ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนกมลาไสย
2โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
4โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาลัย
5โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
6โรงเรียนกุฉินารายณ์
7โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
8โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร
9โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา
10โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
11โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
12โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
13โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
14โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม
15โรงเรียนคำบงพิทยาคม
16โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย
17โรงเรียนคำม่วง
18โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์
19โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม
20โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
21โรงเรียนคำใหญ่วิทยา
22โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
23โรงเรียนจินดาสินธวานนท์
24โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
25โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
26โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
27โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
28โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
29โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา
30โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
31โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา
32โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
33โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
34โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
35โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
36โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
37โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร
38โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
39โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
40โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม
41โรงเรียนดงบังวิทยา
42โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์
43โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
44โรงเรียนดอนยานางศึกษา
45โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
46โรงเรียนด่านใต้วิทยา
47โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
48โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
49โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์
50โรงเรียนนาขามวิทยา
51โรงเรียนนางามวิทยา
52โรงเรียนนาจำปา
53โรงเรียนนาตาลวิทยาคม
54โรงเรียนนาทันวิทยา
55โรงเรียนนามนพิทยาคม
56โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
57โรงเรียนนามลวิทยาคาร
58โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา
59โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์
60โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์
61โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ที่ 2
62โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
63โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
64โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา
65โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม
66โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน
67โรงเรียนบ้านชาด
68โรงเรียนบ้านดินจี่
69โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
70โรงเรียนบ้านนาคู
71โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา
72โรงเรียนบ้านนาบอน
73โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
74โรงเรียนบ้านม่วงกุล
75โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์
76โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
77โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
78โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่
79โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
80โรงเรียนบ้านหนองผือ
81โรงเรียนบ้านหนองแซง
82โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
83โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม
84โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
85โรงเรียนบ้านโจดนาตาล
86โรงเรียนบ้านโนนค้อ
87โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง
88โรงเรียนบ้านโพนแพง
89โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์
90โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร
91โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา
92โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์
93โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
94โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
95โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์
96โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
97โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร
98โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
99โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
100โรงเรียนยางตลาดวิทยา
101โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร
102โรงเรียนร่องคำ
103โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม(สพม เขต24)
104โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
105โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน
106โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
107โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
108โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
109โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
110โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง
111โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
112โรงเรียนสามชัย
113โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
114โรงเรียนสามัคคีบัวขาว
115โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
116โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
117โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
118โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
119โรงเรียนหนองพอกวิทยายน
120โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม
121โรงเรียนหนองสอพิทยาคม
122โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
123โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์
124โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์
125โรงเรียนหนองแคนวิทยา
126โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
127โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์
128โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์
129โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม
130โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
131โรงเรียนห้วยเตยวิทยา
132โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
133โรงเรียนอนุกูลนารี
134โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
135โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
136โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม
137โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
138โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
139โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม
140โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
141โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์
142โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม
143โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม
144โรงเรียนโคกคำวิทยา
145โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
146โรงเรียนโคกศรีวิทยายน
147โรงเรียนโคกศรีเมือง
148โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา
149โรงเรียนโนนคำวิทยา
150โรงเรียนโนนชาด
151โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม
152โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
153โรงเรียนโนนสูงวิทยา
154โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์
155โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน


กลับหน้าเดิม