ลำดับ ชื่อสถาบัน
1กงลี้จงซัน
2กุศลศึกษา
3จิตรลดา
4บางกอกวิทยา (มูลนิธิ)
5ปัญญาวิทยา
6ปัญญาวุฒิกร
7ปิยะวิทยา ตลิ่งชัน
8พีระยา-นาวิน ในพระอุปถัมภ์ฯ
9มูลนิธิวัดปากบ่อ
10มูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์
11มูลนิธิสตรีไทยมุสลิม
12วชิราวุธวิทยาลัย
13วัดวชิรธรรมสาธิต
14สอนคนตาบอดกรุงเทพ
15สัมมาสิกขาสันติอโศก
16อนุบาลวัดธาตุทอง
17อนุบาลวัดไตรรัตนาราม
18อนุบาลวัดไผ่เขียว
19อัมพวันศึกษา
20เมตตาวิทยา
21โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
22โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
23โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
24โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
25โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
26โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
27โรงเรียนดาราดาม
28โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
29โรงเรียนทวีธาภิเษก
30โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูถัมถ์
31โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
32โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
33โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
34โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
35โรงเรียนนนทรีวิทยา
36โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
37โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
38โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
39โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
40โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา
41โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร
42โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
43โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
44โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
45โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์สิงหเสนี)
46โรงเรียนบางกะปิ
47โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
48โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
49โรงเรียนบางมดวิทยา
50โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
51โรงเรียนปทุมคงคา
52โรงเรียนประถมทวีธาภิเษก
53โรงเรียนประถมนนทรี
54โรงเรียนปัญญาวรคุณ
55โรงเรียนพญาไท
56โรงเรียนพรตพิทยพยัต
57โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
58โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี)
59โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
60โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
61โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
62โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์
63โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
64โรงเรียนมหรรณพาราม
65โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
66โรงเรียนมักกะสันพิทยา
67โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
68โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
69โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
70โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
71โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
72โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริ์
73โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
74โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
75โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
76โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
77โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
78โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
79โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
80โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
81โรงเรียนราชดำริ
82โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
83โรงเรียนราชวินิต
84โรงเรียนราชวินิตบางเขน
85โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
86โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
87โรงเรียนราชวินิตมัธยม
88โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
89โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
90โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
91โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
92โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
93โรงเรียนวัดชนะสงคราม
94โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
95โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
96โรงเรียนวัดด่าน
97โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
98โรงเรียนวัดนาคปรก
99โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
100โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
101โรงเรียนวัดบวรมงคล
102โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
103โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
104โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม
105โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
106โรงเรียนวัดพุทธบูชา
107โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
108โรงเรียนวัดรางบัว
109โรงเรียนวัดราชบพิธ
110โรงเรียนวัดราชาธิวาส
111โรงเรียนวัดราชโอรส
112โรงเรียนวัดสระเกศ
113โรงเรียนวัดสังข์กระจาย
114โรงเรียนวัดสังเวช
115โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
116โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
117โรงเรียนวัดหนัง
118โรงเรียนวัดอมรินทราราม
119โรงเรียนวัดอินทาราม
120โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
121โรงเรียนวัดเจ้ามูล
122โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส (มัธยม)
123โรงเรียนวัดโสมนัส
124โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
125โรงเรียนศรีพฤฒา
126โรงเรียนศรีอยุธยา
127โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
128โรงเรียนศึกษานารี
129โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
130โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
131โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
132โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
133โรงเรียนสตรีวิทยา
134โรงเรียนสตรีวิทยา 2
135โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
136โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
137โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
138โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
139โรงเรียนสวนอนันต์
140โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
141โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
142โรงเรียนสายน้ำทิพย์
143โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
144โรงเรียนสายปัญญา
145โรงเรียนสารวิทยา
146โรงเรียนสิริรัตนาธร
147โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
148โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
149โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
150โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
151โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
152โรงเรียนหอวัง
153โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
154โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
155โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
156โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
157โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
158โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
159โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
161โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทสุวินทวงค์
162โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
163โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
164โรงเรียนเทพลีลา
165โรงเรียนเทพศิรินทร์
166โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
167โรงเรียนเบญจมราชาลัย
168โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
169โรงเรียนเศรษฐเสถียร
170โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
171โรงเรียนโฆสิตสโมสร
172โรงเรียนโพธิสารพิทยาการ
173โรงเรียนโยธินบูรณะ
174โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
175โรงเรียนโสตศีกษาทุ่งมหาเมฆ
176โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
177โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
178โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ
179ไมตรีจิตวิทยาทาน


กลับหน้าเดิม