ค้นหา

สมาชิกเครือข่าย UniNet และ NEdNet

รายละเอียด : หน่วยงาน

ลำดับ ชื่อสถาบันการศึกษา จังหวัด
1มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานคร
2ราชแพทย์วิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
3วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีชลบุรี
4วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรกรุงเทพมหานคร
5วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
6วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรีสระบุรี
7วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมนครปฐม
8ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรกรุงเทพมหานคร
9สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานคร
10สภาการศึกษากรุงเทพมหานคร
11สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร
12หอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานคร
13โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานนครปฐม
14โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านครนายก
15โรงเรียนนายเรืออากาศกรุงเทพมหานคร
16โรงเรียนเตรียมทหารนครนายก
รวม    16  โหนด
กลับหน้าสมาชิก