ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม
2โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์
3โรงเรียนค้อวิทยาคม
4โรงเรียนชุมชนนางัว
5โรงเรียนชุมชนนาพระชัย
6โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร
7โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
8โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก
9โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
10โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี
11โรงเรียนชุมชนประสานมิตร
12โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี
13โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
14โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม
15โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
16โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา
17โรงเรียนท่าจำปาวิทยา
18โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล
19โรงเรียนธาตุพนม
20โรงเรียนธารน้ำใจ
21โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
22โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์
23โรงเรียนนางามวิทยาคาร
24โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
25โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล
26โรงเรียนนาทมวิทยา
27โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล
28โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)
29โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม
30โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ
31โรงเรียนนาแกพิทยาคม
32โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
33โรงเรียนบ้านกลาง
34โรงเรียนบ้านกุดฉิม
35โรงเรียนบ้านกุตาไก้
36โรงเรียนบ้านกุรุคุ
37โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
38โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่
39โรงเรียนบ้านข่า
40โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
41โรงเรียนบ้านคำนกกก
42โรงเรียนบ้านคำสว่าง
43โรงเรียนบ้านคำเตย
44โรงเรียนบ้านคำเม็ก
45โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
46โรงเรียนบ้านค้อ
47โรงเรียนบ้านคําไฮ
48โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
49โรงเรียนบ้านชะโนต
50โรงเรียนบ้านดงติ้ว
51โรงเรียนบ้านดงต้อง
52โรงเรียนบ้านดงน้อย
53โรงเรียนบ้านดอนกลาง
54โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง
55โรงเรียนบ้านดอนเตย
56โรงเรียนบ้านดอนแดง
57โรงเรียนบ้านดอนโทน
58โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ
59โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)
60โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)
61โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
62โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
63โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
64โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ
65โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
66โรงเรียนบ้านนาคอกควาย
67โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว
68โรงเรียนบ้านนาจาน
69โรงเรียนบ้านนาทม
70โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
71โรงเรียนบ้านนาน้อย
72โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น
73โรงเรียนบ้านนาหนาด
74โรงเรียนบ้านนาหว้า
75โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
76โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
77โรงเรียนบ้านนาเข
78โรงเรียนบ้านนาเต่า
79โรงเรียนบ้านนาเลียง
80โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก
81โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่
82โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
83โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)
84โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)
85โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
86โรงเรียนบ้านผึ้ง
87โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม
88โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
89โรงเรียนบ้านพนอม
90โรงเรียนบ้านพะทาย
91โรงเรียนบ้านภูกระแต
92โรงเรียนบ้านรามราช
93โรงเรียนบ้านวังกระแส
94โรงเรียนบ้านวังตามัว
95โรงเรียนบ้านสำราญ
96โรงเรียนบ้านหนองซน
97โรงเรียนบ้านหนองญาติ
98โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง
99โรงเรียนบ้านหนองบัวนาราชควาย
100โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
101โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
102โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
103โรงเรียนบ้านหนองผือ
104โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม
105โรงเรียนบ้านหนองเทา
106โรงเรียนบ้านหนองแซง
107โรงเรียนบ้านหนองแวง
108โรงเรียนบ้านหมูม้น
109โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
110โรงเรียนบ้านหาดแพง
111โรงเรียนบ้านห้วดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)
112โรงเรียนบ้านห้วยพระ
113โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
114โรงเรียนบ้านเวินพระบาท
115โรงเรียนบ้านเสาเล้า
116โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ
117โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
118โรงเรียนบ้านแพงวิทยา
119โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
120โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)
121โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่
122โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
123โรงเรียนบ้านโพนก่อ
124โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์
125โรงเรียนบ้านโพนจาน
126โรงเรียนบ้านโพนบก
127โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
128โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก
129โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง
130โรงเรียนปลาปากวิทยา
131โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
132โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร
133โรงเรียนพระซองวิทยาคาร
134โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
135โรงเรียนพะทายพิทยาคม
136โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม
137โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม
138โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์
139โรงเรียนรามราชพิทยาคม
140โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
141โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
142โรงเรียนวังยางวิทยาคม
143โรงเรียนวัดบึงเหล็ก
144โรงเรียนวัดพระธาตุพนม (พนมพิทยาคาร)
145โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
146โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
147โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
148โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา
149โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
150โรงเรียนสุนทรวิจิตรจังหวัดนครพนม
151โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
152โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล
153โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง
154โรงเรียนอนุบาลนครพนม
155โรงเรียนอุเทนพัฒนา
156โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
157โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
158โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร
159โรงเรียนเชียงยืนวิทยา
160โรงเรียนเมืองนครพนม
161โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
162โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
163โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร
164โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
165โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา
166โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
167โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)


กลับหน้าเดิม