ลำดับ ชื่อสถาบัน
1ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
2โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
3โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
4โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
5โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง
6โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก
7โรงเรียนชุมชนวัดระโสม
8โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
9โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
10โรงเรียนซาวน์วัศ
11โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
12โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
13โรงเรียนท่าเรือ 'นิตยานุกูล'
14โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
15โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
16โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
17โรงเรียนบางปะหัน
18โรงเรียนบางปะอิน
19โรงเรียนบางปะอิน 'ราชานุเคราะห์ ๑'
20โรงเรียนบางไทร
21โรงเรียนบางไทรวิทยา
22โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2
23โรงเรียนบ้านดอนข่อย
24โรงเรียนบ้านบางกระสั้น
25โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
26โรงเรียนบ้านลำแดง
27โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
28โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
29โรงเรียนประตูชัย
30โรงเรียนปราสาททองวิทยา
31โรงเรียนปากกรานพิทยา
32โรงเรียนผักไห่(สุทธาประมุข)
33โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา
34โรงเรียนภาชี 'สุนทรวิทยานุกูล'
35โรงเรียนมหาราชประชานิมิตร
36โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์
37โรงเรียนมุสลิมบำรุง
38โรงเรียนรอซีดี
39โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร
40โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
41โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
42โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
43โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
44โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
45โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
46โรงเรียนวัดกระแชง
47โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลย์ประสิทธิ์)
48โรงเรียนวัดกลาง
49โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)
50โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
51โรงเรียนวัดคานหาม
52โรงเรียนวัดจำปา
53โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)
54โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
55โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
56โรงเรียนวัดดอนพุดซา
57โรงเรียนวัดดาวคะนอง
58โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)
59โรงเรียนวัดทางยาว
60โรงเรียนวัดธรรมจริยา
61โรงเรียนวัดธรรมนาวา
62โรงเรียนวัดนาค
63โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)
64โรงเรียนวัดบัวงาม
65โรงเรียนวัดบางซ้ายใน
66โรงเรียนวัดบางเดื่อ
67โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
68โรงเรียนวัดบ้านช้าง
69โรงเรียนวัดบ้านสร้าง
70โรงเรียนวัดบ้านแพน (ศรีรัตนานุกูล)
71โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
72โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
73โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
74โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)
75โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
76โรงเรียนวัดพระญาติการาม
77โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'
78โรงเรียนวัดพะยอม
79โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ (ธรรมวงศ์วิทยาคาร)
80โรงเรียนวัดภาชี
81โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์
82โรงเรียนวัดมเหยงค์
83โรงเรียนวัดม่วงหวาน
84โรงเรียนวัดยม
85โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)
86โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
87โรงเรียนวัดลาดชะโด
88โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
89โรงเรียนวัดลาดทราย
90โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
91โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม
92โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
93โรงเรียนวัดศรีประชา
94โรงเรียนวัดศาลาลอย
95โรงเรียนวัดศิวาราม
96โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
97โรงเรียนวัดสะตือ
98โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)
99โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม
100โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์
101โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
102โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
103โรงเรียนวัดหันตรา
104โรงเรียนวัดหัวหิน
105โรงเรียนวัดหัวเวียง
106โรงเรียนวัดอินกัลยา
107โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)
108โรงเรียนวัดเจริญธรรม 'เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์'
109โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน
110โรงเรียนวัดเชิงเลน
111โรงเรียนวัดแค
112โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
113โรงเรียนวัดโคกมะยม
114โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
115โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย
116โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
117โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
118โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
119โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
120โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
121โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม
122โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล
123โรงเรียนวัดไชยภูมิ
124โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
125โรงเรียนวิทยานนท์
126โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
127โรงเรียนศรีบางไทร
128โรงเรียนสาคลีวิทยา
129โรงเรียนสุดินสหราษฎร์
130โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
131โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์
132โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
133โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
134โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
135โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
136โรงเรียนอุทัย
137โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
138โรงเรียนเชียงรากน้อย
139โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์
140โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)


กลับหน้าเดิม