ลำดับ ชื่อสถาบัน
1การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา
2อนุบาลวัดทุ่งสว่าง
3อนุบาลวัดสะแก
4อนุบาลวัดสุทธจินดา
5โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม
6โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
7โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
8โรงเรียนกุลโน
9โรงเรียนขนงพระใต้
10โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
11โรงเรียนขามสะแกแสง
12โรงเรียนครบุรีวิทยา
13โรงเรียนคีรีวัฒนา
14โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
15โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
16โรงเรียนจักราชวิทยา
17โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด
18โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
19โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
20โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)
21โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
22โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
23โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ
24โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
25โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
26โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
27โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ (สถิตย์วิริยะคุณ)
28โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
29โรงเรียนชุมชนบ้านวัด
30โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง
31โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก
32โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ
33โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง
34โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
35โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
36โรงเรียนชุมชนประทาย
37โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
38โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
39โรงเรียนชุมชนโนนแดง
40โรงเรียนชุมพวงศึกษา
41โรงเรียนช่องแมวพิทยา
42โรงเรียนดอนท้าววิทยา
43โรงเรียนดอนมัน
44โรงเรียนด่านขุนทด
45โรงเรียนด่านอุดมวิทยา
46โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
47โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
48โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
49โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
50โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
51โรงเรียนท่าเรือวิทยา
52โรงเรียนท้าวสุรนารี
53โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)
54โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)
55โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
56โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
57โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4
58โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
59โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
60โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
61โรงเรียนบึงพญาปราบ
62โรงเรียนบึงพะไล
63โรงเรียนบึงสาลี
64โรงเรียนบุญวัฒนา
65โรงเรียนบุญวัฒนา 2
66โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
67โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
68โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
69โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย
70โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่
71โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก
72โรงเรียนบ้านกล้วย
73โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
74โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
75โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
76โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา
77โรงเรียนบ้านคลองยาง
78โรงเรียนบ้านค้างพลู
79โรงเรียนบ้านจอหอ
80โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์
81โรงเรียนบ้านจาน
82โรงเรียนบ้านช่องแมว
83โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
84โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา)
85โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล
86โรงเรียนบ้านดงหลบ
87โรงเรียนบ้านดอนขวาง
88โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
89โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
90โรงเรียนบ้านดอนผวา
91โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)
92โรงเรียนบ้านดอนยาว
93โรงเรียนบ้านดอนแซะ
94โรงเรียนบ้านดอนแร้ง
95โรงเรียนบ้านดอนไผ่
96โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)
97โรงเรียนบ้านด่านช้าง
98โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
99โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
100โรงเรียนบ้านตลาดไทร
101โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
102โรงเรียนบ้านตะคร้อ
103โรงเรียนบ้านตะบอง (เจริญราษฎร์อุทิศ)
104โรงเรียนบ้านตะเคียน
105โรงเรียนบ้านตะแกรง
106โรงเรียนบ้านตะโก
107โรงเรียนบ้านตะโกโคก
108โรงเรียนบ้านตากิ่ม
109โรงเรียนบ้านตาจั่น
110โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
111โรงเรียนบ้านต่างตา
112โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
113โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์
114โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
115โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)
116โรงเรียนบ้านทับช้าง
117โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา
118โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
119โรงเรียนบ้านท่าอ่าง
120โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล
121โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี
122โรงเรียนบ้านธารปราสาท
123โรงเรียนบ้านนา
124โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
125โรงเรียนบ้านนากลาง
126โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
127โรงเรียนบ้านนารายณ์
128โรงเรียนบ้านบิง
129โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์
130โรงเรียนบ้านบึงตะโก
131โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์
132โรงเรียนบ้านบึงสาร
133โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
134โรงเรียนบ้านบุกระโทก
135โรงเรียนบ้านบุตะโก
136โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง
137โรงเรียนบ้านบุไผ่
138โรงเรียนบ้านบ่อทอง
139โรงเรียนบ้านปรางค์
140โรงเรียนบ้านปลายดาบ
141โรงเรียนบ้านปอบิด
142โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
143โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
144โรงเรียนบ้านพระพุทธ
145โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
146โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)
147โรงเรียนบ้านพลจลก
148โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
149โรงเรียนบ้านพะไล
150โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์
151โรงเรียนบ้านพุทรา
152โรงเรียนบ้านภูเขาลาด
153โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)
154โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)
155โรงเรียนบ้านมะรุม
156โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่
157โรงเรียนบ้านยางวิทยา
158โรงเรียนบ้านระเริง
159โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
160โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี
161โรงเรียนบ้านละโว้
162โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว
163โรงเรียนบ้านลุงเขว้า
164โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
165โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
166โรงเรียนบ้านวังไทร
167โรงเรียนบ้านศรีสุข
168โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
169โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ
170โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
171โรงเรียนบ้านสระประทีป
172โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
173โรงเรียนบ้านสลักใด
174โรงเรียนบ้านสะพาน
175โรงเรียนบ้านสันติสุข
176โรงเรียนบ้านสารภี
177โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา
178โรงเรียนบ้านสำพะเนียง
179โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)
180โรงเรียนบ้านสีสุก
181โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
182โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)
183โรงเรียนบ้านหญ้าคา
184โรงเรียนบ้านหนองกก
185โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
186โรงเรียนบ้านหนองจาน(ขามสะแกแสง)
187โรงเรียนบ้านหนองจาน(ลำทะเมนชัย)
188โรงเรียนบ้านหนองจานใต้
189โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
190โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
191โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
192โรงเรียนบ้านหนองตาคง
193โรงเรียนบ้านหนองตาด(ชุมพวง)
194โรงเรียนบ้านหนองตาด(สีดา)
195โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
196โรงเรียนบ้านหนองบอน
197โรงเรียนบ้านหนองบัว
198โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
199โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย
200โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค
201โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
202โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง
203โรงเรียนบ้านหนองปรู
204โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
205โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
206โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน
207โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่
208โรงเรียนบ้านหนองม้า
209โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
210โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
211โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง
212โรงเรียนบ้านหนองสรวง
213โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
214โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
215โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี
216โรงเรียนบ้านหนองหว้า
217โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
218โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ
219โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
220โรงเรียนบ้านหนองเต่า
221โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
222โรงเรียนบ้านหนองแขม
223โรงเรียนบ้านหนองโคบาล
224โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ
225โรงเรียนบ้านหนองไผ่
226โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก
227โรงเรียนบ้านหมัน
228โรงเรียนบ้านหลักร้อย
229โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
230โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่
231โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง
232โรงเรียนบ้านหัวทะเล
233โรงเรียนบ้านหาญ
234โรงเรียนบ้านหินดาด
235โรงเรียนบ้านหินเพิง
236โรงเรียนบ้านหินโคน
237โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี
238โรงเรียนบ้านอ้อไพล
239โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
240โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)
241โรงเรียนบ้านเตยกระโตน
242โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก
243โรงเรียนบ้านเมืองคง
244โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
245โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
246โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
247โรงเรียนบ้านแชะ
248โรงเรียนบ้านโคกพระ
249โรงเรียนบ้านโคกสูง
250โรงเรียนบ้านโตนด
251โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210
252โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์
253โรงเรียนบ้านโนนยอ
254โรงเรียนบ้านโนนระเวียง
255โรงเรียนบ้านโนนรัง(ชุมพวง)
256โรงเรียนบ้านโนนรัง(แก้งสนามนาง)
257โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
258โรงเรียนบ้านโนนสัง
259โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
260โรงเรียนบ้านโนนสูง
261โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
262โรงเรียนบ้านโนนเต็ง
263โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม
264โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง
265โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี
266โรงเรียนบ้านใหญ่
267โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
268โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
269โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
270โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
271โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
272โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
273โรงเรียนบ้านไทรงาม
274โรงเรียนบ้านไพล
275โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)
276โรงเรียนประชารัฐสามัคคี
277โรงเรียนประชาสามัคคี
278โรงเรียนปริยัติไพศาล
279โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
280โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
281โรงเรียนปากช่อง
282โรงเรียนพิกุลทอง
283โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม
284โรงเรียนพิมายวิทยา
285โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
286โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
287โรงเรียนภู่วิทยา
288โรงเรียนมหิศราธิบดี
289โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
290โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
291โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร
292โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา
293โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
294โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
295โรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
296โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
297โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2
298โรงเรียนราษฎร์สโมสร
299โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม
300โรงเรียนวังหินประชาสรรค์
301โรงเรียนวัดกลางดง
302โรงเรียนวัดจันทนาราม
303โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
304โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง
305โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
306โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
307โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
308โรงเรียนวัดบ้านตำแย
309โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง
310โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา
311โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
312โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
313โรงเรียนวัดบ้านไร่
314โรงเรียนวัดปลักแรต
315โรงเรียนวัดพรหมราช
316โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
317โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม
318โรงเรียนวัดสระแก้ว
319โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
320โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์)
321โรงเรียนวัดหนองพลวง
322โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง
323โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7
324โรงเรียนวัดโชติการาม
325โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง
326โรงเรียนวันครู 2502
327โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520
328โรงเรียนศรีสุขวิทยา
329โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
330โรงเรียนสระประดู่
331โรงเรียนสระพระขมาดไพร
332โรงเรียนสวนหม่อน
333โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา
334โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม
335โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์
336โรงเรียนสามัคคีรถไฟ
337โรงเรียนสีดาวิทยา
338โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
339โรงเรียนสุขานารี
340โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
341โรงเรียนสุรนารีวิทยา
342โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
343โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
344โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี
345โรงเรียนหนองน้ำใส
346โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม
347โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ
348โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
349โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม
350โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
351โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
352โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา
353โรงเรียนอนุบาลตลาดแค
354โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
355โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
356โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
357โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
358โรงเรียนอาจวิทยาคาร
359โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี
360โรงเรียนอ่างห้วยยาง
361โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
362โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี
363โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1
364โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
365โรงเรียนเทพาลัย
366โรงเรียนเบทาโกรวิทยา
367โรงเรียนเพชรหนองขาม
368โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
369โรงเรียนเมืองจากวิทยา
370โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
371โรงเรียนเมืองยาง 'คุรุราษฎร์อุทิศ'
372โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
373โรงเรียนเสนานุเคราะห์
374โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
375โรงเรียนเสิงสาง
376โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม
377โรงเรียนโคราชพิทยาคม
378โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
379โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
380โรงเรียนโนนกราดสามัคคี
381โรงเรียนโนนตูม 'รัฐราษฎร์รังสรรค์'
382โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
383โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
384โรงเรียนโนนไทย
385โรงเรียนโพธารามพิทยาคม
386โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
387โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร
388โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)
389โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
390โรงเรียนไผ่สีสุก


กลับหน้าเดิม