ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนกันทรวิชัย
2โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม
3โรงเรียนกู่สันตรัตน์
4โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
5โรงเรียนชุมชนนาสีนวล
6โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก
7โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา
8โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง
9โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช
10โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม
11โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
12โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
13โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
14โรงเรียนดอนกลอยหนองยาง
15โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
16โรงเรียนนาภูพิทยาคม
17โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
18โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
19โรงเรียนบรบือ
20โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
21โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
22โรงเรียนบ้านขามเรียน
23โรงเรียนบ้านคอกม้า
24โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ
25โรงเรียนบ้านดง
26โรงเรียนบ้านดงใหญ่
27โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง
28โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง
29โรงเรียนบ้านท่าสองคอน
30โรงเรียนบ้านนาเลา
31โรงเรียนบ้านบรบือ
32โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์)
33โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน
34โรงเรียนบ้านวังแสง
35โรงเรียนบ้านสนาม
36โรงเรียนบ้านสระบาก
37โรงเรียนบ้านสระแคน
38โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
39โรงเรียนบ้านหนองกุง
40โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยากร
41โรงเรียนบ้านหนองคู
42โรงเรียนบ้านหนองจิก
43โรงเรียนบ้านหนองซอน
44โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว
45โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
46โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ (วุฒิวิทยาคม)
47โรงเรียนบ้านหนองระเวียง
48โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว
49โรงเรียนบ้านหนองหว้า
50โรงเรียนบ้านหนองห้าง
51โรงเรียนบ้านหนองฮี
52โรงเรียนบ้านหนองแหน
53โรงเรียนบ้านหนองโก
54โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ
55โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
56โรงเรียนบ้านหนองไฮ
57โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน
58โรงเรียนบ้านหัวนา
59โรงเรียนบ้านหัวหมู
60โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
61โรงเรียนบ้านเชียงยืน
62โรงเรียนบ้านเม็กดำ
63โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์)
64โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ
65โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ
66โรงเรียนบ้านโกทา
67โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ
68โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง
69โรงเรียนบ้านโดท่างาม
70โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
71โรงเรียนบ้านโพน
72โรงเรียนประชาพัฒนา
73โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
74โรงเรียนผดุงนารี
75โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
76โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
77โรงเรียนมหาวิชานุกูล
78โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
79โรงเรียนมิตรภาพ
80โรงเรียนยางวิทยาคม
81โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16
82โรงเรียนวาปีปทุม
83โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
84โรงเรียนสารคามพิทยาคม
85โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
86โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย
87โรงเรียนอนุบาลชื่นชม
88โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี
89โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
90โรงเรียนอนุบาลพุทธธิดา
91โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
92โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
93โรงเรียนอนุบาลแกดำ
94โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
95โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
96โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
97โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร
98โรงเรียนแกดำวิทยาคาร
99โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
100โรงเรียนโนนจานวิทยา


กลับหน้าเดิม