ลำดับ ชื่อสถาบัน
1ตังเอ็ง
2โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
3โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
4โรงเรียนคลองพลูวิทยา
5โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
6โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
7โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
8โรงเรียนท่าใหม่ (พูลสวัสราษฎร์นุกูล)
9โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
10โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)
11โรงเรียนบ้านคลองลาว
12โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
13โรงเรียนบ้านจันทเขลม
14โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
15โรงเรียนบ้านซับตารี
16โรงเรียนบ้านตรอกนอง
17โรงเรียนบ้านตามูล
18โรงเรียนบ้านตาเรือง
19โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
20โรงเรียนบ้านทับช้าง
21โรงเรียนบ้านนาสนาดก์
22โรงเรียนบ้านปะตง
23โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
24โรงเรียนบ้านป่าวิไล
25โรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์)
26โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
27โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
28โรงเรียนบ้านสวนส้ม
29โรงเรียนบ้านหนองสลุด
30โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
31โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
32โรงเรียนบ้านเนินจำปา
33โรงเรียนบ้านแก้ว
34โรงเรียนบ้านแปลง
35โรงเรียนบ้านโคกวัด
36โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
37โรงเรียนพลิ้ว
38โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
39โรงเรียนวัดกระทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์)
40โรงเรียนวัดขุนซ่อง
41โรงเรียนวัดคลองพลู
42โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
43โรงเรียนวัดตกพรม
44โรงเรียนวัดตะเคียนทอง
45โรงเรียนวัดทับไทร
46โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
47โรงเรียนวัดท้องทั่ว (เอครพาณิช)
48โรงเรียนวัดน้ำขุ่น
49โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
50โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
51โรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์)
52โรงเรียนวัดพังงอน
53โรงเรียนวัดมาบไผ่
54โรงเรียนวัดรำพัน
55โรงเรียนวัดสำโรง
56โรงเรียนวัดหนองชิ่ม
57โรงเรียนวัดหนองบัว
58โรงเรียนวัดหนองแหวน
59โรงเรียนวัดเวฬุวัน
60โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
61โรงเรียนวัดแสลง
62โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
63โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
64โรงเรียนศรียานุสรณ์
65โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
66โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี (ราชประชานุเคราะห์ 48)
67โรงเรียนสฤษดิ์เดช
68โรงเรียนสอยดาววิทยา
69โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
70โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
71โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
72โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
73โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
74โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
75โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
76โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
77โรงเรียนโป่งน้ำร้อนพิทยาคม


กลับหน้าเดิม