ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
2โรงเรียนขาณุวิทยา
3โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
4โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
5โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
6โรงเรียนคลองลานวิทยา
7โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
8โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504)
9โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์)
10โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
11โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
12โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
13โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
14โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
15โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม
16โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี
17โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
18โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
19โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา
20โรงเรียนบ้านจันทิมา
21โรงเรียนบ้านชัยภูมิ
22โรงเรียนบ้านชายเคือง
23โรงเรียนบ้านตอรัง
24โรงเรียนบ้านทรงธรรม
25โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
26โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก
27โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
28โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย
29โรงเรียนบ้านท่าขึ้น
30โรงเรียนบ้านท่าพุทรา
31โรงเรียนบ้านท่าไม้
32โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
33โรงเรียนบ้านบางลาด
34โรงเรียนบ้านบึงพิไกร
35โรงเรียนบ้านบึงมาลย์
36โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
37โรงเรียนบ้านบึงสำราญ
38โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
39โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
40โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์
41โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
42โรงเรียนบ้านปางขนุน
43โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย
44โรงเรียนบ้านพัดโบก
45โรงเรียนบ้านมอสมบัติ
46โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189
47โรงเรียนบ้านมอเจริญ
48โรงเรียนบ้านลานตาบัว
49โรงเรียนบ้านลานสะเดา
50โรงเรียนบ้านลำมะโกรก
51โรงเรียนบ้านวังชะโอน
52โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
53โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
54โรงเรียนบ้านวังทอง
55โรงเรียนบ้านวังบัว
56โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
57โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
58โรงเรียนบ้านส่องตาแล
59โรงเรียนบ้านหนองหลวง
60โรงเรียนบ้านหนองหัววัว
61โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
62โรงเรียนบ้านหนองโสน
63โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง
64โรงเรียนบ้านเกศกาสร
65โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน
66โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
67โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์
68โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์
69โรงเรียนบ้านเทพนคร
70โรงเรียนบ้านโขมงหัก
71โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา
72โรงเรียนบ้านโนนจั่น
73โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
74โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
75โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
76โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
77โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา
78โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์
79โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
80โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
81โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
82โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์
83โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
84โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
85โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา
86โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
87โรงเรียนพิไกรวิทยา
88โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
89โรงเรียนรอดนิลวิทยา
90โรงเรียนระหานวิทยา
91โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
92โรงเรียนลานกระบือวิทยา
93โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
94โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
95โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
96โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
97โรงเรียนวัชรวิทยา
98โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา
99โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
100โรงเรียนวัดคูยาง
101โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
102โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
103โรงเรียนสลกบาตรวิทยา (วชิรสารโสภณ)
104โรงเรียนสหวิทยาคม
105โรงเรียนสักงามวิทยา
106โรงเรียนสาธิต
107โรงเรียนสิริแก้วเจริญ
108โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
109โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง
110โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
111โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
112โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
113โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
114โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น)
115โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
116โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ
117โรงเรียนอนุบาลวังไทร(
118โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
119โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)
120โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
121โรงเรียนอ่างทองพัฒนา
122โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร
123โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
124โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
125โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
126โรงเรียนไทรงามพิทยาคม


กลับหน้าเดิม