
949โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
950โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
951โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
952โรงเรียนกุดเข้ห้วยบง
953โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
954โรงเรียนกุดแห่วิทยา
955โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม
956โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
957โรงเรียนกุมภวาปี
958โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
959โรงเรียนกุลโน
960โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
961โรงเรียนกุ่ทองพิทยาลัย
962โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
963โรงเรียนกู่จานวิทยาคม
964โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม
965โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
966โรงเรียนกู่สันตรัตน์
967โรงเรียนกู่แก้ววิทยา
968โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร
969โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
970โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
971โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง
972โรงเรียนขนงพระใต้
973โรงเรียนขนอมพิทยา
974โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
975โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
976โรงเรียนขวาววิทยาคาร
977โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
978โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
979โรงเรียนขอนแก่นพัฒนาศึกษา
980โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
981โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
982โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3
983โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
984โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม
985โรงเรียนขะเนก
986โรงเรียนขัติยะวงษา
987โรงเรียนขัวเรียงศึกษา
988โรงเรียนขาณุวิทยา
989โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
990โรงเรียนขามสะแกแสง
991โรงเรียนขามแก่นนคร
992โรงเรียนขุขันธ์
993โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
994โรงเรียนขุนขวากพิทยา
995โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
996โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
997โรงเรียนขุนยวม
998โรงเรียนขุนยวมวิทยา
999โรงเรียนขุนรามวิทยา
1000โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม
1001โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
1002โรงเรียนคงคาประชารักษ์
1003โรงเรียนคงคาราม
1004โรงเรียนคงทองวิทยา
1005โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
1006โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง
1007โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2
1008โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
1009โรงเรียนครนพิทยาคม
1010โรงเรียนครบุรีวิทยา
1011โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
1012โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
1013โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
1014โรงเรียนคลองขวาง
1015โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
1016โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160
1017โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
1018โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย
1019โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
1020โรงเรียนคลองบางกระทึก
1021โรงเรียนคลองบางกระบือ
1022โรงเรียนคลองบางน้ำจืด
1023โรงเรียนคลองบางปิ้ง
1024โรงเรียนคลองบางปู
1025โรงเรียนคลองบางแก้ว
1026โรงเรียนคลองบางโพธิ์
1027โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
1028โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
1029โรงเรียนคลองพน
1030โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
1031โรงเรียนคลองพลูวิทยา
1032โรงเรียนคลองมหาวงก์
1033โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
1034โรงเรียนคลองลาดช้าง
1035โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
1036โรงเรียนคลองลานวิทยา
1037โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
1038โรงเรียนคลองสองพี่น้อง
1039โรงเรียนคลองสำโรง
1040โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)
1041โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร)
1042โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
1043โรงเรียนคลองหินพิทยาคม
1044โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ
1045โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)
1046โรงเรียนคลองเกลือ
1047โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
1048โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์
1049โรงเรียนคลองเสาธง
1050โรงเรียนคลองแดนวิทยา
1051โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง)
1052โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
1053โรงเรียนคลองใหม่
1054โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
1055โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
1056โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
1057โรงเรียนควนขนุน
1058โรงเรียนควนสุบรรณ
1059โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
1060โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
1061โรงเรียนควนเนียงวิทยา
1062โรงเรียนควนโดนวิทยา
1063โรงเรียนคอนสวรรค์
1064โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
1065โรงเรียนคันธพิทยาคาร
1066โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม
1067โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
1068โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
1069โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
1070โรงเรียนคำบงพิทยาคม
1071โรงเรียนคำบงเจริญสุข
1072โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย
1073โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์
1074โรงเรียนคำม่วง
1075โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์
1076โรงเรียนคำยางพิทยา
1077โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
1078โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
1079โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
1080โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
1081โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม
1082โรงเรียนคำเตยวิทยา
1083โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์
1084โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
1085โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
1086โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
1087โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
1088โรงเรียนคำใหญ่วิทยา
1089โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
1090โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
1091โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม
1092โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
1093โรงเรียนคีรีวัฒนา
1094โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา
1095โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
1096โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
1097โรงเรียนคุระบุรี
1098โรงเรียนคุระบุรีวิทยาคม
1099โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
1100โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
1101โรงเรียนคุรุประชานุกูล
1102โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
1103โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
1104โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
1105โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
1106โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี
1107โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา
1108โรงเรียนคุรุสภา
1109โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์
1110โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
1111โรงเรียนคูเต่าวิทยา
1112โรงเรียนคูเมืองวิทยา
1113โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
1114โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา
1115โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
1116โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
1117โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม
1118โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
1119โรงเรียนค้อวิทยาคม
1120โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
1121โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
1122โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา
1123โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
1124โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์
1125โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
1126โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
1127โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
1128โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
1129โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม
1130โรงเรียนจระเข้วิทยายน
1131โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
1132โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
1133โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
1134โรงเรียนจอมทอง
1135โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
1136โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร
1137โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
1138โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
1139โรงเรียนจะนะวิทยา
1140โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
1141โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน
1142โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
1143โรงเรียนจักราชวิทยา
1144โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
1145โรงเรียนจัตุรัสวิทยาการ
1146โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
1147โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1148โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
1149โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
1150โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
1151โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
1152โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
1153โรงเรียนจารุศรบำรุง
1154โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
1155โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
1156โรงเรียนจิตประชาราษฎร์
1157โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3
1158โรงเรียนจินดาสินธวานนท์
1159โรงเรียนจุกเสม็ด
1160โรงเรียนจุนวิทยาคม
1161โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
1162โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
1163โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
1164โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
1165โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
1166โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
1167โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
1168โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
1169โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
1170โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
1171โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง
1172โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร
1173โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี
1174โรงเรียนจ่าการบุญ
1175โรงเรียนจ่านกร้อง
1176โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
1177โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
1178โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
1179โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา
1180โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
1181โรงเรียนชนบทศึกษา
1182โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
1183โรงเรียนชลกันยานุกูล
1184โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
1185โรงเรียนชลบุรีสุขบท
1186โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด
1187โรงเรียนชลประทานผาแตก
1188โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
1189โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
1190โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
1191โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน
1192โรงเรียนชลราษฎรบำรุง
1193โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2
1194โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
1195โรงเรียนชะอวด
1196โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
1197โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
1198โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา
1199โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา
1200โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
1201โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
1202โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
1203โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
1204โรงเรียนชัยปราการ
1205โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
1206โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
1207โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
1208โรงเรียนชัยสิทธาวาส
1209โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
1210โรงเรียนชาติตระการวิทยา
1211โรงเรียนชาติเฉลิม
1212โรงเรียนชายเขาวิทยา
1213โรงเรียนชาวไทยใหม่
1214โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
1215โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
1216โรงเรียนชำนิพิทยาคม
1217โรงเรียนชิตใจชื่น
1218โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
1219โรงเรียนชีพอนุสรณ์
1220โรงเรียนชีลองวิทยา
1221โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
1222โรงเรียนชุบศร
1223โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน
1224โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
1225โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
1226โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
1227โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
1228โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
1229โรงเรียนชุมชนกระนวน
1230โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
1231โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ
1232โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
1233โรงเรียนชุมชนกู่จาน
1234โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์
1235โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
1236โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์
1237โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173
1238โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง
1239โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)
1240โรงเรียนชุมชนจรูญลองรัตนาคาร
1241โรงเรียนชุมชนจำปี
1242โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์
1243โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
1244โรงเรียนชุมชนชุมแพ
1245โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
1246โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่
1247โรงเรียนชุมชนดงเย็น
1248โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
1249โรงเรียนชุมชนดอนตาล
1250โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
1251โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา
1252โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา
1253โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า
1254โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่
1255โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
1256โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด
1257โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
1258โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา
1259โรงเรียนชุมชนนางัว
1260โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
1261โรงเรียนชุมชนนาพระชัย
1262โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร
1263โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา
1264โรงเรียนชุมชนนาสีนวล
1265โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
1266โรงเรียนชุมชนนาโสก
1267โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
1268โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7
1269โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
1270โรงเรียนชุมชนนิรมัย
1271โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม
1272โรงเรียนชุมชนบงเหนือ
1273โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย
1274โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก
1275โรงเรียนชุมชนบัวคำ
1276โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
1277โรงเรียนชุมชนบึงบา
1278โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211
1279โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
1280โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
1281โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
1282โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)
1283โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
1284โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ
1285โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน
1286โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่
1287โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก
1288โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
1289โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห
1290โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว
1291โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
1292โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา
1293โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม
1294โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
1295โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
1296โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง
1297โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
1298โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
1299โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
1300โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
1301โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
1302โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
1303โรงเรียนชุมชนบ้านคุริงมิตรภาพที่ 25
1304โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา
1305โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
1306โรงเรียนชุมชนบ้านจัว
1307โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
1308โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง
1309โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร
1310โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
1311โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง
1312โรงเรียนชุมชนบ้านซาง
1313โรงเรียนชุมชนบ้านซาด
1314โรงเรียนชุมชนบ้านดง
1315โรงเรียนชุมชนบ้านดง
1316โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง
1317โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
1318โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
1319โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
1320โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
1321โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
1322โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า
1323โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน
1324โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
1325โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย
1326โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง
1327โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ
1328โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
1329โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง
1330โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
1331โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน
1332โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
1333โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน
1334โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
1335โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว
1336โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
1337โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
1338โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
1339โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
1340โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
1341โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
1342โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง
1343โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
1344โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา
1345โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม
1346โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย
1347โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ
1348โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
1349โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
1350โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
1351โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
1352โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
1353โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
1354โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา
1355โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
1356โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน
1357โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ
1358โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ
1359โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา
1360โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง
1361โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
1362โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง
1363โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ
1364โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
1365โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
1366โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา
1367โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง
1368โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
1369โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
1370โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
1371โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)
1372โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
1373โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำฆ้อง
1374โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ
1375โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย
1376โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก
1377โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว
1378โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
1379โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
1380โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
1381โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
1382โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา
1383โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
1384โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า
1385โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
1386โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
1387โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
1388โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน
1389โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
1390โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
1391โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
1392โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่
1393โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว
1394โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
1395โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน
1396โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ (สถิตย์วิริยะคุณ)
1397โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
1398โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
1399โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย
1400โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
1401โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว
1402โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
1403โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา
1404โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด
1405โรงเรียนชุมชนบ้านป่ากอดำ
1406โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน
1407โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย
1408โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
1409โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
1410โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
1411โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง
1412โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า
1413โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
1414โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง
1415โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
1416โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
1417โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
1418โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
1419โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก
1420โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
1421โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ
1422โรงเรียนชุมชนบ้านมาย
1423โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช
1424โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย (บ้านแหลม)
1425โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
1426โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)
1427โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113
1428โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
1429โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
1430โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม
1431โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน
1432โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
1433โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง
1434โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
1435โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
1436โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
1437โรงเรียนชุมชนบ้านวัด
1438โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
1439โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
1440โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)
1441โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง
1442โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา
1443โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ
1444โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
1445โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น
1446โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504)
1447โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง
1448โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น
1449โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
1450โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง
1451โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
1452โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง
1453โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
1454โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
1455โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา
1456โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
1457โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
1458โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
1459โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
1460โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
1461โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
1462โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก
1463โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม
1464โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
1465โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
1466โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
1467โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
1468โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
1469โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
1470โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์)
1471โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
1472โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย
1473โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
1474โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
1475โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
1476โรงเรียนชุมชนบ้านหนองรี
1477โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
1478โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
1479โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง
1480โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
1481โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
1482โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก
1483โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ
1484โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
1485โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
1486โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
1487โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
1488โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ
1489โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)
1490โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
1491โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
1492โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
1493โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
1494โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
1495โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
1496โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
1497โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)
1498โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย
1499โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
1500โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ
1501โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร
1502โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
1503โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)
1504โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
1505โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน
1506โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย
1507โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
1508โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
1509โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
1510โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย
1511โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม
1512โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง
1513โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
1514โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
1515โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
1516โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
1517โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
1518โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
1519โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว
1520โรงเรียนชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง
1521โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร
1522โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง
1523โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52
1524โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย
1525โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
1526โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า
1527โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง
1528โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
1529โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
1530โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
1531โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
1532โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
1533โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
1534โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง (มิตรภาพที่ 26)
1535โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน
1536โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
1537โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก
1538โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ
1539โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก
1540โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
1541โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
1542โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
1543โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
1544โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
1545โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
1546โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
1547โรงเรียนชุมชนบ้านโคก
1548โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84
1549โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
1550โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
1551โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
1552โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
1553โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
1554โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด
1555โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี
1556โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
1557โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
1558โรงเรียนชุมชนบ้านโคน
1559โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
1560โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
1561โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
1562โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ
1563โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์)
1564โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
1565โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
1566โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม
1567โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
1568โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา
1569โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
1570โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
1571โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
1572โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
1573โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
1574โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
1575โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี
1576โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย
1577โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
1578โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169
1579โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
1580โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์
1581โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
1582โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
1583โรงเรียนชุมชนประทาย
1584โรงเรียนชุมชนประสานมิตร
1585โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
1586โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
1587โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
1588โรงเรียนชุมชนภูเรือ
1589โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
1590โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
1591โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
1592โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
1593โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
1594โรงเรียนชุมชนวังทอง
1595โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา
1596โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
1597โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
1598โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ
1599โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
1600โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
1601โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง
1602โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
1603โรงเรียนชุมชนวัดคลองรี
1604โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
1605โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด
1606โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
1607โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
1608โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ
1609โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
1610โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
1611โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178
1612โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน
1613โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
1614โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
1615โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)
1616โรงเรียนชุมชนวัดทับมา (ญาณรังษีราษฎร์รังสรรค์)
1617โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
1618โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง
1619โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม
1620โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง
1621โรงเรียนชุมชนวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
1622โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว
1623โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร)
1624โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
1625โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
1626โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี
1627โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
1628โรงเรียนชุมชนวัดบางคู
1629โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก
1630โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน
1631โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
1632โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
1633โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม
1634โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่
1635โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ
1636โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)
1637โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง
1638โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง (ประทุมราษฎร์รังสรรค์)
1639โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
1640โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์
1641โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)
1642โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
1643โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม
1644โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง
1645โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม
1646โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม
1647โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
1648โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
1649โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
1650โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)
1651โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
1652โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม
1653โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
1654โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
1655โรงเรียนชุมชนวัดระโสม
1656โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)
1657โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
1658โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า
1659โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
1660โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู
1661โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
1662โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
1663โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)
1664โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ
1665โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน
1666โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ (พุทธวโรปการ)
1667โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส
1668โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี
1669โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
1670โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม
1671โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
1672โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
1673โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
1674โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง
1675โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ
1676โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้
1677โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
1678โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้
1679โรงเรียนชุมชนวัดหมน
1680โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)
1681โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร
1682โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ
1683โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม
1684โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
1685โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี
1686โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)
1687โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์)
1688โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
1689โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ
1690โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
1691โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
1692โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช
1693โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
1694โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
1695โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง
1696โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง
1697โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก
1698โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย
1699โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
1700โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
1701โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
1702โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง
1703โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง
1704โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
1705โรงเรียนชุมชนศิลาแลง
1706โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4
1707โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
1708โรงเรียนชุมชนสมสนุก
1709โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
1710โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา
1711โรงเรียนชุมชนสะงวย
1712โรงเรียนชุมชนสะพานไม้แก่น
1713โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
1714โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
1715โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
1716โรงเรียนชุมชนส่องดาว
1717โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
1718โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา
1719โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
1720โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
1721โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
1722โรงเรียนชุมชนหนองหิน
1723โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร
1724โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี
1725โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก
1726โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม
1727โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง
1728โรงเรียนชุมชนหมูหม่นวิทยาสรรค์
1729โรงเรียนชุมชนหัวดง
1730โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
1731โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
1732โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
1733โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์
1734โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
1735โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง
1736โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
1737โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
1738โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
1739โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
1740โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
1741โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
1742โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
1743โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
1744โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
1745โรงเรียนชุมชนโนนสูง
1746โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
1747โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู
1748โรงเรียนชุมชนโนนแดง
1749โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข
1750โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
1751โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
1752โรงเรียนชุมชนโพนทราย
1753โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม
1754โรงเรียนชุมชนใหม่
1755โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม
1756โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม
1757โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
1758โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
1759โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
1760โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
1761โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
1762โรงเรียนชุมพวงศึกษา
1763โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
1764โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
1765โรงเรียนชุมแพวิทยายน
1766โรงเรียนชุมแพศึกษา
1767โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
1768โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
1769โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์
1770โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา
1771โรงเรียนช่องพรานวิทยา
1772โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
1773โรงเรียนช่องแมวพิทยา
1774โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
1775โรงเรียนช้างบุญวิทยา
1776โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
1777โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย
1778โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
1779โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
1780โรงเรียนซับมงคลวิทยา
1781โรงเรียนซับม่วงวิทยา
1782โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
1783โรงเรียนซาวน์วัศ
1784โรงเรียนซำยางวิทยายน
1785โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
1786โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม
1787โรงเรียนดงตาลวิทยา
1788โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
1789โรงเรียนดงบังวิทยา
1790โรงเรียนดงประคำพิทยาคม
1791โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์
1792โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
1793โรงเรียนดงมอนวิทยาคม
1794โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
1795โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม
1796โรงเรียนดงยางวิทยาคม
1797โรงเรียนดงหลวงวิทยา
1798โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
1799โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
1800โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
1801โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
1802โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1803โรงเรียนดประสพ
1804โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
1805โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
1806โรงเรียนดอนกลอยหนองยาง
1807โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
1808โรงเรียนดอนคาวิทยา
1809โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
1810โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
1811โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
1812โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา
1813โรงเรียนดอนตาลวิทยา
1814โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
1815โรงเรียนดอนทองวิทยา
1816โรงเรียนดอนท้าววิทยา
1817โรงเรียนดอนปอวิทยา
1818โรงเรียนดอนพุดวิทยา
1819โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
1820โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
1821โรงเรียนดอนมัน
1822โรงเรียนดอนยานางศึกษา
1823โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา
1824โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
1825โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
1826โรงเรียนดอนหวายตาใกล้
1827โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
1828โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
1829โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา
1830โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูรม่วงน้อย
1831โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
1832โรงเรียนดอยลานพิทยา
1833โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
1834โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1835โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
1836โรงเรียนดัดดรุณี
1837โรงเรียนดาราดาม
1838โรงเรียนดาราพิทยาคม
1839โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1840โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
1841โรงเรียนดิศกุล
1842โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
1843โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี
1844โรงเรียนดูนสาด
1845โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
1846โรงเรียนด่านขุนทด
1847โรงเรียนด่านช้างวิทยา
1848โรงเรียนด่านซ้าย
1849โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
1850โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
1851โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
1852โรงเรียนด่านสวีวิทยา
1853โรงเรียนด่านอุดมวิทยา
1854โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
1855โรงเรียนด่านแม่คํามัน
1856โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
1857โรงเรียนด่านใต้วิทยา
1858โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
1859โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
1860โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
1861โรงเรียนตระการพืชผล
1862โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม
1863โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
1864โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
1865โรงเรียนตราษตระการคุณ
1866โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
1867โรงเรียนตลาดคลอง 16
1868โรงเรียนตลาดบางบ่อ
1869โรงเรียนตลาดปรีกี
1870โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม
1871โรงเรียนตลาดสํารอง
1872โรงเรียนตลาดหนองหวาย
1873โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
1874โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
1875โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
1876โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
1877โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล
1878โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
1879โรงเรียนตะคร้อพิทยา
1880โรงเรียนตะพานหิน
1881โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
1882โรงเรียนตะแพนพิทยา
1883โรงเรียนตะโหมด
1884โรงเรียนตันหยงมัส
1885โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม(สพม เขต33)
1886โรงเรียนตากพิทยาคม
1887โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
1888โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
1889โรงเรียนตากใบ
1890โรงเรียนตาขุน
1891โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
1892โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
1893โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์
1894โรงเรียนตาดทองพิทยาคม
1895โรงเรียนตานีวิทยา
1896โรงเรียนตาพระยา
1897โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186
1898โรงเรียนตาลสุมพัฒนา
1899โรงเรียนตำบลบ้านแป้น
1900โรงเรียนตำบลริมปิง
1901โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
1902โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
1903โรงเรียนติ้ววิทยาคม
1904โรงเรียนตือระมิตรภาพที่172
1905โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
1906โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1907โรงเรียนต้นธงวิทยา
1908โรงเรียนต้นพิกุล
1909โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
1910โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
1911โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
1912โรงเรียนถาวรานุกูล
1913โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
1914โรงเรียนถ่อนวิทยา
1915โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
1916โรงเรียนทรัพย์ทวี
1917โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
1918โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา
1919โรงเรียนทรายขาววิทยา
1920โรงเรียนทรายทองวิทยา
1921โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์
1922โรงเรียนทรายมูลวิทยา
1923โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
1924โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
1925โรงเรียนทวีธาภิเษก
1926โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
1927โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
1928โรงเรียนทองทิพย์วิทยา
1929โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
1930โรงเรียนทองพูลอุทิศ
1931โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
1932โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
1933โรงเรียนทองเอนวิทยา
1934โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
1935โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
1936โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
1937โรงเรียนทับกุงประชานุกูล
1938โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
1939โรงเรียนทับปุด
1940โรงเรียนทับปุดวิทยา
1941โรงเรียนทับสะแกวิทยา
1942โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์
1943โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
1944โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
1945โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
1946โรงเรียนทัพราชวิทยา
1947โรงเรียนทัศนาวลัย
1948โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
1949โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
1950โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
1951โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
1952โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
1953โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูถัมถ์
1954โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
1955โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
1956โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
1957โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
1958โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
1959โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
1960โรงเรียนทุ่งขุ่นน้อยจานวิทยา
1961โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร
1962โรงเรียนทุ่งคาวิทยา
1963โรงเรียนทุ่งช้าง
1964โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
1965โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
1966โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม
1967โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา
1968โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร
1969โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา
1970โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
1971โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร
1972โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
1973โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
1974โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
1975โรงเรียนทุ่งศรีอุดม(สพม เขต29)
1976โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)
1977โรงเรียนทุ่งสง
1978โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
1979โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์
1980โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
1981โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
1982โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
1983โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
1984โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
1985โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา
1986โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
1987โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
1988โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
1989โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
1990โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
1991โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
1992โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
1993โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
1994โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
1995โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
1996โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
1997โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
1998โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
1999โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
2000โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา
2001โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
2002โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
2003โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
2004โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
2005โรงเรียนท่าจำปาวิทยา
2006โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
2007โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
2008โรงเรียนท่าชนะ
2009โรงเรียนท่าชัยวิทยา
2010โรงเรียนท่าชีวิทยาคม
2011โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
2012โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
2013โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
2014โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม
2015โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
2016โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
2017โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
2018โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์
2019โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
2020โรงเรียนท่านครญานวโรภาสอุทิศ
2021โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
2022โรงเรียนท่านางแนววิทยายน
2023โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90
2024โรงเรียนท่าบ่อ
2025โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
2026โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
2027โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1
2028โรงเรียนท่าพระวิทยายน
2029โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
2030โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
2031โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม
2032โรงเรียนท่ายางวิทยา
2033โรงเรียนท่าลี่วิทยา
2034โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
2035โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
2036โรงเรียนท่าศาลา
2037โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
2038โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์
2039โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
2040โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
2041โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา
2042โรงเรียนท่าสีดาวิทยา
2043โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
2044โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
2045โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
2046โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
2047โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
2048โรงเรียนท่าเรือ 'นิตยานุกูล'
2049โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
2050โรงเรียนท่าเรือวิทยา
2051โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
2052โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
2053โรงเรียนท่าแร่วิทยา
2054โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
2055โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
2056โรงเรียนท่าใหม่ (พูลสวัสราษฎร์นุกูล)
2057โรงเรียนท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
2058โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
2059โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)
2060โรงเรียนท้ายหาด
2061โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
2062โรงเรียนท้าวสุรนารี
2063โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)
2064โรงเรียนธงชัยวิทยา
2065โรงเรียนธงชัยวิทยา
2066โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)
2067โรงเรียนธงธานี
2068โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
2069โรงเรียนธนากรสงเคราะห์
2070โรงเรียนธนาคารออมสิน
2071โรงเรียนธรรมบวรวิทยา
2072โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2
2073โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
2074โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล
2075โรงเรียนธรรมโฆสิ
2076โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
2077โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
2078โรงเรียนธัญญบุรี
2079โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
2080โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์
2081โรงเรียนธัญธารวิทยา
2082โรงเรียนธัญรัตน์
2083โรงเรียนธาตุดอนตูม
2084โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
2085โรงเรียนธาตุพนม
2086โรงเรียนธาตุพิทยาคม
2087โรงเรียนธาตุศรีนคร
2088โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
2089โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)
2090โรงเรียนธารทองพิทยาคม
2091โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
2092โรงเรียนธารน้ำใจ
2093โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
2094โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
2095โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
2096โรงเรียนนครขอนแก่น
2097โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์
2098โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
2099โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
2100โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
2101โรงเรียนนครวิทยาคม
2102โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา
2103โรงเรียนนครสวรรค์
2104โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
2105โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
2106โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
2107โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
2108โรงเรียนนครไทย
2109โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
2110โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
2111โรงเรียนนนทรีวิทยา
2112โรงเรียนนบพิตำวิทยา
2113โรงเรียนนราธิวาส
2114โรงเรียนนราสิกขาลัย
2115โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2116โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
2117โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
2118โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
2119โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
2120โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2121โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
2122โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
2123โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา
2124โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร
2125โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
2126โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
2127โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
2128โรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศทักษิณ
2129โรงเรียนนวราชานุสรณ์
2130โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
2131โรงเรียนนากระแซงศึกษา
2132โรงเรียนนาขามวิทยา
2133โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
2134โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์
2135โรงเรียนนางรอง
2136โรงเรียนนางรองพิทยาคม
2137โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล
2138โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์
2139โรงเรียนนางามวิทยา
2140โรงเรียนนางามวิทยาคาร
2141โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
2142โรงเรียนนาจะหลวย
2143โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
2144โรงเรียนนาจานศึกษา
2145โรงเรียนนาจำปา
2146โรงเรียนนาจิกพิทยาคม
2147โรงเรียนนาดีพิทยาคม
2148โรงเรียนนาดีวิทยา
2149โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
2150โรงเรียนนาด้วงวิทยา
2151โรงเรียนนาตาลวิทยาคม
2152โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
2153โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล
2154โรงเรียนนาทมวิทยา
2155โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
2156โรงเรียนนาทันวิทยา
2157โรงเรียนนานกกก
2158โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม
2159โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย
2160โรงเรียนนาน้อย
2161โรงเรียนนาบอน
2162โรงเรียนนาบัววิทยา
2163โรงเรียนนาบัววิทยา
2164โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม
2165โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา
2166โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล
2167โรงเรียนนาผือโคกกอก
2168โรงเรียนนาภูพิทยาคม
2169โรงเรียนนามนพิทยาคม
2170โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
2171โรงเรียนนามลวิทยาคาร
2172โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา
2173โรงเรียนนายมวิทยาคาร
2174โรงเรียนนายอวัฒนา
2175โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
2176โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
2177โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
2178โรงเรียนนารีนุกูล
2179โรงเรียนนารีนุกูล 2
2180โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
2181โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี
2182โรงเรียนนาวังวิทยา
2183โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
2184โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์
2185โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
2186โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
2187โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา
2188โรงเรียนนาสักวิทยา
2189โรงเรียนนาสาร
2190โรงเรียนนาส่วงวิทยา
2191โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
2192โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม
2193โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
2194โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
2195โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
2196โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)
2197โรงเรียนนาหว้าเหนือ
2198โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด
2199โรงเรียนนาอ้อวิทยา
2200โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์
2201โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
2202โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
2203โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
2204โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์
2205โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม
2206โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล
2207โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
2208โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา
2209โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ
2210โรงเรียนนาแกพิทยาคม
2211โรงเรียนนาแกวิทยา
2212โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
2213โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม
2214โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ
2215โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
2216โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา
2217โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
2218โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
2219โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา
2220โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
2221โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
2222โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์
2223โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)
2224โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ที่ 2
2225โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
2226โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
2227โรงเรียนนิคมพัฒนา10
2228โรงเรียนนิคมพัฒนา2
2229โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3
2230โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
2231โรงเรียนนิคมลำนารายณ์
2232โรงเรียนนิคมวิทยา
2233โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
2234โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
2235โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
2236โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
2237โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
2238โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
2239โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
2240โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3
2241โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5
2242โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7
2243โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2
2244โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 4
2245โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
2246โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
2247โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
2248โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
2249โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3
2250โรงเรียนนิคมสร้างตนเองขุนทะเล
2251โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1
2252โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
2253โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
2254โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2
2255โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1
2256โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4
2257โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
2258โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
2259โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
2260โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1
2261โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
2262โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3
2263โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
2264โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
2265โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร
2266โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
2267โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง
2268โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
2269โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
2270โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
2271โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
2272โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
2273โรงเรียนน่านนคร
2274โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
2275โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา
2276โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
2277โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
2278โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
2279โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
2280โรงเรียนน้ำผุด
2281โรงเรียนน้ำพอง
2282โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล
2283โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก
2284โรงเรียนน้ำพองศึกษา
2285โรงเรียนน้ำยืน
2286โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
2287โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
2288โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง
2289โรงเรียนน้ำริดวิทยา
2290โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม
2291โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
2292โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์
2293โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
2294โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
2295โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
2296โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
2297โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์
2298โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
2299โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา
2300โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
2301โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
2302โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
2303โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
2304โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์สิงหเสนี)
2305โรงเรียนบรบือ
2306โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
2307โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
2308โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
2309โรงเรียนบรรหารวิทยา
2310โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
2311โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2
2312โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
2313โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
2314โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
2315โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
2316โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
2317โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
2318โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
2319โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
2320โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
2321โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
2322โรงเรียนบัวเจริญวิทยา
2323โรงเรียนบัวเชดวิทยา
2324โรงเรียนบัวแก้วเกษร
2325โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
2326โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
2327โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
2328โรงเรียนบางกะปิ
2329โรงเรียนบางขันวิทยา
2330โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
2331โรงเรียนบางจานวิทยา
2332โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์
2333โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
2334โรงเรียนบางดีวิทยาคม
2335โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
2336โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
2337โรงเรียนบางบัวทอง
2338โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
2339โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์)
2340โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน
2341โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
2342โรงเรียนบางปะหัน
2343โรงเรียนบางปะอิน
2344โรงเรียนบางปะอิน 'ราชานุเคราะห์ ๑'
2345โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
2346โรงเรียนบางมดวิทยา
2347โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
2348โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
2349โรงเรียนบางระกำ
2350โรงเรียนบางระกำวิทยา
2351โรงเรียนบางระจันวิทยา
2352โรงเรียนบางละมุง
2353โรงเรียนบางลี่วิทยา
2354โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
2355โรงเรียนบางสะพาน
2356โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
2357โรงเรียนบางสะพานวิทยา
2358โรงเรียนบางหลวงวิทยา
2359โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม
2360โรงเรียนบางเลนวิทยา
2361โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
2362โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
2363โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
2364โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
2365โรงเรียนบางแม่หม้าย
2366โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
2367โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)
2368โรงเรียนบางไทร
2369โรงเรียนบางไทรวิทยา
2370โรงเรียนบาเจาะ
2371โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์
2372โรงเรียนบีกริม
2373โรงเรียนบึงกาฬ
2374โรงเรียนบึงของหลงวิทยา
2375โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
2376โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
2377โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
2378โรงเรียนบึงบูรพ์
2379โรงเรียนบึงพญาปราบ
2380โรงเรียนบึงพะไล
2381โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
2382โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
2383โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
2384โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
2385โรงเรียนบึงสาลี
2386โรงเรียนบึงสิงโต
2387โรงเรียนบึงเขาย้อน
2388โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
2389โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง
2390โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
2391โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์
2392โรงเรียนบุญวัฒนา
2393โรงเรียนบุญวัฒนา 2
2394โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2395โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
2396โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
2397โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
2398โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
2399โรงเรียนบุณฑริก
2400โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
2401โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
2402โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร
2403โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2404โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
2405โรงเรียนบุ่งคล้านคร
2406โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
2407โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม
2408โรงเรียนบุ่งหวาย
2409โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
2410โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
2411โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
2412โรงเรียนบ่อบุโปโล
2413โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
2414โรงเรียนบ่อยางวิทยา
2415โรงเรียนบ่อวิทยาบางระกำ
2416โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
2417โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
2418โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา
2419โรงเรียนบ่อเกลือ
2420โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา
2421โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81
2422โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
2423โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
2424โรงเรียนบ้าทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
2425โรงเรียนบ้าน ก.ม.7
2426โรงเรียนบ้าน กม.2
2427โรงเรียนบ้าน กม.35
2428โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
2429โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา
2430โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)
2431โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
2432โรงเรียนบ้านกงพาน
2433โรงเรียนบ้านกม.ห้า
2434โรงเรียนบ้านกรงปินัง
2435โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
2436โรงเรียนบ้านกระจูด
2437โรงเรียนบ้านกระต่ายด่อน
2438โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
2439โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
2440โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง
2441โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย
2442โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
2443โรงเรียนบ้านกระนวน
2444โรงเรียนบ้านกระบี่
2445โรงเรียนบ้านกระสัง
2446โรงเรียนบ้านกระสัง
2447โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
2448โรงเรียนบ้านกระออม
2449โรงเรียนบ้านกระอาน
2450โรงเรียนบ้านกระเดียน
2451โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
2452โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่
2453โรงเรียนบ้านกระเสาะ
2454โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
2455โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
2456โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
2457โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
2458โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)
2459โรงเรียนบ้านกราม
2460โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก
2461โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)
2462โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
2463โรงเรียนบ้านกฤษณา
2464โรงเรียนบ้านกลอง
2465โรงเรียนบ้านกลาง
2466โรงเรียนบ้านกลาง
2467โรงเรียนบ้านกลาง
2468โรงเรียนบ้านกลาง
2469โรงเรียนบ้านกลาง
2470โรงเรียนบ้านกลาง
2471โรงเรียนบ้านกลาง
2472โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
2473โรงเรียนบ้านกลาง(หนองไผ่)
2474โรงเรียนบ้านกลาง(หล่มสัก)
2475โรงเรียนบ้านกลางดง
2476โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
2477โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
2478โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44
2479โรงเรียนบ้านกลางเสลภูมิ
2480โรงเรียนบ้านกลูบี
2481โรงเรียนบ้านกล้วย
2482โรงเรียนบ้านกล้วย
2483โรงเรียนบ้านกล้วย(พวงราษฎร์บำรุง)
2484โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
2485โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง
2486โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา
2487โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม
2488โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม
2489โรงเรียนบ้านกอกหัวนา
2490โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
2491โรงเรียนบ้านกองก๋อย
2492โรงเรียนบ้านกองนาง
2493โรงเรียนบ้านกองลม
2494โรงเรียนบ้านกองลอย
2495โรงเรียนบ้านกองแขก
2496โรงเรียนบ้านกองโค
2497โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
2498โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ
2499โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ
2500โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)
2501โรงเรียนบ้านกะทิง
2502โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
2503โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
2504โรงเรียนบ้านกะลัน (กระแสร์วิทยานุเคราะห์)
2505โรงเรียนบ้านกะลาพอ
2506โรงเรียนบ้านกะลูแป
2507โรงเรียนบ้านกะสัง
2508โรงเรียนบ้านกะเอิน
2509โรงเรียนบ้านกะไหล
2510โรงเรียนบ้านกันจาน
2511โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
2512โรงเรียนบ้านกันโจรง
2513โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด
2514โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)
2515โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
2516โรงเรียนบ้านกาบิน
2517โรงเรียนบ้านกาลอ
2518โรงเรียนบ้านกาลิซา
2519โรงเรียนบ้านกาลูปัง
2520โรงเรียนบ้านกาวะ
2521โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
2522โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
2523โรงเรียนบ้านกาฮง
2524โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง
2525โรงเรียนบ้านกาเนะ
2526โรงเรียนบ้านกาแย
2527โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ
2528โรงเรียนบ้านกาโสด
2529โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
2530โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ
2531โรงเรียนบ้านกือเม็ง
2532โรงเรียนบ้านกุงชัย
2533โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
2534โรงเรียนบ้านกุดกลอย
2535โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
2536โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญ
2537โรงเรียนบ้านกุดฉิม
2538โรงเรียนบ้านกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
2539โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
2540โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์
2541โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
2542โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
2543โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ
2544โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
2545โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
2546โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
2547โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
2548โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง
2549โรงเรียนบ้านกุดยาลวน
2550โรงเรียนบ้านกุดสิม
2551โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
2552โรงเรียนบ้านกุดเรือ
2553โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
2554โรงเรียนบ้านกุดเลา
2555โรงเรียนบ้านกุดเวียน
2556โรงเรียนบ้านกุดแข้
2557โรงเรียนบ้านกุดแห่
2558โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
2559โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
2560โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
2561โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
2562โรงเรียนบ้านกุดไผ่
2563โรงเรียนบ้านกุตาไก้
2564โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด
2565โรงเรียนบ้านกุมแป
2566โรงเรียนบ้านกุยแหย่
2567โรงเรียนบ้านกุรุคุ
2568โรงเรียนบ้านกุศกร
2569โรงเรียนบ้านกูบู
2570โรงเรียนบ้านกูยิ
2571โรงเรียนบ้านกูวา
2572โรงเรียนบ้านกูวา
2573โรงเรียนบ้านกูวิง
2574โรงเรียนบ้านกูแบอีแก
2575โรงเรียนบ้านกู่
2576โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์
2577โรงเรียนบ้านกู้กู
2578โรงเรียนบ้านก่าน
2579โรงเรียนบ้านก้อ
2580โรงเรียนบ้านก้างปลา
2581โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
2582โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร
2583โรงเรียนบ้านขนวน
2584โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
2585โรงเรียนบ้านขนาดมอญ
2586โรงเรียนบ้านขนุน
2587โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
2588โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
2589โรงเรียนบ้านขลอด
2590โรงเรียนบ้านขลุงไผ่
2591โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
2592โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง
2593โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่
2594โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
2595โรงเรียนบ้านขอนคลาน
2596โรงเรียนบ้านขอนซุง
2597โรงเรียนบ้านขอนยูง
2598โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่
2599โรงเรียนบ้านขอนหาด
2600โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
2601โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
2602โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
2603โรงเรียนบ้านขามทับขอน
2604โรงเรียนบ้านขามน้อย
2605โรงเรียนบ้านขามป้อม(ชุมแพ)
2606โรงเรียนบ้านขามป้อม(บ้านไผ่)
2607โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น
2608โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม
2609โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม
2610โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร
2611โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่
2612โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
2613โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
2614โรงเรียนบ้านขามเรียน
2615โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง
2616โรงเรียนบ้านขามใหญ่
2617โรงเรียนบ้านขี้นาค
2618โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
2619โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
2620โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
2621โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล
2622โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
2623โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
2624โรงเรียนบ้านขุนหาญ
2625โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.)
2626โรงเรียนบ้านขุมเงิน
2627โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
2628โรงเรียนบ้านข่อย
2629โรงเรียนบ้านข่า
2630โรงเรียนบ้านข่า
2631โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม
2632โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
2633โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน
2634โรงเรียนบ้านข้าวสาร(บ้านผือ)
2635โรงเรียนบ้านข้าวสาร(เมืองอุดรธานี)
2636โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง
2637โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา
2638โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
2639โรงเรียนบ้านคลอง
2640โรงเรียนบ้านคลอง 14
2641โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
2642โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
2643โรงเรียนบ้านคลอง 31
2644โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
2645โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
2646โรงเรียนบ้านคลองขนุน
2647โรงเรียนบ้านคลองขุด
2648โรงเรียนบ้านคลองขุด
2649โรงเรียนบ้านคลองข่อย
2650โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
2651โรงเรียนบ้านคลองจัน
2652โรงเรียนบ้านคลองจาก
2653โรงเรียนบ้านคลองชะนี
2654โรงเรียนบ้านคลองช้าง
2655โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
2656โรงเรียนบ้านคลองดิน
2657โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2
2658โรงเรียนบ้านคลองตัน
2659โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
2660โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน
2661โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
2662โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
2663โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)
2664โรงเรียนบ้านคลองประทุน
2665โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้
2666โรงเรียนบ้านคลองผักขม
2667โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร
2668โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
2669โรงเรียนบ้านคลองมวน
2670โรงเรียนบ้านคลองมะขาม
2671โรงเรียนบ้านคลองยวน
2672โรงเรียนบ้านคลองยาง
2673โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย
2674โรงเรียนบ้านคลองรอก
2675โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
2676โรงเรียนบ้านคลองลาว
2677โรงเรียนบ้านคลองลุ
2678โรงเรียนบ้านคลองวาฬ
2679โรงเรียนบ้านคลองสงค์
2680โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
2681โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
2682โรงเรียนบ้านคลองสระ
2683โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
2684โรงเรียนบ้านคลองสูบ
2685โรงเรียนบ้านคลองหมาก
2686โรงเรียนบ้านคลองหลวง
2687โรงเรียนบ้านคลองหลวง
2688โรงเรียนบ้านคลองหวะ
2689โรงเรียนบ้านคลองหวาย
2690โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
2691โรงเรียนบ้านคลองหาด
2692โรงเรียนบ้านคลองหิน
2693โรงเรียนบ้านคลองอุดม
2694โรงเรียนบ้านคลองเกตุ
2695โรงเรียนบ้านคลองเคียน
2696โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
2697โรงเรียนบ้านคลองเตย
2698โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
2699โรงเรียนบ้านคลองเหนก
2700โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา
2701โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)
2702โรงเรียนบ้านคลองแห้ง
2703โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา
2704โรงเรียนบ้านคลองโยง
2705โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
2706โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
2707โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
2708โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
2709โรงเรียนบ้านคลองใหม่
2710โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
2711โรงเรียนบ้านคลองไคร
2712โรงเรียนบ้านคลองไทร
2713โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226
2714โรงเรียนบ้านควน
2715โรงเรียนบ้านควนขนุน
2716โรงเรียนบ้านควนคูหา
2717โรงเรียนบ้านควนจง
2718โรงเรียนบ้านควนดิน
2719โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2720โรงเรียนบ้านควนตัง
2721โรงเรียนบ้านควนต่อ
2722โรงเรียนบ้านควนนิมิต
2723โรงเรียนบ้านควนนิยม
2724โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์
2725โรงเรียนบ้านควนปิง
2726โรงเรียนบ้านควนพญา
2727โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์
2728โรงเรียนบ้านควนพรุพี
2729โรงเรียนบ้านควนม่วง
2730โรงเรียนบ้านควนยวน
2731โรงเรียนบ้านควนรุย
2732โรงเรียนบ้านควนลังงา
2733โรงเรียนบ้านควนสตอ
2734โรงเรียนบ้านควนสวรรค์
2735โรงเรียนบ้านควนสามัคคี
2736โรงเรียนบ้านควนเก
2737โรงเรียนบ้านควนเงิน
2738โรงเรียนบ้านควนเนียง
2739โรงเรียนบ้านควนแปลงงู
2740โรงเรียนบ้านควนแหวง
2741โรงเรียนบ้านควนโส
2742โรงเรียนบ้านควนใหม่
2743โรงเรียนบ้านคอกช้าง
2744โรงเรียนบ้านคอกม้า
2745โรงเรียนบ้านคอนกาม
2746โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
2747โรงเรียนบ้านคอนสาย
2748โรงเรียนบ้านคอนสาร
2749โรงเรียนบ้านคอลอกาเว
2750โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง
2751โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
2752โรงเรียนบ้านคอโค
2753โรงเรียนบ้านคันธง
2754โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์
2755โรงเรียนบ้านคันธุลี
2756โรงเรียนบ้านคั่นกระได
2757โรงเรียนบ้านคาบ
2758โรงเรียนบ้านคาวิทยา
2759โรงเรียนบ้านคาโต
2760โรงเรียนบ้านคำกลาง
2761โรงเรียนบ้านคำกลาง
2762โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง
2763โรงเรียนบ้านคำก้อม
2764โรงเรียนบ้านคำขวาง
2765โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
2766โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง
2767โรงเรียนบ้านคำตากล้า
2768โรงเรียนบ้านคำนกกก
2769โรงเรียนบ้านคำนาดี
2770โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง
2771โรงเรียนบ้านคำบง
2772โรงเรียนบ้านคำบอน
2773โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย
2774โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน
2775โรงเรียนบ้านคำผง
2776โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)
2777โรงเรียนบ้านคำม่วง
2778โรงเรียนบ้านคำสมิง
2779โรงเรียนบ้านคำสร้อย
2780โรงเรียนบ้านคำสว่าง
2781โรงเรียนบ้านคำสะอาด
2782โรงเรียนบ้านคำเดือย
2783โรงเรียนบ้านคำเตย
2784โรงเรียนบ้านคำเตย
2785โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
2786โรงเรียนบ้านคำเม็ก
2787โรงเรียนบ้านคำเลาะ
2788โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ
2789โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี
2790โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
2791โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
2792โรงเรียนบ้านคำโพนสูง
2793โรงเรียนบ้านคำไผ่
2794โรงเรียนบ้านคีรีรอบ
2795โรงเรียนบ้านคุยนางขาว
2796โรงเรียนบ้านคุระ
2797โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)
2798โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
2799โรงเรียนบ้านคู
2800โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
2801โรงเรียนบ้านคูบ
2802โรงเรียนบ้านคูระ
2803โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์
2804โรงเรียนบ้านคูหา
2805โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
2806โรงเรียนบ้านค่า
2807โรงเรียนบ้านค่าย
2808โรงเรียนบ้านค่าย
2809โรงเรียนบ้านค่าย
2810โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
2811โรงเรียนบ้านค้อ
2812โรงเรียนบ้านค้อ
2813โรงเรียนบ้านค้อ
2814โรงเรียนบ้านค้อ
2815โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย
2816โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
2817โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
2818โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
2819โรงเรียนบ้านค้างพลู
2820โรงเรียนบ้านคําไฮ
2821โรงเรียนบ้านงิ้ว
2822โรงเรียนบ้านงิ้ว
2823โรงเรียนบ้านงิ้วงาม
2824โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
2825โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย
2826โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
2827โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
2828โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน (ติณภาคพิทยา)
2829โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
2830โรงเรียนบ้านจอง
2831โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
2832โรงเรียนบ้านจอมพระ
2833โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
2834โรงเรียนบ้านจอหอ
2835โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ
2836โรงเรียนบ้านจะมาแกะ
2837โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
2838โรงเรียนบ้านจะเฆ่
2839โรงเรียนบ้านจะแนะ
2840โรงเรียนบ้านจัน
2841โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ
2842โรงเรียนบ้านจันทิมา
2843โรงเรียนบ้านจันทึง
2844โรงเรียนบ้านจันทเขลม
2845โรงเรียนบ้านจันรม
2846โรงเรียนบ้านจันลม
2847โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์
2848โรงเรียนบ้านจาน
2849โรงเรียนบ้านจานทองกวาวพิทยา
2850โรงเรียนบ้านจานลาน
2851โรงเรียนบ้านจานเตย
2852โรงเรียนบ้านจานเลียว
2853โรงเรียนบ้านจารพัต
2854โรงเรียนบ้านจารย์
2855โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
2856โรงเรียนบ้านจำบอน
2857โรงเรียนบ้านจำปา
2858โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน
2859โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
2860โรงเรียนบ้านจำไก่
2861โรงเรียนบ้านจิก
2862โรงเรียนบ้านจิก
2863โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
2864โรงเรียนบ้านจีกแดก
2865โรงเรียนบ้านจือนือแร
2866โรงเรียนบ้านจือแร
2867โรงเรียนบ้านจือโระ
2868โรงเรียนบ้านจุน
2869โรงเรียนบ้านจุโป
2870โรงเรียนบ้านจ้อง
2871โรงเรียนบ้านฉนวน
2872โรงเรียนบ้านฉลอง
2873โรงเรียนบ้านฉลีก
2874โรงเรียนบ้านฉลุง
2875โรงเรียนบ้านฉันเพล
2876โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
2877โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
2878โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร
2879โรงเรียนบ้านชมภู
2880โรงเรียนบ้านชมภูพาน
2881โรงเรียนบ้านชอนไพร
2882โรงเรียนบ้านชะอวด
2883โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
2884โรงเรียนบ้านชะโนด 2
2885โรงเรียนบ้านชะโนต
2886โรงเรียนบ้านชะไว
2887โรงเรียนบ้านชัฏฝาง
2888โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
2889โรงเรียนบ้านชัยภูมิ
2890โรงเรียนบ้านชากนอก
2891โรงเรียนบ้านชากพุดซา
2892โรงเรียนบ้านชากยายจีน
2893โรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า
2894โรงเรียนบ้านชาด
2895โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ
2896โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
2897โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
2898โรงเรียนบ้านชาติตระการ
2899โรงเรียนบ้านชายเคือง
2900โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
2901โรงเรียนบ้านชำเบง
2902โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
2903โรงเรียนบ้านชำแระกลาง
2904โรงเรียนบ้านชีวิทยา
2905โรงเรียนบ้านชีโหล่น
2906โรงเรียนบ้านชุมทอง
2907โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า
2908โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
2909โรงเรียนบ้านชุมม่วง
2910โรงเรียนบ้านชุมแพ
2911โรงเรียนบ้านชุมแสง
2912โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
2913โรงเรียนบ้านช่อง
2914โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
2915โรงเรียนบ้านช่องช้าง
2916โรงเรียนบ้านช่องด่าน
2917โรงเรียนบ้านช่องม้าเหลียว
2918โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
2919โรงเรียนบ้านช่องแมว
2920โรงเรียนบ้านช่องแมว
2921โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
2922โรงเรียนบ้านช่อผกา
2923โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2924โรงเรียนบ้านชําสอง
2925โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
2926โรงเรียนบ้านซับตารี
2927โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว
2928โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
2929โรงเรียนบ้านซับบอน
2930โรงเรียนบ้านซับบอน
2931โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
2932โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
2933โรงเรียนบ้านซับใหม่
2934โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
2935โรงเรียนบ้านซารายอ
2936โรงเรียนบ้านซำงู
2937โรงเรียนบ้านซำมูลนาก
2938โรงเรียนบ้านซำยาง
2939โรงเรียนบ้านซำรัง
2940โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อยกวยน้อย
2941โรงเรียนบ้านซำหวาย
2942โรงเรียนบ้านซำโพธิ์
2943โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
2944โรงเรียนบ้านซ่อง
2945โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง)
2946โรงเรียนบ้านซ่าน
2947โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม
2948โรงเรียนบ้านณรงค์
2949โรงเรียนบ้านดง
2950โรงเรียนบ้านดง
2951โรงเรียนบ้านดง
2952โรงเรียนบ้านดง
2953โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม
2954โรงเรียนบ้านดงกลาง
2955โรงเรียนบ้านดงกลาง
2956โรงเรียนบ้านดงกลาง
2957โรงเรียนบ้านดงขวาง
2958โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว
2959โรงเรียนบ้านดงดินแดง
2960โรงเรียนบ้านดงติ้ว
2961โรงเรียนบ้านดงต้อง
2962โรงเรียนบ้านดงน้อย
2963โรงเรียนบ้านดงน้อย
2964โรงเรียนบ้านดงน้อย
2965โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
2966โรงเรียนบ้านดงบัง
2967โรงเรียนบ้านดงบัง
2968โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
2969โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)
2970โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา)
2971โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
2972โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน
2973โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์
2974โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล
2975โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
2976โรงเรียนบ้านดงพลอง
2977โรงเรียนบ้านดงมอน
2978โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ
2979โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
2980โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
2981โรงเรียนบ้านดงมัน
2982โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์
2983โรงเรียนบ้านดงยายเภา
2984โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
2985โรงเรียนบ้านดงสง่า
2986โรงเรียนบ้านดงสวรรค์วิทยา
2987โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ
2988โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
2989โรงเรียนบ้านดงหลบ
2990โรงเรียนบ้านดงหลวง
2991โรงเรียนบ้านดงหลวง
2992โรงเรียนบ้านดงหวาย
2993โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
2994โรงเรียนบ้านดงอินตา
2995โรงเรียนบ้านดงอุดม
2996โรงเรียนบ้านดงเจริญ
2997โรงเรียนบ้านดงเดือย
2998โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)
2999โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก
3000โรงเรียนบ้านดงเย็น
3001โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง
3002โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองพิทยาคม
3003โรงเรียนบ้านดงแดง
3004โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
3005โรงเรียนบ้านดงใหญ่
3006โรงเรียนบ้านดงใหญ่
3007โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา
3008โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
3009โรงเรียนบ้านดอน
3010โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
3011โรงเรียนบ้านดอนกร่าง
3012โรงเรียนบ้านดอนกลอย
3013โรงเรียนบ้านดอนกลาง
3014โรงเรียนบ้านดอนกลาง
3015โรงเรียนบ้านดอนกลาง
3016โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
3017โรงเรียนบ้านดอนก่อ
3018โรงเรียนบ้านดอนขวาง
3019โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย
3020โรงเรียนบ้านดอนข่อย
3021โรงเรียนบ้านดอนข่า
3022โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
3023โรงเรียนบ้านดอนจันทร์
3024โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)
3025โรงเรียนบ้านดอนชัย
3026โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด
3027โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
3028โรงเรียนบ้านดอนตะลี
3029โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา)
3030โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
3031โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
3032โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
3033โรงเรียนบ้านดอนบม
3034โรงเรียนบ้านดอนประดู่
3035โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง
3036โรงเรียนบ้านดอนปิน
3037โรงเรียนบ้านดอนผวา
3038โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)
3039โรงเรียนบ้านดอนมูล
3040โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)
3041โรงเรียนบ้านดอนยาว
3042โรงเรียนบ้านดอนยาว
3043โรงเรียนบ้านดอนยาว
3044โรงเรียนบ้านดอนรัก
3045โรงเรียนบ้านดอนรัก
3046โรงเรียนบ้านดอนสง่า
3047โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
3048โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
3049โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง
3050โรงเรียนบ้านดอนฮี
3051โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด
3052โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน
3053โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ
3054โรงเรียนบ้านดอนเตย
3055โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
3056โรงเรียนบ้านดอนเสียด
3057โรงเรียนบ้านดอนแค
3058โรงเรียนบ้านดอนแซะ
3059โรงเรียนบ้านดอนแดง
3060โรงเรียนบ้านดอนแร้ง
3061โรงเรียนบ้านดอนโทน
3062โรงเรียนบ้านดอนโพ
3063โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
3064โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี
3065โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
3066โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
3067โรงเรียนบ้านดอนไผ่
3068โรงเรียนบ้านดอนไผ่
3069โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
3070โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
3071โรงเรียนบ้านดาน
3072โรงเรียนบ้านดาหลำ
3073โรงเรียนบ้านดินจี่
3074โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
3075โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน
3076โรงเรียนบ้านดินแดง
3077โรงเรียนบ้านดินโส
3078โรงเรียนบ้านดีลีง
3079โรงเรียนบ้านดือแยหะยี
3080โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
3081โรงเรียนบ้านดุซงยอ
3082โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
3083โรงเรียนบ้านดุ่ทุ่งคำบอน
3084โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
3085โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
3086โรงเรียนบ้านดู่
3087โรงเรียนบ้านดู่
3088โรงเรียนบ้านดู่
3089โรงเรียนบ้านดู่
3090โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
3091โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)
3092โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่
3093โรงเรียนบ้านดู่พงษ์
3094โรงเรียนบ้านดู่อาราง
3095โรงเรียนบ้านดู่โศก
3096โรงเรียนบ้านด่าน
3097โรงเรียนบ้านด่าน
3098โรงเรียนบ้านด่าน
3099โรงเรียนบ้านด่าน
3100โรงเรียนบ้านด่าน
3101โรงเรียนบ้านด่าน
3102โรงเรียนบ้านด่าน
3103โรงเรียนบ้านด่าน
3104โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
3105โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
3106โรงเรียนบ้านด่านช้าง
3107โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
3108โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
3109โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
3110โรงเรียนบ้านด่านโลด
3111โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
3112โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
3113โรงเรียนบ้านตบหู
3114โรงเรียนบ้านตรมไพร
3115โรงเรียนบ้านตรวจ
3116โรงเรียนบ้านตรอกนอง
3117โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา
3118โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
3119โรงเรียนบ้านตรัง
3120โรงเรียนบ้านตรางสวาย
3121โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
3122โรงเรียนบ้านตลาด
3123โรงเรียนบ้านตลาดควาย
3124โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
3125โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
3126โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์
3127โรงเรียนบ้านตลาดไทร
3128โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
3129โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
3130โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
3131โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง
3132โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง
3133โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
3134โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
3135โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
3136โรงเรียนบ้านตอรัง
3137โรงเรียนบ้านตะกรุด
3138โรงเรียนบ้านตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
3139โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า
3140โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
3141โรงเรียนบ้านตะคร้อ
3142โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)
3143โรงเรียนบ้านตะติงไถง
3144โรงเรียนบ้านตะบอง (เจริญราษฎร์อุทิศ)
3145โรงเรียนบ้านตะบัล
3146โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
3147โรงเรียนบ้านตะบิ้ง
3148โรงเรียนบ้านตะลุมพุก
3149โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
3150โรงเรียนบ้านตะเคียน
3151โรงเรียนบ้านตะเคียน(กาบเชิง)
3152โรงเรียนบ้านตะเคียน(สำโรงทาบ)
3153โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก
3154โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
3155โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
3156โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา
3157โรงเรียนบ้านตะเบาะ
3158โรงเรียนบ้านตะเสะ
3159โรงเรียนบ้านตะแกรง
3160โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
3161โรงเรียนบ้านตะโก
3162โรงเรียนบ้านตะโก
3163โรงเรียนบ้านตะโก
3164โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
3165โรงเรียนบ้านตะโกโคก
3166โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
3167โรงเรียนบ้านตะโละ
3168โรงเรียนบ้านตะโละ
3169โรงเรียนบ้านตะโละ
3170โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน
3171โรงเรียนบ้านตะโละใส
3172โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
3173โรงเรียนบ้านตะโล๊ะซูแม
3174โรงเรียนบ้านตะโล๊ะหะลอ
3175โรงเรียนบ้านตัง
3176โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง
3177โรงเรียนบ้านตันหยง
3178โรงเรียนบ้านตันหยง
3179โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ
3180โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ
3181โรงเรียนบ้านตันหยงโป
3182โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
3183โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
3184โรงเรียนบ้านตากวน
3185โรงเรียนบ้านตากอง
3186โรงเรียนบ้านตากิ่ม
3187โรงเรียนบ้านตากูก
3188โรงเรียนบ้านตากแดด
3189โรงเรียนบ้านตาขุน
3190โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
3191โรงเรียนบ้านตาคง
3192โรงเรียนบ้านตาจั่น
3193โรงเรียนบ้านตาชี
3194โรงเรียนบ้านตาด
3195โรงเรียนบ้านตาด
3196โรงเรียนบ้านตาดกลอย
3197โรงเรียนบ้านตาดทอง
3198โรงเรียนบ้านตาทอง
3199โรงเรียนบ้านตานี
3200โรงเรียนบ้านตาบา
3201โรงเรียนบ้านตามูล
3202โรงเรียนบ้านตาราม
3203โรงเรียนบ้านตาล
3204โรงเรียนบ้านตาลดำ
3205โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ
3206โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
3207โรงเรียนบ้านตาลเลียน
3208โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
3209โรงเรียนบ้านตาสา
3210โรงเรียนบ้านตาสุด
3211โรงเรียนบ้านตาอุด
3212โรงเรียนบ้านตาฮะ
3213โรงเรียนบ้านตาเน๊าะปูเต๊ะ
3214โรงเรียนบ้านตาเบา
3215โรงเรียนบ้านตาเมียง
3216โรงเรียนบ้านตาเรือง
3217โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
3218โรงเรียนบ้านตาแก
3219โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
3220โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว
3221โรงเรียนบ้านตาโกน
3222โรงเรียนบ้านตาโม
3223โรงเรียนบ้านตาโมม
3224โรงเรียนบ้านตำหรุ (วังประชาสงเคราะห์)
3225โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก
3226โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
3227โรงเรียนบ้านติ้ว
3228โรงเรียนบ้านตีบใต้
3229โรงเรียนบ้านตึก
3230โรงเรียนบ้านตึกชุม
3231โรงเรียนบ้านตือมายู
3232โรงเรียนบ้านตือเบาะ
3233โรงเรียนบ้านตุงลอย
3234โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
3235โรงเรียนบ้านตุ๊กแก
3236โรงเรียนบ้านตูบช้าง
3237โรงเรียนบ้านตูม
3238โรงเรียนบ้านตูม
3239โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
3240โรงเรียนบ้านต่างตา
3241โรงเรียนบ้านต้นปรง
3242โรงเรียนบ้านต้นประดู่
3243โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91
3244โรงเรียนบ้านต้นยวน
3245โรงเรียนบ้านต้นรุง
3246โรงเรียนบ้านต้นส้าน
3247โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)
3248โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา
3249โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ
3250โรงเรียนบ้านต้อน
3251โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
3252โรงเรียนบ้านต๋อม
3253โรงเรียนบ้านถนน
3254โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
3255โรงเรียนบ้านถนนชัย
3256โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
3257โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
3258โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์
3259โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
3260โรงเรียนบ้านถาวร
3261โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
3262โรงเรียนบ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี)
3263โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน
3264โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด.
3265โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
3266โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
3267โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า
3268โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
3269โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์
3270โรงเรียนบ้านทรงธรรม
3271โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
3272โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
3273โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
3274โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
3275โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
3276โรงเรียนบ้านทรายขาว
3277โรงเรียนบ้านทรายพูล
3278โรงเรียนบ้านทรายมูล
3279โรงเรียนบ้านทรายมูล
3280โรงเรียนบ้านทรายมูล (นารถเกษมสงเคราะห์)
3281โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
3282โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)
3283โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
3284โรงเรียนบ้านทรายแดง
3285โรงเรียนบ้านทวดทอง
3286โรงเรียนบ้านทวารไพร
3287โรงเรียนบ้านทองมงคล
3288โรงเรียนบ้านทองสาย
3289โรงเรียนบ้านทอน
3290โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
3291โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
3292โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)
3293โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง
3294โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ
3295โรงเรียนบ้านทับช้าง
3296โรงเรียนบ้านทับช้าง
3297โรงเรียนบ้านทับร้าง
3298โรงเรียนบ้านทับโกบ
3299โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา
3300โรงเรียนบ้านทับใต้
3301โรงเรียนบ้านทับใหม่
3302โรงเรียนบ้านทัพกระบือ
3303โรงเรียนบ้านทัพทัน
3304โรงเรียนบ้านทัพพระยา
3305โรงเรียนบ้านทัพหลวง
3306โรงเรียนบ้านทัพหลวง
3307โรงเรียนบ้านทาป่าสัก
3308โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา
3309โรงเรียนบ้านทำเนียบ
3310โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด
3311โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
3312โรงเรียนบ้านทุ่งกระโตน
3313โรงเรียนบ้านทุ่งกราด
3314โรงเรียนบ้านทุ่งกลม
3315โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
3316โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
3317โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง
3318โรงเรียนบ้านทุ่งคา
3319โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา)
3320โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย
3321โรงเรียนบ้านทุ่งงาย
3322โรงเรียนบ้านทุ่งชน
3323โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ
3324โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม
3325โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก
3326โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
3327โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี
3328โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ
3329โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
3330โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
3331โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
3332โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน
3333โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
3334โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
3335โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
3336โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว
3337โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ
3338โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด
3339โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
3340โรงเรียนบ้านทุ่งมน
3341โรงเรียนบ้านทุ่งมน
3342โรงเรียนบ้านทุ่งมน
3343โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย
3344โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
3345โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า
3346โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง
3347โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
3348โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
3349โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
3350โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
3351โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
3352โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
3353โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
3354โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง
3355โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา
3356โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย
3357โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
3358โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก
3359โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
3360โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
3361โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ
3362โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า
3363โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด
3364โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด
3365โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
3366โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
3367โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
3368โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด
3369โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน
3370โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
3371โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)
3372โรงเรียนบ้านทุ่งแจง
3373โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง
3374โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
3375โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
3376โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
3377โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
3378โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
3379โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
3380โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
3381โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
3382โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)
3383โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง
3384โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
3385โรงเรียนบ้านท่ากลอย
3386โรงเรียนบ้านท่ากะบาก
3387โรงเรียนบ้านท่าก่อ
3388โรงเรียนบ้านท่าขนอน
3389โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง
3390โรงเรียนบ้านท่าขึ้น
3391โรงเรียนบ้านท่าข้าม
3392โรงเรียนบ้านท่าข้าม
3393โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10
3394โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
3395โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี)
3396โรงเรียนบ้านท่าฉาง
3397โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
3398โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)
3399โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
3400โรงเรียนบ้านท่าดินดำ
3401โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
3402โรงเรียนบ้านท่าตอน
3403โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์
3404โรงเรียนบ้านท่าตูม
3405โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง
3406โรงเรียนบ้านท่าทองดำ
3407โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา
3408โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย
3409โรงเรียนบ้านท่านางแนว
3410โรงเรียนบ้านท่านุ่น
3411โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
3412โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
3413โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
3414โรงเรียนบ้านท่าประดู่
3415โรงเรียนบ้านท่าฝาง
3416โรงเรียนบ้านท่าพล
3417โรงเรียนบ้านท่าพุทรา
3418โรงเรียนบ้านท่ามงคล
3419โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด
3420โรงเรียนบ้านท่ามะกา
3421โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
3422โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
3423โรงเรียนบ้านท่ามะปริง
3424โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง
3425โรงเรียนบ้านท่ามะแกง
3426โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง
3427โรงเรียนบ้านท่าม่วง
3428โรงเรียนบ้านท่าม่วง
3429โรงเรียนบ้านท่าม่วง
3430โรงเรียนบ้านท่าม่วง
3431โรงเรียนบ้านท่ายม
3432โรงเรียนบ้านท่ายาง
3433โรงเรียนบ้านท่าลาด
3434โรงเรียนบ้านท่าลาด
3435โรงเรียนบ้านท่าลาด
3436โรงเรียนบ้านท่าลาด (ดอนมดแดง)
3437โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
3438โรงเรียนบ้านท่าลี่
3439โรงเรียนบ้านท่าลี่
3440โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
3441โรงเรียนบ้านท่าวังผา
3442โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น
3443โรงเรียนบ้านท่าศิลา
3444โรงเรียนบ้านท่าสนุก
3445โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
3446โรงเรียนบ้านท่าสองคอน
3447โรงเรียนบ้านท่าสะอาด
3448โรงเรียนบ้านท่าสะแก
3449โรงเรียนบ้านท่าสัก
3450โรงเรียนบ้านท่าสาป
3451โรงเรียนบ้านท่าสีไค
3452โรงเรียนบ้านท่าส้ม
3453โรงเรียนบ้านท่าหลวง
3454โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
3455โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย
3456โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)
3457โรงเรียนบ้านท่าอาจ
3458โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
3459โรงเรียนบ้านท่าอ่าง
3460โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
3461โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
3462โรงเรียนบ้านท่าเกษม
3463โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกิื้ออุปถัมภ์)
3464โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล
3465โรงเรียนบ้านท่าเรือ
3466โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)
3467โรงเรียนบ้านท่าเลียบ
3468โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี
3469โรงเรียนบ้านท่าเวียง
3470โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
3471โรงเรียนบ้านท่าเสียว
3472โรงเรียนบ้านท่าเสียว
3473โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม
3474โรงเรียนบ้านท่าแซะ
3475โรงเรียนบ้านท่าแดง
3476โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)
3477โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
3478โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
3479โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
3480โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
3481โรงเรียนบ้านท่าโสม
3482โรงเรียนบ้านท่าไทร
3483โรงเรียนบ้านท่าไม้
3484โรงเรียนบ้านท่าไม้
3485โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
3486โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ
3487โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
3488โรงเรียนบ้านทุ่งคา
3489โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
3490โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง
3491โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน
3492โรงเรียนบ้านธวัชบุรี
3493โรงเรียนบ้านธาตุ
3494โรงเรียนบ้านธาตุ
3495โรงเรียนบ้านธาตุ ธาตุศึกษาวิทยา
3496โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
3497โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
3498โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม
3499โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา
3500โรงเรียนบ้านธารทองแดง
3501โรงเรียนบ้านธารทิพย์
3502โรงเรียนบ้านธารนพเก้า
3503โรงเรียนบ้านธารปราสาท
3504โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
3505โรงเรียนบ้านนกงาง
3506โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
3507โรงเรียนบ้านนอก
3508โรงเรียนบ้านนา
3509โรงเรียนบ้านนา
3510โรงเรียนบ้านนา
3511โรงเรียนบ้านนา
3512โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)
3513โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
3514โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา)
3515โรงเรียนบ้านนากระตึบ
3516โรงเรียนบ้านนากระแซง
3517โรงเรียนบ้านนากลาง
3518โรงเรียนบ้านนากลาง
3519โรงเรียนบ้านนากั้ง
3520โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ
3521โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
3522โรงเรียนบ้านนาขนวน
3523โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
3524โรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง)
3525โรงเรียนบ้านนาขาม(ศรีชมภู)
3526โรงเรียนบ้านนาข่อย
3527โรงเรียนบ้านนาคอกควาย
3528โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
3529โรงเรียนบ้านนาคาย
3530โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม)
3531โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร
3532โรงเรียนบ้านนาคำหลวง
3533โรงเรียนบ้านนาคู
3534โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว
3535โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา
3536โรงเรียนบ้านนาค้อ
3537โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง
3538โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ
3539โรงเรียนบ้านนาค้อใต้
3540โรงเรียนบ้านนางหลง
3541โรงเรียนบ้านนางัว
3542โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา
3543โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)
3544โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131
3545โรงเรียนบ้านนางแก้ว
3546โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ
3547โรงเรียนบ้านนาจาน
3548โรงเรียนบ้านนาจาน
3549โรงเรียนบ้านนาจาน(นาเยีย)
3550โรงเรียนบ้านนาจาน(พิบูลมังสาหาร)
3551โรงเรียนบ้านนาจานนาเจริญ
3552โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์
3553โรงเรียนบ้านนาชม (นาชมพิทยาสิทธิ์)
3554โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
3555โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
3556โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
3557โรงเรียนบ้านนาซ่าว
3558โรงเรียนบ้านนาดง
3559โรงเรียนบ้านนาดอกคำ
3560โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ
3561โรงเรียนบ้านนาดินดำ
3562โรงเรียนบ้านนาดี
3563โรงเรียนบ้านนาดี
3564โรงเรียนบ้านนาดี
3565โรงเรียนบ้านนาดี
3566โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
3567โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ
3568โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง
3569โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง
3570โรงเรียนบ้านนาด่าน
3571โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
3572โรงเรียนบ้านนาตะกุด
3573โรงเรียนบ้านนาตะแบง1
3574โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
3575โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง
3576โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า
3577โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
3578โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
3579โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
3580โรงเรียนบ้านนาตำเสา
3581โรงเรียนบ้านนาทม
3582โรงเรียนบ้านนาทม
3583โรงเรียนบ้านนาทม
3584โรงเรียนบ้านนาทราย
3585โรงเรียนบ้านนาทวี
3586โรงเรียนบ้านนาทะเล
3587โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
3588โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
3589โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร
3590โรงเรียนบ้านนาน้อย
3591โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม
3592โรงเรียนบ้านนาบอน
3593โรงเรียนบ้านนาบัว
3594โรงเรียนบ้านนาบัว
3595โรงเรียนบ้านนาบัว
3596โรงเรียนบ้านนาบัว
3597โรงเรียนบ้านนาปง
3598โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
3599โรงเรียนบ้านนาประดู่
3600โรงเรียนบ้านนาปรัง
3601โรงเรียนบ้านนาฝาย
3602โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
3603โรงเรียนบ้านนาพิน
3604โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา
3605โรงเรียนบ้านนาพู่
3606โรงเรียนบ้านนามะเฟือง
3607โรงเรียนบ้านนามั่ง
3608โรงเรียนบ้านนามึน
3609โรงเรียนบ้านนามูล
3610โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น
3611โรงเรียนบ้านนายม
3612โรงเรียนบ้านนายม
3613โรงเรียนบ้านนายม
3614โรงเรียนบ้านนายาง
3615โรงเรียนบ้านนายาง
3616โรงเรียนบ้านนายาง
3617โรงเรียนบ้านนายาว
3618โรงเรียนบ้านนายูง
3619โรงเรียนบ้านนายูง(นายูง)
3620โรงเรียนบ้านนายูง(ศรีธาตุ)
3621โรงเรียนบ้านนาราบ
3622โรงเรียนบ้านนารายณ์
3623โรงเรียนบ้านนารี
3624โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
3625โรงเรียนบ้านนาล้อม
3626โรงเรียนบ้านนาวงศ์
3627โรงเรียนบ้านนาวัว
3628โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
3629โรงเรียนบ้านนาศรีนวล
3630โรงเรียนบ้านนาศรีสุข
3631โรงเรียนบ้านนาสนาดก์
3632โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
3633โรงเรียนบ้านนาสะแบง
3634โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
3635โรงเรียนบ้านนาสาร
3636โรงเรียนบ้านนาสิงห์
3637โรงเรียนบ้านนาสีดา
3638โรงเรียนบ้านนาสีนวล
3639โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
3640โรงเรียนบ้านนาส่วง
3641โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
3642โรงเรียนบ้านนาหนัง
3643โรงเรียนบ้านนาหนาด
3644โรงเรียนบ้านนาหวาย
3645โรงเรียนบ้านนาหว้า
3646โรงเรียนบ้านนาหว้า
3647โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
3648โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
3649โรงเรียนบ้านนาอิซาง
3650โรงเรียนบ้านนาอิน
3651โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
3652โรงเรียนบ้านนาอุดม
3653โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
3654โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ
3655โรงเรียนบ้านนาฮำ
3656โรงเรียนบ้านนาเกตุ
3657โรงเรียนบ้านนาเกลือ
3658โรงเรียนบ้านนาเกษมเจริญวิทยา
3659โรงเรียนบ้านนาเกา
3660โรงเรียนบ้านนาเกาะ
3661โรงเรียนบ้านนาเก็น
3662โรงเรียนบ้านนาเข
3663โรงเรียนบ้านนาเคียน
3664โรงเรียนบ้านนาเจริญ
3665โรงเรียนบ้านนาเจริญ(พิบูลมังสาหาร)
3666โรงเรียนบ้านนาเจริญ(เดชอุดม)
3667โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
3668โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
3669โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
3670โรงเรียนบ้านนาเต่า
3671โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
3672โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร
3673โรงเรียนบ้านนาเลา
3674โรงเรียนบ้านนาเลิง
3675โรงเรียนบ้านนาเลียง
3676โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง
3677โรงเรียนบ้านนาเส
3678โรงเรียนบ้านนาเสือหลาย
3679โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม
3680โรงเรียนบ้านนาแก
3681โรงเรียนบ้านนาแก
3682โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก
3683โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ
3684โรงเรียนบ้านนาแคน
3685โรงเรียนบ้านนาแซง
3686โรงเรียนบ้านนาแปน
3687โรงเรียนบ้านนาแพง
3688โรงเรียนบ้านนาโก
3689โรงเรียนบ้านนาโคก
3690โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่
3691โรงเรียนบ้านนาโตง
3692โรงเรียนบ้านนาโนน
3693โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
3694โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่
3695โรงเรียนบ้านนาโป่ง
3696โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
3697โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
3698โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
3699โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
3700โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา
3701โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน
3702โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน
3703โรงเรียนบ้านนาใหญ่
3704โรงเรียนบ้านนาไค้
3705โรงเรียนบ้านนาไพร
3706โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
3707โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา
3708โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
3709โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล
3710โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
3711โรงเรียนบ้านนิเวศน์
3712โรงเรียนบ้านนเรศ
3713โรงเรียนบ้านน้อย 'ปรึกอุทิศ'
3714โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
3715โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
3716โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)
3717โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)
3718โรงเรียนบ้านน้ำก้อ
3719โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
3720โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น
3721โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่
3722โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง
3723โรงเรียนบ้านน้ำคำ
3724โรงเรียนบ้านน้ำคำ
3725โรงเรียนบ้านน้ำจำ
3726โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย
3727โรงเรียนบ้านน้ำฉา
3728โรงเรียนบ้านน้ำชุน
3729โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ
3730โรงเรียนบ้านน้ำซึม
3731โรงเรียนบ้านน้ำดำ
3732โรงเรียนบ้านน้ำตก
3733โรงเรียนบ้านน้ำตก
3734โรงเรียนบ้านน้ำท่วม
3735โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
3736โรงเรียนบ้านน้ำปาด
3737โรงเรียนบ้านน้ำปู่
3738โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง
3739โรงเรียนบ้านน้ำพริก
3740โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
3741โรงเรียนบ้านน้ำพุ
3742โรงเรียนบ้านน้ำภู
3743โรงเรียนบ้านน้ำมิน
3744โรงเรียนบ้านน้ำยาว
3745โรงเรียนบ้านน้ำริน
3746โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรร)
3747โรงเรียนบ้านน้ำลัด
3748โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
3749โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
3750โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
3751โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
3752โรงเรียนบ้านน้ำฮู
3753โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
3754โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน
3755โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (มัธยม)
3756โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
3757โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
3758โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง
3759โรงเรียนบ้านน้ำเลียง
3760โรงเรียนบ้านน้ำแคม
3761โรงเรียนบ้านน้ำแพร่
3762โรงเรียนบ้านน้ำแรม
3763โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง
3764โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา
3765โรงเรียนบ้านน้ำใส
3766โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้
3767โรงเรียนบ้านบก
3768โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
3769โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ
3770โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า
3771โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง
3772โรงเรียนบ้านบงตัน
3773โรงเรียนบ้านบน
3774โรงเรียนบ้านบนควน
3775โรงเรียนบ้านบรบือ
3776โรงเรียนบ้านบวก
3777โรงเรียนบ้านบอน
3778โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
3779โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ
3780โรงเรียนบ้านบอม
3781โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
3782โรงเรียนบ้านบะหว้า
3783โรงเรียนบ้านบักจรัง
3784โรงเรียนบ้านบักดอก
3785โรงเรียนบ้านบักดอง
3786โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
3787โรงเรียนบ้านบันนังสตาอินทรฉัตรฯ
3788โรงเรียนบ้านบัว
3789โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา)
3790โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
3791โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
3792โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
3793โรงเรียนบ้านบัวชุม
3794โรงเรียนบ้านบัวถนน
3795โรงเรียนบ้านบัวระรมย์
3796โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
3797โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
3798โรงเรียนบ้านบัวเชด
3799โรงเรียนบ้านบัวโคก
3800โรงเรียนบ้านบาก
3801โรงเรียนบ้านบาก2
3802โรงเรียนบ้านบากง(ยะรัง)
3803โรงเรียนบ้านบากง(หนองจิก)
3804โรงเรียนบ้านบากัน
3805โรงเรียนบ้านบางกง
3806โรงเรียนบ้านบางกระบือ
3807โรงเรียนบ้านบางกระสั้น
3808โรงเรียนบ้านบางกรัก
3809โรงเรียนบ้านบางขุนทอง
3810โรงเรียนบ้านบางคราม
3811โรงเรียนบ้านบางคราม
3812โรงเรียนบ้านบางคู
3813โรงเรียนบ้านบางจาก
3814โรงเรียนบ้านบางฉาง
3815โรงเรียนบ้านบางตะเภา
3816โรงเรียนบ้านบางทอง
3817โรงเรียนบ้านบางนอน
3818โรงเรียนบ้านบางน้อย
3819โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด
3820โรงเรียนบ้านบางปรุ
3821โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
3822โรงเรียนบ้านบางปู
3823โรงเรียนบ้านบางพระ
3824โรงเรียนบ้านบางมวง
3825โรงเรียนบ้านบางมะนาว
3826โรงเรียนบ้านบางมะรวด
3827โรงเรียนบ้านบางม่วง
3828โรงเรียนบ้านบางราพา
3829โรงเรียนบ้านบางริ้น
3830โรงเรียนบ้านบางรูป
3831โรงเรียนบ้านบางละมุง
3832โรงเรียนบ้านบางลาง
3833โรงเรียนบ้านบางลาด
3834โรงเรียนบ้านบางวัน
3835โรงเรียนบ้านบางสองรา
3836โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
3837โรงเรียนบ้านบางสัก
3838โรงเรียนบ้านบางสำโรง
3839โรงเรียนบ้านบางหมาก
3840โรงเรียนบ้านบางหยี
3841โรงเรียนบ้านบางหลาม
3842โรงเรียนบ้านบางหอย
3843โรงเรียนบ้านบางหิน
3844โรงเรียนบ้านบางเจริญ
3845โรงเรียนบ้านบางเจริญ
3846โรงเรียนบ้านบางเทา
3847โรงเรียนบ้านบางเบน
3848โรงเรียนบ้านบางเป้า
3849โรงเรียนบ้านบางเลน
3850โรงเรียนบ้านบางเหียน
3851โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
3852โรงเรียนบ้านบางแฟบ
3853โรงเรียนบ้านบางใหญ่
3854โรงเรียนบ้านบางใหญ่
3855โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
3856โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
3857โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ
3858โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์)
3859โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66
3860โรงเรียนบ้านบานา
3861โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ
3862โรงเรียนบ้านบาละ
3863โรงเรียนบ้านบาละแต
3864โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง
3865โรงเรียนบ้านบาเงง
3866โรงเรียนบ้านบาเจาะ
3867โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน
3868โรงเรียนบ้านบาโงระนะ
3869โรงเรียนบ้านบาโด
3870โรงเรียนบ้านบาโหย
3871โรงเรียนบ้านบิง
3872โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์
3873โรงเรียนบ้านบึง
3874โรงเรียนบ้านบึง
3875โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร)
3876โรงเรียนบ้านบึงกระดาน
3877โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
3878โรงเรียนบ้านบึงขวาง
3879โรงเรียนบ้านบึงตะกู
3880โรงเรียนบ้านบึงตะโก
3881โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)
3882โรงเรียนบ้านบึงตาต้า
3883โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์'
3884โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์
3885โรงเรียนบ้านบึงนาจาน
3886โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
3887โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
3888โรงเรียนบ้านบึงพิไกร
3889โรงเรียนบ้านบึงมาลย์
3890โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
3891โรงเรียนบ้านบึงสามพัน
3892โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
3893โรงเรียนบ้านบึงสาร
3894โรงเรียนบ้านบึงสำราญ
3895โรงเรียนบ้านบึงหญ้า
3896โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
3897โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
3898โรงเรียนบ้านบึงหอม
3899โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์
3900โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า
3901โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น
3902โรงเรียนบ้านบือจะ
3903โรงเรียนบ้านบือเจาะ
3904โรงเรียนบ้านบือเระ
3905โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
3906โรงเรียนบ้านบุกระสัง
3907โรงเรียนบ้านบุกระโทก
3908โรงเรียนบ้านบุญช่วย
3909โรงเรียนบ้านบุดี
3910โรงเรียนบ้านบุตะโก
3911โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง
3912โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
3913โรงเรียนบ้านบุยาว
3914โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
3915โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
3916โรงเรียนบ้านบุสูง
3917โรงเรียนบ้านบุโบย
3918โรงเรียนบ้านบุไผ่
3919โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
3920โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง
3921โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
3922โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน
3923โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
3924โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
3925โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
3926โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร
3927โรงเรียนบ้านบูดน
3928โรงเรียนบ้านบูดี
3929โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ
3930โรงเรียนบ้านบ่อกรัง
3931โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง
3932โรงเรียนบ้านบ่อคู่
3933โรงเรียนบ้านบ่อทราย
3934โรงเรียนบ้านบ่อทอง
3935โรงเรียนบ้านบ่อทอง
3936โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ
3937โรงเรียนบ้านบ่อผุด
3938โรงเรียนบ้านบ่อพระ
3939โรงเรียนบ้านบ่อยาง
3940โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
3941โรงเรียนบ้านบ่อรัง
3942โรงเรียนบ้านบ่อวิน
3943โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
3944โรงเรียนบ้านบ่อหยวก
3945โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
3946โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
3947โรงเรียนบ้านบ่อหิน
3948โรงเรียนบ้านบ่อห้อ
3949โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
3950โรงเรียนบ้านบ่อเตย
3951โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
3952โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
3953โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
3954โรงเรียนบ้านบ่อแสน
3955โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์)
3956โรงเรียนบ้านบ่อไทย
3957โรงเรียนบ้านบ้าหวี
3958โรงเรียนบ้านปง
3959โรงเรียนบ้านปง
3960โรงเรียนบ้านปง
3961โรงเรียนบ้านปงตำ
3962โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
3963โรงเรียนบ้านปงสนุก
3964โรงเรียนบ้านปงสนุก
3965โรงเรียนบ้านปงแพ่ง
3966โรงเรียนบ้านปงใหม่
3967โรงเรียนบ้านปรอผาโด้
3968โรงเรียนบ้านประกอบ
3969โรงเรียนบ้านประจัน
3970โรงเรียนบ้านประจําไม้
3971โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์
3972โรงเรียนบ้านประดาหัก
3973โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล
3974โรงเรียนบ้านประตูพลิก
3975โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ
3976โรงเรียนบ้านประทุนอายอง
3977โรงเรียนบ้านประพาส
3978โรงเรียนบ้านปรางค์
3979โรงเรียนบ้านปรางค์
3980โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ
3981โรงเรียนบ้านปราสาท
3982โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
3983โรงเรียนบ้านปราสาทเบง
3984โรงเรียนบ้านปรือคัน
3985โรงเรียนบ้านปรือน้อย
3986โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
3987โรงเรียนบ้านปลวกแดง
3988โรงเรียนบ้านปลักบ่อ
3989โรงเรียนบ้านปลักปลา
3990โรงเรียนบ้านปลักแตน
3991โรงเรียนบ้านปลักแรด
3992โรงเรียนบ้านปลัด
3993โรงเรียนบ้านปลัดมุม
3994โรงเรียนบ้านปลาดุก
3995โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20
3996โรงเรียนบ้านปลายคลอง(ชัยบุรี)
3997โรงเรียนบ้านปลายคลอง(พุนพิน)
3998โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
3999โรงเรียนบ้านปลายดาบ
4000โรงเรียนบ้านปลายน้ำ
4001โรงเรียนบ้านปลายเส
4002โรงเรียนบ้านปวง
4003โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
4004โรงเรียนบ้านปวงตึก
4005โรงเรียนบ้านปวนพุ
4006โรงเรียนบ้านปอบิด
4007โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน
4008โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
4009โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
4010โรงเรียนบ้านปะกาจินอ
4011โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
4012โรงเรียนบ้านปะดะดอ
4013โรงเรียนบ้านปะตง
4014โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
4015โรงเรียนบ้านปะอา
4016โรงเรียนบ้านปะอาว
4017โรงเรียนบ้านปะเหลียน
4018โรงเรียนบ้านปะโค
4019โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
4020โรงเรียนบ้านปันเจอร์
4021โรงเรียนบ้านปัว
4022โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
4023โรงเรียนบ้านปากกะแดะ
4024โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
4025โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร
4026โรงเรียนบ้านปากคลอง
4027โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
4028โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
4029โรงเรียนบ้านปากคะยาง
4030โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
4031โรงเรียนบ้านปากดง
4032โรงเรียนบ้านปากด่าน
4033โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่
4034โรงเรียนบ้านปากน้ำ
4035โรงเรียนบ้านปากน้ำ
4036โรงเรียนบ้านปากน้ำ
4037โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมนาวาสงเคราะห์)
4038โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ
4039โรงเรียนบ้านปากบาง
4040โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
4041โรงเรียนบ้านปากบารา
4042โรงเรียนบ้านปากปวน
4043โรงเรียนบ้านปากปาด
4044โรงเรียนบ้านปากพญา
4045โรงเรียนบ้านปากพรุ
4046โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)
4047โรงเรียนบ้านปากลง
4048โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124
4049โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง
4050โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
4051โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง
4052โรงเรียนบ้านปากเหมือง
4053โรงเรียนบ้านปากแพรก
4054โรงเรียนบ้านปาง
4055โรงเรียนบ้านปางขนุน
4056โรงเรียนบ้านปางคาม
4057โรงเรียนบ้านปางคึก
4058โรงเรียนบ้านปางตอง
4059โรงเรียนบ้านปางปอย
4060โรงเรียนบ้านปางป๋อ
4061โรงเรียนบ้านปางมดแดง
4062โรงเรียนบ้านปางมะเยา
4063โรงเรียนบ้านปางวุ้น
4064โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
4065โรงเรียนบ้านปางสุด
4066โรงเรียนบ้านปางส้าน
4067โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
4068โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ
4069โรงเรียนบ้านปางเป๋ย
4070โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
4071โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่
4072โรงเรียนบ้านปาดังยอ
4073โรงเรียนบ้านปานัน
4074โรงเรียนบ้านปาเระ
4075โรงเรียนบ้านปาแดรู
4076โรงเรียนบ้านปิงหลวง
4077โรงเรียนบ้านปิน
4078โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
4079โรงเรียนบ้านปุน
4080โรงเรียนบ้านปุลากง
4081โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง
4082โรงเรียนบ้านปูลัย
4083โรงเรียนบ้านปูลู
4084โรงเรียนบ้านปูเต้อ
4085โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ
4086โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
4087โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
4088โรงเรียนบ้านป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)
4089โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
4090โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
4091โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย
4092โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ
4093โรงเรียนบ้านป่าก้าว
4094โรงเรียนบ้านป่าก๊อ
4095โรงเรียนบ้านป่าข่า
4096โรงเรียนบ้านป่าคลอก
4097โรงเรียนบ้านป่าคา
4098โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง
4099โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
4100โรงเรียนบ้านป่าชัน
4101โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
4102โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
4103โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
4104โรงเรียนบ้านป่าบง
4105โรงเรียนบ้านป่าบง
4106โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
4107โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
4108โรงเรียนบ้านป่าบอน
4109โรงเรียนบ้านป่าผาง
4110โรงเรียนบ้านป่าม่วง
4111โรงเรียนบ้านป่ายาง
4112โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)
4113โรงเรียนบ้านป่าลาน
4114โรงเรียนบ้านป่าวิไล
4115โรงเรียนบ้านป่าสัก
4116โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)
4117โรงเรียนบ้านป่าหวัง
4118โรงเรียนบ้านป่าอ้อ
4119โรงเรียนบ้านป่าเตย
4120โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
4121โรงเรียนบ้านป่าเลา
4122โรงเรียนบ้านป่าเลา
4123โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
4124โรงเรียนบ้านป่าเหว
4125โรงเรียนบ้านป่าแงะ
4126โรงเรียนบ้านป่าแดง
4127โรงเรียนบ้านป่าแดง
4128โรงเรียนบ้านป่าแดง
4129โรงเรียนบ้านป่าแดง
4130โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
4131โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)
4132โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
4133โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
4134โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
4135โรงเรียนบ้านป่าแลวหลวงวิทยา
4136โรงเรียนบ้านป่าโมง
4137โรงเรียนบ้านป่าโอน
4138โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
4139โรงเรียนบ้านป่าไหม้
4140โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
4141โรงเรียนบ้านผักกะย่า
4142โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล
4143โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
4144โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
4145โรงเรียนบ้านผักไหม
4146โรงเรียนบ้านผาขาม
4147โรงเรียนบ้านผาขาว
4148โรงเรียนบ้านผาตั้ง
4149โรงเรียนบ้านผาปูน
4150โรงเรียนบ้านผาลาด
4151โรงเรียนบ้านผาลาด
4152โรงเรียนบ้านผาเดื่อ
4153โรงเรียนบ้านผาแก้ว
4154โรงเรียนบ้านผาแบ่น
4155โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง
4156โรงเรียนบ้านผึ้ง
4157โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม
4158โรงเรียนบ้านผือ
4159โรงเรียนบ้านผือ
4160โรงเรียนบ้านผือ
4161โรงเรียนบ้านผือ (ประชาพัฒนา)
4162โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
4163โรงเรียนบ้านผือฮี
4164โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
4165โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง
4166โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น
4167โรงเรียนบ้านฝั่งเพ
4168โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
4169โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
4170โรงเรียนบ้านฝาง
4171โรงเรียนบ้านฝาย
4172โรงเรียนบ้านฝ้าย
4173โรงเรียนบ้านพนมดิน
4174โรงเรียนบ้านพนมรอก
4175โรงเรียนบ้านพนมไพร
4176โรงเรียนบ้านพนอม
4177โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ
4178โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
4179โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)
4180โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด
4181โรงเรียนบ้านพระนอน
4182โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
4183โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ
4184โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
4185โรงเรียนบ้านพระพุทธ
4186โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
4187โรงเรียนบ้านพระเพลิง
4188โรงเรียนบ้านพระแก้ว
4189โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
4190โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย
4191โรงเรียนบ้านพรานเหมือน
4192โรงเรียนบ้านพรุดินนา
4193โรงเรียนบ้านพรุนายขาว
4194โรงเรียนบ้านพรุยายชี
4195โรงเรียนบ้านพรุเตย
4196โรงเรียนบ้านพร่อน
4197โรงเรียนบ้านพร้าว
4198โรงเรียนบ้านพร้าว
4199โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)
4200โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม
4201โรงเรียนบ้านพลจลก
4202โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์)
4203โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
4204โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
4205โรงเรียนบ้านพลายชุมพล
4206โรงเรียนบ้านพวงพยอม
4207โรงเรียนบ้านพอก
4208โรงเรียนบ้านพอก
4209โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
4210โรงเรียนบ้านพะทาย
4211โรงเรียนบ้านพะวร
4212โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
4213โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
4214โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
4215โรงเรียนบ้านพะไล
4216โรงเรียนบ้านพังขวางวัฒนศิลป์
4217โรงเรียนบ้านพังปริง
4218โรงเรียนบ้านพังเคน
4219โรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา)
4220โรงเรียนบ้านพัฒนา
4221โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี
4222โรงเรียนบ้านพัดโบก
4223โรงเรียนบ้านพันษี
4224โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก
4225โรงเรียนบ้านพันเสา
4226โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง
4227โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
4228โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์
4229โรงเรียนบ้านพุขาม
4230โรงเรียนบ้านพุทรา
4231โรงเรียนบ้านพุน้อย
4232โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน
4233โรงเรียนบ้านพุเลียบ
4234โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง
4235โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง
4236โรงเรียนบ้านฟ้า
4237โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน
4238โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน
4239โรงเรียนบ้านภูกระแต
4240โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง
4241โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง
4242โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
4243โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
4244โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
4245โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
4246โรงเรียนบ้านภูเขาลาด
4247โรงเรียนบ้านภูเงิน
4248โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
4249โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
4250โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
4251โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา
4252โรงเรียนบ้านมรสวบ
4253โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
4254โรงเรียนบ้านมหาโพธิ
4255โรงเรียนบ้านมอสมบัติ
4256โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189
4257โรงเรียนบ้านมอเจริญ
4258โรงเรียนบ้านมอเหนือ
4259โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน
4260โรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์)
4261โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ
4262โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)
4263โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)
4264โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
4265โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง
4266โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน
4267โรงเรียนบ้านมะปริง
4268โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว
4269โรงเรียนบ้านมะมัง
4270โรงเรียนบ้านมะรือโบตก
4271โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
4272โรงเรียนบ้านมะรุม
4273โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง
4274โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่
4275โรงเรียนบ้านมะเดื่อ
4276โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
4277โรงเรียนบ้านมะเลาะ
4278โรงเรียนบ้านมาบกระเปา
4279โรงเรียนบ้านมาบกรูด
4280โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
4281โรงเรียนบ้านมาบนาดี
4282โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง
4283โรงเรียนบ้านมาบยางพร
4284โรงเรียนบ้านมาบลำบิด
4285โรงเรียนบ้านมาบไผ่
4286โรงเรียนบ้านมาแฮ
4287โรงเรียนบ้านมือบา
4288โรงเรียนบ้านมูเซอ
4289โรงเรียนบ้านมูโนะ
4290โรงเรียนบ้านม่วง
4291โรงเรียนบ้านม่วง
4292โรงเรียนบ้านม่วง
4293โรงเรียนบ้านม่วง
4294โรงเรียนบ้านม่วง
4295โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง
4296โรงเรียนบ้านม่วงกุล
4297โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย
4298โรงเรียนบ้านม่วงคำ
4299โรงเรียนบ้านม่วงคำ
4300โรงเรียนบ้านม่วงค่อม
4301โรงเรียนบ้านม่วงงาม
4302โรงเรียนบ้านม่วงชุม
4303โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด
4304โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
4305โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง
4306โรงเรียนบ้านม่วงป็อก
4307โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
4308โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
4309โรงเรียนบ้านม่วงยาย
4310โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
4311โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา
4312โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี
4313โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
4314โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
4315โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
4316โรงเรียนบ้านม่วงโคน
4317โรงเรียนบ้านม่วงโตน
4318โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
4319โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น
4320โรงเรียนบ้านยวด
4321โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
4322โรงเรียนบ้านยะพอ
4323โรงเรียนบ้านยะรัง
4324โรงเรียนบ้านยะลา
4325โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
4326โรงเรียนบ้านยะหา
4327โรงเรียนบ้านยาง
4328โรงเรียนบ้านยาง 'คุรุราษฎร์รังสรรค์'
4329โรงเรียนบ้านยางกระจับ
4330โรงเรียนบ้านยางกระเดา
4331โรงเรียนบ้านยางขาม
4332โรงเรียนบ้านยางครก
4333โรงเรียนบ้านยางคำ
4334โรงเรียนบ้านยางงาม
4335โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่
4336โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด
4337โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้
4338โรงเรียนบ้านยางราก
4339โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
4340โรงเรียนบ้านยางวิทยา
4341โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม
4342โรงเรียนบ้านยางสูง(กาญจนบุรี เขต4)
4343โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
4344โรงเรียนบ้านยางหวาย
4345โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
4346โรงเรียนบ้านยางเตี้ย
4347โรงเรียนบ้านยางเปา
4348โรงเรียนบ้านยางเมือง
4349โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย
4350โรงเรียนบ้านยางเอน
4351โรงเรียนบ้านยางเอือด
4352โรงเรียนบ้านยางโทน
4353โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์
4354โรงเรียนบ้านยางโองนอก
4355โรงเรียนบ้านยานิง
4356โรงเรียนบ้านยาบี
4357โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ
4358โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม
4359โรงเรียนบ้านยายจั่น
4360โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
4361โรงเรียนบ้านยือโระ
4362โรงเรียนบ้านยู้
4363โรงเรียนบ้านย่านซื่อ (มิตรภาพที่ 147)
4364โรงเรียนบ้านย่านตาขาว
4365โรงเรียนบ้านย่านอุดม
4366โรงเรียนบ้านระกา
4367โรงเรียนบ้านระกาสังแก
4368โรงเรียนบ้านระตะ
4369โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
4370โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
4371โรงเรียนบ้านระวิง
4372โรงเรียนบ้านระหว่างควน
4373โรงเรียนบ้านระเริง
4374โรงเรียนบ้านระเวียง
4375โรงเรียนบ้านระแงง
4376โรงเรียนบ้านระแว้ง
4377โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
4378โรงเรียนบ้านรังแตน
4379โรงเรียนบ้านรัตนะ
4380โรงเรียนบ้านรัตนะ
4381โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
4382โรงเรียนบ้านรางสาลี่
4383โรงเรียนบ้านรานอ
4384โรงเรียนบ้านรามราช
4385โรงเรียนบ้านรามัน
4386โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์
4387โรงเรียนบ้านราวอ(ปะนาเระ)
4388โรงเรียนบ้านราวอ(มายอ)
4389โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน
4390โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต
4391โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
4392โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
4393โรงเรียนบ้านราหุล
4394โรงเรียนบ้านราโมง
4395โรงเรียนบ้านรินหลวง
4396โรงเรียนบ้านริมใต้
4397โรงเรียนบ้านริแง
4398โรงเรียนบ้านรุง
4399โรงเรียนบ้านรุน
4400โรงเรียนบ้านรูสะมิแล
4401โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
4402โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3
4403โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
4404โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
4405โรงเรียนบ้านร่องคำ
4406โรงเรียนบ้านร่องจว้า
4407โรงเรียนบ้านร่องตาที
4408โรงเรียนบ้านร่องน้ำ
4409โรงเรียนบ้านร่องฟอง
4410โรงเรียนบ้านร่องสะอาด
4411โรงเรียนบ้านร่องส้าน
4412โรงเรียนบ้านร่องห้า
4413โรงเรียนบ้านร่องแมด
4414โรงเรียนบ้านร่อนทอง
4415โรงเรียนบ้านร่าปู
4416โรงเรียนบ้านร้อง
4417โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
4418โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว
4419โรงเรียนบ้านร้องลึก
4420โรงเรียนบ้านร้องเรือ
4421โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
4422โรงเรียนบ้านลดา
4423โรงเรียนบ้านลอมคอม
4424โรงเรียนบ้านละมงค์
4425โรงเรียนบ้านละลม
4426โรงเรียนบ้านละลมติม
4427โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
4428โรงเรียนบ้านละหาน
4429โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
4430โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี
4431โรงเรียนบ้านละหารยามู
4432โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
4433โรงเรียนบ้านละอูบ
4434โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง
4435โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
4436โรงเรียนบ้านละเอาะ
4437โรงเรียนบ้านละเอาะ
4438โรงเรียนบ้านละแอ
4439โรงเรียนบ้านละโว้
4440โรงเรียนบ้านลันแต้
4441โรงเรียนบ้านลางา
4442โรงเรียนบ้านลาดกระทิง
4443โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
4444โรงเรียนบ้านลาดวิถี
4445โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
4446โรงเรียนบ้านลาดใต้
4447โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
4448โรงเรียนบ้านลาน
4449โรงเรียนบ้านลานกระบือ
4450โรงเรียนบ้านลานช้าง
4451โรงเรียนบ้านลานตาบัว
4452โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
4453โรงเรียนบ้านลานสะเดา
4454โรงเรียนบ้านลาหงา
4455โรงเรียนบ้านลาแล
4456โรงเรียนบ้านลำชิง
4457โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ
4458โรงเรียนบ้านลำทับ
4459โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว
4460โรงเรียนบ้านลำนารวย
4461โรงเรียนบ้านลำพยนต์
4462โรงเรียนบ้านลำพระ
4463โรงเรียนบ้านลำมะโกรก
4464โรงเรียนบ้านลำลอง
4465โรงเรียนบ้านลำหัก
4466โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)
4467โรงเรียนบ้านลำแก่น
4468โรงเรียนบ้านลำแดง
4469โรงเรียนบ้านลิพัง
4470โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
4471โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น
4472โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า
4473โรงเรียนบ้านลุงเขว้า
4474โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
4475โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ
4476โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
4477โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
4478โรงเรียนบ้านวนท่าแครง
4479โรงเรียนบ้านวนาหลวง
4480โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
4481โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ
4482โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง
4483โรงเรียนบ้านวังกระแส
4484โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย
4485โรงเรียนบ้านวังกวาง
4486โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158
4487โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
4488โรงเรียนบ้านวังข่อย
4489โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
4490โรงเรียนบ้านวังคางฮูง
4491โรงเรียนบ้านวังจั่น
4492โรงเรียนบ้านวังชะโอน
4493โรงเรียนบ้านวังชัย
4494โรงเรียนบ้านวังชุมพร
4495โรงเรียนบ้านวังช้าง
4496โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
4497โรงเรียนบ้านวังดิน
4498โรงเรียนบ้านวังดินสอ
4499โรงเรียนบ้านวังตง
4500โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
4501โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
4502โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
4503โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
4504โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
4505โรงเรียนบ้านวังตาท้าว
4506โรงเรียนบ้านวังตามัว
4507โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์
4508โรงเรียนบ้านวังถ้ำ
4509โรงเรียนบ้านวังทอง
4510โรงเรียนบ้านวังทะลุ
4511โรงเรียนบ้านวังท่าดี
4512โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
4513โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
4514โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
4515โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
4516โรงเรียนบ้านวังบง
4517โรงเรียนบ้านวังบวบ
4518โรงเรียนบ้านวังบัว
4519โรงเรียนบ้านวังบูรพา
4520โรงเรียนบ้านวังปรากฏ
4521โรงเรียนบ้านวังปริง
4522โรงเรียนบ้านวังปลา
4523โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม
4524โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)
4525โรงเรียนบ้านวังมล
4526โรงเรียนบ้านวังม่วง
4527โรงเรียนบ้านวังม่วง
4528โรงเรียนบ้านวังม่วย
4529โรงเรียนบ้านวังยวน
4530โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
4531โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
4532โรงเรียนบ้านวังยาว
4533โรงเรียนบ้านวังยาว
4534โรงเรียนบ้านวังยาว
4535โรงเรียนบ้านวังยาว
4536โรงเรียนบ้านวังร่อง
4537โรงเรียนบ้านวังลาน
4538โรงเรียนบ้านวังลำ
4539โรงเรียนบ้านวังลึก
4540โรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวนาฏชนูทิศ)
4541โรงเรียนบ้านวังลุง
4542โรงเรียนบ้านวังลุง
4543โรงเรียนบ้านวังศาล
4544โรงเรียนบ้านวังสะพุง
4545โรงเรียนบ้านวังสายทอง
4546โรงเรียนบ้านวังสารภี
4547โรงเรียนบ้านวังสิงห์
4548โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)
4549โรงเรียนบ้านวังหิน
4550โรงเรียนบ้านวังหิน
4551โรงเรียนบ้านวังหิน
4552โรงเรียนบ้านวังหินซา
4553โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
4554โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
4555โรงเรียนบ้านวังอ้อ
4556โรงเรียนบ้านวังเกษตร
4557โรงเรียนบ้านวังเตย
4558โรงเรียนบ้านวังเบอะ
4559โรงเรียนบ้านวังเพลิง
4560โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม
4561โรงเรียนบ้านวังเลียง
4562โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
4563โรงเรียนบ้านวังแท่น
4564โรงเรียนบ้านวังแสง
4565โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
4566โรงเรียนบ้านวังโป่ง
4567โรงเรียนบ้านวังโพธิ์
4568โรงเรียนบ้านวังโพรง
4569โรงเรียนบ้านวังใหญ่
4570โรงเรียนบ้านวังใหญ่
4571โรงเรียนบ้านวังใหม่
4572โรงเรียนบ้านวังใหม่
4573โรงเรียนบ้านวังไทร
4574โรงเรียนบ้านวังไผ่
4575โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
4576โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์
4577โรงเรียนบ้านวัดหลวง
4578โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
4579โรงเรียนบ้านวัดใหม่
4580โรงเรียนบ้านวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)
4581โรงเรียนบ้านวารีสีสุก
4582โรงเรียนบ้านวาวี
4583โรงเรียนบ้านวาใหญ่
4584โรงเรียนบ้านว่าน
4585โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน
4586โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
4587โรงเรียนบ้านศรีชมภู
4588โรงเรียนบ้านศรีตะวัน
4589โรงเรียนบ้านศรีถาวร
4590โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน
4591โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
4592โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
4593โรงเรียนบ้านศรีย้อย
4594โรงเรียนบ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ)
4595โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
4596โรงเรียนบ้านศรีสุข
4597โรงเรียนบ้านศรีสุข
4598โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ
4599โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
4600โรงเรียนบ้านศรีเมืองใหม่
4601โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
4602โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
4603โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
4604โรงเรียนบ้านศาลา
4605โรงเรียนบ้านศาลาลัย
4606โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน
4607โรงเรียนบ้านศาลาสอง
4608โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
4609โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
4610โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
4611โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ
4612โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
4613โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์
4614โรงเรียนบ้านศิลา
4615โรงเรียนบ้านศิลาทอง
4616โรงเรียนบ้านสกล
4617โรงเรียนบ้านสงเปลือย
4618โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ
4619โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
4620โรงเรียนบ้านสดอ
4621โรงเรียนบ้านสดำ
4622โรงเรียนบ้านสตึก
4623โรงเรียนบ้านสถาน
4624โรงเรียนบ้านสนบ
4625โรงเรียนบ้านสนาม
4626โรงเรียนบ้านสนามบิน
4627โรงเรียนบ้านสนาย
4628โรงเรียนบ้านสบกอน
4629โรงเรียนบ้านสบขาม
4630โรงเรียนบ้านสบพลึง
4631โรงเรียนบ้านสบมาง
4632โรงเรียนบ้านสบสา
4633โรงเรียนบ้านสบาย
4634โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ
4635โรงเรียนบ้านสบเป็ด
4636โรงเรียนบ้านสมสะอาด
4637โรงเรียนบ้านสมอทอง
4638โรงเรียนบ้านสระ
4639โรงเรียนบ้านสระกระโจม
4640โรงเรียนบ้านสระขาม
4641โรงเรียนบ้านสระขุด
4642โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
4643โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
4644โรงเรียนบ้านสระทอง
4645โรงเรียนบ้านสระนารายณ์
4646โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม
4647โรงเรียนบ้านสระบัว
4648โรงเรียนบ้านสระบาก
4649โรงเรียนบ้านสระประดู่
4650โรงเรียนบ้านสระประทีป
4651โรงเรียนบ้านสระภู
4652โรงเรียนบ้านสระมาลา
4653โรงเรียนบ้านสระลงเรือ
4654โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
4655โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
4656โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
4657โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
4658โรงเรียนบ้านสระเตย
4659โรงเรียนบ้านสระเพลง
4660โรงเรียนบ้านสระแก้ว
4661โรงเรียนบ้านสระแคน
4662โรงเรียนบ้านสระใหญ่
4663โรงเรียนบ้านสระไม้แดง
4664โรงเรียนบ้านสร้างก่อ
4665โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143
4666โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
4667โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
4668โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ
4669โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
4670โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
4671โรงเรียนบ้านสลก
4672โรงเรียนบ้านสลักใด
4673โรงเรียนบ้านสลักได
4674โรงเรียนบ้านสลับ
4675โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
4676โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
4677โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
4678โรงเรียนบ้านสวนพลู
4679โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
4680โรงเรียนบ้านสวนส้ม
4681โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
4682โรงเรียนบ้านสวนหลวง
4683โรงเรียนบ้านสวนหลวง
4684โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
4685โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)
4686โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
4687โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
4688โรงเรียนบ้านสวัสดี
4689โรงเรียนบ้านสวัสดี
4690โรงเรียนบ้านสวาย
4691โรงเรียนบ้านสวาย(ศีขรภูมิ)
4692โรงเรียนบ้านสวาย(เมืองสุรินทร์)
4693โรงเรียนบ้านสวายจีก
4694โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
4695โรงเรียนบ้านสว่าง
4696โรงเรียนบ้านสว่างปากราง
4697โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง
4698โรงเรียนบ้านสว้า
4699โรงเรียนบ้านสองคร
4700โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
4701โรงเรียนบ้านสองสลึงตั้งตรงจิตร 9
4702โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
4703โรงเรียนบ้านสองแคว(สองแคว)
4704โรงเรียนบ้านสองแคว(เมืองน่าน)
4705โรงเรียนบ้านสองแพรก
4706โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92
4707โรงเรียนบ้านสะกาด
4708โรงเรียนบ้านสะกำ
4709โรงเรียนบ้านสะบารัง
4710โรงเรียนบ้านสะปัน
4711โรงเรียนบ้านสะปำมงคลวิทยา
4712โรงเรียนบ้านสะพาน
4713โรงเรียนบ้านสะพานพน
4714โรงเรียนบ้านสะพานยาว
4715โรงเรียนบ้านสะพานหัก
4716โรงเรียนบ้านสะพานหิน
4717โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
4718โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
4719โรงเรียนบ้านสะพือใต้
4720โรงเรียนบ้านสะพุง
4721โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
4722โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)
4723โรงเรียนบ้านสะอาด(หนองนาคำ)
4724โรงเรียนบ้านสะอาด(เมืองขอนแก่น)
4725โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี
4726โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง
4727โรงเรียนบ้านสะเดา
4728โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
4729โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่
4730โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
4731โรงเรียนบ้านสะเดียง
4732โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
4733โรงเรียนบ้านสะแบง
4734โรงเรียนบ้านสะแร
4735โรงเรียนบ้านสะโต
4736โรงเรียนบ้านสะโน
4737โรงเรียนบ้านสักทุ่ง
4738โรงเรียนบ้านสักลอ
4739โรงเรียนบ้านสักแห้ง
4740โรงเรียนบ้านสังขะ
4741โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
4742โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
4743โรงเรียนบ้านสังเม็ก
4744โรงเรียนบ้านสัตหีบ
4745โรงเรียนบ้านสันกลาง
4746โรงเรียนบ้านสันกอง
4747โรงเรียนบ้านสันกำแพง
4748โรงเรียนบ้านสันคะยอม
4749โรงเรียนบ้านสันติคาม
4750โรงเรียนบ้านสันติสุข
4751โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
4752โรงเรียนบ้านสันถนน
4753โรงเรียนบ้านสันทราย
4754โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
4755โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
4756โรงเรียนบ้านสันทะ
4757โรงเรียนบ้านสันปูเลย
4758โรงเรียนบ้านสันปูเลย
4759โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
4760โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง
4761โรงเรียนบ้านสันยูง
4762โรงเรียนบ้านสันวิไล
4763โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
4764โรงเรียนบ้านสัมพันธ์
4765โรงเรียนบ้านสากอ
4766โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา
4767โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
4768โรงเรียนบ้านสาง
4769โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3
4770โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
4771โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
4772โรงเรียนบ้านสามสัก
4773โรงเรียนบ้านสามหลัง
4774โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
4775โรงเรียนบ้านสามัคคี
4776โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
4777โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา
4778โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500)
4779โรงเรียนบ้านสามเส้า
4780โรงเรียนบ้านสามแยก
4781โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
4782โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
4783โรงเรียนบ้านสารจอด
4784โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า
4785โรงเรียนบ้านสารจิตร
4786โรงเรียนบ้านสารภี
4787โรงเรียนบ้านสาลีก
4788โรงเรียนบ้านสาวะถี
4789โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์
4790โรงเรียนบ้านสาวเอ้
4791โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา
4792โรงเรียนบ้านสำนัก
4793โรงเรียนบ้านสำนักทอง
4794โรงเรียนบ้านสำพะเนียง
4795โรงเรียนบ้านสำราญ
4796โรงเรียนบ้านสำโรง
4797โรงเรียนบ้านสำโรง
4798โรงเรียนบ้านสำโรง
4799โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
4800โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี
4801โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน
4802โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
4803โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร
4804โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
4805โรงเรียนบ้านสิงห์
4806โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
4807โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)
4808โรงเรียนบ้านสีระมัน
4809โรงเรียนบ้านสีสุก
4810โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
4811โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง
4812โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
4813โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา
4814โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
4815โรงเรียนบ้านสือดัง
4816โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
4817โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
4818โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
4819โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
4820โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)
4821โรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา)
4822โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์
4823โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม
4824โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี
4825โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
4826โรงเรียนบ้านสุโสะ
4827โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา
4828โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก
4829โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
4830โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
4831โรงเรียนบ้านส่องตาแล
4832โรงเรียนบ้านส้มป่อย
4833โรงเรียนบ้านส้มป่อย 'รอดนุกูล'
4834โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
4835โรงเรียนบ้านส้องเหนือ
4836โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
4837โรงเรียนบ้านสํานักกอ
4838โรงเรียนบ้านสํานักหว้า
4839โรงเรียนบ้านหญ้าคา
4840โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
4841โรงเรียนบ้านหนองกก
4842โรงเรียนบ้านหนองกง
4843โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
4844โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
4845โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
4846โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
4847โรงเรียนบ้านหนองกระทู้
4848โรงเรียนบ้านหนองกร่าง
4849โรงเรียนบ้านหนองกลับ
4850โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
4851โรงเรียนบ้านหนองกะโดน
4852โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
4853โรงเรียนบ้านหนองกับ
4854โรงเรียนบ้านหนองกา (ประชารัฐพิทยา)
4855โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา
4856โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
4857โรงเรียนบ้านหนองกุง
4858โรงเรียนบ้านหนองกุง
4859โรงเรียนบ้านหนองกุง
4860โรงเรียนบ้านหนองกุง
4861โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
4862โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน
4863โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
4864โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยากร
4865โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ
4866โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
4867โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่
4868โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่
4869โรงเรียนบ้านหนองกุลา
4870โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่
4871โรงเรียนบ้านหนองขยาด
4872โรงเรียนบ้านหนองขวาง
4873โรงเรียนบ้านหนองขอน
4874โรงเรียนบ้านหนองขอน
4875โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
4876โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น
4877โรงเรียนบ้านหนองขาม
4878โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
4879โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
4880โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
4881โรงเรียนบ้านหนองขาว
4882โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง
4883โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง
4884โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
4885โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์)
4886โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136
4887โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าวิทยา
4888โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
4889โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง
4890โรงเรียนบ้านหนองคอก
4891โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
4892โรงเรียนบ้านหนองคะเน
4893โรงเรียนบ้านหนองคัน
4894โรงเรียนบ้านหนองคาง
4895โรงเรียนบ้านหนองคำ
4896โรงเรียนบ้านหนองคู
4897โรงเรียนบ้านหนองคู
4898โรงเรียนบ้านหนองคูณ
4899โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย
4900โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่
4901โรงเรียนบ้านหนองค้อ
4902โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
4903โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
4904โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
4905โรงเรียนบ้านหนองจอก
4906โรงเรียนบ้านหนองจอก
4907โรงเรียนบ้านหนองจอก
4908โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
4909โรงเรียนบ้านหนองจันทน์
4910โรงเรียนบ้านหนองจาน(ขามสะแกแสง)
4911โรงเรียนบ้านหนองจาน(ลำทะเมนชัย)
4912โรงเรียนบ้านหนองจานใต้
4913โรงเรียนบ้านหนองจิก
4914โรงเรียนบ้านหนองจิก
4915โรงเรียนบ้านหนองจิก
4916โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1
4917โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
4918โรงเรียนบ้านหนองจูด
4919โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)
4920โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
4921โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
4922โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
4923โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
4924โรงเรียนบ้านหนองช้าง
4925โรงเรียนบ้านหนองซน
4926โรงเรียนบ้านหนองซอน
4927โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก
4928โรงเรียนบ้านหนองญาติ
4929โรงเรียนบ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
4930โรงเรียนบ้านหนองด่าน
4931โรงเรียนบ้านหนองตะขบ
4932โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
4933โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
4934โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
4935โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
4936โรงเรียนบ้านหนองตะเภา
4937โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
4938โรงเรียนบ้านหนองตะโก
4939โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
4940โรงเรียนบ้านหนองตาคง
4941โรงเรียนบ้านหนองตาด
4942โรงเรียนบ้านหนองตาด(ชุมพวง)
4943โรงเรียนบ้านหนองตาด(สีดา)
4944โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
4945โรงเรียนบ้านหนองตานา
4946โรงเรียนบ้านหนองตานา
4947โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
4948โรงเรียนบ้านหนองตาไก้
4949โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
4950โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
4951โรงเรียนบ้านหนองตุ
4952โรงเรียนบ้านหนองตูม
4953โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
4954โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
4955โรงเรียนบ้านหนองทะเล
4956โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย
4957โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน
4958โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
4959โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
4960โรงเรียนบ้านหนองธง
4961โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
4962โรงเรียนบ้านหนองนกทา
4963โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน
4964โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน
4965โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
4966โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น
4967โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
4968โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
4969โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
4970โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง
4971โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
4972โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว
4973โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
4974โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
4975โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
4976โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
4977โรงเรียนบ้านหนองบอน
4978โรงเรียนบ้านหนองบอน
4979โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
4980โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
4981โรงเรียนบ้านหนองบัว
4982โรงเรียนบ้านหนองบัว
4983โรงเรียนบ้านหนองบัว
4984โรงเรียนบ้านหนองบัว
4985โรงเรียนบ้านหนองบัว
4986โรงเรียนบ้านหนองบัว
4987โรงเรียนบ้านหนองบัว
4988โรงเรียนบ้านหนองบัว
4989โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
4990โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
4991โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย
4992โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ (วุฒิวิทยาคม)
4993โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
4994โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
4995โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม
4996โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
4997โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี
4998โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
4999โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค
5000โรงเรียนบ้านหนองบัวนาราชควาย
5001โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
5002โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
5003โรงเรียนบ้านหนองบัวประชาสรรค์
5004โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
5005โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
5006โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม
5007โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี
5008โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
5009โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
5010โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
5011โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
5012โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
5013โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
5014โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย
5015โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
5016โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ
5017โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
5018โรงเรียนบ้านหนองประดู่
5019โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
5020โรงเรียนบ้านหนองปรือ
5021โรงเรียนบ้านหนองปรือ
5022โรงเรียนบ้านหนองปรือ
5023โรงเรียนบ้านหนองปรือ
5024โรงเรียนบ้านหนองปรือ(บ้านบึง)
5025โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ศรีราชา)
5026โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง
5027โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง
5028โรงเรียนบ้านหนองปรู
5029โรงเรียนบ้านหนองปลา
5030โรงเรียนบ้านหนองปลา
5031โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
5032โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก
5033โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
5034โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย
5035โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
5036โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
5037โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
5038โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
5039โรงเรียนบ้านหนองปลิง
5040โรงเรียนบ้านหนองปลิง
5041โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
5042โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์)
5043โรงเรียนบ้านหนองปิด
5044โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
5045โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
5046โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
5047โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
5048โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
5049โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
5050โรงเรียนบ้านหนองผือ
5051โรงเรียนบ้านหนองผือ
5052โรงเรียนบ้านหนองผือ
5053โรงเรียนบ้านหนองฝาง
5054โรงเรียนบ้านหนองพงนก
5055โรงเรียนบ้านหนองพระ
5056โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก
5057โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย
5058โรงเรียนบ้านหนองพันทา
5059โรงเรียนบ้านหนองฟ้า
5060โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
5061โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
5062โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้
5063โรงเรียนบ้านหนองมะสัง
5064โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
5065โรงเรียนบ้านหนองม่วง
5066โรงเรียนบ้านหนองม่วง
5067โรงเรียนบ้านหนองม่วง
5068โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ
5069โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
5070โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
5071โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน
5072โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่
5073โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่
5074โรงเรียนบ้านหนองม้า
5075โรงเรียนบ้านหนองยาง
5076โรงเรียนบ้านหนองยาง
5077โรงเรียนบ้านหนองยาง
5078โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)
5079โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
5080โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
5081โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
5082โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
5083โรงเรียนบ้านหนองยาว
5084โรงเรียนบ้านหนองยาว
5085โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )
5086โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
5087โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
5088โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู
5089โรงเรียนบ้านหนองระเวียง
5090โรงเรียนบ้านหนองรังสิต
5091โรงเรียนบ้านหนองรี
5092โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง
5093โรงเรียนบ้านหนองลาด
5094โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
5095โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด
5096โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม
5097โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
5098โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง
5099โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว
5100โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
5101โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
5102โรงเรียนบ้านหนองสรวง
5103โรงเรียนบ้านหนองสลุด
5104โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
5105โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
5106โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง
5107โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
5108โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
5109โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
5110โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
5111โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
5112โรงเรียนบ้านหนองสังข์
5113โรงเรียนบ้านหนองสังข์
5114โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
5115โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
5116โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
5117โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
5118โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
5119โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)
5120โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
5121โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
5122โรงเรียนบ้านหนองหมอ
5123โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
5124โรงเรียนบ้านหนองหลวง
5125โรงเรียนบ้านหนองหลวง
5126โรงเรียนบ้านหนองหลวง
5127โรงเรียนบ้านหนองหลอด
5128โรงเรียนบ้านหนองหลัก
5129โรงเรียนบ้านหนองหลัก
5130โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี
5131โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
5132โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ
5133โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
5134โรงเรียนบ้านหนองหว้า
5135โรงเรียนบ้านหนองหว้า
5136โรงเรียนบ้านหนองหว้า
5137โรงเรียนบ้านหนองหว้า
5138โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชะมายนุกูล)
5139โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
5140โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ
5141โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา
5142โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่
5143โรงเรียนบ้านหนองหอย
5144โรงเรียนบ้านหนองหอย
5145โรงเรียนบ้านหนองหอย
5146โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม
5147โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
5148โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
5149โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
5150โรงเรียนบ้านหนองหัววัว
5151โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
5152โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
5153โรงเรียนบ้านหนองหาน
5154โรงเรียนบ้านหนองหาร
5155โรงเรียนบ้านหนองหิน
5156โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง
5157โรงเรียนบ้านหนองห้าง
5158โรงเรียนบ้านหนองห้าง
5159โรงเรียนบ้านหนองอั้ว
5160โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ
5161โรงเรียนบ้านหนองอีดำ
5162โรงเรียนบ้านหนองอียอ
5163โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล
5164โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
5165โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
5166โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
5167โรงเรียนบ้านหนองฮะ
5168โรงเรียนบ้านหนองฮาง
5169โรงเรียนบ้านหนองฮี
5170โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม
5171โรงเรียนบ้านหนองเกด
5172โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
5173โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)
5174โรงเรียนบ้านหนองเกิด
5175โรงเรียนบ้านหนองเก็ม
5176โรงเรียนบ้านหนองเขิน
5177โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพ 205
5178โรงเรียนบ้านหนองเค็ด
5179โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
5180โรงเรียนบ้านหนองเงือก
5181โรงเรียนบ้านหนองเจ
5182โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
5183โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
5184โรงเรียนบ้านหนองเชือก
5185โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
5186โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
5187โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน
5188โรงเรียนบ้านหนองเตียน
5189โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)
5190โรงเรียนบ้านหนองเต่า
5191โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
5192โรงเรียนบ้านหนองเทา
5193โรงเรียนบ้านหนองเทา
5194โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
5195โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
5196โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
5197โรงเรียนบ้านหนองเพดาน
5198โรงเรียนบ้านหนองเมน
5199โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
5200โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
5201โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
5202โรงเรียนบ้านหนองเรือ
5203โรงเรียนบ้านหนองเรือ
5204โรงเรียนบ้านหนองเรือ
5205โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
5206โรงเรียนบ้านหนองเสือ
5207โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
5208โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
5209โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน
5210โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 'ราษฎร์สงเคราะห์'
5211โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
5212โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
5213โรงเรียนบ้านหนองแขม
5214โรงเรียนบ้านหนองแขม
5215โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล
5216โรงเรียนบ้านหนองแคน
5217โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
5218โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน
5219โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)
5220โรงเรียนบ้านหนองแจง
5221โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
5222โรงเรียนบ้านหนองแซง
5223โรงเรียนบ้านหนองแซง
5224โรงเรียนบ้านหนองแซง
5225โรงเรียนบ้านหนองแดง
5226โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
5227โรงเรียนบ้านหนองแต้(เดชอุดม)
5228โรงเรียนบ้านหนองแต้(เมืองอุบลราชธานี)
5229โรงเรียนบ้านหนองแปก
5230โรงเรียนบ้านหนองแปน
5231โรงเรียนบ้านหนองแฟบ
5232โรงเรียนบ้านหนองแมงดา
5233โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
5234โรงเรียนบ้านหนองแรต
5235โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง
5236โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
5237โรงเรียนบ้านหนองแวง
5238โรงเรียนบ้านหนองแวง
5239โรงเรียนบ้านหนองแวง
5240โรงเรียนบ้านหนองแวง
5241โรงเรียนบ้านหนองแวง
5242โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำเกลี้ยง)
5243โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม)
5244โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ)
5245โรงเรียนบ้านหนองแวง(ปรางค์กู่)
5246โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว)
5247โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำปลายมาศ)
5248โรงเรียนบ้านหนองแวง(สตึก)
5249โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ)
5250โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนคูณ)
5251โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
5252โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
5253โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
5254โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด
5255โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
5256โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
5257โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย
5258โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา
5259โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี
5260โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่
5261โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
5262โรงเรียนบ้านหนองแสง
5263โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง
5264โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
5265โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา
5266โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
5267โรงเรียนบ้านหนองแสลบ
5268โรงเรียนบ้านหนองแหน
5269โรงเรียนบ้านหนองแหน
5270โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
5271โรงเรียนบ้านหนองแอก
5272โรงเรียนบ้านหนองแอก
5273โรงเรียนบ้านหนองโก
5274โรงเรียนบ้านหนองโก
5275โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา
5276โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
5277โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด
5278โรงเรียนบ้านหนองโคบาล
5279โรงเรียนบ้านหนองโคลน
5280โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
5281โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด
5282โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
5283โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน
5284โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ
5285โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
5286โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
5287โรงเรียนบ้านหนองโพนเขวา
5288โรงเรียนบ้านหนองโรง
5289โรงเรียนบ้านหนองโสน
5290โรงเรียนบ้านหนองโสน
5291โรงเรียนบ้านหนองโสน
5292โรงเรียนบ้านหนองโสน
5293โรงเรียนบ้านหนองโสน
5294โรงเรียนบ้านหนองใยบัว
5295โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
5296โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
5297โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
5298โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ
5299โรงเรียนบ้านหนองไคร้
5300โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)
5301โรงเรียนบ้านหนองไผ่
5302โรงเรียนบ้านหนองไผ่
5303โรงเรียนบ้านหนองไผ่
5304โรงเรียนบ้านหนองไผ่
5305โรงเรียนบ้านหนองไผ่
5306โรงเรียนบ้านหนองไผ่
5307โรงเรียนบ้านหนองไผ่
5308โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
5309โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
5310โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี
5311โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม
5312โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
5313โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1
5314โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2
5315โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่
5316โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ
5317โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก
5318โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
5319โรงเรียนบ้านหนองไฮ
5320โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา)
5321โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
5322โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
5323โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)
5324โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย
5325โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
5326โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
5327โรงเรียนบ้านหน้าค่าย
5328โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
5329โรงเรียนบ้านหน้าศาล
5330โรงเรียนบ้านหน้าสถานี
5331โรงเรียนบ้านหมอ'พัฒนานุกูล'
5332โรงเรียนบ้านหมัน
5333โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
5334โรงเรียนบ้านหมากมาย
5335โรงเรียนบ้านหมากหญ้า
5336โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
5337โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
5338โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว
5339โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง
5340โรงเรียนบ้านหมูม้น
5341โรงเรียนบ้านหมูม้น
5342โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา
5343โรงเรียนบ้านหยวก
5344โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
5345โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
5346โรงเรียนบ้านหลวง
5347โรงเรียนบ้านหลวง
5348โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
5349โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
5350โรงเรียนบ้านหลัก
5351โรงเรียนบ้านหลักปัน
5352โรงเรียนบ้านหลักร้อย
5353โรงเรียนบ้านหลักร้อย
5354โรงเรียนบ้านหลักเขต
5355โรงเรียนบ้านหลักเขต
5356โรงเรียนบ้านหลังเขา
5357โรงเรียนบ้านหลังเขา
5358โรงเรียนบ้านหลังเขา
5359โรงเรียนบ้านหลุก
5360โรงเรียนบ้านหลุบเลา
5361โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
5362โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
5363โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
5364โรงเรียนบ้านหลุมหิน
5365โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117
5366โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่
5367โรงเรียนบ้านหลู้
5368โรงเรียนบ้านหวาย
5369โรงเรียนบ้านหว้า
5370โรงเรียนบ้านหว้าน
5371โรงเรียนบ้านหว้าน
5372โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่
5373โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง
5374โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนจิเนียริ่งอุปถัมภ์)
5375โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
5376โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี
5377โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน
5378โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)
5379โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
5380โรงเรียนบ้านหัวคู
5381โรงเรียนบ้านหัวงัว
5382โรงเรียนบ้านหัวงัว
5383โรงเรียนบ้านหัวช้าง
5384โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
5385โรงเรียนบ้านหัวดง
5386โรงเรียนบ้านหัวดอย
5387โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
5388โรงเรียนบ้านหัวถนน
5389โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)
5390โรงเรียนบ้านหัวทะเล
5391โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
5392โรงเรียนบ้านหัวนา
5393โรงเรียนบ้านหัวนา
5394โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร)
5395โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง)
5396โรงเรียนบ้านหัวนาคำ
5397โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
5398โรงเรียนบ้านหัวบึง
5399โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
5400โรงเรียนบ้านหัวปาบ
5401โรงเรียนบ้านหัวฝาย
5402โรงเรียนบ้านหัวลำ
5403โรงเรียนบ้านหัววัง
5404โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
5405โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
5406โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
5407โรงเรียนบ้านหัวหมู
5408โรงเรียนบ้านหัวหิน
5409โรงเรียนบ้านหัวเขา
5410โรงเรียนบ้านหัวเมือง
5411โรงเรียนบ้านหัวเหล่า
5412โรงเรียนบ้านหัวแข้
5413โรงเรียนบ้านหัวแฮต
5414โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่165ฯ
5415โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
5416โรงเรียนบ้านหาญ
5417โรงเรียนบ้านหาดจิก
5418โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ
5419โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น
5420โรงเรียนบ้านหาดเค็ด
5421โรงเรียนบ้านหาดแพง
5422โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
5423โรงเรียนบ้านหาร
5424โรงเรียนบ้านหารเทา
5425โรงเรียนบ้านหินกอง
5426โรงเรียนบ้านหินช้าง
5427โรงเรียนบ้านหินดาด
5428โรงเรียนบ้านหินดาด
5429โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง
5430โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง
5431โรงเรียนบ้านหินประกาย
5432โรงเรียนบ้านหินลาด
5433โรงเรียนบ้านหินลาด
5434โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
5435โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา
5436โรงเรียนบ้านหินเพิง
5437โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
5438โรงเรียนบ้านหินแก้ว
5439โรงเรียนบ้านหินแร่
5440โรงเรียนบ้านหินแหลม
5441โรงเรียนบ้านหินโคน
5442โรงเรียนบ้านหินโคน
5443โรงเรียนบ้านหุบบอน
5444โรงเรียนบ้านหูช้าง
5445โรงเรียนบ้านหูทำนบ
5446โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง
5447โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
5448โรงเรียนบ้านห้วดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)
5449โรงเรียนบ้านห้วยกนทา
5450โรงเรียนบ้านห้วยกบ
5451โรงเรียนบ้านห้วยกลาง
5452โรงเรียนบ้านห้วยกอก1
5453โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ (จิตราษฎร์ศรัทธา)
5454โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
5455โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
5456โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
5457โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง
5458โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)
5459โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร)
5460โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
5461โรงเรียนบ้านห้วยข่า
5462โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
5463โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู
5464โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง
5465โรงเรียนบ้านห้วยชัน
5466โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก
5467โรงเรียนบ้านห้วยต่อ
5468โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
5469โรงเรียนบ้านห้วยทม
5470โรงเรียนบ้านห้วยทราย
5471โรงเรียนบ้านห้วยทราย
5472โรงเรียนบ้านห้วยทราย
5473โรงเรียนบ้านห้วยทราย
5474โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
5475โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน
5476โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
5477โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง
5478โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน
5479โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
5480โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)
5481โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
5482โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
5483โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
5484โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)
5485โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
5486โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น
5487โรงเรียนบ้านห้วยบง
5488โรงเรียนบ้านห้วยบอน
5489โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน
5490โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
5491โรงเรียนบ้านห้วยปอ
5492โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง
5493โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ
5494โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
5495โรงเรียนบ้านห้วยผาก
5496โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
5497โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย
5498โรงเรียนบ้านห้วยพระ
5499โรงเรียนบ้านห้วยพลู
5500โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
5501โรงเรียนบ้านห้วยพุน
5502โรงเรียนบ้านห้วยฟอง
5503โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
5504โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
5505โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
5506โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
5507โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
5508โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
5509โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)
5510โรงเรียนบ้านห้วยยาง
5511โรงเรียนบ้านห้วยยาง
5512โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
5513โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ
5514โรงเรียนบ้านห้วยลาน
5515โรงเรียนบ้านห้วยลึก
5516โรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล)
5517โรงเรียนบ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย)
5518โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
5519โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
5520โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
5521โรงเรียนบ้านห้วยสาร
5522โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
5523โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
5524โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
5525โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
5526โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
5527โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา
5528โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ
5529โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
5530โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก
5531โรงเรียนบ้านห้วยหละ
5532โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก
5533โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
5534โรงเรียนบ้านห้วยหัน
5535โรงเรียนบ้านห้วยหาร
5536โรงเรียนบ้านห้วยหิน
5537โรงเรียนบ้านห้วยหิน
5538โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
5539โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร
5540โรงเรียนบ้านห้วยห้า
5541โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
5542โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้งวัฒนเสรีราษฎร์บำรุง
5543โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ
5544โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า
5545โรงเรียนบ้านห้วยเสลา
5546โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
5547โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
5548โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว
5549โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น
5550โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
5551โรงเรียนบ้านห้วยโผ
5552โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก
5553โรงเรียนบ้านห้วยโอน
5554โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
5555โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
5556โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
5557โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(แม่สรวย)
5558โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(แม่สาย)
5559โรงเรียนบ้านห้วยไซ
5560โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว
5561โรงเรียนบ้านห้วยไทร
5562โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
5563โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด
5564โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก
5565โรงเรียนบ้านห้วยไร่
5566โรงเรียนบ้านห้วยไร่
5567โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
5568โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
5569โรงเรียนบ้านห้องแซง
5570โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
5571โรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
5572โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
5573โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
5574โรงเรียนบ้านอังกัญ - โคกบรรเลง
5575โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง
5576โรงเรียนบ้านอากาศ
5577โรงเรียนบ้านอายเลา
5578โรงเรียนบ้านอาลัย
5579โรงเรียนบ้านอาวอย
5580โรงเรียนบ้านอาโพน
5581โรงเรียนบ้านอำปึล
5582โรงเรียนบ้านอำเภอ
5583โรงเรียนบ้านอิงโค้ง
5584โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง
5585โรงเรียนบ้านอีกุด
5586โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
5587โรงเรียนบ้านอีหมุน
5588โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
5589โรงเรียนบ้านอีเลี่ยน
5590โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา
5591โรงเรียนบ้านอุโลก
5592โรงเรียนบ้านอุ่ม
5593โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
5594โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า
5595โรงเรียนบ้านอูบมุง
5596โรงเรียนบ้านอูล่อง
5597โรงเรียนบ้านอู่หู่
5598โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง
5599โรงเรียนบ้านอ่างทอง
5600โรงเรียนบ้านอ่างทอง
5601โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
5602โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
5603โรงเรียนบ้านอ่างเตย
5604โรงเรียนบ้านอ่าย
5605โรงเรียนบ้านอ่าวปอ
5606โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย
5607โรงเรียนบ้านอ้น
5608โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
5609โรงเรียนบ้านอ้อน
5610โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี
5611โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว
5612โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
5613โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร
5614โรงเรียนบ้านอ้อไพล
5615โรงเรียนบ้านฮี
5616โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
5617โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
5618โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร
5619โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
5620โรงเรียนบ้านเกตรี
5621โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย
5622โรงเรียนบ้านเกศกาสร
5623โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์
5624โรงเรียนบ้านเกษม
5625โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ
5626โรงเรียนบ้านเกาะจัน
5627โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
5628โรงเรียนบ้านเกาะทาก
5629โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
5630โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ
5631โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน
5632โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์
5633โรงเรียนบ้านเกาะรัง
5634โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
5635โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
5636โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน
5637โรงเรียนบ้านเกาะหมี
5638โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
5639โรงเรียนบ้านเกาะเต่า
5640โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ
5641โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์
5642โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)
5643โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่
5644โรงเรียนบ้านเกิ้ง
5645โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
5646โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
5647โรงเรียนบ้านเก่า
5648โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้
5649โรงเรียนบ้านเขตเมือง
5650โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
5651โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
5652โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
5653โรงเรียนบ้านเขากอบ
5654โรงเรียนบ้านเขากำแพง
5655โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
5656โรงเรียนบ้านเขาค่าย
5657โรงเรียนบ้านเขาจีน
5658โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง
5659โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
5660โรงเรียนบ้านเขาช่องลม
5661โรงเรียนบ้านเขาดิน (บ้านบึง)
5662โรงเรียนบ้านเขาดิน(ศรีราชา)
5663โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
5664โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
5665โรงเรียนบ้านเขาด้วน
5666โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
5667โรงเรียนบ้านเขาตะแบก
5668โรงเรียนบ้านเขาตันหยง
5669โรงเรียนบ้านเขาทะลุ
5670โรงเรียนบ้านเขาทับควาย
5671โรงเรียนบ้านเขานางต่วม
5672โรงเรียนบ้านเขานาใน
5673โรงเรียนบ้านเขาน้อย
5674โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี
5675โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
5676โรงเรียนบ้านเขาปูน
5677โรงเรียนบ้านเขาปู่
5678โรงเรียนบ้านเขาฝาก
5679โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย
5680โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ
5681โรงเรียนบ้านเขาพระ
5682โรงเรียนบ้านเขายายกะตา
5683โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
5684โรงเรียนบ้านเขาย้อย
5685โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)
5686โรงเรียนบ้านเขาล้าน
5687โรงเรียนบ้านเขาวง
5688โรงเรียนบ้านเขาวง
5689โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง (ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
5690โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์
5691โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค
5692โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
5693โรงเรียนบ้านเขาหัวนา
5694โรงเรียนบ้านเขาหิน
5695โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
5696โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง
5697โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า
5698โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า
5699โรงเรียนบ้านเขาแดง
5700โรงเรียนบ้านเขาแดง
5701โรงเรียนบ้านเขาแหลม
5702โรงเรียนบ้านเขาแหลม
5703โรงเรียนบ้านเขาแหลม
5704โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
5705โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
5706โรงเรียนบ้านเขือง
5707โรงเรียนบ้านเข็ก
5708โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
5709โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
5710โรงเรียนบ้านเข็มทอง
5711โรงเรียนบ้านเคลียง
5712โรงเรียนบ้านเคาะ
5713โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว
5714โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
5715โรงเรียนบ้านเจริญผล
5716โรงเรียนบ้านเจาะกือแย
5717โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง
5718โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง
5719โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา
5720โรงเรียนบ้านเจ้าวัด
5721โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
5722โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง
5723โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก
5724โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)
5725โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
5726โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)
5727โรงเรียนบ้านเชียงคาน
5728โรงเรียนบ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา'
5729โรงเรียนบ้านเชียงดา
5730โรงเรียนบ้านเชียงดาว
5731โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
5732โรงเรียนบ้านเชียงพิณ
5733โรงเรียนบ้านเชียงยืน
5734โรงเรียนบ้านเชียงยืน
5735โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
5736โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย
5737โรงเรียนบ้านเชียงหวาง 'คุรุประชาสรรค์'
5738โรงเรียนบ้านเชียงอาด
5739โรงเรียนบ้านเชียงแหว
5740โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง
5741โรงเรียนบ้านเชือก
5742โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
5743โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี
5744โรงเรียนบ้านเซิม
5745โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ
5746โรงเรียนบ้านเซือม
5747โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
5748โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
5749โรงเรียนบ้านเดื่อ
5750โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
5751โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย
5752โรงเรียนบ้านเดื่อใต้
5753โรงเรียนบ้านเด่น
5754โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
5755โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
5756โรงเรียนบ้านเตย
5757โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
5758โรงเรียนบ้านเตยกระโตน
5759โรงเรียนบ้านเตรียม
5760โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์)
5761โรงเรียนบ้านเตาปูน
5762โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)
5763โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก
5764โรงเรียนบ้านเถกิง
5765โรงเรียนบ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์)
5766โรงเรียนบ้านเทพนคร
5767โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
5768โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)
5769โรงเรียนบ้านเทอดไทย
5770โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
5771โรงเรียนบ้านเทื่อม
5772โรงเรียนบ้านเนิน
5773โรงเรียนบ้านเนินคนธา
5774โรงเรียนบ้านเนินจำปา
5775โรงเรียนบ้านเนินตะบก
5776โรงเรียนบ้านเนินตาล
5777โรงเรียนบ้านเนินทอง
5778โรงเรียนบ้านเนินทอง
5779โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
5780โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
5781โรงเรียนบ้านเนินมะค่า
5782โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
5783โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
5784โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์
5785โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า
5786โรงเรียนบ้านเนินหอม
5787โรงเรียนบ้านเบญญา
5788โรงเรียนบ้านเบตงสุภาพอนุสรณ์
5789โรงเรียนบ้านเบิกไพร
5790โรงเรียนบ้านเบิด
5791โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
5792โรงเรียนบ้านเปียง
5793โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ
5794โรงเรียนบ้านเปียงหลวง
5795โรงเรียนบ้านเปียด
5796โรงเรียนบ้านเปือย(กันทรารมย์)
5797โรงเรียนบ้านเปือย(พยุห์)
5798โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
5799โรงเรียนบ้านเป็ด
5800โรงเรียนบ้านเป้า
5801โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)
5802โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
5803โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
5804โรงเรียนบ้านเพชรละคร
5805โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา
5806โรงเรียนบ้านเพิ่ม
5807โรงเรียนบ้านเพีย
5808โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
5809โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์
5810โรงเรียนบ้านเมาะลาแต
5811โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา
5812โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
5813โรงเรียนบ้านเมืองคง
5814โรงเรียนบ้านเมืองจัง
5815โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข
5816โรงเรียนบ้านเมืองบาง
5817โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
5818โรงเรียนบ้านเมืองลีง
5819โรงเรียนบ้านเมืองสรวง
5820โรงเรียนบ้านเมืองหมี
5821โรงเรียนบ้านเมืองหลวง
5822โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
5823โรงเรียนบ้านเมืองเพีย
5824โรงเรียนบ้านเมืองแก
5825โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
5826โรงเรียนบ้านเม็กดำ
5827โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
5828โรงเรียนบ้านเม็ง
5829โรงเรียนบ้านเรือ
5830โรงเรียนบ้านเรือง
5831โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
5832โรงเรียนบ้านเลื่อม
5833โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร
5834โรงเรียนบ้านเวินพระบาท
5835โรงเรียนบ้านเวียงคุก
5836โรงเรียนบ้านเวียงดิม
5837โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
5838โรงเรียนบ้านเวียงพาน
5839โรงเรียนบ้านเวียงสอง
5840โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
5841โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
5842โรงเรียนบ้านเวียงแหง
5843โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม
5844โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
5845โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
5846โรงเรียนบ้านเสาหงษ์
5847โรงเรียนบ้านเสาหงส์
5848โรงเรียนบ้านเสาเล้า
5849โรงเรียนบ้านเสาเล้า
5850โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
5851โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
5852โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
5853โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ
5854โรงเรียนบ้านเหมืองทวด
5855โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
5856โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
5857โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
5858โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
5859โรงเรียนบ้านเหล็ก
5860โรงเรียนบ้านเหล่า
5861โรงเรียนบ้านเหล่า
5862โรงเรียนบ้านเหล่า
5863โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์)
5864โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง )
5865โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
5866โรงเรียนบ้านเหล่าคราม
5867โรงเรียนบ้านเหล่าคาม
5868โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน
5869โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ
5870โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
5871โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน
5872โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา
5873โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด
5874โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
5875โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
5876โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ
5877โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
5878โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
5879โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ
5880โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย
5881โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า
5882โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
5883โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง
5884โรงเรียนบ้านเหล่าแดง
5885โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
5886โรงเรียนบ้านเอราวัณ
5887โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่
5888โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม
5889โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
5890โรงเรียนบ้านแกแม
5891โรงเรียนบ้านแกใหญ่
5892โรงเรียนบ้านแก่ง
5893โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง
5894โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
5895โรงเรียนบ้านแก่งยาง
5896โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
5897โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
5898โรงเรียนบ้านแก่งหลวง(กาญจนบุรี เขต1)
5899โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
5900โรงเรียนบ้านแก่งเพกา
5901โรงเรียนบ้านแก่งโตน
5902โรงเรียนบ้านแก้ง
5903โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
5904โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ
5905โรงเรียนบ้านแก้งกอก
5906โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์
5907โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน
5908โรงเรียนบ้านแก้ว
5909โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
5910โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
5911โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
5912โรงเรียนบ้านแค
5913โรงเรียนบ้านแคน
5914โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
5915โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
5916โรงเรียนบ้านแควมะกอก
5917โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
5918โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
5919โรงเรียนบ้านแชะ
5920โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
5921โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
5922โรงเรียนบ้านแดงน้อย
5923โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี
5924โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
5925โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
5926โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง
5927โรงเรียนบ้านแดงใหญ่
5928โรงเรียนบ้านแตล
5929โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่
5930โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
5931โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
5932โรงเรียนบ้านแทงวิทยา
5933โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
5934โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
5935โรงเรียนบ้านแนงมุด
5936โรงเรียนบ้านแบง
5937โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
5938โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
5939โรงเรียนบ้านแปลง
5940โรงเรียนบ้านแปลง 5
5941โรงเรียนบ้านแป้นพิทยา
5942โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ
5943โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
5944โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
5945โรงเรียนบ้านแพงวิทยา
5946โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ
5947โรงเรียนบ้านแพงใหญ่
5948โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
5949โรงเรียนบ้านแพะ
5950โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
5951โรงเรียนบ้านแมด
5952โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม
5953โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
5954โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม
5955โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
5956โรงเรียนบ้านแม่กัวะ
5957โรงเรียนบ้านแม่กา
5958โรงเรียนบ้านแม่กาษา
5959โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
5960โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)
5961โรงเรียนบ้านแม่ข่า
5962โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
5963โรงเรียนบ้านแม่คะ
5964โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ
5965โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
5966โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
5967โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ (ประชาราษฎร์รังสรรค์)
5968โรงเรียนบ้านแม่ตาว
5969โรงเรียนบ้านแม่ตีบ
5970โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม
5971โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
5972โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
5973โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
5974โรงเรียนบ้านแม่ทะ
5975โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ
5976โรงเรียนบ้านแม่ที
5977โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา
5978โรงเรียนบ้านแม่นะ
5979โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้
5980โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง
5981โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
5982โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
5983โรงเรียนบ้านแม่ป้อก
5984โรงเรียนบ้านแม่พลู
5985โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น
5986โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า
5987โรงเรียนบ้านแม่ยางเปรี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
5988โรงเรียนบ้านแม่ระกา
5989โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
5990โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
5991โรงเรียนบ้านแม่ละนา
5992โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
5993โรงเรียนบ้านแม่ลาย
5994โรงเรียนบ้านแม่สลองใน
5995โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
5996โรงเรียนบ้านแม่สวด
5997โรงเรียนบ้านแม่สา
5998โรงเรียนบ้านแม่สาว
5999โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย
6000โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
6001โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
6002โรงเรียนบ้านแม่อุสุ
6003โรงเรียนบ้านแม่เทย
6004โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
6005โรงเรียนบ้านแม่แอบวิทยา
6006โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
6007โรงเรียนบ้านแม่โจ้
6008โรงเรียนบ้านแม่โต๋
6009โรงเรียนบ้านแม่โถ
6010โรงเรียนบ้านแม่โถ
6011โรงเรียนบ้านแม่โมกข์
6012โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
6013โรงเรียนบ้านแยง
6014โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146
6015โรงเรียนบ้านแยะ
6016โรงเรียนบ้านแร่
6017โรงเรียนบ้านแลแวะ
6018โรงเรียนบ้านแวง
6019โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
6020โรงเรียนบ้านแว้ง
6021โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ
6022โรงเรียนบ้านแสงสว่าง
6023โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
6024โรงเรียนบ้านแสนขัน
6025โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
6026โรงเรียนบ้านแสรออ
6027โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์
6028โรงเรียนบ้านแสลงโทน
6029โรงเรียนบ้านแหน
6030โรงเรียนบ้านแหร
6031โรงเรียนบ้านแหลม
6032โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี
6033โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
6034โรงเรียนบ้านแหลมรัง 'ราษฎร์บำรุง'
6035โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
6036โรงเรียนบ้านแหลมสอม
6037โรงเรียนบ้านแหลมสัก
6038โรงเรียนบ้านแหลมหิน
6039โรงเรียนบ้านแหลมแท่น
6040โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์
6041โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
6042โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์
6043โรงเรียนบ้านแห้ว
6044โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
6045โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
6046โรงเรียนบ้านโกตาบารู
6047โรงเรียนบ้านโกทา
6048โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
6049โรงเรียนบ้านโกรกลึก
6050โรงเรียนบ้านโก่ย
6051โรงเรียนบ้านโขมงหัก
6052โรงเรียนบ้านโคก
6053โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง
6054โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
6055โรงเรียนบ้านโคกกร่าง
6056โรงเรียนบ้านโคกกลอย
6057โรงเรียนบ้านโคกกลาง
6058โรงเรียนบ้านโคกกลาง
6059โรงเรียนบ้านโคกกลาง
6060โรงเรียนบ้านโคกกลาง
6061โรงเรียนบ้านโคกกลาง
6062โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
6063โรงเรียนบ้านโคกกะชาย
6064โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)
6065โรงเรียนบ้านโคกกุง
6066โรงเรียนบ้านโคกกุง
6067โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
6068โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
6069โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
6070โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
6071โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน
6072โรงเรียนบ้านโคกคอน
6073โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย
6074โรงเรียนบ้านโคกงาม
6075โรงเรียนบ้านโคกชำแระ
6076โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย
6077โรงเรียนบ้านโคกตก
6078โรงเรียนบ้านโคกตะขบ
6079โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
6080โรงเรียนบ้านโคกตา
6081โรงเรียนบ้านโคกตาล
6082โรงเรียนบ้านโคกตูม
6083โรงเรียนบ้านโคกทราย
6084โรงเรียนบ้านโคกทหาร
6085โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
6086โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง
6087โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
6088โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า
6089โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ
6090โรงเรียนบ้านโคกปราสาท
6091โรงเรียนบ้านโคกผักหอม
6092โรงเรียนบ้านโคกพนมดี
6093โรงเรียนบ้านโคกพระ
6094โรงเรียนบ้านโคกภู
6095โรงเรียนบ้านโคกมน
6096โรงเรียนบ้านโคกมน
6097โรงเรียนบ้านโคกมะขาม
6098โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน (ธรรมสุชาติอุทิศ)
6099โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
6100โรงเรียนบ้านโคกยาง
6101โรงเรียนบ้านโคกยาง
6102โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
6103โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
6104โรงเรียนบ้านโคกวัด
6105โรงเรียนบ้านโคกวัด
6106โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
6107โรงเรียนบ้านโคกศิลา
6108โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
6109โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)
6110โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
6111โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
6112โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
6113โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
6114โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
6115โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง
6116โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
6117โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด
6118โรงเรียนบ้านโคกสัก
6119โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
6120โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์
6121โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
6122โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง
6123โรงเรียนบ้านโคกสูง
6124โรงเรียนบ้านโคกสูง
6125โรงเรียนบ้านโคกสูง
6126โรงเรียนบ้านโคกสูง
6127โรงเรียนบ้านโคกหมัก
6128โรงเรียนบ้านโคกหาร
6129โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่
6130โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
6131โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
6132โรงเรียนบ้านโคกเทียม
6133โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง
6134โรงเรียนบ้านโคกเพชร (เภคประชารัฐบำรุง)
6135โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก
6136โรงเรียนบ้านโคกเมา
6137โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร
6138โรงเรียนบ้านโคกโก
6139โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
6140โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
6141โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
6142โรงเรียนบ้านโคกไพล
6143โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
6144โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
6145โรงเรียนบ้านโคคลาน
6146โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
6147โรงเรียนบ้านโจด
6148โรงเรียนบ้านโจดนาตาล
6149โรงเรียนบ้านโจดม่วง
6150โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม
6151โรงเรียนบ้านโฉลง
6152โรงเรียนบ้านโชกเหนือ
6153โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา
6154โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
6155โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
6156โรงเรียนบ้านโซง
6157โรงเรียนบ้านโซงเลง
6158โรงเรียนบ้านโดง
6159โรงเรียนบ้านโดท่างาม
6160โรงเรียนบ้านโดนอาว
6161โรงเรียนบ้านโดนโอก
6162โรงเรียนบ้านโต
6163โรงเรียนบ้านโตก
6164โรงเรียนบ้านโตนด
6165โรงเรียนบ้านโตะบาลา
6166โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
6167โรงเรียนบ้านโต้นนท์
6168โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต
6169โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ
6170โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ
6171โรงเรียนบ้านโทะ
6172โรงเรียนบ้านโนน
6173โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
6174โรงเรียนบ้านโนนกาหลง
6175โรงเรียนบ้านโนนกุง
6176โรงเรียนบ้านโนนกุง
6177โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210
6178โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
6179โรงเรียนบ้านโนนคูณ
6180โรงเรียนบ้านโนนคูณ
6181โรงเรียนบ้านโนนค้อ
6182โรงเรียนบ้านโนนจั่น
6183โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
6184โรงเรียนบ้านโนนจิก
6185โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
6186โรงเรียนบ้านโนนดู่
6187โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ
6188โรงเรียนบ้านโนนทอง
6189โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ
6190โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
6191โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง
6192โรงเรียนบ้านโนนบก
6193โรงเรียนบ้านโนนบอน
6194โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
6195โรงเรียนบ้านโนนบ่อ
6196โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
6197โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย
6198โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์
6199โรงเรียนบ้านโนนม่วง
6200โรงเรียนบ้านโนนม่วง
6201โรงเรียนบ้านโนนม่วง
6202โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก
6203โรงเรียนบ้านโนนยอ
6204โรงเรียนบ้านโนนยาง
6205โรงเรียนบ้านโนนยาง
6206โรงเรียนบ้านโนนยาง
6207โรงเรียนบ้านโนนระเวียง
6208โรงเรียนบ้านโนนรัง
6209โรงเรียนบ้านโนนรัง(ชุมพวง)
6210โรงเรียนบ้านโนนรัง(แก้งสนามนาง)
6211โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย
6212โรงเรียนบ้านโนนสง่า
6213โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
6214โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
6215โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
6216โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
6217โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
6218โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
6219โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
6220โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
6221โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
6222โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
6223โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
6224โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ
6225โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา
6226โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
6227โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
6228โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
6229โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
6230โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
6231โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข
6232โรงเรียนบ้านโนนสัง
6233โรงเรียนบ้านโนนสา
6234โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
6235โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
6236โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
6237โรงเรียนบ้านโนนสูง
6238โรงเรียนบ้านโนนสูง
6239โรงเรียนบ้านโนนสูง
6240โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
6241โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
6242โรงเรียนบ้านโนนหวาย
6243โรงเรียนบ้านโนนหอม
6244โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
6245โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
6246โรงเรียนบ้านโนนเต็ง
6247โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง
6248โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
6249โรงเรียนบ้านโนนเมือง
6250โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
6251โรงเรียนบ้านโนนเลียง
6252โรงเรียนบ้านโนนเสถียร
6253โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ
6254โรงเรียนบ้านโนนเหม่า
6255โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม
6256โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง
6257โรงเรียนบ้านโนนแคน
6258โรงเรียนบ้านโนนแดง
6259โรงเรียนบ้านโนนแดง
6260โรงเรียนบ้านโนนแฝก
6261โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง
6262โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
6263โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
6264โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
6265โรงเรียนบ้านโปง
6266โรงเรียนบ้านโปร่ง
6267โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
6268โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ
6269โรงเรียนบ้านโป่ง
6270โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
6271โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
6272โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
6273โรงเรียนบ้านโป่งชี
6274โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
6275โรงเรียนบ้านโป่งนก
6276โรงเรียนบ้านโป่งนก
6277โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา
6278โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
6279โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
6280โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
6281โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
6282โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
6283โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
6284โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
6285โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต
6286โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ
6287โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
6288โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง
6289โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
6290โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
6291โรงเรียนบ้านโป่งเปือย
6292โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร
6293โรงเรียนบ้านโป่งแดง
6294โรงเรียนบ้านโป่งแดง
6295โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี
6296โรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก
6297โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน
6298โรงเรียนบ้านโป๊ะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บำรุง)
6299โรงเรียนบ้านโผลง
6300โรงเรียนบ้านโพธิ์
6301โรงเรียนบ้านโพธิ์
6302โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
6303โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
6304โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
6305โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง
6306โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
6307โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท
6308โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา
6309โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา
6310โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
6311โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
6312โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
6313โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ
6314โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
6315โรงเรียนบ้านโพธิ์หวาย
6316โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา
6317โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่
6318โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
6319โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
6320โรงเรียนบ้านโพน
6321โรงเรียนบ้านโพนก่อ
6322โรงเรียนบ้านโพนครก
6323โรงเรียนบ้านโพนค้อ
6324โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์
6325โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ
6326โรงเรียนบ้านโพนจาน
6327โรงเรียนบ้านโพนทอง
6328โรงเรียนบ้านโพนทอง
6329โรงเรียนบ้านโพนทอง
6330โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ
6331โรงเรียนบ้านโพนบก
6332โรงเรียนบ้านโพนพระ
6333โรงเรียนบ้านโพนยาง
6334โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา
6335โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
6336โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
6337โรงเรียนบ้านโพนสวาง
6338โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์
6339โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก
6340โรงเรียนบ้านโพนเลา
6341โรงเรียนบ้านโพนแดง
6342โรงเรียนบ้านโพนแพง
6343โรงเรียนบ้านโพนแพง
6344โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม
6345โรงเรียนบ้านโมน
6346โรงเรียนบ้านโมย
6347โรงเรียนบ้านโรงหีบ
6348โรงเรียนบ้านโรงเข้
6349โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
6350โรงเรียนบ้านโลทู
6351โรงเรียนบ้านโละ
6352โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้
6353โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
6354โรงเรียนบ้านโสกแสง
6355โรงเรียนบ้านโสน
6356โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)
6357โรงเรียนบ้านโสมน
6358โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา
6359โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์
6360โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
6361โรงเรียนบ้านใจดี
6362โรงเรียนบ้านใต้
6363โรงเรียนบ้านในถุ้ง
6364โรงเรียนบ้านในปง
6365โรงเรียนบ้านในล็อค
6366โรงเรียนบ้านในสอย
6367โรงเรียนบ้านในหุบ
6368โรงเรียนบ้านในเมือง
6369โรงเรียนบ้านในเวียง
6370โรงเรียนบ้านในเหมือง
6371โรงเรียนบ้านใหญ่
6372โรงเรียนบ้านใหม่
6373โรงเรียนบ้านใหม่
6374โรงเรียนบ้านใหม่
6375โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)
6376โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
6377โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
6378โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
6379โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
6380โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
6381โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
6382โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์
6383โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู
6384โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์
6385โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
6386โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
6387โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
6388โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
6389โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
6390โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย
6391โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
6392โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
6393โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ
6394โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
6395โรงเรียนบ้านไก่คำ
6396โรงเรียนบ้านไชยภักดี
6397โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
6398โรงเรียนบ้านไชยราช
6399โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์
6400โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก
6401โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา
6402โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
6403โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
6404โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
6405โรงเรียนบ้านไทรงาม
6406โรงเรียนบ้านไทรงาม
6407โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง
6408โรงเรียนบ้านไทรทอง
6409โรงเรียนบ้านไทรย้อย
6410โรงเรียนบ้านไผ่
6411โรงเรียนบ้านไผ่
6412โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503)
6413โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
6414โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
6415โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46
6416โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
6417โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
6418โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
6419โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
6420โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา
6421โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
6422โรงเรียนบ้านไพล
6423โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)
6424โรงเรียนบ้านไม้กะพง
6425โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
6426โรงเรียนบ้านไม้ฝาด
6427โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168
6428โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
6429โรงเรียนบ้านไม้แก่น
6430โรงเรียนบ้านไม้แดง
6431โรงเรียนบ้านไร่
6432โรงเรียนบ้านไร่
6433โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา)
6434โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
6435โรงเรียนบ้านไร่(หาดใหญ่)
6436โรงเรียนบ้านไร่ขี
6437โรงเรียนบ้านไร่จันดี
6438โรงเรียนบ้านไร่ดอน
6439โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
6440โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี
6441โรงเรียนบ้านไร่ป้า
6442โรงเรียนบ้านไร่พญา
6443โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
6444โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
6445โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
6446โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
6447โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
6448โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
6449โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
6450โรงเรียนบ้านไสกุน
6451โรงเรียนบ้านไสตอ
6452โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ
6453โรงเรียนบ้านไสใหญ่(ทุ่งใหญ่)
6454โรงเรียนบ้านไสใหญ่(พระพรหม)
6455โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
6456โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล
6457โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
6458โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
6459โรงเรียนปทุมคงคา
6460โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
6461โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์
6462โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง)
6463โรงเรียนปทุมพิทยาคม
6464โรงเรียนปทุมมานุกุล
6465โรงเรียนปทุมมาศวิทยา
6466โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
6467โรงเรียนปทุมราชวงศา
6468โรงเรียนปทุมวิทยากร
6469โรงเรียนปทุมวิไล
6470โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
6471โรงเรียนปรกแก้ววิทยา
6472โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
6473โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์
6474โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
6475โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
6476โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
6477โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
6478โรงเรียนประชานิคม 2
6479โรงเรียนประชานิคม 4
6480โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
6481โรงเรียนประชานุเคราะห์ 8
6482โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
6483โรงเรียนประชาบำรุง
6484โรงเรียนประชาบำรุง
6485โรงเรียนประชาพัฒนา
6486โรงเรียนประชาพิทักษ์
6487โรงเรียนประชามงคล
6488โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
6489โรงเรียนประชารัฐบำรุง
6490โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
6491โรงเรียนประชารัฐสามัคคี
6492โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13)
6493โรงเรียนประชาราชวิทยา
6494โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
6495โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์
6496โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา
6497โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์
6498โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
6499โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
6500โรงเรียนประชาสามัคคี
6501โรงเรียนประชาสามัคคี
6502โรงเรียนประชาสามัคคี
6503โรงเรียนประชาสามัคคี (เมืองเดช)
6504โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง
6505โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
6506โรงเรียนประดู่พิทยาคม
6507โรงเรียนประตูชัย
6508โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา
6509โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน
6510โรงเรียนประถมทวีธาภิเษก
6511โรงเรียนประถมนนทรี
6512โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
6513โรงเรียนประภัสสรรังสิต
6514โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
6515โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
6516โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง
6517โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
6518โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
6519โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา
6520โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
6521โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1
6522โรงเรียนประเสริฐอิสลาม
6523โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
6524โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
6525โรงเรียนปรางค์กู่
6526โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
6527โรงเรียนปราจีนราษฎรบำรุง
6528โรงเรียนปราสาท
6529โรงเรียนปราสาททองวิทยา
6530โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร
6531โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์
6532โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
6533โรงเรียนปริยัติไพศาล
6534โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม
6535โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
6536โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
6537โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
6538โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง
6539โรงเรียนปลาปากวิทยา
6540โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
6541โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร
6542โรงเรียนปล้องวิทยาคม
6543โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
6544โรงเรียนปอวิทยา
6545โรงเรียนปะคำพิทยาคม
6546โรงเรียนปะทิววิทยา
6547โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
6548โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
6549โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
6550โรงเรียนปัญญาวรคุณ
6551โรงเรียนปัญญาวุธ
6552โรงเรียนปัว
6553โรงเรียนปากกรานพิทยา
6554โรงเรียนปากคลองบางขนาก
6555โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
6556โรงเรียนปากจั่นวิทยา
6557โรงเรียนปากจ่าวิทยา
6558โรงเรียนปากชมวิทยา
6559โรงเรียนปากช่อง
6560โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
6561โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา
6562โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา
6563โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
6564โรงเรียนปากพนัง
6565โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
6566โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
6567โรงเรียนปากพูน
6568โรงเรียนปากละงู
6569โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
6570โรงเรียนปากเกร็ด
6571โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
6572โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
6573โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
6574โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
6575โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์
6576โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์
6577โรงเรียนปายวิทยาคาร
6578โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
6579โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
6580โรงเรียนปิยะชาติพัฒนา
6581โรงเรียนปิยะบุตร์
6582โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
6583โรงเรียนปูแกงอินทราราษฎร์อุปถัมภ์
6584โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
6585โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
6586โรงเรียนป่ากล้วย
6587โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
6588โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
6589โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
6590โรงเรียนป่าซาง
6591โรงเรียนป่าตันวิทยา
6592โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
6593โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล (อนุบาลป่าติ้ว)
6594โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
6595โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล
6596โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
6597โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
6598โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
6599โรงเรียนป่าแดงวิทยา
6600โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
6601โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
6602โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
6603โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9
6604โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
6605โรงเรียนผดุงนารี
6606โรงเรียนผดุงปัญญา
6607โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา
6608โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
6609โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
6610โรงเรียนผักไห่(สุทธาประมุข)
6611โรงเรียนผังปาล์ม 2
6612โรงเรียนผาขามวิทยายน
6613โรงเรียนผาช่อวิทยา
6614โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม
6615โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา
6616โรงเรียนผาปังวิทยา
6617โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม
6618โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา
6619โรงเรียนผาเทิบวิทยา
6620โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
6621โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์
6622โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา
6623โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
6624โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
6625โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
6626โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
6627โรงเรียนฝางพิทยาคม
6628โรงเรียนฝางวิทยายน
6629โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
6630โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
6631โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
6632โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
6633โรงเรียนพญาเม็งราย
6634โรงเรียนพญาไท
6635โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
6636โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
6637โรงเรียนพนมทวนวิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)
6638โรงเรียนพนมรอกวิทยา
6639โรงเรียนพนมรุ้ง
6640โรงเรียนพนมศึกษา
6641โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)
6642โรงเรียนพนมเบญจา
6643โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
6644โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
6645โรงเรียนพนางตุง
6646โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
6647โรงเรียนพนาศึกษา
6648โรงเรียนพนาสนวิทยา
6649โรงเรียนพบพระวิทยาคม
6650โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
6651โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
6652โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
6653โรงเรียนพยุห์วิทยา
6654โรงเรียนพรตพิทยพยัต
6655โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
6656โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
6657โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
6658โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
6659โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
6660โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
6661โรงเรียนพรหมรังษี
6662โรงเรียนพรหมานุสรณ์
6663โรงเรียนพรหมานุเคราะห์
6664โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร
6665โรงเรียนพระครูพิทยาคม
6666โรงเรียนพระครูวิทยา
6667โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา
6668โรงเรียนพระซองวิทยาคาร
6669โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
6670โรงเรียนพระตำหนักมหาราช
6671โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
6672โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
6673โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
6674โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
6675โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
6676โรงเรียนพระนารายณ์
6677โรงเรียนพระบางวิทยา
6678โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
6679โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
6680โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
6681โรงเรียนพระพรหมวิทยานุสรณ์
6682โรงเรียนพระพุทธบาท
6683โรงเรียนพระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา
6684โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
6685โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
6686โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
6687โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี)
6688โรงเรียนพระราชทานทับละมุ
6689โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว
6690โรงเรียนพระวอพระตาวิทยานุสรณ์
6691โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา
6692โรงเรียนพระแก้ววิทยา
6693โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
6694โรงเรียนพระแสงวิทยา
6695โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
6696โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
6697โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
6698โรงเรียนพรเจริญวิทยา
6699โรงเรียนพร้านิลวัชระ
6700โรงเรียนพร้าววิทยาคม
6701โรงเรียนพล
6702โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50
6703โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
6704โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
6705โรงเรียนพลับพลาไชย
6706โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
6707โรงเรียนพลิ้ว
6708โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
6709โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
6710โรงเรียนพะทายพิทยาคม
6711โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
6712โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
6713โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา
6714โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
6715โรงเรียนพังเคนพิทยา
6716โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
6717โรงเรียนพัชรพิทยาคม
6718โรงเรียนพัฒนศึกษา
6719โรงเรียนพัฒนานิคม
6720โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
6721โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
6722โรงเรียนพัทลุง
6723โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
6724โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
6725โรงเรียนพานทอง
6726โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
6727โรงเรียนพานพร้าว
6728โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
6729โรงเรียนพานพิทยาคม
6730โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
6731โรงเรียนพิกุลทอง
6732โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
6733โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
6734โรงเรียนพิชัย
6735โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
6736โรงเรียนพิชัยศึกษา
6737โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12
6738โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
6739โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง
6740โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
6741โรงเรียนพิบูลประชาบาล
6742โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
6743โรงเรียนพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร)
6744โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
6745โรงเรียนพิบูลย์สงเคราะห์ 1
6746โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์
6747โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
6748โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
6749โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
6750โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์
6751โรงเรียนพิมานพิทยาสรรพ์
6752โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม
6753โรงเรียนพิมายวิทยา
6754โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
6755โรงเรียนพิริยาลัย
6756โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
6757โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
6758โรงเรียนพิไกรวิทยา
6759โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
6760โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
6761โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
6762โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
6763โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
6764โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา
6765โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
6766โรงเรียนพุทธิโศภน
6767โรงเรียนพุทธโสธร
6768โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์
6769โรงเรียนพุทไธสง
6770โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
6771โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
6772โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
6773โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
6774โรงเรียนฟากท่าวิทยา
6775โรงเรียนฟ้าหยาดราษฎร์นิยม
6776โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
6777โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
6778โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
6779โรงเรียนภัทรบพิตร
6780โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
6781โรงเรียนภาชี 'สุนทรวิทยานุกูล'
6782โรงเรียนภูกระดึง
6783โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
6784โรงเรียนภูซางวิทยาคม
6785โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
6786โรงเรียนภูผาม่าน
6787โรงเรียนภูพระบาทวิทยา
6788โรงเรียนภูพานวิทยา
6789โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
6790โรงเรียนภูมิวิทยา
6791โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
6792โรงเรียนภูหลวงวิทยา
6793โรงเรียนภูห่านศึกษา
6794โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร
6795โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
6796โรงเรียนภูเขียว
6797โรงเรียนภูเรือวิทยา
6798โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
6799โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
6800โรงเรียนภู่วิทยา
6801โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย
6802โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
6803โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
6804โรงเรียนมหรรณพาราม
6805โรงเรียนมหาชนะชัย
6806โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
6807โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
6808โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม
6809โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
6810โรงเรียนมหาราช 7
6811โรงเรียนมหาราชประชานิมิตร
6812โรงเรียนมหาวชิราวุธ
6813โรงเรียนมหาวิชานุกูล
6814โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
6815โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง)
6816โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
6817โรงเรียนมหิธรวิทยา
6818โรงเรียนมหิศราธิบดี
6819โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
6820โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
6821โรงเรียนมักกะสันพิทยา
6822โรงเรียนมัญจาศึกษา
6823โรงเรียนมัธยมกิติยาภา
6824โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
6825โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
6826โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
6827โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
6828โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
6829โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
6830โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
6831โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ
6832โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
6833โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
6834โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
6835โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม
6836โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
6837โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
6838โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
6839โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
6840โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
6841โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
6842โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
6843โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
6844โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
6845โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
6846โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริ์
6847โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
6848โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
6849โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
6850โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
6851โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
6852โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
6853โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
6854โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
6855โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
6856โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์(เดิมชื่อ สามตำบลวิทยาประชาสรรค์)
6857โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
6858โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
6859โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
6860โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
6861โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
6862โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
6863โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
6864โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
6865โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์
6866โรงเรียนมิตรภาพ
6867โรงเรียนมิตรภาพ 6
6868โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่
6869โรงเรียนมุกดาลัย
6870โรงเรียนมุกดาหาร
6871โรงเรียนมุกดาหารวิทยานุกูล
6872โรงเรียนมุสลิมบำรุง
6873โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
6874โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
6875โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
6876โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
6877โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
6878โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
6879โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร
6880โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น
6881โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
6882โรงเรียนยะหริ่ง
6883โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
6884โรงเรียนยางคำพิทยาคม
6885โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
6886โรงเรียนยางชุมวิทยา
6887โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
6888โรงเรียนยางตลาดวิทยา
6889โรงเรียนยางรากวิทยา
6890โรงเรียนยางวิทยาคม
6891โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
6892โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร
6893โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
6894โรงเรียนยางโกลนวิทยา
6895โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
6896โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา
6897โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
6898โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล
6899โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
6900โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
6901โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
6902โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
6903โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
6904โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
6905โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา
6906โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
6907โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
6908โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
6909โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
6910โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
6911โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
6912โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
6913โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
6914โรงเรียนรสลินคัคณางค์
6915โรงเรียนรอซีดี
6916โรงเรียนรอดนิลวิทยา
6917โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์
6918โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
6919โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
6920โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
6921โรงเรียนระยองวิทยาคม
6922โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
6923โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
6924โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง
6925โรงเรียนระหานวิทยา
6926โรงเรียนระหารเจริญวิทยา
6927โรงเรียนระแงะ
6928โรงเรียนระโนด
6929โรงเรียนระโนดวิทยา
6930โรงเรียนรักไทย
6931โรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม
6932โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
6933โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
6934โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร
6935โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
6936โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง
6937โรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
6938โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์
6939โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
6940โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
6941โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
6942โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
6943โรงเรียนรัตนบุรี
6944โรงเรียนรัตนพลวิทยา
6945โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
6946โรงเรียนรัตนวิทยาคม
6947โรงเรียนรัตนะ
6948โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
6949โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9
6950โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)
6951โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
6952โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
6953โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
6954โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
6955โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
6956โรงเรียนรัษฎา
6957โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
6958โรงเรียนราชดำริ
6959โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
6960โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
6961โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1
6962โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10
6963โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11
6964โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
6965โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
6966โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16
6967โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19
6968โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20
6969โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
6970โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
6971โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25
6972โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26
6973โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
6974โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3
6975โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
6976โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35
6977โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37
6978โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 (กำลังก่อสร้าง)
6979โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
6980โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2
6981โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
6982โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
6983โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28
6984โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
6985โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
6986โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33
6987โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
6988โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
6989โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38
6990โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย
6991โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก
6992โรงเรียนราชมุนีรังสฤษดิ์
6993โรงเรียนราชวินิต
6994โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี (สตรีนนทบุรีบางใหญ่)
6995โรงเรียนราชวินิตบางเขน
6996โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
6997โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
6998โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
6999โรงเรียนราชวินิตมัธยม
7000โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
7001โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา
7002โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
7003โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
7004โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2
7005โรงเรียนราชานุบาล
7006โรงเรียนราชานุเคราะห์
7007โรงเรียนราชินีบูรณะ
7008โรงเรียนราชินูทิศ 2
7009โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
7010โรงเรียนรามราชพิทยาคม
7011โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก
7012โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
7013โรงเรียนราษฎร์นิยม
7014โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร
7015โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์
7016โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
7017โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี
7018โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา
7019โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
7020โรงเรียนราษฎร์สโมสร
7021โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์
7022โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์
7023โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม
7024โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์
7025โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
7026โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา
7027โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
7028โรงเรียนร่มเกล้า
7029โรงเรียนร่มเกล้า
7030โรงเรียนร่มเกล้า
7031โรงเรียนร่มเกล้า
7032โรงเรียนร่มเกล้า
7033โรงเรียนร่มเกล้า
7034โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
7035โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
7036โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
7037โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา
7038โรงเรียนร่องคำ
7039โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
7040โรงเรียนร่องธารวิทยา
7041โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
7042โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม
7043โรงเรียนร่อนพิบูลย์
7044โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
7045โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา
7046โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
7047โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
7048โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
7049โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
7050โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
7051โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล
7052โรงเรียนลองวิทยา
7053โรงเรียนละงูพิทยาคม
7054โรงเรียนละทายวิทยา
7055โรงเรียนละลมวิทยา
7056โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
7057โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
7058โรงเรียนละแมวิทยา
7059โรงเรียนลับแลพิทยาคม
7060โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
7061โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
7062โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
7063โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
7064โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
7065โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
7066โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
7067โรงเรียนลานกระบือวิทยา
7068โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
7069โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์
7070โรงเรียนลานสักวิทยา
7071โรงเรียนลำดวนพิทยาคม
7072โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม
7073โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
7074โรงเรียนลำปลายมาศ
7075โรงเรียนลำปางกัลยาณี
7076โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
7077โรงเรียนลำสนธิวิทยา
7078โรงเรียนลิไทพิทยาคม
7079โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
7080โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
7081โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
7082โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
7083โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา
7084โรงเรียนล้อมแรดวิทยา
7085โรงเรียนลําสนุ่น
7086โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
7087โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
7088โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
7089โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
7090โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
7091โรงเรียนวชิรป่าซาง
7092โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์
7093โรงเรียนวรนคร
7094โรงเรียนวรนารีเฉลิม
7095โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
7096โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
7097โรงเรียนวราวัฒนา
7098โรงเรียนวอนนภาศัพท์
7099โรงเรียนวังกรดพิทยา
7100โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
7101โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
7102โรงเรียนวังก้านเหลือง
7103โรงเรียนวังข่อยพิทยา
7104โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
7105โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
7106โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
7107โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ
7108โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
7109โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
7110โรงเรียนวังทรายขาววิทยา
7111โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
7112โรงเรียนวังทองพิทยาคม
7113โรงเรียนวังทองวิทยา
7114โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
7115โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
7116โรงเรียนวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
7117โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
7118โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
7119โรงเรียนวังบ่อวิทยา
7120โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
7121โรงเรียนวังพร้าววิทยา
7122โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
7123โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
7124โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
7125โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
7126โรงเรียนวังยางวิทยาคม
7127โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม(สพม เขต24)
7128โรงเรียนวังวิเศษ
7129โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
7130โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
7131โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
7132โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
7133โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม
7134โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
7135โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
7136โรงเรียนวังหินประชาสรรค์
7137โรงเรียนวังหินวิทยาคม
7138โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
7139โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม
7140โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
7141โรงเรียนวังเหนือวิทยา
7142โรงเรียนวังแก้ววิทยา
7143โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
7144โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
7145โรงเรียนวังโป่งศึกษา
7146โรงเรียนวังโพนงามวิทยา
7147โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
7148โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
7149โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
7150โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
7151โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
7152โรงเรียนวัชรวิทยา
7153โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา
7154โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
7155โรงเรียนวัดกกตาล (สีมารัตน์วิทยา)
7156โรงเรียนวัดกกแรต
7157โรงเรียนวัดกงตาก
7158โรงเรียนวัดกงลาด
7159โรงเรียนวัดกรอกยายชา
7160โรงเรียนวัดกระซ้าขาว
7161โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
7162โรงเรียนวัดกระทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์)
7163โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว
7164โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)
7165โรงเรียนวัดกระแชง
7166โรงเรียนวัดกระโจมทอง
7167โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลย์ประสิทธิ์)
7168โรงเรียนวัดกรับพวง
7169โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
7170โรงเรียนวัดกลาง
7171โรงเรียนวัดกลาง
7172โรงเรียนวัดกลาง
7173โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)
7174โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
7175โรงเรียนวัดกลางคลองสี่
7176โรงเรียนวัดกลางคูเวียง
7177โรงเรียนวัดกลางดง
7178โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
7179โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
7180โรงเรียนวัดกลางเกร็ด
7181โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24)
7182โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม
7183โรงเรียนวัดกะเปียด
7184โรงเรียนวัดกะแส
7185โรงเรียนวัดกะโสม
7186โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
7187โรงเรียนวัดกาญจนาราม
7188โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
7189โรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ )
7190โรงเรียนวัดกาโห่ใต้
7191โรงเรียนวัดกำมะเสน
7192โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
7193โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
7194โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)
7195โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า
7196โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร)
7197โรงเรียนวัดก้านเหลือง
7198โรงเรียนวัดขจรบำรุง
7199โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
7200โรงเรียนวัดขรัวช่วย
7201โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
7202โรงเรียนวัดขะจาว
7203โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
7204โรงเรียนวัดขุนซ่อง
7205โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์
7206โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
7207โรงเรียนวัดขุมแก้ว
7208โรงเรียนวัดข่วงสิงห์
7209โรงเรียนวัดคงคา
7210โรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา)
7211โรงเรียนวัดคงคาวราราม (วงศ์ผินประชานุกูล)
7212โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
7213โรงเรียนวัดคมนียเขต
7214โรงเรียนวัดครุนอก
7215โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)
7216โรงเรียนวัดคร้อพนัน
7217โรงเรียนวัดคลอง 18
7218โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
7219โรงเรียนวัดคลองครุ
7220โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)
7221โรงเรียนวัดคลองคูณ
7222โรงเรียนวัดคลองชัน
7223โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บํารุง
7224โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
7225โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี
7226โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ
7227โรงเรียนวัดคลองปูน (แปล่มราษฎร์อุปถัมภ์)
7228โรงเรียนวัดคลองพลู
7229โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
7230โรงเรียนวัดคลองยอ
7231โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
7232โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)
7233โรงเรียนวัดคลองเก้า
7234โรงเรียนวัดคลองเจ้า
7235โรงเรียนวัดคลองโนน
7236โรงเรียนวัดคลองใหญ่
7237โรงเรียนวัดควน
7238โรงเรียนวัดควนกอ
7239โรงเรียนวัดควนชะลิก
7240โรงเรียนวัดควนถบ
7241โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11
7242โรงเรียนวัดควนวิเศษ
7243โรงเรียนวัดควนสีนวล
7244โรงเรียนวัดควนเกย
7245โรงเรียนวัดควนเมา
7246โรงเรียนวัดควนไทร
7247โรงเรียนวัดคอกวัว
7248โรงเรียนวัดคานหาม
7249โรงเรียนวัดคำหยาด
7250โรงเรียนวัดคิริวิหาร
7251โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
7252โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
7253โรงเรียนวัดคีรีวง
7254โรงเรียนวัดคีรีวัน
7255โรงเรียนวัดคีรีวิหาร
7256โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
7257โรงเรียนวัดคุ้งยาง
7258โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
7259โรงเรียนวัดคูขุด(เพื่อมประชานุกูล)
7260โรงเรียนวัดคูยาง
7261โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
7262โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ
7263โรงเรียนวัดคู่สร้าง
7264โรงเรียนวัดคู้เกษมโมสร
7265โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์ 4)
7266โรงเรียนวัดงิ้วราย
7267โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร)
7268โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
7269โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
7270โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
7271โรงเรียนวัดจอมแจ้ง
7272โรงเรียนวัดจันดี
7273โรงเรียนวัดจันทนาราม
7274โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
7275โรงเรียนวัดจันทราวาส
7276โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสานราษฎร์)
7277โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ)
7278โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
7279โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก
7280โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
7281โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
7282โรงเรียนวัดจันทาราม
7283โรงเรียนวัดจันทาราม
7284โรงเรียนวัดจันเสน
7285โรงเรียนวัดจำปา
7286โรงเรียนวัดจำปา
7287โรงเรียนวัดจิกลาด
7288โรงเรียนวัดจินดาราม
7289โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
7290โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
7291โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)
7292โรงเรียนวัดฉาง
7293โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร
7294โรงเรียนวัดชนะสงคราม
7295โรงเรียนวัดชนะสงสาร (อนันตชัยประชานุกูล)
7296โรงเรียนวัดชมนิมิตร
7297โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์
7298โรงเรียนวัดชยาราม
7299โรงเรียนวัดชลคราม
7300โรงเรียนวัดชลธาราม
7301โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
7302โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม
7303โรงเรียนวัดชะอวด
7304โรงเรียนวัดชะแล้
7305โรงเรียนวัดชัน
7306โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
7307โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์
7308โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
7309โรงเรียนวัดชากหมาก
7310โรงเรียนวัดชาวเหนือ
7311โรงเรียนวัดชำป่างาม
7312โรงเรียนวัดชำผักแพว
7313โรงเรียนวัดชินวราราม
7314โรงเรียนวัดชุกพี้
7315โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
7316โรงเรียนวัดช่องพราน
7317โรงเรียนวัดช่องลม
7318โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์
7319โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
7320โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
7321โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
7322โรงเรียนวัดช้างทูน
7323โรงเรียนวัดดงกลาง
7324โรงเรียนวัดดงสวอง
7325โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง
7326โรงเรียนวัดดอนคา
7327โรงเรียนวัดดอนจั่น
7328โรงเรียนวัดดอนชะเอม
7329โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
7330โรงเรียนวัดดอนตรอ
7331โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
7332โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว
7333โรงเรียนวัดดอนทอง(พนมสารคาม)
7334โรงเรียนวัดดอนทอง(เมืองฉะเชิงเทรา)
7335โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)
7336โรงเรียนวัดดอนพุดซา
7337โรงเรียนวัดดอนมะนาว
7338โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
7339โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
7340โรงเรียนวัดดอนยอ
7341โรงเรียนวัดดอนยาง
7342โรงเรียนวัดดอนยาง
7343โรงเรียนวัดดอนยายหนู
7344โรงเรียนวัดดอนยายหอม
7345โรงเรียนวัดดอนรวบ
7346โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
7347โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
7348โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
7349โรงเรียนวัดดอนเมือง
7350โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง)
7351โรงเรียนวัดดอนแจง
7352โรงเรียนวัดดอนแสลบ
7353โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
7354โรงเรียนวัดดอนใหญ่
7355โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
7356โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
7357โรงเรียนวัดดาวคะนอง
7358โรงเรียนวัดดาวเรือง
7359โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)
7360โรงเรียนวัดดำรงบุล
7361โรงเรียนวัดดีหลวง
7362โรงเรียนวัดด่าน
7363โรงเรียนวัดด่านช้าง
7364โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
7365โรงเรียนวัดด่านสำโรง
7366โรงเรียนวัดตกพรม
7367โรงเรียนวัดตปะโยคาราม
7368โรงเรียนวัดตรณาราม
7369โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)
7370โรงเรียนวัดตองปุ
7371โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
7372โรงเรียนวัดตะพงนอก
7373โรงเรียนวัดตะลุงเก่า
7374โรงเรียนวัดตะลุ่ม
7375โรงเรียนวัดตะวันเรือง
7376โรงเรียนวัดตะเคียนทอง
7377โรงเรียนวัดตะเคียนทอง
7378โรงเรียนวัดตะแพน
7379โรงเรียนวัดตะโกสูง
7380โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
7381โรงเรียนวัดตากวน
7382โรงเรียนวัดตาก้อง
7383โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
7384โรงเรียนวัดตาล
7385โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)
7386โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
7387โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
7388โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
7389โรงเรียนวัดตาหลวงคง
7390โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
7391โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
7392โรงเรียนวัดตุ๊กตา (ภิทัยธารามประสิทธิ์)
7393โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง)
7394โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา)
7395โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
7396โรงเรียนวัดถนนแค
7397โรงเรียนวัดถอนสมอ
7398โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
7399โรงเรียนวัดถ้ำรงณ์
7400โรงเรียนวัดถ้ำวราราม
7401โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
7402โรงเรียนวัดทรงธรรม
7403โรงเรียนวัดทรงธรรม
7404โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
7405โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
7406โรงเรียนวัดทองหลาง
7407โรงเรียนวัดทะเลน้อย
7408โรงเรียนวัดทะเลบก
7409โรงเรียนวัดทับกระดาน
7410โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ
7411โรงเรียนวัดทับยายเชียง
7412โรงเรียนวัดทับหมัน
7413โรงเรียนวัดทับไทร
7414โรงเรียนวัดทัพคล้าย
7415โรงเรียนวัดทัพหมัน
7416โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์)
7417โรงเรียนวัดทางพระ
7418โรงเรียนวัดทางพูน
7419โรงเรียนวัดทางยาว
7420โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
7421โรงเรียนวัดทุ่งคอก
7422โรงเรียนวัดทุ่งบัว
7423โรงเรียนวัดทุ่งพระ
7424โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)
7425โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
7426โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
7427โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198
7428โรงเรียนวัดทุ่งสงวน
7429โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
7430โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง
7431โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต
7432โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
7433โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ
7434โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน
7435โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
7436โรงเรียนวัดทุ่งเหียง
7437โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
7438โรงเรียนวัดทุ่งแย้
7439โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่
7440โรงเรียนวัดท่าข้าม
7441โรงเรียนวัดท่าข้าม
7442โรงเรียนวัดท่าฉนวน
7443โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
7444โรงเรียนวัดท่าช้าง
7445โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)
7446โรงเรียนวัดท่าดินแดง
7447โรงเรียนวัดท่าด่าน
7448โรงเรียนวัดท่าตลาด
7449โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน
7450โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ
7451โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร)
7452โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว
7453โรงเรียนวัดท่าทอง
7454โรงเรียนวัดท่าทอง
7455โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น
7456โรงเรียนวัดท่าบัวทอง
7457โรงเรียนวัดท่าประดู่
7458โรงเรียนวัดท่าพญา
7459โรงเรียนวัดท่าพูด
7460โรงเรียนวัดท่ามะขาม
7461โรงเรียนวัดท่ามะขาม
7462โรงเรียนวัดท่ามะปราง
7463โรงเรียนวัดท่ายาง
7464โรงเรียนวัดท่าล้อ
7465โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
7466โรงเรียนวัดท่าสุ่ม
7467โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม
7468โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
7469โรงเรียนวัดท่าหิน
7470โรงเรียนวัดท่าเกวียน
7471โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
7472โรงเรียนวัดท่าเรือ
7473โรงเรียนวัดท่าเรือ
7474โรงเรียนวัดท่าเรือ (อุตสาหะวิทยาคาร)
7475โรงเรียนวัดท่าเสา
7476โรงเรียนวัดท่าเสา
7477โรงเรียนวัดท่าแซ
7478โรงเรียนวัดท่าแพ
7479โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
7480โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
7481โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
7482โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
7483โรงเรียนวัดท้องทั่ว (เอครพาณิช)
7484โรงเรียนวัดท้องโพลง
7485โรงเรียนวัดท้ายยอ
7486โรงเรียนวัดท้ายสำเภา
7487โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง
7488โรงเรียนวัดทํานบตางหน
7489โรงเรียนวัดธรรมจริยา
7490โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
7491โรงเรียนวัดธรรมนาวา
7492โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
7493โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)
7494โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
7495โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม
7496โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
7497โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
7498โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์
7499โรงเรียนวัดธัญญะผล
7500โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
7501โรงเรียนวัดธารพูด
7502โรงเรียนวัดนครเจดีย์
7503โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต
7504โรงเรียนวัดนราภิรมย์
7505โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
7506โรงเรียนวัดนอก
7507โรงเรียนวัดนันทาราม
7508โรงเรียนวัดนันทาราม(อ.สารภี)
7509โรงเรียนวัดนากระรอก
7510โรงเรียนวัดนากลาง
7511โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163
7512โรงเรียนวัดนากัน
7513โรงเรียนวัดนาค
7514โรงเรียนวัดนาคปรก
7515โรงเรียนวัดนางชำ
7516โรงเรียนวัดนางพิมพ์
7517โรงเรียนวัดนางสาว
7518โรงเรียนวัดนางเหล้า
7519โรงเรียนวัดนางแก้ว
7520โรงเรียนวัดนาจอมเทียน
7521โรงเรียนวัดนาตาขวัญ
7522โรงเรียนวัดนานอน
7523โรงเรียนวัดนาบุญ
7524โรงเรียนวัดนาบุญ
7525โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
7526โรงเรียนวัดนาพร้าว
7527โรงเรียนวัดนารังนก
7528โรงเรียนวัดนารายณิการาม
7529โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข
7530โรงเรียนวัดนาวง
7531โรงเรียนวัดนาหมอบุญ
7532โรงเรียนวัดนาหม่อม
7533โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
7534โรงเรียนวัดนาแก้ว
7535โรงเรียนวัดนิกรประสาท
7536โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149
7537โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย
7538โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
7539โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
7540โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
7541โรงเรียนวัดนิโครธาราม
7542โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)
7543โรงเรียนวัดน้อยถวาย
7544โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
7545โรงเรียนวัดน้ำขุ่น
7546โรงเรียนวัดน้ำคบ
7547โรงเรียนวัดน้ำคอก (ราษฎร์อนุกูล)
7548โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง
7549โรงเรียนวัดน้ำพุ
7550โรงเรียนวัดน้ำพุ
7551โรงเรียนวัดน้ำพุ
7552โรงเรียนวัดน้ำรอบ
7553โรงเรียนวัดน้ำหัก
7554โรงเรียนวัดน้ำอาบ
7555โรงเรียนวัดน้ำโท้ง
7556โรงเรียนวัดน้ำไหล
7557โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ
7558โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
7559โรงเรียนวัดบวรมงคล
7560โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
7561โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
7562โรงเรียนวัดบัวงาม
7563โรงเรียนวัดบัวงาม
7564โรงเรียนวัดบัวทอง
7565โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
7566โรงเรียนวัดบัวหลวง
7567โรงเรียนวัดบัวโรย
7568โรงเรียนวัดบางกระ
7569โรงเรียนวัดบางกระเจ้า
7570โรงเรียนวัดบางกระเบา
7571โรงเรียนวัดบางกอบัว
7572โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง
7573โรงเรียนวัดบางขวาก
7574โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)
7575โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)
7576โรงเรียนวัดบางคราม
7577โรงเรียนวัดบางคุระ
7578โรงเรียนวัดบางคูวัด
7579โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชคประชานุกูล)
7580โรงเรียนวัดบางช้างใต้
7581โรงเรียนวัดบางซ้ายใน
7582โรงเรียนวัดบางตะพาน
7583โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู
7584โรงเรียนวัดบางนางเกรง
7585โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
7586โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
7587โรงเรียนวัดบางบอน
7588โรงเรียนวัดบางบ่อ
7589โรงเรียนวัดบางปรัง
7590โรงเรียนวัดบางปลา
7591โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
7592โรงเรียนวัดบางปูน
7593โรงเรียนวัดบางฝ้าย
7594โรงเรียนวัดบางพระ
7595โรงเรียนวัดบางพระ
7596โรงเรียนวัดบางพลา
7597โรงเรียนวัดบางพลีน้อย
7598โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
7599โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
7600โรงเรียนวัดบางพึ่ง
7601โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
7602โรงเรียนวัดบางพูน
7603โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)
7604โรงเรียนวัดบางลี่
7605โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
7606โรงเรียนวัดบางสมัคร
7607โรงเรียนวัดบางสวรรค์
7608โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
7609โรงเรียนวัดบางสาม
7610โรงเรียนวัดบางสาย
7611โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
7612โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
7613โรงเรียนวัดบางหลวง
7614โรงเรียนวัดบางหัวเสือ
7615โรงเรียนวัดบางเกลือ
7616โรงเรียนวัดบางเขียด
7617โรงเรียนวัดบางเดื่อ
7618โรงเรียนวัดบางเดื่อ
7619โรงเรียนวัดบางเตย
7620โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ)
7621โรงเรียนวัดบางเตยใน
7622โรงเรียนวัดบางเพรียง
7623โรงเรียนวัดบางเลน
7624โรงเรียนวัดบางเหลียว
7625โรงเรียนวัดบางแขม
7626โรงเรียนวัดบางแสม
7627โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก
7628โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
7629โรงเรียนวัดบางโปรง
7630โรงเรียนวัดบางใบไม้
7631โรงเรียนวัดบางใหญ่ (ใหม่)
7632โรงเรียนวัดบางไทร
7633โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ
7634โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด
7635โรงเรียนวัดบึงน้ำใส
7636โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
7637โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
7638โรงเรียนวัดบึงเหล็ก
7639โรงเรียนวัดบุญญราศรี
7640โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
7641โรงเรียนวัดบูรณาวาส
7642โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
7643โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์
7644โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม
7645โรงเรียนวัดบ่อทอง
7646โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด
7647โรงเรียนวัดบ่อล้อ
7648โรงเรียนวัดบ่อเงิน
7649โรงเรียนวัดบ่อแดง
7650โรงเรียนวัดบ่อโพง
7651โรงเรียนวัดบ้านกลาง
7652โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
7653โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
7654โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
7655โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
7656โรงเรียนวัดบ้านก้อง
7657โรงเรียนวัดบ้านค่าย
7658โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง
7659โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย
7660โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)
7661โรงเรียนวัดบ้านฉาง
7662โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
7663โรงเรียนวัดบ้านช้าง
7664โรงเรียนวัดบ้านดง
7665โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)
7666โรงเรียนวัดบ้านดอน
7667โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
7668โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
7669โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
7670โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ
7671โรงเรียนวัดบ้านตาเสา
7672โรงเรียนวัดบ้านตำแย
7673โรงเรียนวัดบ้านทวน
7674โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง
7675โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ
7676โรงเรียนวัดบ้านนา
7677โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)
7678โรงเรียนวัดบ้านน้อย
7679โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
7680โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก
7681โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ
7682โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
7683โรงเรียนวัดบ้านพริก
7684โรงเรียนวัดบ้านพลัง
7685โรงเรียนวัดบ้านพลับ
7686โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
7687โรงเรียนวัดบ้านมุง
7688โรงเรียนวัดบ้านม้า
7689โรงเรียนวัดบ้านยาง
7690โรงเรียนวัดบ้านสนวน
7691โรงเรียนวัดบ้านสร้าง
7692โรงเรียนวัดบ้านสวน
7693โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)
7694โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ
7695โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
7696โรงเรียนวัดบ้านส้อง
7697โรงเรียนวัดบ้านหนอง
7698โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา
7699โรงเรียนวัดบ้านหลวง
7700โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
7701โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
7702โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
7703โรงเรียนวัดบ้านเก่า
7704โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
7705โรงเรียนวัดบ้านเพชร
7706โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ
7707โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
7708โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์
7709โรงเรียนวัดบ้านแก
7710โรงเรียนวัดบ้านแพน (ศรีรัตนานุกูล)
7711โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
7712โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
7713โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
7714โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
7715โรงเรียนวัดบ้านโนน
7716โรงเรียนวัดบ้านใหม่
7717โรงเรียนวัดบ้านใหม่
7718โรงเรียนวัดบ้านใหม่
7719โรงเรียนวัดบ้านใหม่
7720โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้
7721โรงเรียนวัดบ้านไร่
7722โรงเรียนวัดบ้านไร่
7723โรงเรียนวัดบ้านไร่
7724โรงเรียนวัดบ้านไร่
7725โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
7726โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
7727โรงเรียนวัดปทุมาวาส
7728โรงเรียนวัดประชาธิการาม
7729โรงเรียนวัดประชานาถ
7730โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
7731โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
7732โรงเรียนวัดประชาสรรค์
7733โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
7734โรงเรียนวัดประชุมชลธารา
7735โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง
7736โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์
7737โรงเรียนวัดประชุมศึกษา
7738โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
7739โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
7740โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
7741โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่
7742โรงเรียนวัดประตูใหญ่
7743โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
7744โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
7745โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
7746โรงเรียนวัดประสาทนิกร
7747โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
7748โรงเรียนวัดประสิทธิเวช
7749โรงเรียนวัดประเจียก
7750โรงเรียนวัดประเดิม
7751โรงเรียนวัดประโชติการาม
7752โรงเรียนวัดปรังกาสี
7753โรงเรียนวัดปรางแก้ว
7754โรงเรียนวัดปรีดาราม
7755โรงเรียนวัดปลักแรต
7756โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย
7757โรงเรียนวัดปลายสระ
7758โรงเรียนวัดปัจจันตคาม
7759โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
7760โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส
7761โรงเรียนวัดปัตติการาม
7762โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
7763โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)
7764โรงเรียนวัดปากคลองปลากด
7765โรงเรียนวัดปากช่อง
7766โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
7767โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
7768โรงเรียนวัดปากน้ำ
7769โรงเรียนวัดปากน้ำ
7770โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม)
7771โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม
7772โรงเรียนวัดปากปรน
7773โรงเรียนวัดปากพระ
7774โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
7775โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
7776โรงเรียนวัดปากแจ่ม
7777โรงเรียนวัดปากแตระ
7778โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
7779โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม
7780โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
7781โรงเรียนวัดป่าประดู่
7782โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า
7783โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์
7784โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)
7785โรงเรียนวัดป่ายุบ
7786โรงเรียนวัดป่าระกำ
7787โรงเรียนวัดป่าเกด
7788โรงเรียนวัดป่าแดง
7789โรงเรียนวัดป่าแดง
7790โรงเรียนวัดป่าไผ่
7791โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
7792โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร (เอเอ็มดีอุปถัมภ์)
7793โรงเรียนวัดผาสุการาม
7794โรงเรียนวัดผาสุการาม (อาคาร 4)
7795โรงเรียนวัดผาสุกาวาส
7796โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
7797โรงเรียนวัดฝาง
7798โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง
7799โรงเรียนวัดพนมเศษ
7800โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)
7801โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
7802โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
7803โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1
7804โรงเรียนวัดพรหมราช
7805โรงเรียนวัดพรหมสาคร
7806โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ
7807โรงเรียนวัดพรหมเกษร
7808โรงเรียนวัดพรหมโลก
7809โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
7810โรงเรียนวัดพระญาติการาม
7811โรงเรียนวัดพระธาตุ
7812โรงเรียนวัดพระธาตุพนม (พนมพิทยาคาร)
7813โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง
7814โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร)
7815โรงเรียนวัดพระประทานพร
7816โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ (ตั้งตรงจิตร 4)
7817โรงเรียนวัดพระพรหม
7818โรงเรียนวัดพระพรหม
7819โรงเรียนวัดพระพุทธ
7820โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
7821โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
7822โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'
7823โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
7824โรงเรียนวัดพรุศรี
7825โรงเรียนวัดพร้าว
7826โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
7827โรงเรียนวัดพลับพลา
7828โรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์)
7829โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
7830โรงเรียนวัดพลา
7831โรงเรียนวัดพวงนิมิต
7832โรงเรียนวัดพวงแก้ว
7833โรงเรียนวัดพะยอม
7834โรงเรียนวัดพะเนียงแตก
7835โรงเรียนวัดพังงอน
7836โรงเรียนวัดพังตรุ
7837โรงเรียนวัดพังยอม
7838โรงเรียนวัดพันลาน
7839โรงเรียนวัดพานทอง
7840โรงเรียนวัดพิกุลงาม
7841โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
7842โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว
7843โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
7844โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม
7845โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร
7846โรงเรียนวัดพิมพาวาส
7847โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
7848โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
7849โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
7850โรงเรียนวัดพุทธบูชา
7851โรงเรียนวัดพุทธิสาร
7852โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ (ธรรมวงศ์วิทยาคาร)
7853โรงเรียนวัดพุมเรียง
7854โรงเรียนวัดภมรคติวัน
7855โรงเรียนวัดภาชี
7856โรงเรียนวัดภูเขาทอง
7857โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร
7858โรงเรียนวัดมงคลวราราม
7859โรงเรียนวัดมงคลสถาน
7860โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
7861โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์
7862โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม
7863โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
7864โรงเรียนวัดมหาวงษ์
7865โรงเรียนวัดมหาวนาราม
7866โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
7867โรงเรียนวัดมะขาม
7868โรงเรียนวัดมะขามศรีพิทยาคาร
7869โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
7870โรงเรียนวัดมะสง มิตรภาพที่ 55
7871โรงเรียนวัดมะเกลือ
7872โรงเรียนวัดมาบข่า
7873โรงเรียนวัดมาบชลูด
7874โรงเรียนวัดมาบไผ่
7875โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
7876โรงเรียนวัดมุขธารา
7877โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร
7878โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
7879โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
7880โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
7881โรงเรียนวัดมเหยงค์
7882โรงเรียนวัดมโนรม
7883โรงเรียนวัดม่วง
7884โรงเรียนวัดม่วงคัน
7885โรงเรียนวัดม่วงตารศ
7886โรงเรียนวัดม่วงหวาน
7887โรงเรียนวัดยม
7888โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)
7889โรงเรียนวัดยางช้าย
7890โรงเรียนวัดยางทอง
7891โรงเรียนวัดยางนอน
7892โรงเรียนวัดยางมณี
7893โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์
7894โรงเรียนวัดยางเกาะ
7895โรงเรียนวัดยางเอน
7896โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
7897โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
7898โรงเรียนวัดรังสิต
7899โรงเรียนวัดรัตนาราม
7900โรงเรียนวัดรัตนาราม
7901โรงเรียนวัดรางกร่าง
7902โรงเรียนวัดรางบัว
7903โรงเรียนวัดราชบพิธ
7904โรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฎ์)
7905โรงเรียนวัดราชาธิวาส
7906โรงเรียนวัดราชโอรส
7907โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
7908โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
7909โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไก่หอบ)
7910โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)
7911โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
7912โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
7913โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
7914โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
7915โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา
7916โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
7917โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
7918โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
7919โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
7920โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
7921โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ
7922โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
7923โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
7924โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
7925โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร
7926โรงเรียนวัดรำพัน
7927โรงเรียนวัดรุ้ง
7928โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
7929โรงเรียนวัดละลวด
7930โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม
7931โรงเรียนวัดลาดชะโด
7932โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
7933โรงเรียนวัดลาดตาล
7934โรงเรียนวัดลาดทราย
7935โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
7936โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม
7937โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
7938โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
7939โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
7940โรงเรียนวัดลาดเป้ง
7941โรงเรียนวัดลานคา
7942โรงเรียนวัดลานตากฟ้า
7943โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อมหงสะเดชอุปถัมภ์)
7944โรงเรียนวัดลำดวน
7945โรงเรียนวัดลำนาว
7946โรงเรียนวัดลำบัว
7947โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
7948โรงเรียนวัดลำพะยา
7949โรงเรียนวัดลำมหาชัย
7950โรงเรียนวัดลำเหย
7951โรงเรียนวัดลำโพ
7952โรงเรียนวัดล่าง
7953โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม
7954โรงเรียนวัดวรจันทร์
7955โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม
7956โรงเรียนวัดวังกุ่ม
7957โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม
7958โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
7959โรงเรียนวัดวังฆ้อง
7960โรงเรียนวัดวังตะกู
7961โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
7962โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
7963โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว
7964โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
7965โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
7966โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)
7967โรงเรียนวัดวังยาง
7968โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
7969โรงเรียนวัดวังศาลา
7970โรงเรียนวัดวังสำโรง
7971โรงเรียนวัดวังหิน
7972โรงเรียนวัดวังหีบ
7973โรงเรียนวัดวังเย็น
7974โรงเรียนวัดวังเรือน
7975โรงเรียนวัดวังแดง(ทับคล้อ)
7976โรงเรียนวัดวังแดง(สามง่าม)
7977โรงเรียนวัดวังไคร้
7978โรงเรียนวัดวังไทร
7979โรงเรียนวัดวังไทร
7980โรงเรียนวัดวัฒนารังษี
7981โรงเรียนวัดวัวหลุง
7982โรงเรียนวัดวารีวง
7983โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์
7984โรงเรียนวัดวิจิตรรังสิตาราม
7985โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
7986โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
7987โรงเรียนวัดวิเวการาม
7988โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม
7989โรงเรียนวัดศรีจุฬา
7990โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
7991โรงเรียนวัดศรีประชา
7992โรงเรียนวัดศรีประชาราม
7993โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์
7994โรงเรียนวัดศรีมงคล
7995โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
7996โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
7997โรงเรียนวัดศรีวิชัย
7998โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
7999โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
8000โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์
8001โรงเรียนวัดศรีสุตาราม
8002โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
8003โรงเรียนวัดศรีสุนทร
8004โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ
8005โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
8006โรงเรียนวัดศรีสโมสร
8007โรงเรียนวัดศรีสโมสร
8008โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง
8009โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร
8010โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
8011โรงเรียนวัดศรีเมือง
8012โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
8013โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
8014โรงเรียนวัดศาลาลอย
8015โรงเรียนวัดศิริมงคล
8016โรงเรียนวัดศิลามูล
8017โรงเรียนวัดศิวาราม
8018โรงเรียนวัดศีรษะทอง
8019โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
8020โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
8021โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
8022โรงเรียนวัดสนามจันทร์
8023โรงเรียนวัดสนามแย้(กาญจนบุรี เขต2)
8024โรงเรียนวัดสนามไชย
8025โรงเรียนวัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล)
8026โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
8027โรงเรียนวัดสมควร
8028โรงเรียนวัดสมณาวาส
8029โรงเรียนวัดสมหวัง
8030โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
8031โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง
8032โรงเรียนวัดสรรเพชญ
8033โรงเรียนวัดสระ
8034โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
8035โรงเรียนวัดสระกะเทียม
8036โรงเรียนวัดสระจันทร์
8037โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)
8038โรงเรียนวัดสระด่าน
8039โรงเรียนวัดสระบัว
8040โรงเรียนวัดสระบัว
8041โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์
8042โรงเรียนวัดสระประทุม
8043โรงเรียนวัดสระพัง
8044โรงเรียนวัดสระพังลาน
8045โรงเรีย