ลำดับ ชื่อสถาบัน
1นายกวัฒนากรวัดพราหมณี
2นายกวัฒนากรวัดอุดมธานี
3เหลียนหัว
4โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
5โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
6โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
7โรงเรียนนวราชานุสรณ์
8โรงเรียนบ้านคลอง 14
9โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
10โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
11โรงเรียนบ้านคลอง 31
12โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
13โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
14โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
15โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)
16โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
17โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
18โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
19โรงเรียนบ้านเขาหัวนา
20โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
21โรงเรียนปิยะชาติพัฒนา
22โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
23โรงเรียนวัดคีรีวัน
24โรงเรียนวัดดอนยอ
25โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
26โรงเรียนวัดท่าด่าน
27โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
28โรงเรียนวัดบางปรัง
29โรงเรียนวัดบ้านพริก
30โรงเรียนวัดประสิทธิเวช
31โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว
32โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
33โรงเรียนวัดศรีจุฬา
34โรงเรียนวัดสันตยาราม (พระมุนีนายกอุปถัมภ์)
35โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
36โรงเรียนวัดหนองทองทราย
37โรงเรียนวัดหนองรี
38โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
39โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
40โรงเรียนวัดโพธิ์แทน
41โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
42โรงเรียนสาริกา
43โรงเรียนองครักษ์
44โรงเรียนอนุบาลนครนายก
45โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
46โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
47โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
48โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
49โรงเรียนเมืองนครนายก
50โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม


กลับหน้าเดิม