ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนขุนยวม
2โรงเรียนขุนยวมวิทยา
3โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา
4โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ
5โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง
6โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า
7โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
8โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
9โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
10โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
11โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
12โรงเรียนบ้านกองก๋อย
13โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
14โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
15โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
16โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
17โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
18โรงเรียนบ้านน้ำฮู
19โรงเรียนบ้านปางคาม
20โรงเรียนบ้านปางตอง
21โรงเรียนบ้านป่าลาน
22โรงเรียนบ้านละอูบ
23โรงเรียนบ้านวนาหลวง
24โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
25โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
26โรงเรียนบ้านห้วยทราย
27โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
28โรงเรียนบ้านห้วยโผ
29โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
30โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
31โรงเรียนบ้านแม่ละนา
32โรงเรียนบ้านแม่สวด
33โรงเรียนบ้านแม่โถ
34โรงเรียนบ้านในสอย
35โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
36โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
37โรงเรียนปายวิทยาคาร
38โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
39โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
40โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
41โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
42โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
43โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
44โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
45โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
46โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3
47โรงเรียนห้องสอนศึกษา
48โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
49โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่ลาน้อย
50โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
51โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้)
52โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)
53โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
54โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
55โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
56โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
57โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (ทุ่งพร้าว)
58โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)


กลับหน้าเดิม