ลำดับ ชื่อสถาบัน
1ตากกวง
2พลูหลวงวิทยา
3โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์
4โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
5โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
6โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
7โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
8โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง (มิตรภาพที่ 26)
9โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
10โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ
11โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน
12โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม
13โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
14โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
15โรงเรียนตากพิทยาคม
16โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
17โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
18โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
19โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
20โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
21โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
22โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
23โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง
24โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
25โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
26โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ
27โรงเรียนบ้านท่าอาจ
28โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
29โรงเรียนบ้านปรอผาโด้
30โรงเรียนบ้านปางส้าน
31โรงเรียนบ้านปูเต้อ
32โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
33โรงเรียนบ้านยะพอ
34โรงเรียนบ้านยางโองนอก
35โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
36โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3
37โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
38โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
39โรงเรียนบ้านหนองบัว
40โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
41โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
42โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
43โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
44โรงเรียนบ้านห้วยพลู
45โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
46โรงเรียนบ้านอู่หู่
47โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
48โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
49โรงเรียนบ้านแม่กาษา
50โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
51โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
52โรงเรียนบ้านแม่ตาว
53โรงเรียนบ้านแม่พลู
54โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
55โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
56โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
57โรงเรียนบ้านแม่อุสุ
58โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
59โรงเรียนบ้านไม้กะพง
60โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
61โรงเรียนผดุงปัญญา
62โรงเรียนพบพระวิทยาคม
63โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
64โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
65โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
66โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
67โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
68โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
69โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
70โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม
71โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก (ราชประชานุเคราะห์ 55)
72โรงเรียนสรรพวิทยาคม
73โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
74โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
75โรงเรียนอนุบาลตาก
76โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
77โรงเรียนอรุณเมธา
78โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
79โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
80โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
81โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
82โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
83โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
84โรงเรียนแม่สอด
85โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี


กลับหน้าเดิม