ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนกระเทียมวิทยา
2โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
3โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190
4โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
5โรงเรียนการุญวิทยา
6โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
7โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
8โรงเรียนขะเนก
9โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
10โรงเรียนชุมชนบ้านซาด
11โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
12โรงเรียนช้างบุญวิทยา
13โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม(สพม เขต33)
14โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
15โรงเรียนตานีวิทยา
16โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
17โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
18โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
19โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
20โรงเรียนธาตุศรีนคร
21โรงเรียนนาดีวิทยา
22โรงเรียนนาบัววิทยา
23โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
24โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
25โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2
26โรงเรียนบัวเชดวิทยา
27โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
28โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
29โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
30โรงเรียนบ้านกระสัง
31โรงเรียนบ้านกระออม
32โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
33โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
34โรงเรียนบ้านกะลัน (กระแสร์วิทยานุเคราะห์)
35โรงเรียนบ้านกันโจรง
36โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง
37โรงเรียนบ้านขนาดมอญ
38โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
39โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง
40โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่
41โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม
42โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร
43โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
44โรงเรียนบ้านคอโค
45โรงเรียนบ้านคาบ
46โรงเรียนบ้านคำผง
47โรงเรียนบ้านจอมพระ
48โรงเรียนบ้านจันรม
49โรงเรียนบ้านจารพัต
50โรงเรียนบ้านจารย์
51โรงเรียนบ้านจีกแดก
52โรงเรียนบ้านฉลีก
53โรงเรียนบ้านฉันเพล
54โรงเรียนบ้านชำเบง
55โรงเรียนบ้านช่อง
56โรงเรียนบ้านณรงค์
57โรงเรียนบ้านดงมัน
58โรงเรียนบ้านดู่
59โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่
60โรงเรียนบ้านดู่อาราง
61โรงเรียนบ้านดู่โศก
62โรงเรียนบ้านด่าน
63โรงเรียนบ้านตรมไพร
64โรงเรียนบ้านตรวจ
65โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
66โรงเรียนบ้านตะติงไถง
67โรงเรียนบ้านตะบัล
68โรงเรียนบ้านตะเคียน(กาบเชิง)
69โรงเรียนบ้านตะเคียน(สำโรงทาบ)
70โรงเรียนบ้านตากวน
71โรงเรียนบ้านตากูก
72โรงเรียนบ้านตากแดด
73โรงเรียนบ้านตาคง
74โรงเรียนบ้านตานี
75โรงเรียนบ้านตาฮะ
76โรงเรียนบ้านตาเบา
77โรงเรียนบ้านตาเมียง
78โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
79โรงเรียนบ้านตาโมม
80โรงเรียนบ้านตึกชุม
81โรงเรียนบ้านถนนชัย
82โรงเรียนบ้านทวารไพร
83โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา
84โรงเรียนบ้านทัพกระบือ
85โรงเรียนบ้านทัพทัน
86โรงเรียนบ้านท่าศิลา
87โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
88โรงเรียนบ้านธาตุ ธาตุศึกษาวิทยา
89โรงเรียนบ้านนาดี
90โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
91โรงเรียนบ้านนาบัว
92โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
93โรงเรียนบ้านนาศรีสุข
94โรงเรียนบ้านนาเกา
95โรงเรียนบ้านน้ำคำ
96โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (มัธยม)
97โรงเรียนบ้านบักจรัง
98โรงเรียนบ้านบักดอก
99โรงเรียนบ้านบัวเชด
100โรงเรียนบ้านบึงขวาง
101โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ
102โรงเรียนบ้านประทุนอายอง
103โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
104โรงเรียนบ้านปราสาทเบง
105โรงเรียนบ้านปลัด
106โรงเรียนบ้านปวงตึก
107โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
108โรงเรียนบ้านผักไหม
109โรงเรียนบ้านผือ
110โรงเรียนบ้านผือ (ประชาพัฒนา)
111โรงเรียนบ้านพนมดิน
112โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)
113โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด
114โรงเรียนบ้านพระแก้ว
115โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์)
116โรงเรียนบ้านพันษี
117โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง
118โรงเรียนบ้านยางกระจับ
119โรงเรียนบ้านยางเตี้ย
120โรงเรียนบ้านระกาสังแก
121โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
122โรงเรียนบ้านระเวียง
123โรงเรียนบ้านระแงง
124โรงเรียนบ้านรุน
125โรงเรียนบ้านละมงค์
126โรงเรียนบ้านละเอาะ
127โรงเรียนบ้านลันแต้
128โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)
129โรงเรียนบ้านศรีตะวัน
130โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
131โรงเรียนบ้านสกล
132โรงเรียนบ้านสดอ
133โรงเรียนบ้านสนบ
134โรงเรียนบ้านสระทอง
135โรงเรียนบ้านสลักได
136โรงเรียนบ้านสวาย(ศีขรภูมิ)
137โรงเรียนบ้านสวาย(เมืองสุรินทร์)
138โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง
139โรงเรียนบ้านสะกาด
140โรงเรียนบ้านสะแร
141โรงเรียนบ้านสะโน
142โรงเรียนบ้านสังขะ
143โรงเรียนบ้านสำโรง
144โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี
145โรงเรียนบ้านหนองกับ
146โรงเรียนบ้านหนองกา (ประชารัฐพิทยา)
147โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่
148โรงเรียนบ้านหนองจอก
149โรงเรียนบ้านหนองตาด
150โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
151โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
152โรงเรียนบ้านหนองปรือ
153โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)
154โรงเรียนบ้านหนองอีดำ
155โรงเรียนบ้านหนองอียอ
156โรงเรียนบ้านหนองฮะ
157โรงเรียนบ้านหนองเรือ
158โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
159โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
160โรงเรียนบ้านหนองแวง
161โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่
162โรงเรียนบ้านหลัก
163โรงเรียนบ้านหัวงัว
164โรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
165โรงเรียนบ้านอังกัญ - โคกบรรเลง
166โรงเรียนบ้านอาโพน
167โรงเรียนบ้านอำปึล
168โรงเรียนบ้านอุโลก
169โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
170โรงเรียนบ้านเถกิง
171โรงเรียนบ้านเบิด
172โรงเรียนบ้านเมืองลีง
173โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
174โรงเรียนบ้านแกใหญ่
175โรงเรียนบ้านแคน
176โรงเรียนบ้านแตล
177โรงเรียนบ้านแนงมุด
178โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146
179โรงเรียนบ้านแสรออ
180โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์
181โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
182โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน (ธรรมสุชาติอุทิศ)
183โรงเรียนบ้านโคกเพชร (เภคประชารัฐบำรุง)
184โรงเรียนบ้านโชกเหนือ
185โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
186โรงเรียนบ้านโดง
187โรงเรียนบ้านโดนโอก
188โรงเรียนบ้านโนนสูง
189โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง
190โรงเรียนบ้านโพนครก
191โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)
192โรงเรียนบ้านโสมน
193โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503)
194โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
195โรงเรียนปทุมมาศวิทยา
196โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
197โรงเรียนปราสาท
198โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร
199โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
200โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
201โรงเรียนพนาสนวิทยา
202โรงเรียนพระแก้ววิทยา
203โรงเรียนมหิธรวิทยา
204โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
205โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
206โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
207โรงเรียนรัตนบุรี
208โรงเรียนรัตนวิทยาคม
209โรงเรียนรัตนะ
210โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก
211โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
212โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา
213โรงเรียนวันเจริญสามัคคี
214โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
215โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
216โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
217โรงเรียนศรีไผทสมันต์
218โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
219โรงเรียนสนมวิทยาคาร
220โรงเรียนสวายวิทยาคาร
221โรงเรียนสังขะ
222โรงเรียนสังขะวิทยาคม
223โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
224โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
225โรงเรียนสิรินธร
226โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
227โรงเรียนสุรวิทยาคาร
228โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
229โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
230โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
231โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
232โรงเรียนหนองโตงร์สุรวิทยาคาร
233โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์
234โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
235โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี
236โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
237โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
238โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์
239โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
240โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
241โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
242โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
243โรงเรียนเมืองที
244โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
245โรงเรียนเมืองสุรินทร์
246โรงเรียนแนงมุดวิทยา
247โรงเรียนแร่วิทยา
248โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
249โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
250โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
251โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
252โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
253โรงเรียนไตรคามวิทยา
254โรงเรียนไตรคามสามัคคี
255โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์
256โรงเรียนไทรแก้ววิทยา


กลับหน้าเดิม