ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
2โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ
3โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
4โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
5โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
6โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
7โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
8โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
9โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด
10โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
11โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
12โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
13โรงเรียนติ้ววิทยาคม
14โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
15โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
16โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
17โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
18โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
19โรงเรียนบ้าน กม.2
20โรงเรียนบ้าน กม.35
21โรงเรียนบ้านกลาง(หนองไผ่)
22โรงเรียนบ้านกลาง(หล่มสัก)
23โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
24โรงเรียนบ้านชอนไพร
25โรงเรียนบ้านซับบอน
26โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
27โรงเรียนบ้านดง
28โรงเรียนบ้านดงขวาง
29โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
30โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
31โรงเรียนบ้านตะเบาะ
32โรงเรียนบ้านตาดกลอย
33โรงเรียนบ้านตีบใต้
34โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
35โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
36โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
37โรงเรียนบ้านท่าข้าม
38โรงเรียนบ้านท่าพล
39โรงเรียนบ้านท่าแดง
40โรงเรียนบ้านธารทิพย์
41โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)
42โรงเรียนบ้านนาตะกุด
43โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
44โรงเรียนบ้านนายม
45โรงเรียนบ้านนายาว
46โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
47โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
48โรงเรียนบ้านน้ำก้อ
49โรงเรียนบ้านน้ำชุน
50โรงเรียนบ้านบึงนาจาน
51โรงเรียนบ้านบึงสามพัน
52โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
53โรงเรียนบ้านบ่อรัง
54โรงเรียนบ้านบ่อไทย
55โรงเรียนบ้านปากน้ำ
56โรงเรียนบ้านป่าบง
57โรงเรียนบ้านป่าแดง
58โรงเรียนบ้านฝาย
59โรงเรียนบ้านพุขาม
60โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
61โรงเรียนบ้านระวิง
62โรงเรียนบ้านราหุล
63โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ
64โรงเรียนบ้านลำนารวย
65โรงเรียนบ้านวังกวาง
66โรงเรียนบ้านวังท่าดี
67โรงเรียนบ้านวังมล
68โรงเรียนบ้านวังร่อง
69โรงเรียนบ้านวังศาล
70โรงเรียนบ้านวังหิน
71โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
72โรงเรียนบ้านวังใหญ่
73โรงเรียนบ้านวังไผ่
74โรงเรียนบ้านศิลา
75โรงเรียนบ้านสงเปลือย
76โรงเรียนบ้านสระประดู่
77โรงเรียนบ้านสะเดียง
78โรงเรียนบ้านสักแห้ง
79โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
80โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
81โรงเรียนบ้านหนองแจง
82โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ
83โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง
84โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
85โรงเรียนบ้านห้วยลาน
86โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
87โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ
88โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
89โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
90โรงเรียนบ้านเข็มทอง
91โรงเรียนบ้านเนินคนธา
92โรงเรียนบ้านเพชรละคร
93โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
94โรงเรียนบ้านแก่งโตน
95โรงเรียนบ้านโคก
96โรงเรียนบ้านโคกตะขบ
97โรงเรียนบ้านโคกมน
98โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
99โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด
100โรงเรียนบ้านโตก
101โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
102โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
103โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
104โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
105โรงเรียนพัชรพิทยาคม
106โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
107โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
108โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
109โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
110โรงเรียนวังโป่งศึกษา
111โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
112โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
113โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
114โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
115โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ (ราชประชานุเคราะห์ 57)
116โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์
117โรงเรียนหนองไผ่
118โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
119โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
120โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
121โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
122โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
123โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
124โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
125โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
126โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
127โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
128โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
129โรงเรียนเนินพิทยาคม
130โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
131โรงเรียนเพชรพิทยาคม
132โรงเรียนเพชรละครวิทยา
133โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
134โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
135โรงเรียนเมืองศรีเทพ
136โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
137โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
138โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม


กลับหน้าเดิม