ลำดับ ชื่อสถาบัน
1การกุศลวัดหนองแวง
2การศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น
3การศึกษาพิเศษมารีย์นิรมล
4วัดศรีจันทร์
5โรงเรียนกัลยาณวัตร
6โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
7โรงเรียนกุดเข้ห้วยบง
8โรงเรียนกุ่ทองพิทยาลัย
9โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร
10โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
11โรงเรียนขอนแก่นพัฒนาศึกษา
12โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
13โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
14โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3
15โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
16โรงเรียนขัวเรียงศึกษา
17โรงเรียนขามแก่นนคร
18โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์
19โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์
20โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
21โรงเรียนจระเข้วิทยายน
22โรงเรียนชนบทศึกษา
23โรงเรียนชีพอนุสรณ์
24โรงเรียนชุมชนกระนวน
25โรงเรียนชุมชนชุมแพ
26โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม
27โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
28โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
29โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
30โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
31โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
32โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
33โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ
34โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
35โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
36โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
37โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
38โรงเรียนชุมชนบ้านโคก
39โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี
40โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
41โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
42โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
43โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
44โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก
45โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
46โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู
47โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข
48โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
49โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
50โรงเรียนชุมแพวิทยายน
51โรงเรียนชุมแพศึกษา
52โรงเรียนซำยางวิทยายน
53โรงเรียนดูนสาด
54โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
55โรงเรียนท่านางแนววิทยายน
56โรงเรียนท่าพระวิทยายน
57โรงเรียนนครขอนแก่น
58โรงเรียนนาจานศึกษา
59โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม
60โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
61โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา
62โรงเรียนน้ำพอง
63โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล
64โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก
65โรงเรียนน้ำพองศึกษา
66โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
67โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)
68โรงเรียนบ้านกระนวน
69โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
70โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
71โรงเรียนบ้านกุดเลา
72โรงเรียนบ้านขนวน
73โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่
74โรงเรียนบ้านขามป้อม(ชุมแพ)
75โรงเรียนบ้านขามป้อม(บ้านไผ่)
76โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น
77โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
78โรงเรียนบ้านคำบง
79โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ
80โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย
81โรงเรียนบ้านงิ้ว
82โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
83โรงเรียนบ้านชุมแพ
84โรงเรียนบ้านซำยาง
85โรงเรียนบ้านดอนบม
86โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
87โรงเรียนบ้านทรายมูล
88โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
89โรงเรียนบ้านทุ่งมน
90โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
91โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย
92โรงเรียนบ้านท่านางแนว
93โรงเรียนบ้านธาตุ
94โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
95โรงเรียนบ้านนาจานนาเจริญ
96โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
97โรงเรียนบ้านนาดี
98โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
99โรงเรียนบ้านนามูล
100โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น
101โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
102โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
103โรงเรียนบ้านผาขาม
104โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ
105โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
106โรงเรียนบ้านม่วง
107โรงเรียนบ้านยางคำ
108โรงเรียนบ้านรัตนะ
109โรงเรียนบ้านลอมคอม
110โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
111โรงเรียนบ้านวังชัย
112โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม
113โรงเรียนบ้านวังยาว
114โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
115โรงเรียนบ้านศรีสุข
116โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ
117โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
118โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
119โรงเรียนบ้านสะอาด(หนองนาคำ)
120โรงเรียนบ้านสะอาด(เมืองขอนแก่น)
121โรงเรียนบ้านสัมพันธ์
122โรงเรียนบ้านสาวะถี
123โรงเรียนบ้านสำโรง
124โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน
125โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
126โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง
127โรงเรียนบ้านหนองคะเน
128โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
129โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
130โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี
131โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
132โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
133โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
134โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
135โรงเรียนบ้านหนองหิน
136โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพ 205
137โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
138โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล
139โรงเรียนบ้านหนองแดง
140โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
141โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด
142โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา
143โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
144โรงเรียนบ้านหนองโก
145โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
146โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี
147โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย
148โรงเรียนบ้านหว้า
149โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
150โรงเรียนบ้านหัวนาคำ
151โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
152โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง
153โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
154โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน
155โรงเรียนบ้านห้วยยาง
156โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
157โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
158โรงเรียนบ้านเกิ้ง
159โรงเรียนบ้านเป็ด
160โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์
161โรงเรียนบ้านเมืองเพีย
162โรงเรียนบ้านเม็ง
163โรงเรียนบ้านเรือ
164โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
165โรงเรียนบ้านแดงน้อย
166โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี
167โรงเรียนบ้านแดงใหญ่
168โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์
169โรงเรียนบ้านแห้ว
170โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
171โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
172โรงเรียนบ้านโคกสูง
173โรงเรียนบ้านโคกโก
174โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
175โรงเรียนบ้านโจด
176โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม
177โรงเรียนบ้านโนน
178โรงเรียนบ้านโนนทอง
179โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
180โรงเรียนบ้านโนนบ่อ
181โรงเรียนบ้านโนนม่วง
182โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ
183โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ
184โรงเรียนบ้านไผ่
185โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
186โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
187โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
188โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
189โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
190โรงเรียนผาขามวิทยายน
191โรงเรียนฝางวิทยายน
192โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
193โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา
194โรงเรียนพล
195โรงเรียนภูผาม่าน
196โรงเรียนภูห่านศึกษา
197โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
198โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
199โรงเรียนมัญจาศึกษา
200โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
201โรงเรียนยางคำพิทยาคม
202โรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม
203โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
204โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
205โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
206โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
207โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
208โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
209โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น (ราชประชานุเคราะห์ 50)
210โรงเรียนสนามบิน
211โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
212โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
213โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
214โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
215โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
216โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
217โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม
218โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
219โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
220โรงเรียนหนองเรือวิทยา
221โรงเรียนหนองแวงวิทยา
222โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์
223โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา
224โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร
225โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม
226โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
227โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
228โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
229โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์
230โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
231โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
232โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม
233โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
234โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
235โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา
236โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
237โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
238โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
239โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
240โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2
241โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
242โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
243โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
244โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
245โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
246โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
247โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา
248โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
249โรงเรียนโนนข่าวิทยา
250โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร
251โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม
252โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
253โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์
254โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
255โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)


กลับหน้าเดิม