ลำดับ ชื่อสถาบัน
1การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
2โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
3โรงเรียนขวาววิทยาคาร
4โรงเรียนขัติยะวงษา
5โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
6โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี
7โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
8โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
9โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
10โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
11โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
12โรงเรียนชุมชนบัวคำ
13โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว
14โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
15โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง
16โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
17โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
18โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
19โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
20โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84
21โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
22โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
23โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
24โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง
25โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
26โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
27โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
28โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูรม่วงน้อย
29โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี
30โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
31โรงเรียนทรายทองวิทยา
32โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์
33โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม
34โรงเรียนท่าสีดาวิทยา
35โรงเรียนธงธานี
36โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
37โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา
38โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์
39โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา
40โรงเรียนบ้านกลางเสลภูมิ
41โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
42โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
43โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์
44โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
45โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
46โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
47โรงเรียนบ้านข่อย
48โรงเรียนบ้านข่า
49โรงเรียนบ้านคำนาดี
50โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)
51โรงเรียนบ้านคำโพนสูง
52โรงเรียนบ้านค้อ
53โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
54โรงเรียนบ้านจานเตย
55โรงเรียนบ้านชีโหล่น
56โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม
57โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
58โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ
59โรงเรียนบ้านดงหวาย
60โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก
61โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
62โรงเรียนบ้านดอนชัย
63โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
64โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
65โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว
66โรงเรียนบ้านท่าม่วง
67โรงเรียนบ้านท่าเสียว
68โรงเรียนบ้านธวัชบุรี
69โรงเรียนบ้านนากระตึบ
70โรงเรียนบ้านนาชม (นาชมพิทยาสิทธิ์)
71โรงเรียนบ้านนาทม
72โรงเรียนบ้านนาแซง
73โรงเรียนบ้านนาแพง
74โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
75โรงเรียนบ้านนิเวศน์
76โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
77โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้
78โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
79โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง
80โรงเรียนบ้านพนมไพร
81โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด
82โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
83โรงเรียนบ้านร่องคำ
84โรงเรียนบ้านวังม่วย
85โรงเรียนบ้านวังยาว
86โรงเรียนบ้านวารีสีสุก
87โรงเรียนบ้านสระแก้ว
88โรงเรียนบ้านสว่าง
89โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
90โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)
91โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี
92โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
93โรงเรียนบ้านหนองกุง
94โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น
95โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
96โรงเรียนบ้านหนองคำ
97โรงเรียนบ้านหนองคูณ
98โรงเรียนบ้านหนองตาไก้
99โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย
100โรงเรียนบ้านหนองบัว
101โรงเรียนบ้านหนองบัวประชาสรรค์
102โรงเรียนบ้านหนองฟ้า
103โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา
104โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล
105โรงเรียนบ้านหนองฮาง
106โรงเรียนบ้านหนองแวง
107โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่
108โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
109โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด
110โรงเรียนบ้านหมูม้น
111โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี
112โรงเรียนบ้านหัวคู
113โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร)
114โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง)
115โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่165ฯ
116โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
117โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
118โรงเรียนบ้านอีหมุน
119โรงเรียนบ้านอ้น
120โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
121โรงเรียนบ้านเขือง
122โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
123โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
124โรงเรียนบ้านเมืองสรวง
125โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร
126โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
127โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง
128โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
129โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
130โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง
131โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
132โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
133โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง
134โรงเรียนบ้านโนนยาง
135โรงเรียนบ้านโนนรัง
136โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
137โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
138โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่
139โรงเรียนบ้านโพนทอง
140โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม
141โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
142โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
143โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
144โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา
145โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
146โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
147โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
148โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
149โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
150โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร
151โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
152โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม
153โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
154โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา
155โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย
156โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
157โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
158โรงเรียนสตรีศึกษา
159โรงเรียนสตรีศึกษา 2
160โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา
161โรงเรียนสามขาพิทยาคม
162โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
163โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
164โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
165โรงเรียนหนองขามวิทยา
166โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์
167โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร
168โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
169โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
170โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา
171โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์
172โรงเรียนหนองแวงบึงงาม
173โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง
174โรงเรียนหัวโทนวิทยา
175โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
176โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
177โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
178โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
179โรงเรียนอัคคะวิทยา
180โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
181โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
182โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
183โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
184โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
185โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
186โรงเรียนเมืองจำปาขัน
187โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา
188โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
189โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์
190โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
191โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
192โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
193โรงเรียนเมืองหนองพอก
194โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
195โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
196โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
197โรงเรียนเมืองโพนทราย
198โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
199โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร
200โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
201โรงเรียนเสลภูมิ
202โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
203โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
204โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา
205โรงเรียนโนนสีดาวิทยา
206โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร
207โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
208โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร
209โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา
210โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์
211โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
212โรงเรียนโพนทองวิทยายน
213โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์
214โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์'
215โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
216โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์
217โรงเรียนไตรคามสามัคคี
218โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา)


กลับหน้าเดิม