ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
2โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)
3โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
4โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
5โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)
6โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178
7โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์
8โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)
9โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ
10โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
11โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก
12โรงเรียนช่องพรานวิทยา
13โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
14โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2
15โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
16โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
17โรงเรียนบ้านคาวิทยา
18โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
19โรงเรียนบ้านดอนไผ่
20โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
21โรงเรียนบ้านทุ่งแจง
22โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
23โรงเรียนบ้านลำพระ
24โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
25โรงเรียนบ้านหนองขาม
26โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
27โรงเรียนบ้านหนองใยบัว
28โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง
29โรงเรียนบ้านห้วยผาก
30โรงเรียนบ้านเบิกไพร
31โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
32โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
33โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
34โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
35โรงเรียนมหาราช 7
36โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
37โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
38โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
39โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
40โรงเรียนวัดจันทาราม
41โรงเรียนวัดชาวเหนือ
42โรงเรียนวัดช่องพราน
43โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง
44โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
45โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง)
46โรงเรียนวัดดอนแจง
47โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
48โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
49โรงเรียนวัดท่ามะขาม
50โรงเรียนวัดท่าเรือ
51โรงเรียนวัดนางแก้ว
52โรงเรียนวัดน้ำพุ
53โรงเรียนวัดบัวงาม
54โรงเรียนวัดบางกระ
55โรงเรียนวัดบางลี่
56โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย
57โรงเรียนวัดบ้านใหม่
58โรงเรียนวัดบ้านไร่
59โรงเรียนวัดปากช่อง
60โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
61โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
62โรงเรียนวัดม่วง
63โรงเรียนวัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล)
64โรงเรียนวัดสันติการาม
65โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา
66โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)
67โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
68โรงเรียนวัดหนองมะค่า
69โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
70โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)
71โรงเรียนวัดหัวโพ
72โรงเรียนวัดหุบกระทิง
73โรงเรียนวัดห้วยไผ่
74โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
75โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
76โรงเรียนวัดอุบลวรรณา
77โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)
78โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
79โรงเรียนวัดเขาส้ม
80โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้
81โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช)
82โรงเรียนวัดแก้วฟ้า
83โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์)
84โรงเรียนวัดโกสินารายน์
85โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
86โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม
87โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
88โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)
89โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
90โรงเรียนสายธรรมจันทร์
91โรงเรียนสินแร่สยาม
92โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม
93โรงเรียนหนองโพวิทยา
94โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
95โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ
96โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)
97โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
98โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)
99โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
100โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
101โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
102โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
103โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ
104โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
105โรงเรียนเนกขัมวิทยา
106โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
107โรงเรียนแคทรายวิทยา
108โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี (หลังใน)
109โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
110โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์


กลับหน้าเดิม