ลำดับ ชื่อสถาบัน
1ซินจง
2นันทบุรีวิทยา
3โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
4โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
5โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง
6โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา
7โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง
8โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว
9โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว
10โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
11โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย
12โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง
13โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
14โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
15โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
16โรงเรียนชุมชนศิลาแลง
17โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186
18โรงเรียนทุ่งช้าง
19โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
20โรงเรียนนาน้อย
21โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
22โรงเรียนน่านนคร
23โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
24โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
25โรงเรียนบ่อเกลือ
26โรงเรียนบ้านก้อ
27โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล
28โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
29โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)
30โรงเรียนบ้านดู่พงษ์
31โรงเรียนบ้านด่าน
32โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
33โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
34โรงเรียนบ้านท่ามงคล
35โรงเรียนบ้านท่าวังผา
36โรงเรียนบ้านนา
37โรงเรียนบ้านนายาง
38โรงเรียนบ้านนาราบ
39โรงเรียนบ้านนาวงศ์
40โรงเรียนบ้านนาไค้
41โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่
42โรงเรียนบ้านน้ำยาว
43โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน
44โรงเรียนบ้านน้ำเลียง
45โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง
46โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา
47โรงเรียนบ้านบ่อหยวก
48โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
49โรงเรียนบ้านปง
50โรงเรียนบ้านปงสนุก
51โรงเรียนบ้านปรางค์
52โรงเรียนบ้านปางเป๋ย
53โรงเรียนบ้านปิงหลวง
54โรงเรียนบ้านป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)
55โรงเรียนบ้านป่าแลวหลวงวิทยา
56โรงเรียนบ้านฟ้า
57โรงเรียนบ้านยู้
58โรงเรียนบ้านร้อง
59โรงเรียนบ้านวังยาว
60โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน
61โรงเรียนบ้านสถาน
62โรงเรียนบ้านสบกอน
63โรงเรียนบ้านสบมาง
64โรงเรียนบ้านสบเป็ด
65โรงเรียนบ้านสว้า
66โรงเรียนบ้านสองแคว(สองแคว)
67โรงเรียนบ้านสองแคว(เมืองน่าน)
68โรงเรียนบ้านสะปัน
69โรงเรียนบ้านสันทะ
70โรงเรียนบ้านสาลีก
71โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
72โรงเรียนบ้านหลวง
73โรงเรียนบ้านหัวเมือง
74โรงเรียนบ้านหาดเค็ด
75โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง
76โรงเรียนบ้านห้วยฟอง
77โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว
78โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น
79โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ
80โรงเรียนบ้านเป้า
81โรงเรียนบ้านเมืองจัง
82โรงเรียนบ้านเรือง
83โรงเรียนบ้านเวียงสอง
84โรงเรียนบ้านแหน
85โรงเรียนบ้านใหม่
86โรงเรียนบ้านไร่
87โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์
88โรงเรียนปัว
89โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
90โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
91โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
92โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
93โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา
94โรงเรียนราชานุบาล
95โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์
96โรงเรียนวรนคร
97โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
98โรงเรียนศรีนครน่าน
99โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
100โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
101โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน (ราชประชานุเคราะห์ 56)
102โรงเรียนสตรีศรีน่าน
103โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
104โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
105โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
106โรงเรียนสา
107โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
108โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
109โรงเรียนเชียงกลาง 'ประชาพัฒนา'
110โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
111โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี
112โรงเรียนเมืองแงง
113โรงเรียนแม่จริม
114โรงเรียนแสนทองวิทยา
115โรงเรียนไตรประชาวิทยา
116โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
117โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
118โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98(บ้านงอบ)


กลับหน้าเดิม