ลำดับ ชื่อสถาบัน
1การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
2โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
3โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด
4โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย
5โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว
6โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
7โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
8โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
9โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
10โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
11โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
12โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
13โรงเรียนชุมชนภูเรือ
14โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
15โรงเรียนชุมชนหนองหิน
16โรงเรียนด่านซ้าย
17โรงเรียนท่าลี่วิทยา
18โรงเรียนธาตุพิทยาคม
19โรงเรียนนาด้วงวิทยา
20โรงเรียนนาอ้อวิทยา
21โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์
22โรงเรียนบ้านก้างปลา
23โรงเรียนบ้านดงน้อย
24โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
25โรงเรียนบ้านท่าลี่
26โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา
27โรงเรียนบ้านนาค้อ
28โรงเรียนบ้านนาซ่าว
29โรงเรียนบ้านนาดอกคำ
30โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ
31โรงเรียนบ้านนาดินดำ
32โรงเรียนบ้านนาวัว
33โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
34โรงเรียนบ้านนาแปน
35โรงเรียนบ้านนาโก
36โรงเรียนบ้านนาโคก
37โรงเรียนบ้านนาโป่ง
38โรงเรียนบ้านน้ำภู
39โรงเรียนบ้านน้ำแคม
40โรงเรียนบ้านปวนพุ
41โรงเรียนบ้านปากปวน
42โรงเรียนบ้านผาขาว
43โรงเรียนบ้านผาแบ่น
44โรงเรียนบ้านยาง
45โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ
46โรงเรียนบ้านวังม่วง
47โรงเรียนบ้านวังสะพุง
48โรงเรียนบ้านวังแท่น
49โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์
50โรงเรียนบ้านหนองตานา
51โรงเรียนบ้านหนองบัว
52โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน
53โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
54โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
55โรงเรียนบ้านอุ่ม
56โรงเรียนบ้านเชียงคาน
57โรงเรียนบ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา'
58โรงเรียนบ้านเพิ่ม
59โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
60โรงเรียนบ้านเอราวัณ
61โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
62โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
63โรงเรียนบ้านโคกงาม
64โรงเรียนบ้านโคกมน
65โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
66โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
67โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
68โรงเรียนบ้านโป่งชี
69โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
70โรงเรียนปากชมวิทยา
71โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม
72โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม
73โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา
74โรงเรียนภูกระดึง
75โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
76โรงเรียนภูหลวงวิทยา
77โรงเรียนภูเรือวิทยา
78โรงเรียนวังทรายขาววิทยา
79โรงเรียนวังโพนงามวิทยา
80โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
81โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
82โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย (ราชประชานุเคราะห์ 52)
83โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
84โรงเรียนหทัยคริสเตียน (การกุศล)
85โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
86โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
87โรงเรียนอนุบาลเลย
88โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์
89โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
90โรงเรียนเชียงคาน
91โรงเรียนเซไลวิทยาคม
92โรงเรียนเมืองเลย
93โรงเรียนเลยพิทยาคม
94โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
95โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
96โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)


กลับหน้าเดิม