ลำดับ ชื่อสถาบัน
1จงหมิน
2สุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์
3โรงเรียนกบินทร์บุรี
4โรงเรียนกบินทร์วิทยา
5โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม
6โรงเรียนชิตใจชื่น
7โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
8โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
9โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา
10โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน
11โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
12โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
13โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
14โรงเรียนบรรหารวิทยา
15โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
16โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร
17โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม
18โรงเรียนบ้านท่าตูม
19โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
20โรงเรียนบ้านบุสูง
21โรงเรียนบ้านประพาส
22โรงเรียนบ้านวังดินสอ
23โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
24โรงเรียนบ้านวังทะลุ
25โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน
26โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
27โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
28โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนจิเนียริ่งอุปถัมภ์)
29โรงเรียนบ้านเขาด้วน
30โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
31โรงเรียนบ้านเนินหอม
32โรงเรียนบ้านแหลมหิน
33โรงเรียนบ้านโคกพนมดี
34โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
35โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
36โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
37โรงเรียนปราจีนราษฎรบำรุง
38โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
39โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
40โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
41โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว
42โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง
43โรงเรียนวัดบางกระเบา
44โรงเรียนวัดบางเตย
45โรงเรียนวัดบ้านโนน
46โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
47โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
48โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1
49โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
50โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
51โรงเรียนวัดลำดวน
52โรงเรียนวัดวัฒนารังษี
53โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์
54โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)
55โรงเรียนวัดสัมพันธ์
56โรงเรียนวัดหนองคุ้ม
57โรงเรียนวัดหัวกรด
58โรงเรียนวัดหาดสะแก
59โรงเรียนวัดอินทาราม
60โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
61โรงเรียนวัดโคกอุดม
62โรงเรียนวัดโคกเขื่อน
63โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
64โรงเรียนวัดไชยมงคล
65โรงเรียนวัดไผ่งาม
66โรงเรียนศรีมหาโพธิ์
67โรงเรียนศรีมโหสถ
68โรงเรียนสุวรรณวิทยา
69โรงเรียนหัวซาวิทยา
70โรงเรียนอนุบาลนาดี
71โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม
72โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
73โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
74โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
75โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
76โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี
77โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
78โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
79โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
80โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (ศึกษาพิเศษปราจีนบุรี)


กลับหน้าเดิม