ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
2โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
3โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
4โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
5โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก
6โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง
7โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
8โรงเรียนดอนหวายตาใกล้
9โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
10โรงเรียนนาจิกพิทยาคม
11โรงเรียนนาผือโคกกอก
12โรงเรียนนายมวิทยาคาร
13โรงเรียนนาวังวิทยา
14โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
15โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา
16โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ
17โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
18โรงเรียนบ่อบุโปโล
19โรงเรียนบ้านกุงชัย
20โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
21โรงเรียนบ้านคำกลาง
22โรงเรียนบ้านคำเดือย
23โรงเรียนบ้านจานลาน
24โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ
25โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด
26โรงเรียนบ้านนายม
27โรงเรียนบ้านน้ำท่วม
28โรงเรียนบ้านบก
29โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
30โรงเรียนบ้านหนองปลิง
31โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
32โรงเรียนบ้านหนองแมงดา
33โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา)
34โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)
35โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
36โรงเรียนบ้านห้วยทม
37โรงเรียนบ้านเชือก
38โรงเรียนบ้านโคกกลาง
39โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย
40โรงเรียนบ้านโนนดู่
41โรงเรียนบ้านโนนแคน
42โรงเรียนบ้านโพนทอง
43โรงเรียนบ้านไก่คำ
44โรงเรียนบ้านไร่ขี
45โรงเรียนปทุมราชวงศา
46โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
47โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
48โรงเรียนพนาศึกษา
49โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น
50โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
51โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์
52โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
53โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ (ราชประชานุเคราะห์ 54)
54โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย
55โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
56โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา
57โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
58โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
59โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
60โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)
61โรงเรียนอำนาจเจริญ
62โรงเรียนอำนาจเจริญ 2
63โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม
64โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
65โรงเรียนเสนางคนิคม
66โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง
67โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า


กลับหน้าเดิม