ลำดับ ชื่อสถาบัน
1ศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์
2โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์
3โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
4โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง
5โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
6โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
7โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
8โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
9โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา
10โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์
11โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
12โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่
13โรงเรียนชุมชนนิรมัย
14โรงเรียนชุมชนบงเหนือ
15โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย
16โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211
17โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
18โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห
19โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา
20โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง
21โรงเรียนชุมชนบ้านมาย
22โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ
23โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
24โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
25โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม
26โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
27โรงเรียนชุมชนส่องดาว
28โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์
29โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
30โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
31โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
32โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
33โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร
34โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
35โรงเรียนท่าแร่วิทยา
36โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
37โรงเรียนธรรมบวรวิทยา
38โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
39โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล
40โรงเรียนนายอวัฒนา
41โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด
42โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล
43โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม
44โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
45โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
46โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา
47โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
48โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81
49โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
50โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
51โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
52โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
53โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
54โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
55โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง
56โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง
57โรงเรียนบ้านคำตากล้า
58โรงเรียนบ้านคำสะอาด
59โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
60โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
61โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ
62โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน
63โรงเรียนบ้านชมภูพาน
64โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว
65โรงเรียนบ้านดงบัง
66โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)
67โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
68โรงเรียนบ้านดงสง่า
69โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
70โรงเรียนบ้านดงหลวง
71โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน
72โรงเรียนบ้านตาด
73โรงเรียนบ้านตาล
74โรงเรียนบ้านตาลเลียน
75โรงเรียนบ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี)
76โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า
77โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด
78โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร
79โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
80โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า
81โรงเรียนบ้านนาบัว
82โรงเรียนบ้านนาสีนวล
83โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ
84โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
85โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา
86โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
87โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ
88โรงเรียนบ้านบะหว้า
89โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา)
90โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
91โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
92โรงเรียนบ้านบึง
93โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง
94โรงเรียนบ้านป่าผาง
95โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง
96โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
97โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
98โรงเรียนบ้านพังขวางวัฒนศิลป์
99โรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา)
100โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง
101โรงเรียนบ้านม่วงคำ
102โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
103โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
104โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา
105โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
106โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์
107โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
108โรงเรียนบ้านวังบง
109โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
110โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม
111โรงเรียนบ้านวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)
112โรงเรียนบ้านวาใหญ่
113โรงเรียนบ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ)
114โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
115โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
116โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม
117โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี
118โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
119โรงเรียนบ้านหนองกุง
120โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
121โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
122โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม
123โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย
124โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
125โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย
126โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
127โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
128โรงเรียนบ้านหนองหอย
129โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)
130โรงเรียนบ้านหนองแปน
131โรงเรียนบ้านหนองแวง
132โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
133โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย
134โรงเรียนบ้านหนองไผ่
135โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
136โรงเรียนบ้านหลุบเลา
137โรงเรียนบ้านหว้าน
138โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
139โรงเรียนบ้านห้วยหิน
140โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
141โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร
142โรงเรียนบ้านอากาศ
143โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง
144โรงเรียนบ้านอีกุด
145โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า
146โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร
147โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย
148โรงเรียนบ้านเซือม
149โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย
150โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
151โรงเรียนบ้านเพีย
152โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน
153โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
154โรงเรียนบ้านแพงใหญ่
155โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม
156โรงเรียนบ้านแร่
157โรงเรียนบ้านแวง
158โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
159โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย
160โรงเรียนบ้านโคกภู
161โรงเรียนบ้านโคกศิลา
162โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
163โรงเรียนบ้านโนนกุง
164โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ
165โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง
166โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ
167โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
168โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ
169โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา
170โรงเรียนบ้านโพนแพง
171โรงเรียนบ้านโมน
172โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
173โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล
174โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
175โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
176โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
177โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
178โรงเรียนร่มเกล้า
179โรงเรียนวาริชวิทยา
180โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
181โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร
182โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี
183โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร (ราชประชานุเคราะห์ 53)
184โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501)
185โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
186โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
187โรงเรียนสว่างแดนดิน
188โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
189โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต
190โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล
191โรงเรียนหนองหลวงศึกษา
192โรงเรียนหนองแวงวิทยา
193โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา
194โรงเรียนห้วยทรายวิทยา
195โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์
196โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง
197โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม
198โรงเรียนอนุบาลภูพาน
199โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
200โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
201โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
202โรงเรียนอนุบาลเต่างอย
203โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
204โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว
205โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
206โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง
207โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา
208โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร(สพม เขต23)
209โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
210โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
211โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
212โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
213โรงเรียนแพดพิทยารัตน์
214โรงเรียนแวงพิทยาคม
215โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
216โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
217โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม
218โรงเรียนโพนงามศึกษา
219โรงเรียนโพนพิทยาคม
220โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
221โรงเรียนไพศาลวิทยา


กลับหน้าเดิม