ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
2โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย
3โรงเรียนคลองบางกระบือ
4โรงเรียนคลองบางน้ำจืด
5โรงเรียนคลองบางปิ้ง
6โรงเรียนคลองบางปู
7โรงเรียนคลองบางแก้ว
8โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
9โรงเรียนคลองมหาวงก์
10โรงเรียนคลองสองพี่น้อง
11โรงเรียนคลองสำโรง
12โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์
13โรงเรียนคลองเสาธง
14โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง)
15โรงเรียนคลองใหม่
16โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา
17โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ
18โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
19โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
20โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
21โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
22โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
23โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
24โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
25โรงเรียนบ้านคลองหลวง
26โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
27โรงเรียนบ้านบางจาก
28โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
29โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
30โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
31โรงเรียนพร้านิลวัชระ
32โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
33โรงเรียนพิบูลประชาบาล
34โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
35โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
36โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
37โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
38โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
39โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9
40โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก
41โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
42โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
43โรงเรียนวัดกลาง
44โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
45โรงเรียนวัดครุนอก
46โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)
47โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)
48โรงเรียนวัดคลองเก้า
49โรงเรียนวัดคู่สร้าง
50โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
51โรงเรียนวัดชมนิมิตร
52โรงเรียนวัดด่านสำโรง
53โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
54โรงเรียนวัดทรงธรรม
55โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
56โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
57โรงเรียนวัดบัวโรย
58โรงเรียนวัดบางกอบัว
59โรงเรียนวัดบางนางเกรง
60โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
61โรงเรียนวัดบางบ่อ
62โรงเรียนวัดบางฝ้าย
63โรงเรียนวัดบางพลีน้อย
64โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
65โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
66โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
67โรงเรียนวัดบางหัวเสือ
68โรงเรียนวัดบางเพรียง
69โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก
70โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
71โรงเรียนวัดบางโปรง
72โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
73โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
74โรงเรียนวัดป่าเกด
75โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร
76โรงเรียนวัดมหาวงษ์
77โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
78โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
79โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
80โรงเรียนวัดสลุด
81โรงเรียนวัดสวนส้ม
82โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ
83โรงเรียนวัดสุขกร
84โรงเรียนวัดสุคันธาวาส
85โรงเรียนวัดหนามแดง
86โรงเรียนวัดหัวคู้
87โรงเรียนวัดแค
88โรงเรียนวัดแพรกษา
89โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า (ศรีวรประชารัฐ)
90โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
91โรงเรียนวัดใหญ่
92โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม
93โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
94โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
95โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
96โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
97โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่
98โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
99โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
100โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
101โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
102โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
103โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
104โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
105โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
106โรงเรียนเตรียมปัญญานุสรณ์
107โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
108โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
109โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)
110โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน)


กลับหน้าเดิม