ลำดับ ชื่อสถาบัน
1ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์
2วัดคูเดื่อวิทยาคม
3วัดไร่น้อย
4สมเด็จ
5อุบลวิทยากร
6เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี (ศรีปทุมพิทยาคาร)
7โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา
8โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
9โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
10โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
11โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม
12โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
13โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
14โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
15โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
16โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
17โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
18โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
19โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง
20โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)
21โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
22โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
23โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
24โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
25โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
26โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
27โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
28โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว
29โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
30โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
31โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
32โรงเรียนดงยางวิทยาคม
33โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
34โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
35โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
36โรงเรียนตระการพืชผล
37โรงเรียนตาลสุมพัฒนา
38โรงเรียนทุ่งขุ่นน้อยจานวิทยา
39โรงเรียนทุ่งศรีอุดม(สพม เขต29)
40โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
41โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
42โรงเรียนนากระแซงศึกษา
43โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์
44โรงเรียนนาจะหลวย
45โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
46โรงเรียนนารีนุกูล
47โรงเรียนนารีนุกูล 2
48โรงเรียนนาส่วงวิทยา
49โรงเรียนนาหว้าเหนือ
50โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
51โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา
52โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
53โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
54โรงเรียนน้ำยืน
55โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
56โรงเรียนบุณฑริก
57โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
58โรงเรียนบุ่งหวาย
59โรงเรียนบ้านกระเดียน
60โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
61โรงเรียนบ้านกลาง
62โรงเรียนบ้านกาบิน
63โรงเรียนบ้านกุดกลอย
64โรงเรียนบ้านกุดยาลวน
65โรงเรียนบ้านกุดเรือ
66โรงเรียนบ้านกุศกร
67โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
68โรงเรียนบ้านขามใหญ่
69โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
70โรงเรียนบ้านคอนสาย
71โรงเรียนบ้านคำกลาง
72โรงเรียนบ้านคำก้อม
73โรงเรียนบ้านคำขวาง
74โรงเรียนบ้านคำบอน
75โรงเรียนบ้านคำสมิง
76โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
77โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
78โรงเรียนบ้านค้อ
79โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
80โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
81โรงเรียนบ้านซำงู
82โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อยกวยน้อย
83โรงเรียนบ้านซำหวาย
84โรงเรียนบ้านดอนกลาง
85โรงเรียนบ้านดอนก่อ
86โรงเรียนบ้านดอนตะลี
87โรงเรียนบ้านดอนยาว
88โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
89โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
90โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
91โรงเรียนบ้านด่าน
92โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
93โรงเรียนบ้านตบหู
94โรงเรียนบ้านตาโม
95โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
96โรงเรียนบ้านทรายพูล
97โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
98โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
99โรงเรียนบ้านท่าก่อ
100โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)
101โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
102โรงเรียนบ้านท่าลาด
103โรงเรียนบ้านท่าลาด (ดอนมดแดง)
104โรงเรียนบ้านท่าหลวง
105โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
106โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม
107โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
108โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
109โรงเรียนบ้านธาตุ
110โรงเรียนบ้านนากระแซง
111โรงเรียนบ้านนาคาย
112โรงเรียนบ้านนาจาน(นาเยีย)
113โรงเรียนบ้านนาจาน(พิบูลมังสาหาร)
114โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
115โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ
116โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
117โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
118โรงเรียนบ้านนาพิน
119โรงเรียนบ้านนามึน
120โรงเรียนบ้านนายูง
121โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
122โรงเรียนบ้านนาส่วง
123โรงเรียนบ้านนาหว้า
124โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
125โรงเรียนบ้านนาเกษมเจริญวิทยา
126โรงเรียนบ้านนาเจริญ(พิบูลมังสาหาร)
127โรงเรียนบ้านนาเจริญ(เดชอุดม)
128โรงเรียนบ้านนาแคน
129โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
130โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น
131โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
132โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ
133โรงเรียนบ้านบาก
134โรงเรียนบ้านบึงหอม
135โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง
136โรงเรียนบ้านปลาดุก
137โรงเรียนบ้านปะอาว
138โรงเรียนบ้านปากน้ำ
139โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง
140โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย
141โรงเรียนบ้านป่าข่า
142โรงเรียนบ้านป่าโมง
143โรงเรียนบ้านผาแก้ว
144โรงเรียนบ้านฝั่งเพ
145โรงเรียนบ้านพอก
146โรงเรียนบ้านพังเคน
147โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน
148โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
149โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
150โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
151โรงเรียนบ้านม่วงโคน
152โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
153โรงเรียนบ้านยางกระเดา
154โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
155โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม
156โรงเรียนบ้านศรีเมืองใหม่
157โรงเรียนบ้านสมสะอาด
158โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
159โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
160โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
161โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
162โรงเรียนบ้านสะพือใต้
163โรงเรียนบ้านสำโรง
164โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
165โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่
166โรงเรียนบ้านหนองช้าง
167โรงเรียนบ้านหนองนกทา
168โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี
169โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
170โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก
171โรงเรียนบ้านหนองผือ
172โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
173โรงเรียนบ้านหนองหลัก
174โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
175โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
176โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
177โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
178โรงเรียนบ้านหนองเทา
179โรงเรียนบ้านหนองแต้(เดชอุดม)
180โรงเรียนบ้านหนองแต้(เมืองอุบลราชธานี)
181โรงเรียนบ้านหนองแปก
182โรงเรียนบ้านหนองแสง
183โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง
184โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา
185โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน
186โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
187โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
188โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
189โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
190โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
191โรงเรียนบ้านหมากมาย
192โรงเรียนบ้านหว้าน
193โรงเรียนบ้านหัวแข้
194โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ
195โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร)
196โรงเรียนบ้านห้วยข่า
197โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)
198โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย
199โรงเรียนบ้านห้วยยาง
200โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
201โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
202โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
203โรงเรียนบ้านฮี
204โรงเรียนบ้านเกษม
205โรงเรียนบ้านเตย
206โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
207โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)
208โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
209โรงเรียนบ้านเสาเล้า
210โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ
211โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
212โรงเรียนบ้านเหล่าแดง
213โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่
214โรงเรียนบ้านแก่งยาง
215โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
216โรงเรียนบ้านแก้งกอก
217โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์
218โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน
219โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
220โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
221โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
222โรงเรียนบ้านแมด
223โรงเรียนบ้านโคกชำแระ
224โรงเรียนบ้านโคกเทียม
225โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง
226โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
227โรงเรียนบ้านโซง
228โรงเรียนบ้านโนนกาหลง
229โรงเรียนบ้านโนนกุง
230โรงเรียนบ้านโนนจิก
231โรงเรียนบ้านโนนบก
232โรงเรียนบ้านโนนบอน
233โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
234โรงเรียนบ้านโนนม่วง
235โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก
236โรงเรียนบ้านโนนยาง
237โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
238โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
239โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
240โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
241โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
242โรงเรียนบ้านโนนเลียง
243โรงเรียนบ้านโนนแดง
244โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
245โรงเรียนบ้านโพธิ์
246โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
247โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
248โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
249โรงเรียนบ้านโสกแสง
250โรงเรียนบ้านไทรย้อย
251โรงเรียนปทุมพิทยาคม
252โรงเรียนปทุมวิทยากร
253โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13)
254โรงเรียนประชาสามัคคี
255โรงเรียนประชาสามัคคี (เมืองเดช)
256โรงเรียนพระวอพระตาวิทยานุสรณ์
257โรงเรียนพังเคนพิทยา
258โรงเรียนพิชัยศึกษา
259โรงเรียนพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร)
260โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
261โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
262โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
263โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
264โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
265โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
266โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง
267โรงเรียนวารินชำราบ
268โรงเรียนวิจิตราพิทยา
269โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
270โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย
271โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)
272โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
273โรงเรียนสหธาตุศึกษา
274โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)
275โรงเรียนสะพือวิทยาคาร
276โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
277โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
278โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
279โรงเรียนหนองขอนวิทยา
280โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
281โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
282โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
283โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
284โรงเรียนอุบลวิทยาคม
285โรงเรียนอ่างศิลา
286โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร
287โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
288โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
289โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
290โรงเรียนเจริญศึกษา
291โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
292โรงเรียนเดชอุดม
293โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
294โรงเรียนเมืองอุบล (บ้านนาควาย)
295โรงเรียนเมืองเดช
296โรงเรียนเวตวันวิทยา
297โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
298โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
299โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
300โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
301โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
302โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์
303โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
304โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)
305โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา


กลับหน้าเดิม