ลำดับ ชื่อสถาบัน
1อิสาณโกศลศึกษา
2โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
3โรงเรียนกระสังพิทยาคม
4โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
5โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
6โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม
7โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
8โรงเรียนชำนิพิทยาคม
9โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
10โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
11โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
12โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)
13โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น
14โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
15โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
16โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ
17โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
18โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)
19โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง
20โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
21โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
22โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
23โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์
24โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
25โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
26โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
27โรงเรียนธารทองพิทยาคม
28โรงเรียนนางรอง
29โรงเรียนนางรองพิทยาคม
30โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
31โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
32โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3
33โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5
34โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7
35โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
36โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
37โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
38โรงเรียนบ้านกระสัง
39โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
40โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
41โรงเรียนบ้านขลุงไผ่
42โรงเรียนบ้านขามน้อย
43โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง
44โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
45โรงเรียนบ้านจิก
46โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
47โรงเรียนบ้านช่อผกา
48โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
49โรงเรียนบ้านดงพลอง
50โรงเรียนบ้านดงยายเภา
51โรงเรียนบ้านดอนยาว
52โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
53โรงเรียนบ้านตลาดควาย
54โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์
55โรงเรียนบ้านตะลุมพุก
56โรงเรียนบ้านตะโก
57โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
58โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
59โรงเรียนบ้านตากอง
60โรงเรียนบ้านตาราม
61โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
62โรงเรียนบ้านตาแก
63โรงเรียนบ้านตูบช้าง
64โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
65โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
66โรงเรียนบ้านถาวร
67โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
68โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
69โรงเรียนบ้านนาศรีนวล
70โรงเรียนบ้านบัวถนน
71โรงเรียนบ้านบุกระสัง
72โรงเรียนบ้านบุญช่วย
73โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
74โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
75โรงเรียนบ้านปลัดมุม
76โรงเรียนบ้านป่าชัน
77โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
78โรงเรียนบ้านฝ้าย
79โรงเรียนบ้านมะมัง
80โรงเรียนบ้านม่วง
81โรงเรียนบ้านยาง 'คุรุราษฎร์รังสรรค์'
82โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
83โรงเรียนบ้านร่อนทอง
84โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
85โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
86โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
87โรงเรียนบ้านศรีถาวร
88โรงเรียนบ้านสตึก
89โรงเรียนบ้านสระขาม
90โรงเรียนบ้านสระขุด
91โรงเรียนบ้านสวายจีก
92โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
93โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
94โรงเรียนบ้านสาวเอ้
95โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร
96โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
97โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
98โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
99โรงเรียนบ้านหนองกง
100โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
101โรงเรียนบ้านหนองขวาง
102โรงเรียนบ้านหนองขอน
103โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
104โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
105โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
106โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
107โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน
108โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
109โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
110โรงเรียนบ้านหนองปรือ
111โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้
112โรงเรียนบ้านหนองม่วง
113โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ
114โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
115โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู
116โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ
117โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)
118โรงเรียนบ้านหนองเก็ม
119โรงเรียนบ้านหนองเชือก
120โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)
121โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
122โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำปลายมาศ)
123โรงเรียนบ้านหนองแวง(สตึก)
124โรงเรียนบ้านหนองโคลน
125โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
126โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
127โรงเรียนบ้านหนองโสน
128โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
129โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)
130โรงเรียนบ้านหนองไผ่
131โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1
132โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2
133โรงเรียนบ้านหลักเขต
134โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)
135โรงเรียนบ้านหัวฝาย
136โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
137โรงเรียนบ้านหินลาด
138โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
139โรงเรียนบ้านหินโคน
140โรงเรียนบ้านหูทำนบ
141โรงเรียนบ้านห้วยปอ
142โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
143โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
144โรงเรียนบ้านห้วยเสลา
145โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์
146โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
147โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
148โรงเรียนบ้านเมืองแก
149โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
150โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
151โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
152โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
153โรงเรียนบ้านแสลงโทน
154โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
155โรงเรียนบ้านโคกกลอย
156โรงเรียนบ้านโคกกลาง
157โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
158โรงเรียนบ้านโคกกะชาย
159โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
160โรงเรียนบ้านโคกปราสาท
161โรงเรียนบ้านโคกยาง
162โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
163โรงเรียนบ้านโคกวัด
164โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
165โรงเรียนบ้านโคกสูง
166โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
167โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
168โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
169โรงเรียนบ้านไม้แดง
170โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
171โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
172โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
173โรงเรียนปะคำพิทยาคม
174โรงเรียนพนมรุ้ง
175โรงเรียนพระครูพิทยาคม
176โรงเรียนพระครูวิทยา
177โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
178โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์
179โรงเรียนพุทไธสง
180โรงเรียนภัทรบพิตร
181โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
182โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
183โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
184โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
185โรงเรียนร่มเกล้า
186โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม
187โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
188โรงเรียนลำดวนพิทยาคม
189โรงเรียนลำปลายมาศ
190โรงเรียนวราวัฒนา
191โรงเรียนวัดก้านเหลือง
192โรงเรียนวัดตะลุงเก่า
193โรงเรียนวัดน้ำไหล
194โรงเรียนวัดบัวทอง
195โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
196โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
197โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
198โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)
199โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ
200โรงเรียนวัดบ้านตาเสา
201โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
202โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก
203โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ
204โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
205โรงเรียนวัดบ้านพลับ
206โรงเรียนวัดบ้านสนวน
207โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ
208โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
209โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
210โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
211โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ
212โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
213โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์
214โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
215โรงเรียนวัดบ้านใหม่
216โรงเรียนวัดพลับพลา
217โรงเรียนวัดละลวด
218โรงเรียนวัดสมณาวาส
219โรงเรียนวัดสระจันทร์
220โรงเรียนวัดสระบัว
221โรงเรียนวัดสำโรง
222โรงเรียนวัดหนองตะครอง
223โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
224โรงเรียนวัดอินทบูรพา
225โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท
226โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง)
227โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ
228โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
229โรงเรียนวิมลวิทยา
230โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง (ราชประชานุเคราะห์ 51)
231โรงเรียนสตึก
232โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
233โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
234โรงเรียนสะแกพิทยาคม
235โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์
236โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
237โรงเรียนสิงหวิทยาคม
238โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
239โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
240โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
241โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
242โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
243โรงเรียนอนุบาลกระสัง
244โรงเรียนอนุบาลชำนิ
245โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
246โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
247โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
248โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
249โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
250โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
251โรงเรียนอนุบาลปะคำ
252โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)
253โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
254โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
255โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
256โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
257โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
258โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์
259โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรีมย์ (บ้านบัว)
260โรงเรียนอนุบาลแคนดง
261โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
262โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
263โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
264โรงเรียนอมรสิริสามัคคี
265โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม
266โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
267โรงเรียนเบญจคามวิทยา
268โรงเรียนเบญจมาศกุญชร
269โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
270โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
271โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
272โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
273โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
274โรงเรียนโนนค้อ
275โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
276โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
277โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
278โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
279โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
280โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)
281โรงเรียนไทยเจริญวิทยา
282โรงเรียนไพศาลพิทยาคม


กลับหน้าเดิม