ลำดับ ชื่อสถาบัน
1กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง
3โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
4โรงเรียนคลองบางโพธิ์
5โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
6โรงเรียนคลองลาดช้าง
7โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
8โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)
9โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร)
10โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)
11โรงเรียนจารุศรบำรุง
12โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13โรงเรียนชัยสิทธาวาส
14โรงเรียนชุมชนบึงบา
15โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
16โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์
17โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ
18โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง
19โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
20โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี
21โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
22โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
23โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้
24โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
25โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย
26โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
27โรงเรียนทองพูลอุทิศ
28โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
29โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
30โรงเรียนธัญญบุรี
31โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
32โรงเรียนธัญรัตน์
33โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
34โรงเรียนบัวแก้วเกษร
35โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์
36โรงเรียนบึงเขาย้อน
37โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง
38โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง)
39โรงเรียนปทุมวิไล
40โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
41โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
42โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
43โรงเรียนลําสนุ่น
44โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
45โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
46โรงเรียนวัดกลางคลองสี่
47โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม
48โรงเรียนวัดขุมแก้ว
49โรงเรียนวัดคลองชัน
50โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
51โรงเรียนวัดฉาง
52โรงเรียนวัดชินวราราม
53โรงเรียนวัดดอนใหญ่
54โรงเรียนวัดดาวเรือง
55โรงเรียนวัดตะวันเรือง
56โรงเรียนวัดธัญญะผล
57โรงเรียนวัดนาบุญ
58โรงเรียนวัดนาวง
59โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
60โรงเรียนวัดบัวหลวง
61โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง
62โรงเรียนวัดบางคูวัด
63โรงเรียนวัดบางพูน
64โรงเรียนวัดบางเดื่อ
65โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ)
66โรงเรียนวัดบางเตยใน
67โรงเรียนวัดบ่อทอง
68โรงเรียนวัดบ่อเงิน
69โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์
70โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
71โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส
72โรงเรียนวัดพวงแก้ว
73โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
74โรงเรียนวัดมะขามศรีพิทยาคาร
75โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
76โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
77โรงเรียนวัดรังสิต
78โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไก่หอบ)
79โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา
80โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
81โรงเรียนวัดศรีสโมสร
82โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง
83โรงเรียนวัดสระบัว
84โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ
85โรงเรียนวัดสะแก
86โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
87โรงเรียนวัดสุทธาวาส
88โรงเรียนวัดสุวรรณ
89โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม
90โรงเรียนวัดหงษ์ปทุมาวาส
91โรงเรียนวัดหว่านบุญ
92โรงเรียนวัดอัยยิการาม
93โรงเรียนวัดเกตุประภา
94โรงเรียนวัดเกิดการอุดม (ทองศาลาอุปถัมภ์)
95โรงเรียนวัดเขียนเขต
96โรงเรียนวัดเทียนถวาย
97โรงเรียนวัดเปรมประชากร
98โรงเรียนวัดเวฬุวัน
99โรงเรียนวัดแสงสรรค์
100โรงเรียนวัดโคก
101โรงเรียนวัดโบสถ์
102โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ
103โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า
104โรงเรียนวันครู (2502)
105โรงเรียนศาลาพัน
106โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
107โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง
108โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา
109โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง
110โรงเรียนสายปัญญารังสิต
111โรงเรียนสุลักขณะ
112โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ
113โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
114โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
115โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
116โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
117โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์
118โรงเรียนเจริญดีวิทยา
119โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
120โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
121โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
122โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)


กลับหน้าเดิม