ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม
2โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
3โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์
4โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
5โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร
6โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
7โรงเรียนชุมชนดอนตาล
8โรงเรียนชุมชนนาโสก
9โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
10โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
11โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง
12โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
13โรงเรียนชุมชนโพนทราย
14โรงเรียนดงมอนวิทยาคม
15โรงเรียนดงหลวงวิทยา
16โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
17โรงเรียนดอนตาลวิทยา
18โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
19โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์
20โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา
21โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
22โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์
23โรงเรียนบ้านกุดแข้
24โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
25โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย
26โรงเรียนบ้านคำสร้อย
27โรงเรียนบ้านงิ้ว
28โรงเรียนบ้านชะโนด 2
29โรงเรียนบ้านดงมอน
30โรงเรียนบ้านดงหลวง
31โรงเรียนบ้านดงเย็น
32โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม)
33โรงเรียนบ้านนาตะแบง1
34โรงเรียนบ้านนายาง
35โรงเรียนบ้านนาอุดม
36โรงเรียนบ้านนาเสือหลาย
37โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่
38โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
39โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
40โรงเรียนบ้านบาก2
41โรงเรียนบ้านป่าเตย
42โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
43โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3
44โรงเรียนบ้านส้มป่อย 'รอดนุกูล'
45โรงเรียนบ้านหนองยาง
46โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
47โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน
48โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 'ราษฎร์สงเคราะห์'
49โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน
50โรงเรียนบ้านหนองแวง
51โรงเรียนบ้านหนองแอก
52โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่
53โรงเรียนบ้านห้วยกอก1
54โรงเรียนบ้านเปียด
55โรงเรียนบ้านเหล่า
56โรงเรียนบ้านเหล่าคราม
57โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด
58โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน
59โรงเรียนบ้านโพนสวาง
60โรงเรียนบ้านโพนแดง
61โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
62โรงเรียนผาเทิบวิทยา
63โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
64โรงเรียนมุกดาลัย
65โรงเรียนมุกดาหาร
66โรงเรียนมุกดาหารวิทยานุกูล
67โรงเรียนร่มเกล้า
68โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
69โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
70โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
71โรงเรียนอุดมวิทย์
72โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
73โรงเรียนเมืองใหม่
74โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์
75โรงเรียนโชคชัยวิทยา
76โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
77โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร (ศึกษาพิเศษมุกดาหาร)


กลับหน้าเดิม