ลำดับ ชื่อสถาบัน
1วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา
2โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
3โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
4โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
5โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
6โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)
7โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย
8โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง
9โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)
10โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)
11โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์)
12โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
13โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
14โรงเรียนตะคร้อพิทยา
15โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
16โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
17โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
18โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
19โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
20โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)
21โรงเรียนนครสวรรค์
22โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
23โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
24โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
25โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
26โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง
27โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
28โรงเรียนบ้านคลองไทร
29โรงเรียนบ้านชุมม่วง
30โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
31โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
32โรงเรียนบ้านตะกรุด
33โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)
34โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
35โรงเรียนบ้านตุ๊กแก
36โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี)
37โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด
38โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
39โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
40โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
41โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
42โรงเรียนบ้านปางสุด
43โรงเรียนบ้านพนมรอก
44โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
45โรงเรียนบ้านลำพยนต์
46โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย
47โรงเรียนบ้านวังข่อย
48โรงเรียนบ้านวังชุมพร
49โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
50โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
51โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
52โรงเรียนบ้านหนองหลวง
53โรงเรียนบ้านหนองไผ่
54โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)
55โรงเรียนบ้านหินดาด
56โรงเรียนบ้านเขานางต่วม
57โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)
58โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)
59โรงเรียนบ้านเนิน
60โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
61โรงเรียนบ้านโคกกร่าง
62โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
63โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
64โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท
65โรงเรียนพนมรอกวิทยา
66โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
67โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
68โรงเรียนพระบางวิทยา
69โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
70โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี
71โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
72โรงเรียนวังข่อยพิทยา
73โรงเรียนวังบ่อวิทยา
74โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
75โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)
76โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ
77โรงเรียนวัดจันเสน
78โรงเรียนวัดจิกลาด
79โรงเรียนวัดดอนคา
80โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ
81โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)
82โรงเรียนวัดท่าทอง
83โรงเรียนวัดท่าสุ่ม
84โรงเรียนวัดนากลาง
85โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
86โรงเรียนวัดบึงน้ำใส
87โรงเรียนวัดบ้านพลัง
88โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
89โรงเรียนวัดบ้านไร่
90โรงเรียนวัดประชาสรรค์
91โรงเรียนวัดปากคลองปลากด
92โรงเรียนวัดพนมเศษ
93โรงเรียนวัดพันลาน
94โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
95โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
96โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)
97โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
98โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร
99โรงเรียนวัดสระแก้ว
100โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
101โรงเรียนวัดสันติธรรม
102โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ
103โรงเรียนวัดสำโรงชัย
104โรงเรียนวัดหนองกรด
105โรงเรียนวัดหนองกระโดน
106โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)
107โรงเรียนวัดหนองตางู
108โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
109โรงเรียนวัดหนองปลิง
110โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ
111โรงเรียนวัดหนองยาว
112โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)
113โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
114โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
115โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ
116โรงเรียนวัดเขาฝา
117โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
118โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
119โรงเรียนสระงาม
120โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
121โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา
122โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์
123โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
124โรงเรียนหนองบัว
125โรงเรียนหนองโพพิทยา
126โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
127โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
128โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
129โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
130โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
131โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
132โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
133โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
134โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)
135โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
136โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
137โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว
138โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)
139โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
140โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
141โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
142โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
143โรงเรียนอุดมพัฒนา
144โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
145โรงเรียนเขาทอง
146โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
147โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์
148โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
149โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
150โรงเรียนโกรกพระ
151โรงเรียนไตรประชาสามัคคี
152โรงเรียนไพศาลีพิทยา


กลับหน้าเดิม