ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนกรุงไทย
2โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
3โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
4โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
5โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
6โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
7โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
8โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา
9โรงเรียนซับม่วงวิทยา
10โรงเรียนตาพระยา
11โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
12โรงเรียนทัพราชวิทยา
13โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
14โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
15โรงเรียนบีกริม
16โรงเรียนบ้านกะสัง
17โรงเรียนบ้านกุดเวียน
18โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
19โรงเรียนบ้านคลองผักขม
20โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
21โรงเรียนบ้านคลองหาด
22โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
23โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
24โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
25โรงเรียนบ้านชุมทอง
26โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว
27โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
28โรงเรียนบ้านตะโก
29โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์
30โรงเรียนบ้านทัพหลวง
31โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
32โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
33โรงเรียนบ้านท่ากะบาก
34โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
35โรงเรียนบ้านท่าเกษม
36โรงเรียนบ้านธารนพเก้า
37โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา)
38โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131
39โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ
40โรงเรียนบ้านพระเพลิง
41โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
42โรงเรียนบ้านรัตนะ
43โรงเรียนบ้านละลมติม
44โรงเรียนบ้านวังบูรพา
45โรงเรียนบ้านวังใหม่
46โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน
47โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
48โรงเรียนบ้านหนองบัว
49โรงเรียนบ้านหนองปรือ
50โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
51โรงเรียนบ้านหนองสังข์
52โรงเรียนบ้านหนองหว้า
53โรงเรียนบ้านหนองเตียน
54โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
55โรงเรียนบ้านหนองเรือ
56โรงเรียนบ้านหนองแอก
57โรงเรียนบ้านหน้าสถานี
58โรงเรียนบ้านหินกอง
59โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
60โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ
61โรงเรียนบ้านเขาแหลม
62โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย
63โรงเรียนบ้านแก้ง
64โรงเรียนบ้านโคกทหาร
65โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
66โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก
67โรงเรียนบ้านโคกไพล
68โรงเรียนบ้านโคคลาน
69โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
70โรงเรียนบ้านไทรทอง
71โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา
72โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1
73โรงเรียนร่มเกล้า
74โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
75โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
76โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
77โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
78โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
79โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี
80โรงเรียนวัดพวงนิมิต
81โรงเรียนวัดพุทธิสาร
82โรงเรียนวัดหนองติม
83โรงเรียนวัดหนองม่วง
84โรงเรียนสระปทุม
85โรงเรียนสระแก้ว
86โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
87โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
88โรงเรียนอนุบาลตาพระยา
89โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร
90โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179
91โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
92โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
93โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
94โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
95โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
96โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
97โรงเรียนอรัญประเทศ
98โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา


กลับหน้าเดิม