ลำดับ ชื่อสถาบัน
1การศึกษาคนตาบอดลำปาง
2ผดุงวิทย์
3วิสุทธิ์วิทยากร
4โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์
5โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา
6โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
7โรงเรียนชุมชนบ้านจัว
8โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
9โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน
10โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
11โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง
12โรงเรียนต้นธงวิทยา
13โรงเรียนทองทิพย์วิทยา
14โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15โรงเรียนทุ่งคาวิทยา
16โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา
17โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
18โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา
19โรงเรียนธงชัยวิทยา
20โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา
21โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3
22โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
23โรงเรียนบ้านท่าเวียง
24โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ
25โรงเรียนบ้านบอม
26โรงเรียนบ้านบ่อห้อ
27โรงเรียนบ้านปงสนุก
28โรงเรียนบ้านปงแพ่ง
29โรงเรียนบ้านป่าเหว
30โรงเรียนบ้านวังโป่ง
31โรงเรียนบ้านวังใหม่
32โรงเรียนบ้านสบพลึง
33โรงเรียนบ้านหลุก
34โรงเรียนบ้านอ้อน
35โรงเรียนบ้านเด่น
36โรงเรียนบ้านเหล่า
37โรงเรียนบ้านแม่กัวะ
38โรงเรียนบ้านแม่ตีบ
39โรงเรียนบ้านแม่ทะ
40โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
41โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์
42โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
43โรงเรียนประชาราชวิทยา
44โรงเรียนป่าตันวิทยา
45โรงเรียนผาช่อวิทยา
46โรงเรียนผาปังวิทยา
47โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
48โรงเรียนลำปางกัลยาณี
49โรงเรียนล้อมแรดวิทยา
50โรงเรียนวังพร้าววิทยา
51โรงเรียนวังเหนือวิทยา
52โรงเรียนวังแก้ววิทยา
53โรงเรียนวัดนาแก้ว
54โรงเรียนวัดน้ำโท้ง
55โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์
56โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
57โรงเรียนวัดเสด็จ
58โรงเรียนศรีลังกาวิทยา
59โรงเรียนศาลาวิทยา
60โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี
61โรงเรียนสบจางวิทยา
62โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)
63โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
64โรงเรียนสบป้าดวิทยา
65โรงเรียนสบเมาะวิทยา
66โรงเรียนสันโป่งวิทยา
67โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
68โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
69โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
70โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
71โรงเรียนอนุบาลลำปาง
72โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
73โรงเรียนอนุบาลสบปราบ
74โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
75โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
76โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
77โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)
78โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
79โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
80โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)
81โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)
82โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
83โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
84โรงเรียนเขลางค์นคร
85โรงเรียนเถินวิทยา
86โรงเรียนเมืองปานวิทยา
87โรงเรียนเมืองมายวิทยา
88โรงเรียนเมืองยาววิทยา
89โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
90โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
91โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
92โรงเรียนเสริมขวาวิทยา
93โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
94โรงเรียนแจ้คอนวิทยา
95โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา
96โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
97โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา
98โรงเรียนแม่ถอดวิทยา
99โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
100โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
101โรงเรียนแม่ทะวิทยา
102โรงเรียนแม่พริกวิทยา
103โรงเรียนแม่สันวิทยา
104โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา
105โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
106โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
107โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)
108โรงเรียนไผ่งามวิทยา
109โรงเรียนไหล่หินวิทยา


กลับหน้าเดิม