ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนกุดจิกวิทยา
2โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม
3โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
4โรงเรียนกุดแห่วิทยา
5โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
6โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา
7โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่
8โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา
9โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา
10โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา
11โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
12โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม
13โรงเรียนดอนปอวิทยา
14โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
15โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์
16โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
17โรงเรียนนาแกวิทยา
18โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
19โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
20โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง
21โรงเรียนบ้านก่าน
22โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
23โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม
24โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม
25โรงเรียนบ้านค้อ
26โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
27โรงเรียนบ้านดงสวรรค์วิทยา
28โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด
29โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน
30โรงเรียนบ้านทรายมูล
31โรงเรียนบ้านท่าลาด
32โรงเรียนบ้านนากลาง
33โรงเรียนบ้านนาดี
34โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
35โรงเรียนบ้านนาด่าน
36โรงเรียนบ้านนามะเฟือง
37โรงเรียนบ้านนาเจริญ
38โรงเรียนบ้านนาเลิง
39โรงเรียนบ้านนาแก
40โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง
41โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
42โรงเรียนบ้านป่าคา
43โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
44โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
45โรงเรียนบ้านพร้าว
46โรงเรียนบ้านมอเหนือ
47โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
48โรงเรียนบ้านวังหินซา
49โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
50โรงเรียนบ้านหนองค้อ
51โรงเรียนบ้านหนองด่าน
52โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน
53โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
54โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
55โรงเรียนบ้านหนองม่วง
56โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง
57โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
58โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
59โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
60โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา
61โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา
62โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
63โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
64โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา
65โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้
66โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี
67โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ
68โรงเรียนบ้านโคกกุง
69โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
70โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า
71โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง
72โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย
73โรงเรียนบ้านโนนม่วง
74โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย
75โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
76โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา
77โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
78โรงเรียนบ้านโนนเมือง
79โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร
80โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
81โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
82โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
83โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
84โรงเรียนร่มเกล้า
85โรงเรียนวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
86โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
87โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
88โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
89โรงเรียนหนองบัววิทยายน
90โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร
91โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์
92โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม
93โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา
94โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์
95โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา
96โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
97โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
98โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
99โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
100โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
101โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์
102โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
103โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
104โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
105โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์
106โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร
107โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81


กลับหน้าเดิม