ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนกระแชงวิทยา
2โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม
3โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
4โรงเรียนกันทรารมณ์
5โรงเรียนกำแพง
6โรงเรียนขุขันธ์
7โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
8โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
9โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
10โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
11โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3
12โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
13โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ
14โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
15โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
16โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
17โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา
18โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)
19โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
20โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
21โรงเรียนบัวเจริญวิทยา
22โรงเรียนบึงบูรพ์
23โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
24โรงเรียนบ้านกงพาน
25โรงเรียนบ้านกระต่ายด่อน
26โรงเรียนบ้านกระบี่
27โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
28โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
29โรงเรียนบ้านกราม
30โรงเรียนบ้านกฤษณา
31โรงเรียนบ้านกล้วย
32โรงเรียนบ้านกอกหัวนา
33โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
34โรงเรียนบ้านกะเอิน
35โรงเรียนบ้านกันจาน
36โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
37โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
38โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
39โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
40โรงเรียนบ้านกู่
41โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
42โรงเรียนบ้านขามทับขอน
43โรงเรียนบ้านขี้นาค
44โรงเรียนบ้านขุนหาญ
45โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226
46โรงเรียนบ้านคอนกาม
47โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
48โรงเรียนบ้านคูบ
49โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
50โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
51โรงเรียนบ้านจันลม
52โรงเรียนบ้านจานทองกวาวพิทยา
53โรงเรียนบ้านจานเลียว
54โรงเรียนบ้านจิก
55โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
56โรงเรียนบ้านชำแระกลาง
57โรงเรียนบ้านซำโพธิ์
58โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
59โรงเรียนบ้านดงแดง
60โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
61โรงเรียนบ้านดาน
62โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
63โรงเรียนบ้านดู่
64โรงเรียนบ้านด่าน
65โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
66โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
67โรงเรียนบ้านตรางสวาย
68โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก
69โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
70โรงเรียนบ้านตัง
71โรงเรียนบ้านตาทอง
72โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
73โรงเรียนบ้านตาสุด
74โรงเรียนบ้านตาอุด
75โรงเรียนบ้านตาโกน
76โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก
77โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
78โรงเรียนบ้านตูม
79โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
80โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม
81โรงเรียนบ้านนาขนวน
82โรงเรียนบ้านนาโนน
83โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
84โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
85โรงเรียนบ้านน้ำคำ
86โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
87โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า
88โรงเรียนบ้านบอน
89โรงเรียนบ้านบักดอง
90โรงเรียนบ้านบัวระรมย์
91โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
92โรงเรียนบ้านบุยาว
93โรงเรียนบ้านปราสาท
94โรงเรียนบ้านปรือคัน
95โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
96โรงเรียนบ้านปุน
97โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
98โรงเรียนบ้านผือ
99โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
100โรงเรียนบ้านพอก
101โรงเรียนบ้านพะวร
102โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
103โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
104โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
105โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
106โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
107โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ
108โรงเรียนบ้านม่วง
109โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่
110โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด
111โรงเรียนบ้านยางเอือด
112โรงเรียนบ้านระกา
113โรงเรียนบ้านรุง
114โรงเรียนบ้านร่องสะอาด
115โรงเรียนบ้านละลม
116โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง
117โรงเรียนบ้านละเอาะ
118โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า
119โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
120โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
121โรงเรียนบ้านศาลา
122โรงเรียนบ้านสดำ
123โรงเรียนบ้านสนาย
124โรงเรียนบ้านสบาย
125โรงเรียนบ้านสระภู
126โรงเรียนบ้านสลับ
127โรงเรียนบ้านสวัสดี
128โรงเรียนบ้านสวาย
129โรงเรียนบ้านสะพุง
130โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
131โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
132โรงเรียนบ้านสังเม็ก
133โรงเรียนบ้านสามเส้า
134โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน
135โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
136โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
137โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย
138โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
139โรงเรียนบ้านหนองจิก
140โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
141โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
142โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
143โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
144โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
145โรงเรียนบ้านหนองหว้า
146โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
147โรงเรียนบ้านหนองห้าง
148โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
149โรงเรียนบ้านหนองเพดาน
150โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
151โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
152โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง
153โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำเกลี้ยง)
154โรงเรียนบ้านหนองแวง(ปรางค์กู่)
155โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนคูณ)
156โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
157โรงเรียนบ้านหนองโพนเขวา
158โรงเรียนบ้านหนองไผ่
159โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
160โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
161โรงเรียนบ้านหัวเหล่า
162โรงเรียนบ้านอาลัย
163โรงเรียนบ้านอาวอย
164โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
165โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว
166โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
167โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
168โรงเรียนบ้านเคาะ
169โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
170โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
171โรงเรียนบ้านเปือย(กันทรารมย์)
172โรงเรียนบ้านเปือย(พยุห์)
173โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
174โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข
175โรงเรียนบ้านเมืองหลวง
176โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
177โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
178โรงเรียนบ้านเหล็ก
179โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
180โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
181โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่
182โรงเรียนบ้านแทงวิทยา
183โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
184โรงเรียนบ้านโคกตาล
185โรงเรียนบ้านโคกสูง
186โรงเรียนบ้านโจดม่วง
187โรงเรียนบ้านโซงเลง
188โรงเรียนบ้านโดนอาว
189โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
190โรงเรียนบ้านโทะ
191โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
192โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
193โรงเรียนบ้านโนนคูณ
194โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
195โรงเรียนบ้านโนนสูง
196โรงเรียนบ้านโนนแฝก
197โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
198โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
199โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
200โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
201โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา
202โรงเรียนบ้านโพนค้อ
203โรงเรียนบ้านโพนยาง
204โรงเรียนบ้านโสน
205โรงเรียนบ้านใจดี
206โรงเรียนบ้านไผ่
207โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
208โรงเรียนปรางค์กู่
209โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
210โรงเรียนพยุห์วิทยา
211โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
212โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
213โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
214โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
215โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
216โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
217โรงเรียนรวมสินวิทยา
218โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
219โรงเรียนละทายวิทยา
220โรงเรียนละลมวิทยา
221โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
222โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์
223โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
224โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
225โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
226โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
227โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม
228โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
229โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
230โรงเรียนสตรีสิริเกศ
231โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม
232โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา
233โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
234โรงเรียนสวายพิทยาคม
235โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
236โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
237โรงเรียนส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
238โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
239โรงเรียนหนองคูวิทยา
240โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
241โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
242โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
243โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
244โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์
245โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
246โรงเรียนอนุบาลพยุห์
247โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์
248โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
249โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
250โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
251โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
252โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
253โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
254โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด
255โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน
256โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
257โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
258โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
259โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)
260โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ
261โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
262โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
263โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
264โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
265โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
266โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
267โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
268โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
269โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
270โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
271โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม


กลับหน้าเดิม