ลำดับ ชื่อสถาบัน
1เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี
2โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี
3โรงเรียนกฤษณา
4โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
5โรงเรียนดอนคาวิทยา
6โรงเรียนด่านช้างวิทยา
7โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
8โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
9โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
10โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
11โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
12โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
13โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2
14โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
15โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
16โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
17โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
18โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์)
19โรงเรียนบางลี่วิทยา
20โรงเรียนบางแม่หม้าย
21โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
22โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
23โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
24โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
25โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน (ติณภาคพิทยา)
26โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
27โรงเรียนบ้านดอนโพ
28โรงเรียนบ้านทัพหลวง
29โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ
30โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
31โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
32โรงเรียนบ้านนเรศ
33โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน
34โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
35โรงเรียนบ้านสระกระโจม
36โรงเรียนบ้านสระเตย
37โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
38โรงเรียนบ้านหนองกระทู้
39โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
40โรงเรียนบ้านหนองยาว
41โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
42โรงเรียนบ้านหัววัง
43โรงเรียนบ้านเขากำแพง
44โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
45โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
46โรงเรียนพลับพลาไชย
47โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
48โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
49โรงเรียนวัดคอกวัว
50โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
51โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
52โรงเรียนวัดจันทราวาส
53โรงเรียนวัดจำปา
54โรงเรียนวัดช่องลม
55โรงเรียนวัดดอนมะนาว
56โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
57โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
58โรงเรียนวัดด่านช้าง
59โรงเรียนวัดตปะโยคาราม
60โรงเรียนวัดตะลุ่ม
61โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
62โรงเรียนวัดทับกระดาน
63โรงเรียนวัดทุ่งคอก
64โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
65โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
66โรงเรียนวัดนางพิมพ์
67โรงเรียนวัดน้ำพุ
68โรงเรียนวัดบางขวาก
69โรงเรียนวัดบางบอน
70โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
71โรงเรียนวัดบางสาม
72โรงเรียนวัดบางเลน
73โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
74โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
75โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
76โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า
77โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์
78โรงเรียนวัดพระธาตุ
79โรงเรียนวัดยางนอน
80โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์
81โรงเรียนวัดรางกร่าง
82โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
83โรงเรียนวัดลาดตาล
84โรงเรียนวัดวรจันทร์
85โรงเรียนวัดวังกุ่ม
86โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
87โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
88โรงเรียนวัดสระด่าน
89โรงเรียนวัดสระประทุม
90โรงเรียนวัดสระพังลาน
91โรงเรียนวัดสระยายโสม
92โรงเรียนวัดสวนแตง
93โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
94โรงเรียนวัดสามชุก
95โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
96โรงเรียนวัดสุขเกษม
97โรงเรียนวัดหนองตาสาม
98โรงเรียนวัดหนองทราย
99โรงเรียนวัดหนองผักนาก
100โรงเรียนวัดหนองพันเทา
101โรงเรียนวัดหนองสะเดา
102โรงเรียนวัดหนองแจง
103โรงเรียนวัดหนองไผ่
104โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณาราม
105โรงเรียนวัดเขาดิน
106โรงเรียนวัดเขาพนมนาง
107โรงเรียนวัดเขาพระ
108โรงเรียนวัดเดิมบาง
109โรงเรียนวัดเสาธง
110โรงเรียนวัดแก้ว
111โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
112โรงเรียนวัดโบสถ์
113โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
114โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
115โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว
116โรงเรียนวัดโภคาราม
117โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
118โรงเรียนศรีประจันต์ (เมธีประมุข)
119โรงเรียนสงวนหญิง
120โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
121โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
122โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
123โรงเรียนสวนแตงวิทยา
124โรงเรียนสองพี่น้อง
125โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
126โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
127โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
128โรงเรียนสุพรรณภูมิ
129โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
130โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
131โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
132โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
133โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
134โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
135โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
136โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
137โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์
138โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
139โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
140โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
141โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
142โรงเรียนอู่ทอง
143โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
144โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
145โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)


กลับหน้าเดิม