ลำดับ ชื่อสถาบัน
1ธรรมราชศึกษา
2เมตตาศึกษา
3โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์
4โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
5โรงเรียนกาวิละอนุกูล
6โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
7โรงเรียนจอมทอง
8โรงเรียนชลประทานผาแตก
9โรงเรียนชัยปราการ
10โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
11โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง
12โรงเรียนชุมชนบ้านดง
13โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า
14โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
15โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
16โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
17โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม
18โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย
19โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย
20โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
21โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
22โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
23โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู
24โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
25โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง
26โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4
27โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
28โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
29โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
30โรงเรียนบ้านกองลม
31โรงเรียนบ้านกองลอย
32โรงเรียนบ้านกองแขก
33โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)
34โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
35โรงเรียนบ้านจอง
36โรงเรียนบ้านดง
37โรงเรียนบ้านดอนปิน
38โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
39โรงเรียนบ้านตุงลอย
40โรงเรียนบ้านต้นรุง
41โรงเรียนบ้านทรายมูล (นารถเกษมสงเคราะห์)
42โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
43โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก
44โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
45โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง
46โรงเรียนบ้านท่าตอน
47โรงเรียนบ้านท่ามะแกง
48โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย
49โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
50โรงเรียนบ้านนาหวาย
51โรงเรียนบ้านน้ำแพร่
52โรงเรียนบ้านบงตัน
53โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
54โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
55โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
56โรงเรียนบ้านปง
57โรงเรียนบ้านปงตำ
58โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่
59โรงเรียนบ้านปากเหมือง
60โรงเรียนบ้านปางปอย
61โรงเรียนบ้านปางป๋อ
62โรงเรียนบ้านปางมะเยา
63โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
64โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ
65โรงเรียนบ้านป่าก๊อ
66โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
67โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
68โรงเรียนบ้านป่าแดง
69โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
70โรงเรียนบ้านผาปูน
71โรงเรียนบ้านพระนอน
72โรงเรียนบ้านมูเซอ
73โรงเรียนบ้านม่วงชุม
74โรงเรียนบ้านม่วงป็อก
75โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น
76โรงเรียนบ้านยางครก
77โรงเรียนบ้านยางเปา
78โรงเรียนบ้านรินหลวง
79โรงเรียนบ้านริมใต้
80โรงเรียนบ้านร่องน้ำ
81โรงเรียนบ้านลาน
82โรงเรียนบ้านวังลุง
83โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
84โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ
85โรงเรียนบ้านสันกลาง
86โรงเรียนบ้านสันกำแพง
87โรงเรียนบ้านสันคะยอม
88โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
89โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
90โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
91โรงเรียนบ้านสามหลัง
92โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
93โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง
94โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
95โรงเรียนบ้านหนองปิด
96โรงเรียนบ้านหนองยาว
97โรงเรียนบ้านหนองหาร
98โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
99โรงเรียนบ้านหนองไคร้
100โรงเรียนบ้านหลวง
101โรงเรียนบ้านหลักปัน
102โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู
103โรงเรียนบ้านห้วยทราย
104โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
105โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง
106โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
107โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
108โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก
109โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
110โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
111โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก
112โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
113โรงเรียนบ้านอ่าย
114โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว
115โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
116โรงเรียนบ้านเชียงดาว
117โรงเรียนบ้านเปียง
118โรงเรียนบ้านเปียงหลวง
119โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
120โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
121โรงเรียนบ้านเวียงแหง
122โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
123โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า
124โรงเรียนบ้านแควมะกอก
125โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
126โรงเรียนบ้านแปลง 5
127โรงเรียนบ้านแม่ข่า
128โรงเรียนบ้านแม่คะ
129โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม
130โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ
131โรงเรียนบ้านแม่นะ
132โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง
133โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
134โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า
135โรงเรียนบ้านแม่ลาย
136โรงเรียนบ้านแม่สา
137โรงเรียนบ้านแม่สาว
138โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย
139โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
140โรงเรียนบ้านแม่โจ้
141โรงเรียนบ้านแม่โต๋
142โรงเรียนบ้านแม่โถ
143โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
144โรงเรียนบ้านโปง
145โรงเรียนบ้านโป่งนก
146โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
147โรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก
148โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน
149โรงเรียนบ้านโละ
150โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์
151โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
152โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย
153โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
154โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
155โรงเรียนพร้าววิทยาคม
156โรงเรียนพุทธิโศภน
157โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่
158โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
159โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
160โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
161โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
162โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา
163โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
164โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร)
165โรงเรียนวัดขะจาว
166โรงเรียนวัดข่วงสิงห์
167โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
168โรงเรียนวัดดอนจั่น
169โรงเรียนวัดท่าข้าม
170โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว
171โรงเรียนวัดนันทาราม
172โรงเรียนวัดนันทาราม(อ.สารภี)
173โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง
174โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ
175โรงเรียนวัดป่าแดง
176โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง
177โรงเรียนวัดสวนดอก
178โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
179โรงเรียนวัดเจ็ดยอด
180โรงเรียนวัดเวฬุวัน
181โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
182โรงเรียนวัดโรงวัว
183โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
184โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
185โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
186โรงเรียนสบเปิงวิทยา
187โรงเรียนสหกรณ์ดำริ
188โรงเรียนสองแคววิทยาคม
189โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
190โรงเรียนสันกำแพง
191โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์
192โรงเรียนสันติสุข
193โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
194โรงเรียนสันทรายหลวง
195โรงเรียนสันป่าตอง
196โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
197โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
198โรงเรียนสันป่าสักวิทยา
199โรงเรียนสันมหาพนวิทยา
200โรงเรียนสารภีพิทยาคม
201โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
202โรงเรียนหอพระ
203โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
204โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
205โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
206โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
207โรงเรียนฮอดพิทยาคม
208โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙
209โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
210โรงเรียนเชิงดอยสุเทพ
211โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
212โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
213โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
214โรงเรียนแม่คือวิทยา
215โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
216โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
217โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
218โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย (ออนเหนือ)
219โรงเรียนแม่แจ่ม
220โรงเรียนแม่แตง
221โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม
222โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
223โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่
224โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
225โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)


กลับหน้าเดิม