ลำดับ ชื่อสถาบัน
1เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
2เมธีวุฒิกร
3โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน
4โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
5โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน
6โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน
7โรงเรียนตำบลบ้านแป้น
8โรงเรียนตำบลริมปิง
9โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
10โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
11โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
12โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
13โรงเรียนบ้านทาป่าสัก
14โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง
15โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
16โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง
17โรงเรียนบ้านบวก
18โรงเรียนบ้านปวง
19โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
20โรงเรียนบ้านปาง
21โรงเรียนบ้านป่าเลา
22โรงเรียนบ้านผาลาด
23โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
24โรงเรียนบ้านม่วงโตน
25โรงเรียนบ้านร้องเรือ
26โรงเรียนบ้านศรีย้อย
27โรงเรียนบ้านสันปูเลย
28โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง
29โรงเรียนบ้านสันวิไล
30โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย
31โรงเรียนบ้านหนองเกิด
32โรงเรียนบ้านหนองเงือก
33โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
34โรงเรียนบ้านห้วยหละ
35โรงเรียนบ้านห้วยห้า
36โรงเรียนบ้านห้วยไซ
37โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
38โรงเรียนบ้านแป้นพิทยา
39โรงเรียนบ้านแม่ป้อก
40โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
41โรงเรียนบ้านแม่เทย
42โรงเรียนบ้านโป่งแดง
43โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
44โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
45โรงเรียนป่าซาง
46โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
47โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26
48โรงเรียนวชิรป่าซาง
49โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
50โรงเรียนวัดนครเจดีย์
51โรงเรียนวัดน้ำพุ
52โรงเรียนวัดบ้านก้อง
53โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)
54โรงเรียนวัดบ้านม้า
55โรงเรียนวัดสันป่าสัก
56โรงเรียนวัดหนองซิว
57โรงเรียนวัดอรัญญาราม
58โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย
59โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
60โรงเรียนอนุบาลลำพูน
61โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
62โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
63โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
64โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
65โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม


กลับหน้าเดิม