ลำดับ ชื่อสถาบัน
1สอนคนตาบอดสัตติจินตนา จังหวัดแพร่
2โรงเรียนชุมชนจรูญลองรัตนาคาร
3โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)
4โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
5โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)
6โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)
7โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก
8โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
9โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
10โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
11โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
12โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
13โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
14โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)
15โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
16โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
17โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรร)
18โรงเรียนบ้านน้ำแรม
19โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
20โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
21โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
22โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
23โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง
24โรงเรียนบ้านป่าสัก
25โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
26โรงเรียนบ้านม่วงคำ
27โรงเรียนบ้านร่องฟอง
28โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
29โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
30โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)
31โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)
32โรงเรียนบ้านวังเบอะ
33โรงเรียนบ้านวังเลียง
34โรงเรียนบ้านสลก
35โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)
36โรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา)
37โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่
38โรงเรียนบ้านหัวดง
39โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)
40โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)
41โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก
42โรงเรียนบ้านห้วยไร่
43โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร
44โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)
45โรงเรียนบ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์)
46โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง )
47โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม
48โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ (ประชาราษฎร์รังสรรค์)
49โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
50โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
51โรงเรียนบ้านแม่ยางเปรี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
52โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
53โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
54โรงเรียนบ้านในเวียง
55โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
56โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46
57โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
58โรงเรียนพิริยาลัย
59โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
60โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25
61โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
62โรงเรียนลองวิทยา
63โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
64โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
65โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
66โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
67โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
68โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
69โรงเรียนสองพิทยาคม
70โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
71โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
72โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
73โรงเรียนอนุบาลแพร่
74โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
75โรงเรียนเมืองแพร่
76โรงเรียนเวียงเทพวิทยา
77โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
78โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)


กลับหน้าเดิม