ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
2โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
3โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา
4โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
5โรงเรียนคอนสวรรค์
6โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
7โรงเรียนคุรุประชานุกูล
8โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
9โรงเรียนคูเมืองวิทยา
10โรงเรียนจัตุรัสวิทยาการ
11โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
12โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
13โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา
14โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
15โรงเรียนชีลองวิทยา
16โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
17โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
18โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
19โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
20โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
21โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
22โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
23โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
24โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร
25โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า
26โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
27โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
28โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
29โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
30โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
31โรงเรียนซับมงคลวิทยา
32โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
33โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
34โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
35โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
36โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม
37โรงเรียนบ้านกุดไผ่
38โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน
39โรงเรียนบ้านคอนสาร
40โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
41โรงเรียนบ้านฉนวน
42โรงเรียนบ้านซับใหม่
43โรงเรียนบ้านซำมูลนาก
44โรงเรียนบ้านดงกลาง
45โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
46โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
47โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ
48โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
49โรงเรียนบ้านนารี
50โรงเรียนบ้านนาสีดา
51โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
52โรงเรียนบ้านนาเกาะ
53โรงเรียนบ้านนาแก
54โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
55โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
56โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี
57โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง
58โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง
59โรงเรียนบ้านยางหวาย
60โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน
61โรงเรียนบ้านละหาน
62โรงเรียนบ้านลาดใต้
63โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
64โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
65โรงเรียนบ้านวังตาท้าว
66โรงเรียนบ้านวังม่วง
67โรงเรียนบ้านศิลาทอง
68โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
69โรงเรียนบ้านสะพานยาว
70โรงเรียนบ้านสะพานหิน
71โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่
72โรงเรียนบ้านสารจอด
73โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า
74โรงเรียนบ้านส้มป่อย
75โรงเรียนบ้านหนองกุง
76โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่
77โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
78โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
79โรงเรียนบ้านหนองคัน
80โรงเรียนบ้านหนองคู
81โรงเรียนบ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
82โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
83โรงเรียนบ้านหนองตานา
84โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
85โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
86โรงเรียนบ้านหนองปลา
87โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
88โรงเรียนบ้านหนองม่วง
89โรงเรียนบ้านหนองสังข์
90โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
91โรงเรียนบ้านหนองหอย
92โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
93โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
94โรงเรียนบ้านหนองเรือ
95โรงเรียนบ้านหนองแซง
96โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
97โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว)
98โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ)
99โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
100โรงเรียนบ้านหนองไผ่
101โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
102โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว
103โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
104โรงเรียนบ้านห้วยกนทา
105โรงเรียนบ้านห้วยทราย
106โรงเรียนบ้านห้วยหัน
107โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
108โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
109โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ
110โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
111โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
112โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา
113โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
114โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ
115โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
116โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
117โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
118โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
119โรงเรียนบ้านโคกกุง
120โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
121โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
122โรงเรียนบ้านโนนคูณ
123โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
124โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
125โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
126โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
127โรงเรียนบ้านโนนเหม่า
128โรงเรียนบ้านโนนแดง
129โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
130โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา
131โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
132โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
133โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
134โรงเรียนภูมิวิทยา
135โรงเรียนภูเขียว
136โรงเรียนระหารเจริญวิทยา
137โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
138โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
139โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
140โรงเรียนสามหมอวิทยา
141โรงเรียนสุนทรวัฒนา
142โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
143โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
144โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
145โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
146โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา
147โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์
148โรงเรียนหัวสระวิทยา
149โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
150โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
151โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
152โรงเรียนเนรมิตศึกษา
153โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
154โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
155โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
156โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร
157โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
158โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
159โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
160โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)


กลับหน้าเดิม