ค้นหา

สมาชิกเครือข่าย UniNet และ NEdNet

รายละเอียด : หน่วยงาน

ลำดับ ชื่อสถาบันการศึกษา จังหวัด
1มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานคร
2ราชแพทย์วิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
3วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีชลบุรี
4วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรกรุงเทพมหานคร
5วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
6วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรีสระบุรี
7ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรกรุงเทพมหานคร
8สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานคร
9สภาการศึกษากรุงเทพมหานคร
10สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร
11หอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานคร
12โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานนครปฐม
13โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านครนายก
14โรงเรียนนายเรืออากาศกรุงเทพมหานคร
15โรงเรียนเตรียมทหารนครนายก
รวม    15  โหนด
กลับหน้าสมาชิก